Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

 

Днес 11.01.2018 г. ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА, съдия докладчик по НЧХ дело № 324/2017г., по описа на РС Каварна, след като се запознах с подадената от И.П.П. молба вх. № 76/10.01.2018 г. и приложените към НЧХ дело № 274/2017г., по описа на РС Каварна, тъжба и доказателства, установих следното:

Производството по НЧХ Д № 324/2017 г. е образувано по тъжба подадена от П.Д.В., ЕГН **********, с адрес ***, чрез процесуалния му представител адв.Г.Г. от ДАК, срещу И.П.П., ЕГН **********, с адрес ***, за извършено престъпление по чл.146, ал.1 от НК.

От изложеното в молбата и изисканото служебно от съда НЧХД № 274/2017г. се установява, че в РС Каварна е на производство дело образувано по подадена тъжба от И.П.П., чрез процесуалния й представител адв.Мария Костадинова от ДАК, срещу П.Д.В., ЕГН **********, за извършено престъпление по чл.146, ал.1 от НК, във вр. чл.148, ал.1, т.1 от НК.

От съдържанието на двете тъжби се установява, че инкреминираните деяния са извършени на една и съща дата, по едно и също време, на едно и също място, при еднородност на фактическата обстановка, както и че тъжбите са подадени от едни и същи лица едно спрямо друго, за идентични престъпления извършени във връзка с възникнал между  тях конфликт.  

Съобразявайки горното и подадената нарочна писмена молба от едно от лицата явяващо се в единия случай подсъдим, а в другия случай тъжител, съдът намира, че двете дела следва да бъдат обединени в едно дело, както с оглед процесуална икономия, така и с оглед правилното изясняване на случая, като двете производства продължат да се разглеждат под № 274/2017 година /номера на по-рано образуваното дела/, като материалите по НЧХД № 324/2017 година следва да се приложат към НЧХД № 274/2017 година.

Предвид изложеното и на основание чл. 41, ал. 3 от НПК,

 

Р А З П О Р Е Ж Д А М :

 ОБЕДИНЯВАМ на основание чл. 41 ал. 3 от НПК производствата по НЧХД № 274/2017 г. и НЧХД № 324/2017 г. и двете по описа на Районен съд Каварна, в едно производство, което да продължи като НЧХД № 274/2017 година по описа на РС Каварна.

Препис от разпореждането да се връчи на страните.

Разпореждането не подлежи на обжалване.

   РАЙОНЕН СЪДИЯ: …………………