Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

 

14.06.2017 град Каварна

 

Днес 14.06.2017г. Емилия Панчева, съдия докладчик по НОХ дело № 158/2017 г., по описа на РС Каварна, след като се запознах с материалите по делото и повдигнатото обвинение срещу Р.С.М., за престъпление по чл.196, ал.1, т.1, във вр. с чл.194, ал.1, във вр. с чл.29, ал.1, б.”а” и „б”, във вр. с чл.18, ал.2 от НК и срещу Б.И.И., за престъпление по чл.196, ал.1, т.1, във вр. с чл.194, ал.1, във вр. с чл.29, ал.1, б.”а” и „б”, във вр. с чл.18, ал.2 от НК, обсъдих въпросите предмет на проверка от съдията докладчик, визирани в разпоредбата чл.248 от НПК и с оглед на задължителното за съда решение на въззивния съдебен състав, намирам че не са налице предпоставките за разглеждане на делото в открито съдебно заседание, тъй като в хода на развитие на досъдебната фаза на процеса са допуснати съществени процесуални нарушения, обуславящи връщането на делото с даване на указания за отстраняването им.

В хода на досъдебното производство обвиняемият Р.С.М. е бил привлечен към наказателна отговорност с повдигнато обвинение за извършен при условията на опасен рецидив опит за кражба на чужди движими вещи – два броя „Смядовско луканка” на обща стойност 7,40 лв., а Б.И.И. е бил привлечен към наказателна отговорност с повдигнато обвинение за извършен при условията на опасен рецидив опит за кражба на чужда движима вещ – един брой хамбургски салам „Никас” на стойност 2,90 лв., като на досъдебното производство не е била назначена оценъчна експертиза за определяне пазарните цени на хранителните продукти, предмет на обвинението. При престъпления против собствеността, стойността на вещите, предмет на престъплението се определя съобразно тяхната реална пазарна стойност, като паричната им равностойност следва да се установи по средни пазарни цени, а не по доставни цени или по цени на които се продават вещите в магазина, от който е направен опита за кражба. 

В случая се касае за непосочване на съставомерен признак от обективната страна на инкриминираните с обвинителния акт престъпления, като липсата им не дава възможност на обвиняемите лица да разбере в какво точно са обвинени и по този начин ограничава правото им на защита. Обсъденият порок съставлява отстранимо съществено процесуално нарушение, ограничаващо правото на защита на обвиняемите и налагащо връщането на делото на досъдебното производство за отстраняването му (така и ТР № 2/2002 г. на ОСНК на ВКС).

Освен горното и съобразно изложеното в решението на въззивния съд, настоящия състав установи, че обвинението и срещу двамата подсъдими е за опит за кражба при условията на опасен рецидив по чл.29, б.”а” и б.”б” от НК, като в обвинителния акт не са описани осъжданията на всеки от обвиняемите обосноваващи квалификация „опасен рецидив” и по двете хипотези на чл.29, б.”а” и б.”б” от НК. Посочването на осъжданията даващи основание за квалифициране на деянията като извършени при „опасен рецидив” е необходимо както за обосноваването на тази квалификация, така и за отграничаване на осъжданията които са извън нея. Тъй като обвинителният акт определя пределите на повдигнатото обвинение, липсата на прецизност при формулиране на обвинението от фактическа и правна страна, лишава обвиняемите от възможността да разберат точния обем на повдигнатото обвинение и да организират адекватно защитата си. Посочването на горните обстоятелства, както е посочил и въззивния съд е наложително и предвид обстоятелството, че досежно обв.Р.М. последните му осъждания са все за тежки умишлени престъпления от общ характер, с наложени ефективни наказания /с което е изпълнена хипотезата на чл.29, б.”б” от НК/, но никое от тях не е в размер на една година лишаване от свобода /каквото е изискването по чл.29, б.”а” от НК/, а последното такова надвишаващо една година е в сила от 04.09.2009г. – 18 месеца лишаване от свобода и доколкото няма данни кога е изтърпяно не е ясно и дали по отношение на него не е изтекъл срокът по чл.30, ал.1 от НК.

С оглед на така констатираните нарушения и доколкото съдът намира, че същите са особено съществени, тъй като водят до ограничаване правата на обвиняемите лица Р.С.М. и Б.И.И., считам, че съдебното производство следва да бъде прекратено, а делото върнато на Каварненска районна прокуратура за отстраняването им.

С оглед изложеното и на основание чл.249, ал.2, вр. чл.248, ал.2, т.3 от НПК

Р А З П О Р Е Ж Д А М:

 

ПРЕКРАТЯВАМ съдебното производство по НОХД № 158/2017г. по описа на Каварненски районен съд /бързо производство № 41/17.03.2017 г. по описа на РУ Каварна, пр.пр. № 141/2017г. по описа на РП Каварна/.

ВРЪЩАМ ДЕЛОТО на прокурора за отстраняване на посочените в мотивната част на разпореждането съществени процесуални нарушения.

Разпореждането подлежи на обжалване и протест пред Добрички окръжен съд в 7-дневен срок, от съобщаването му на страните.

Препис от разпореждането да се изпрати на РП Каварна, на обвиняемите и на техните защитници.

 

СЪДИЯ-ДОКЛАДЧИК ……..…………