Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

 

Днес 20.06.2017 г. ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА, съдия докладчик по НЧХ дело №166/2017г., по описа на РС Каварна, след като се запознах с подадената тъжба от В.Д.М. и приложените към нея доказателства, при подготовка за разглеждането му в съдебно заседание, установих следното:

Делото е образувано по подадена тъжба от В.Д.М., чрез процесуалния му представител адв.Ж.Ж. от ДАК, срещу П.Д.Й., ЕГН **********, с адрес ***, за извършено престъпление по чл.130, ал.1 от НК.

От извършената служебна справка в САС съдебно деловодство се установява, че в РС Каварна е на производство НЧХД № 165/2017г., образувано по подадена тъжба от Георги Стоянов Желязков, чрез процесуалния му представител адв.Ж.Ж. от ДАК, срещу П.Д.Й., ЕГН **********, с адрес ***, за извършено престъпление по чл.130, ал.2 от НК.

От съдържанието на двете тъжби се установява, че М. и Желязков са подали тъжби срещу едно и също лице с обвинения в извършване на престъпления по чл.130 НК – лека телесна повреда, на една и съща дата, по едно и също време, при еднородност на фактическата обстановка, които са били предмет на образуваното ДП № 82/2016 г. по описа на РУ гр.Каварна /прекратено на осн. чл.199, чл.243, ал.1, т.1, във вр. с чл.24, ал.1, т.1 и чл.243, ал.3 от НПК и чл.161, ал.1 от НК/, както и, че между престъпленията има връзка, поради което съдът намира, че двете дела следва да бъдат обединени в едно дело, както с оглед процесуална икономия, така и с оглед правилното изясняване на случая, като двете производства продължат да се разглеждат под № 165/2017 година /номера на по-рано образуваното дело/, като материалите по НЧХД № 166/2017 година следва да се приложат към НЧХД № 165/2017 година.

 Предвид изложеното и на основание чл.41, ал.3 от НПК,

 

Р А З П О Р Е Ж Д А М :

 ОБЕДИНЯВАМ на основание чл.41 ал.3 от НПК производствата по НЧХД № 165/2017г. и НЧХД № 166/2017 г. и двете по описа на Районен съд Каварна, в едно производство, което да продължи като НЧХД № 165/2017 година по описа на РС Каварна.

Препис от разпореждането да се връчи на страните.

Разпореждането не подлежи на обжалване.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: …………………