ПРОТОКОЛ

                                                           Гр. Каварна 24.06.2016г.

 

Каварненски  районен съд в публично съдебно заседание на двадесет и четвърти юни през две хиляди и шестнадесета година  в състав:

 

Председател: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

                                                                      Съд. заседатели:    

 

при участието на секретаря: Е.Ш.

и прокурора:                                                   сложи за разглеждане

НЧХД № 123 по описа за 2016  година   докладвано от Районния съдия.

На именното повикване в 11.30 часа се явиха:

 

ТЪЖИТЕЛЯТ С.А.С. редовно призована се явява лично и с адв. М.К. ***, редовно упълномощена и приета по делото.

ПОДСЪДИМИЯТ Д.Д.Ч. редовно призован се явява лично и с адв. С.Д. от ***, редовно упълномощен и приет по делото и с назначения служебен защитник адв. Г.Г. ***.

СВИДЕТЕЛИТЕ Н.Н.М. редовно призован се явява; Н.А.Г. редовно призован се явява.

ПОДСЪДИМИЯТ – Желая да ме защитава упълномощеният от мен адвокат.

С оглед на представеното  пълномощно, удостоверяващо, че подсъдимият  Д.Д.Ч. си е упълномощил защитник адв. С.Д. от *** и с оглед на изявлението на подсъдимия, че желае да бъде защитаван от упълномощения от него защитник СЪДЪТ счита, че назначеният служебен защитник адв. Г.Г. *** следва да бъде освободен, поради което

                                   О П Р Е Д Е Л И:

ОСВОБОЖДАВА назначения служебен защитник на подсъдимия Д.Д.Ч. адв. Г.Г. *** за осъществяване на правна помощ по НЧХД № 123/2016г. по описа на РС Каварна.

АДВ. К. – Няма пречки. Моля да дадете ход на делото.

АДВ. Д. – Господин Председател, считаме, че ход на делото не следва да се дава. На основание чл. 24 от НПК правим изявление делото да бъде прекратено понеже деянието е несъставомерно. Видно от тъжбата основанието, което е посочено е чл. 130 ал. 1 от НК, което предполага умисъл. Касае умишлено нанасяне на лека телесна повреда на основание чл. 130 ал. 1 от НК. А видно от обстоятелствената част се касае за деяние, извършено при форма на вина непредпазливост. Касае се за ПТП, господин Председател! Както в раздела на НК престъпление по транспорта и съобщенията не съществува разпоредба, която да предвижда инкриминиране на деяние при резултат лека телесна повреда, така и в общата част не се предвижда такова. Напротив! В общата част дори е посочено, че основанията на чл. 130 са при форма на  вина умисъл и касае чл. 133, тъй като е непредпазлива формата на вина е средна или тежка телесна повреда и се наказва с „Лишаване от свобода“. Говорим за форма на вина. Чл. 130 формата на вина е умисъл. Деянието е несъставомерно. Няма разпоредба в НК, която да я преследва било с общ характер, било с тъжба. Напротив! Тези, които са със средна, тежка съответно те са по общия ред. Затова самото производство е недопустимо и следва да бъде прекратено, тъй като не е консумиран състава. Формата на чл. 130 е умисъл. Пътно транспортни произшествия са извършените при форма на вина непредпазливост. Виновно е когато е умишлено или непредпазливо. Чл. 130 говори за умисъл. Няма как аз хипотетично да се спъна, да бутна някой и да се образува дело с тъжба или с каквото и да е то. Начина на преследване е гражданско-правен ред. Той е единственият който може и е възможен. Говорим за допустимостта. От там насетне за основателността мога да говоря много както по отношение на самия механизъм, така и по отношение на последици, както и по отношение на доказателства, но мисля, че няма смисъл, макар че мога да спомена много неща. Да не натоварваме процеса! Ще започне един процес, който е излишен и който ще трябва да се прекрати.

АДВ. К. – Господин Председател, по отношение изказаното от колегата считам, че тъжбата е допустима. Аргументите, които изложи колегата са по същество на делото и доказателствата, свързани със същото по отношение на процеса.

АДВ. Д. – Реплика на възражението. Аргументите ми са чисто процесуални правни по отношение на допустимостта. Говорим за форма на вина. Формата и начина на чл. 130 е умисъл, колега. Лека телесна повреда. Ще има умисъл ако аз дойда и Ви ударя шамар, а не когато Ви бутна. Това е непредпазливо. Затова деянието е несъставомерно. Несъставомерно е да Ви бутна и Вие да образувате дело от частен характер. Пътно-транспортно произшествие е и при него винаги има непредпазливост. Нали Вие не се съмнявате, че някой стои на кръстовище и чака пешеходец да мине и съответно да го удари. Тук вече говорим за умисъл. Съдът е длъжен да обследва обстоятелствената част.

АДВ. К. – Господин Председател, извършеното нарушение от подсъдимия по отношение на нарушението на ЗДвП считам, че е умишлено, като не е пропуснал пешеходец и е предизвикал ПТП.

АДВ. Д. – Не може да има умишлено ПТП, колежке, в смисъл той да кара и да бутне този човек защото е имал намерение, желание, искал е тези последици, желаел ги, искал ги, целял ги, планирал ги и го е извършил. Има акт за установяване на административно нарушение, констативен протокол в който е посочено „натъртване по ляв крак“. Това е. То ако беше средна щеше да бъде образувано производство. За средна телесна повреда има специални състави, пътно-транспортни, а лек състав, няма за лека телесна повреда, НК предвижда само форма на вина умисъл. Нека да прилагаме закона.

СЪДЪТ дава пет минути почивка и се оттегля на съвещание.

АДВ. К. – Господин Съдия, тъй като така или иначе не е в срок получена тъжбата, не е спазен седем дневният срок, ако прецените може да не даваме ход на делото и да се произнесете след това.

АДВ. Д. – Ние просто направихме изявлението да се прекрати производството на основание чл. 24 от НПК поради несъставомерност на деянието. Нямаме възражение относно получаването на тъжбата.

СЪДЪТ дава пет минути почивка и се оттегля на съвещание.

След почивката заседанието продължава в 12.00 часа.

СЪДЪТ намира искането на защитника на подсъдимия Д.Д.Ч. за прекратяване на наказателното производство по НЧХД № 123/2016г. на основание чл. 24 ал. 1 т. 1 от НПК поради това, че деянието не съставлява престъпление за основателно. по съображения, свързани с несъставомерността на престъплението от субективна страна, защото телесната повреда в процесния случай, причинена на тъжителката С.А.С., с ЕГН: ********** при управлението на лек автомобил „***“ с рег. № *** от страна на подсъдимия Д.Д.Ч., с ЕГН: ********** не би могла да се счита за умишлено причинена. Същата телесна повреда се явява причинена при условията на непредпазливост по смисъла на чл. 11 ал. 3 от НК. Ето защо посочената форма на вина обосновава основание за прекратяване на наказателното производство по делото на основание чл. 24 ал. 1 т. 1 от НПК, тъй като наказателната отговорност за причинена лека телесна повреда се носи само ако тя е умишлена – аргумент за противното от съдържанието на чл. 133 от НК.

Водим от гореизложеното и на основание чл. 24 ал. 1 т. 1 от НПК СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НЧХД № 123/2016г. по описа на РС Каварна, образувано по подадена тъжба от С.А.С., ЕГН: **********, с адрес *** срещу  Д.Д.Ч., ЕГН: **********, с адрес *** поради несъставомерност на престъплението от субективна страна, т.е. деянието не представлява престъпление.

            ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Добрички окръжен съд в седем дневен срок, считано от днес.

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на свидетеля Н.Н.М. внесения депозит за призоваването му и явяване в съд. заседание от страна на тъжителката в размер на 10.00 лв.

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на свидетеля Н.А.Г. внесения депозит за призоваването му и явяване в съд. заседание от страна на тъжителката в размер на 10.00 лв.

            ЗАСЕДАНИЕТО приключи в 12.10 часа.

            ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 27.06.2016г.

 

                                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                                                  СЕКРЕТАР: