ПРОТОКОЛ

                                                                Гр. Каварна, 02.09.2019 година

 

Каварненският районен съд, в публично съдебно заседание на втори септември през две хиляди и деветнадесета година  в състав:

 

   Председател: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

                                                       Съд. заседатели:

 

при участието на секретаря: ***

и прокурора:                                                   сложи за разглеждане

НЧХД № 128по описа за 2019 година,   докладвано от Районния съдия.

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

         ТЪЖИТЕЛЯТ И.Т.А. редовно призована не се явява и не се представлява.

ПОДСЪДИМИЯТ С.В. редовно призован се явява лично и се представлява от адв.  П.А.от ***, редовно упълномощена и приета по делото. 

СЪДЪТ докладва постъпилата на 30.08.2019 г. в Регистратурата на Районен съд гр. Каварна молба от тъжителя Вх. № 3123,  с която на основание чл. 24 ал. 4 т. 4 от НПК заявява, че оттегля тъжбата си, по която е образувано настоящото дело.

СЪДЪТ изслушва страните относно хода на съдебното заседание.

АДВ. А.  -  Господин председател, запознати сме с молбата, депозирана от частният тъжител. Считаме, че при това оттегляне на тъжбата имаме право на разноски и моля да ни бъдат присъдени такива. Няма процесуални пречки. Да се даде ход на делото с оглед молбата за оттегляне на тъжбата. Аз съм запознала подсъдимия с тази молба.

СЪДЪТ намира, че ход на делото не следва да се дава в днешното съдебно заседание доколкото са налице визираните в чл. 24 ал. 5 т. 4 от НПК предпоставки, т. е. образуваното производство се прекратява когато частният тъжител оттегли тъжбата си.

Водим от гореизложеното СЪДЪТ счита, че са налице основания за прекратяване на производството по делото на основание чл. 24 ал. 5 т. 4 от НПК.

Намира искането на защитата на подсъдимия за възлагане в тежест на тъжителя на направените по делото разноски за основателно и законосъобразно, тъй като закономерно с оглед изхода на делото на основание чл. 190 ал. 1 от НПК тъжителят И.Т.А., ЕГН: **********, с адрес *** следва да заплати на подсъдимия С.В., с адрес ***,  Комплекс „***“, ***сумата от 500.00 лв., представляваща разноски за заплатено адвокатско възнаграждение.

Така мотивиран и на основание чл. 24 ал. 5 т. 4 от НПК СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО В ДНЕШНОТО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НЧХД № 128/2019 г. по описа на РС Каварна, образувано по подадена тъжба от И.Т.А., ЕГН: **********, с адрес *** срещу С.В., с адрес ***,  Комплекс „***“, ***за извършено престъпление по чл. 146 ал. 1 от НК.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в петнадесет дневен срок пред ДОС, считано от днес за подсъдимия и от датата на получаване на съобщението от страна на тъжителя по реда на Глава XXI от НПК.

ОСЪЖДА на основание чл. 190 ал.1  от НПК частният тъжител И.Т.А., ЕГН: **********, с адрес *** да заплати на подсъдимия С. Г. В., с адрес ***, Комплекс „***“, ***, разрешение за пребиваване № *** сумата от 500.00 лв., представляваща разноски за заплатено адвокатско възнаграждение.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи в 14.08 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен  на 02.09.2019 г.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                        СЕКРЕТАР: