Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

Днес 02.01.2019 г. ЖИВКО ГЕОРГИЕВ , съдия докладчик по НЧХ дело № 350/2018г., по описа на РС Каварна, след като се запознах с представената в съдебно заседание на 28.12.2018г. по НЧХД № 333/2018г. по описа на КРС тъжба вх.№ 4426/27.12.2018г. от С.Т.К. *** срещу Е.М.А.  с правно основание чл.130 ал.1 от НК и чл.146 ал.1 от НК, установих следното:

Производството по НЧХ Д № 333/2018 е образувано по подадена тъжба от  Е.М.А. ЕГН ********** *** ,чрез адв.-…-ДАК гр.Каварна улица «***» №  срещу С.Т.К. ЕГН ********** с адрес *** за извършено престъпление по  чл.130 ал.1 от НК.

От представената в съдебно заседание на 28.12.2018г. по НЧХД № 333/2018г. по описа на КРС тъжба вх.№ 4426/27.12.2018г. се установява, че в РС Каварна е на производство дело образувано по подадена тъжба от С.Т.К. *** срещу Е.М.А.  с правно основание чл.130 ал.1 от НК и чл.146 ал.1 от НК.

От съдържанието на двете тъжби се установява, че инкриминираните деяния са извършени на една и съща дата, по едно и също време, на едно и също място, при еднородност на фактическата обстановка, както и че тъжбите са подадени от едни и същи лица едно спрямо друго, за идентични престъпления извършени във връзка с възникнал между  тях конфликт. 

Съобразявайки горното съдът намира, че двете дела следва да бъдат обединени в едно дело, както с оглед процесуална икономия, така и с оглед правилното изясняване на случая, като двете производства продължат да се разглеждат под № 333/2018 година /номера на по-рано образуваното дело/, като материалите по НЧХД № 350/2018 година следва да се приложат към НЧХД № 333/2018 година.

Предвид изложеното и на основание чл. 41, ал. 3 от НПК,

 

Р А З П О Р Е Ж Д А М :

 ОБЕДИНЯВАМ на основание чл. 41 ал. 3 от НПК производствата по НЧХД № 333/2018 г. и НЧХД № 350/2018 г. и двете по описа на Районен съд Каварна, в едно производство, което да продължи като НЧХД № 333/2018г. година по описа на РС Каварна.

ДОПУСКАМ до разпит трима свидетели на тъжителя С.Т.К. при режим на водене с оглед установяване на изложените в тъжбата обстоятелства.

ДА СЕ ИЗИСКА от Бюро”Съдимост” при Каварненски Районен съд свидетелство за съдимост на Е.М.А. ЕГН **********.

ДА СЕ ИЗИСКА от РУ”Полиция” гр.Каварна,респ.Районния инспектор по местоживеене на Е.М.А. ЕГН **********,***-изготвянето на характеристични данни за Е.М.А..

Препис от разпореждането да се връчи на страните.

Разпореждането не подлежи на обжалване.

  

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: …………………