П Р О Т О К О Л

гр. Каварна, 01.08.2016г.

 

КАВАРНЕНСКИЯТ  РАЙОНЕН СЪД на първи авгурст  през две хиляди и шестнадесета година в публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                                        Председател: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

                                                                       Съдебни заседатели:

 

Секретар: А.М.

Прокурор: СТЕФАН ПЕНЧЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от районен съдия

НОХД №191 по описа за 2016г.

На именното повикване в 09.30 часа се явиха:

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр. Каварна редовно призована се представлява от прокурор СТЕФАН ПЕНЧЕВ.

ОБВИНЯЕМИТЕ   К.Р.П. и  Е.Н.Х., редовно призовани, явяват се лично, представляват  се от адв.М.К. ***, редовно упълномощена и приета по делото.

Съдът запитва страните за становището им по хода на делото.

ПРОКУРОРЪТ - Да се даде ход на делото.

АДВ.К.  - Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ, на основание чл.272 от НПК снема самоличността на обвиняемите  

К.Р.П., ЕГН:**********, роден на ***г***, настоящ адрес *** , българско гражданство, български произход, образование - средно,  не женен, безработен, неосъждан.

  Е.Н.Х., ЕГН:**********, роден на ***г. в гр.Б., настоящ адрес ***, българско гражданство, български произход, образование -  начално,  неженен, безработен, неосъждан

СЪДЪТ разясни правата на обвиняемите   в наказателния процес.

ОБВИНЯЕМИЯТ К.П. - Разбрах какви са правата ми. Не правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

ОБВИНЯЕМИЯТ Е.Х.  - Разбрах какви са правата ми. Не правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

Съдът запита страните имат ли искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

ПРОКУРОРЪТ - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

АДВ.К.  - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

С оглед становището на страните СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА сключеното между Стефан Пенчев – прокурор при РП Каварна и адвокат М.К.  - защитник на обвиняемите  К.Р.П. и Е.Н.Х.  споразумение по реда на чл.381 от НПК, постигнато след приключване  ДП №91/2016г. по описа на Районно управление гр. Каварна за извършено от обвиняемите  престъпление по чл.197, т.3 във вр. с чл.195, ал.1, т.5 във вр. с чл.194, ал.1 от  НК.

СЪДЪТ запита страните поддържат ли постигнатото между тях споразумение.

ПРОКУРОРЪТ - Господин Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

АДВ.К.   -  Господин Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитните  ми се признават за виновни, разбират последиците от споразумението, съгласни  са  с тях и доброволно се отказват  от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го  одобрите.

СЪДЪТ запита обвиняемите  разбират ли обвинението, признават ли се за виновни, разбират ли последиците от споразумението, съгласни  ли  са с  тях и доброволно ли  са  подписали  споразумението. 

ОБВИНЯЕМИЯТ   К.Р.П.   - Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

ОБВИНЯЕМИЯТ   Е.Н.Х.    - Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

Съдът, на основание чл.283 от НПК прочита приложените по ДП №91/2016г. по описа РУ гр.Каварна доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ - Няма да сочим други доказателства.

АДВ.К.  -  Нямаме искания по доказателствата.

СЪДЪТ предоставя на обвиняемите   право на последна дума.

ОБВИНЯЕМИЯТ  К.П.  - Моля да одобрите споразумението.

ОБВИНЯЕМИЯТ  Е.Х.   - Моля да одобрите споразумението

СЪДЪТ, на основание чл.382, ал.6 от НПК вписва в протокола съдържанието на споразумението:

ОБВИНЯЕМИЯТ К.Р.П.   се признава за виновен в това, че  на 20.05.2016г. в село Видно, общ. Каварна от  незаключена стопанска постройка намираща се в частен имот на ул. „С.“ №*, след предварителен сговор  с Е.Н.Х.   противозаконно  отнели чужи движими вещи – пари на стойност 1700лв.,собственост на Н.И.Б. от с.с., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са били възстановени и случаят не е маловажен -

престъпление по чл.197,т.3 във вр.с чл.195, ал.1,т.5 във вр.с чл.194,ал.1 от НК

Страните се споразумяват  за  извършеното престъпление  по чл.197, т.3 във вр. с чл.195, ал.1, т.5 във вр. с чл.194, ал.1 от  НК  на  обвиняемия К.Р.П.  да се определи с  наказание   с приложението на чл.55 ал.1, т.2,  б”б” от НК, както следва:  „ПРОБАЦИЯ”  и   на основание чл.42 а ал.ІІ т. 1 и 2 от НК задължително се налагат пробационни мерки  

- т.1 „Задължителна регистрация по настоящ адрес“*** за срок от 6 месеца  (шест) с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично;

- т.2 „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“  – за срок от 6 месеца  (шест);

- т.6Безвъзмезден труд в полза на обществото“  в размер на 100 часа (сто) за 1 година (една).

ОБВИНЯЕМИЯТ Е.Н.Х.    се признава за виновен в това, че  на 20.05.2016г. в село Видно, общ. Каварна от  незаключена стопанска постройка намираща се в частен имот на ул. „С.“ №*, след предварителен сговор  с К.Р.П.  противозаконно  отнели чужи движими вещи – пари на стойност 1700лв., собственост на Н.И.Б. от с.с., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са били възстановени и случаят не е маловажен -

престъпление по чл.197,т.3 във вр.с чл.195, ал.1,т.5 във вр.с чл.194,ал.1 от НК.

Страните се споразумяват за  извършеното престъпление по чл.197, т.3 във вр.с чл.195, ал.1, т.5 във вр.с чл.194, ал.1 от НК на  обвиняемия Е.  Н.Х.  да се определи  наказание с приложението на чл.55,  ал.1, т.2 б”б” от НК както следва:  „ПРОБАЦИЯ”  и  на основание чл.42 а ал.ІІ т. 1 и 2 от НК задължително се налагат пробационни мерки  

- т.1 „Задължителна регистрация по настоящ адрес“*** за срок от 6 месеца  (шест) с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично;

- т.2 „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ – за срок от 6 месеца (шест);

- т.6Безвъзмезден труд в полза на обществото“ в размер на 100 часа (сто) за 1 (една) година.

Причинените с престъплението имуществени вреди общо в размер на 1700 лева  са възстановени  / протоколи за доброволно предаване – 2бр.- от 22.05.2016г.,/л.44 и л.46/ протокол за доброволно предаване- 1бр. от  02.06.2016г./ л.47/  и  първоначално възстановената сума на пострадалият Бъчваров от 460лв.-л.26 по делото протокол за разпит/.

Направени по досъдебното производство разноски - няма. 

 

ПОДПИСИ:

 

ПРОКУРОР: СТЕФАН ПЕНЧЕВ                                 ...............................

 

АДВОКАТ:М.К.                                    ……………

 

ОБВИНЯЕМ: К.Р.П.                 ……………….

 

ОБВИНЯЕМ:Е.Н.Х.                           ……………….

 

СЪДЪТ, след полагане подписите на страните и като установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл.381 от НПК ред между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала, предвид което следва да бъде одобрено, а наказателното производство против обвинямите   – прекратено.

Водим от изложеното и на основание чл.382 ал.7 от НПК СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП гр.Каварна от една страна и обвиняемите  по ДП №91/2016г. по описа на РУ гр. Каварна лично и представлявани  от защитника си адв.М.К.  от АК гр. Дорич, по силата на което

ПРИЗНАВА обвиняемият  К.Р.П., ЕГН:**********, роден на ***г***, настоящ адрес *** , българско гражданство, български произход, образование - средно,  не женен, безработен, неосъждан за виновен в това, в това, че  на 20.05.2016г. в село Видно, общ. Каварна от  незаключена стопанска постройка намираща се в частен имот на ул. „С.“ №*, след предварителен сговор  с Е.Н.Х.  противозаконно  отнели чужи движими вещи – пари на стойност 1700лв., собственост на Н.И.Б. от с.с., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са били възстановени и случаят не е маловажен,  поради което и на основание   чл.197, т.3 вр.с чл.195, ал.1,т.5 във вр.с чл.194, ал.1 във вр.  с  чл.55 ал.1т.2 б”б”от НК  му налага  наказание - „ПРОБАЦИЯ”  със следните   пробационни мерки:

- т.1 „Задължителна регистрация по настоящ адрес“*** за срок от 6 месеца  (шест) с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично;

- т.2 „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ – за срок от 6 месеца  (шест);

- т.6 „Безвъзмезден труд в полза на обществото“  в размер на 100 часа (сто) за 1 година (една).

ПРИЗНАВА Е.Н.Х.,  ЕГН:**********, роден на ***г. в гр.Б., настоящ адрес ***, българско гражданство, български произход, образование  -  начално,  неженен, безработен, неосъждан за виновен в това, в това, че  на 20.05.2016г. в село Видно, общ. Каварна от  незаключена стопанска постройка намираща се в частен имот на ул. „С.“ №*, след предварителен сговор  с К.Р.П. противозаконно  отнели чужи движими вещи – пари на стойност 1700лв., собственост на Н.И.Б. от с.с., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са били възстановени и случаят не е маловажен,  поради което и на основание   чл.197,т.3 вр.с чл.195, ал.1, т.5 във вр.с чл.194, ал.1 във вр. с  чл.55 ал.1т.2 б”б” от НК  му налага  наказание  - „ПРОБАЦИЯ”  със следните  пробационни мерки:

- т.1 „Задължителна регистрация по настоящ адрес“*** за срок от 6 месеца (шест)  с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично;

- т.2 „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ – за срок от 6 месеца (шест);

- т.6 „Безвъзмезден труд в полза на обществото“ в размер на 100 часа (сто) за 1 година (една).

На основание чл.382, ал.10 от НПК за постановеното определение да се съобщи на пострадалото  лице - Н.И.Б. от с.Видно, общ.Каварна с указание, че може  да предяви граждански иск за неимуществени вреди пред гражданския съд.

 

 

 

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №191/2016г. по описа на РС Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

Заседанието приключи 09.45 часа.

Протоколът е изготвен на 01.08.2016г.

 

 

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ :………………..

 

 

СЕКРЕТАР: ………………..