О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ ………….

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в закрито заседание на деветнадесети юни през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

при участието на секретаря ……………….., като разгледа НЧХД № 75 по описа на съда за 2019 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Наказателното производство по настоящото НЧХД № 75/2019 г. по описа на КРС е образувано въз основа на тъжба подадена от П.Т.Т., ЕГН **********, с адрес ***, като законен представител на малолетния И.П.Т., ЕГН **********, чрез процесуалния му представител адв. М.К. от ДАК, по която с разпореждане от 03.04.2019 г. подсъдимият И.П.Р., ЕГН **********, с адрес ***, е предаден на съд по обвинение за престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 4, пр. 2, вр. с чл. 130, ал. 2 от НК, извършено на 31.03.2019 г. в гр. Каварна, обл. Добрич.

На 19.06.2019 г. частният тъжител, чрез процесуалния си представител адв. М.К. е депозирал молба вх. № 2276/19.06.2019 г., с която е заявил, че на осн. чл. 24, ал. 4, т. 4 от НПК оттегля тъжба вх. 1238/01.04.2019 г., въз основа на която е образувано настоящото съдебно производство, като моли делото да бъде прекратено.

Съдът въз основа на депозираната молба съдържаща  волеизявление от частния тъжител П.Т., чрез неговия процесуален представител адв. М.К., че оттеглят подадената частна тъжба срещу подсъдимия И.Р., предмет на НЧХД № 75/2019 г., счита, че са налице основанията на чл. 24, ал. 5, т. 4 от НПК настоящото наказателно производство да бъде прекратено. Не е направено от тъжителя искане за присъждане на разноски, поради което Съдът не дължи произнасяне в този смисъл.

 Водим от изложеното и на осн. чл. 24, ал. 5, т. 4 от НПК Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НЧХД № 75/2019 г. по описа на Районен съд гр. Каварна, образувано въз основа на тъжба вх. № 1238/01.04.2019 г. подадена от П.Т.Т., ЕГН **********, с адрес ***, като законен представител на малолетния И.П.Т., ЕГН **********, чрез процесуалния му представител адв. М.К. от ДАК, срещу И.П.Р., ЕГН **********, с адрес ***, по обвинение за извършено на 31.03.2019 г. в гр. Каварна, обл. Добрич престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 4, пр. 2, вр. с чл. 130, ал. 2 от НК, поради оттегляне на тъжбата от частния тъжител.

На основание чл. 190, ал. 1 от НПК, разноските по НЧХД № 75/2019 г. по описа на Районен съд гр. Каварна остават за сметка на всяка от страните така, както ги е направила.

Препис от настоящото определение да се връчи на страните.

Определението за прекратяване на наказателното производство може да се обжалва по реда на Гл. ХХI от НПК в 15-дневен срок от връчване на преписа, пред Окръжен съд гр. Добрич.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ………………..