П   Р   И   С   Ъ   Д   А

 

гр. Каварна, 07.02.2019г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в  открито съдебно заседание, проведено на седми февруари две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

при участието на секретаря Елена Шопова, при участието на прокурора ………., след като разгледа докладваното от съдията НЧХД № 274 по описа за 2017г.

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия П.Д.В.    роден на ***г***,  български гражданин, ЗА НЕВИНОВЕН в това, че на 13.10.2017г., след 11.00 часа в гр. *** е извършил нещо унизително за честта и достойнството на И.П.П., в нейно присъствие, а именно отправял обиди с думите „***“, „***“ и го ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение по чл.146, ал.1 от НК.

ОТХВЪРЛЯ гражданския иск, предявен от И.П.П. против П.Д.В. за сумата от 3 000,00 (три хиляди) лева, представляваща обезщетение за причинените й неимуществени вреди като НЕОСНОВАТЕЛЕН.

ОСЪЖДА И.П.П. с ЕГН ********** ***, у,л.“***“, №**, ет.*, ап.** да заплати на П.Д.В. с ЕГН ********** ***, сумата от 500,00 (петстотин) лева, направени от него разноски по делото.

Присъдата може да бъде обжалвана в петнадесетдневен срок от днес пред Окръжен съд Добрич.

 

 

                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:..................................

 

 

МОТИВИ КЪМ ПРИСЪДА №… ПО НЧХД № 274/2017 г.

 

Постъпила е тъжба от И.П.П. против подсъдимия П.Д.В. за престъпление по чл. 146, ал.1 от НК. Съдът констатира, че с подадената тъжба тъжителката П. е предявила срещу подсъдимия В. граждански иск за заплащане на неимуществени вреди с цена на иска 3000,00 лева, ведно със законната лихва от датата на увреждането 13.10.2017г. до окончателното изплащане на сумата.

В Каварненският районен съд е постъпила тъжба от подсъдимия П.Д.В. против тъжителя И.П.П. за престъпление по чл. 146, ал.1 от НК. Съдът констатира, че с тази тъжба е  предявен граждански иск за заплащане на неимуществени вреди, с цена на исковете 3000,00 лева.

Съдът след като констатира, че се касае за едни и същи обстоятелства между едни и същи лица и с оглед направеното искане за обединяване на двете дела счете, че същото следва да се уважи. Ето защо, съдът обедини двете производства, а именно настоящото с това по частната тъжба на подсъдимия В..

Съдът, след като счете, че гражданският иск, предявени от И.П.П. против подсъдимия П.Д.В., както и предявения граждански иск от подсъдимия П.В. против частния тъжител И.П. са своевременно предявени и разглеждането им не би затруднило наказателното производство ги прие за съвместно разглеждане и конституира като граждански ищци тъжителя И.П. и подсъдимия П.В..

В с.з., проведено на 07.02.2019г. подсъдимия П.Д.В., прави искане за оттегляне на тъжбата си и моли наказателното производство срещу подсъдимата И.П. да бъде прекратено на основание чл.289, ал.1, във вр. с чл.24, ал.5, т.4 от НПК. С Определение в о.с.з., съдът е прекратил производството по подадената насрещна тъжба от П.Д.В. срещу подсъдимата И.П.П..

В съдебните заседания тъжителят И.П. се явява лично и с упълномощен повереник, който поддържа обвинението. Предлага съдът да определи справедливо наказание и размер на гражданския иск. Претендира разноски в производството.

В съдебно заседание подсъдимия В. се явява лично и с упълномощения от него защитник. Подсъдимия дава подробни обяснения по случилото се, като твърди, че причина за конфликта между него и тъжителката била една дюля, която се оказало, че не се намира в нейния двор, а в неговия. Той влязал да почисти своя двор, а тя имала претенции, че е  влязъл в нейния двор. Счита предявеното срещу него обвинение за недоказано. Моли да бъде признат за невиновен по повдигнатото му обвинение и да бъде оправдан. Претендира разноски.

 

ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО ДЕЛОТО:

 

От събраните по делото доказателства, съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

На 07.07.2017г. тъжителката и съжителстващия с нея Д.П.Д., закупили жилище – дворно място с къща за живеене и стопански постройки, находящо се в гр.Каварна, ул.“***“, №*. Към момента на подаване на тъжбата  били в ремонтни дейности и не живеели там, но посещавали всеки ден имота. Един от съседите – от южната страна бил подсъдимия П.Д.В..

На 13.10.2017г. след 11.00 часа тъжителката решила да отиде в имота. Там заварила портата на двора отворена, а в двора й двама **с каруца и кон. Сечели клоните с моторна резачка и били отсекли едно дърво, а с тях бил и В.. Тъжителката твърди, че ги попитала какво правят там, а В. й отговорил, че ще отрежат трите дървета, които се намирали там. Тя му отговорила, че това е чужда собственост и ще се обади в полицията. Тъжителката се обадила на Д., който се обадил в РУ Каварна. Докато разговаряла по телефона, подсъдимия В. си взел резачката и заминал някъде, а след него и ромите с натоварената каруца. След малко дошла патрулната кола с двама униформени полицаи. Тъжителката им разказала какво се е случило. Те потърсили подсъдимия В. в заложната къща, която се намирала в близост, направили и оглед на двора. През това време и други съседи излезли на улицата. Видели и чули как П.В. й крещял и я обиждал с думите: „***“; „***“. Според тъжителката думите му изразяващи се в презрителна преценка към нея като жена и като професионалист в работата, я засегнали дълбоко. На подсъдимия му направили протокол за предупреждение, а след това той си тръгнал. Тъжителката се върнала на работното си място в „Б.“ АД, местност „Т.а“, между с.Топола аи гр.Балчик. не могла да се успокои, започнало да й става лошо. Споделила случилото се с колегите си. Била зачервена, измерили й кръвното, което се оказало повишено. Направили й чай от мента и след около два часа се успокоила.

 

ДОКАЗАТЕЛСТВА ПО ДЕЛОТО:

 

В хода на съдебното следствие са събрани писмени и гасни доказателства.

Приложена е докладна записка на мл.експерт П.П. до Началника на РУ Каварна, Протокол за предупреждение от 23.10.2017г., характеристични данни за лицето П.Д.В..

По делото като доказателства са приложени характеристични данни за лицето И.П.П. и справка за съдимост.

Разпитани са свидетелите С.П.С. и Ж.К.К., чийто показания съдът кредитира изцяло и, които кореспондират и с останалия доказателствен материал. Така и двамата свидетели посочват, че са били изпратени на сочения адрес около 10-11 часа, той акта имало конфликт между съседи. Когато посетили адреса, тъжителката била сама, а подсъдимия бил открит в заложната къща в непосредствена близост. Други свидетели и очевидци на спора е нямало. И двамата били предупредени устно да не нарушават обществения ред. Протокол на место не бил съставен. Според двамата свидетели спора бил за отсечени дръвчета.

Съдът не дава вяра на показанията на свидетеля О.О.Л. тъй като противоречат с останалите доказателства, а кореспондират единствено с обясненията на тъжителката. Съдът следва да им даде вяра единствено в частта, с която описват, че частната тъжителка П. била зачервена и разстроена, но не и с обясненията й, че са й мерили кръвното, че е била в високо кръвно, че е правили чай.

Съдът кредитира показанията и на свидетеля П.П.П., който е извършил проверка по разпореждане на Районна прокуратура Каварна след постъпила жалба от И.П.П.. Жалбата била заради отрязана стара дюля, имотите били съседни и имало спор за границата на имота. И двамата казали, че ще се обърнат към кадастралната служба, за да си изяснят спора за имота.

 

Въз основа на така приетото за установено от фактическа страна, съдът направи следните ПРАВНИ ИЗВОДИ:

 

Съдът счета, че подсъдимият П.Д.В. не е извършител на престъплението по чл.146, ал.1 от НК, каквото обвинение му е повдигнато от частната тъжителка И.П.П., поради което следва да го признае за невиновен в това, че на 13.10.2017г., след 11.00 часа в гр.Каварна е извършил нещо унизително за честта и достойнството на тъжителката, в нейно присъствие отправял обиди с думите „***“, „***“. До този извод съдът достигна след като  по делото бяха събрани писмени и гласни доказателства. Действително всички разпитани свидетели не са преки очевидци на случилото се, но те интерпретират своите възприятия и реакциите на тъжителката П.. Не се събраха доказателства, че именно при възникналия на 13.10.2017г., В. е отправил обидните думи спрямо тъжителката. Съдът не може да признае за виновен подсъдимия В. само на твърденията на П.. При посещението си на местопроизшествието от страна на служителите на РУ Каварна по несъмнен начин се доказа, че В. не е бил там и е нямало други очевидци на инцидента. Ето защо, след като подсъдимият В. не е извършил посоченото по-горе престъпление следва да бъде признат за невиновен по повдигнатото обвинение по чл.146, ал.1 от НК.

Съдът счете, че следва да отхвърли предявения граждански иск от частната тъжителка И.П., против П.Д.В. за сумата от 3000,00 лева, представляваща обезщетение за причинените й неимуществени вреди.

С оглед на правилата на процеса, съдът осъди И.П.П. да заплати на П.Д.В. направените от него по делото разноски в размер на 500,00 лева, за адвокатско възнаграждение.

Ръководен от гореизложеното, съдът постанови присъдата си.

 

 

 

 

 

 

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:…………………