П Р О Т О К О Л

гр. Каварна, 30.10.2017 г.

Каварненският районен съд в публично съдебно заседание на тридесети   октомври   през две хиляди и седемнадесета година  в състав:

 

                                                                    Председател: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ  

                                                               Съд. заседатели: 

 

при участието на секретар: А.М.и прокурора: БОНКА КОСТАДИНОВА                     сложи за разглеждане

НОХД №288  по описа за 2017  година   докладвано от Районния съдия.

         На именното повикване в 15,00 часа се явиха:

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА  гр. Каварна редовно призована се представлява от Прокурор Бонка Костадинова-Белчева.

ОБВИНЯЕМИЯТ Р.А.Р.  редовно призован, се явява  лично и се представлява от  адв.С.  В.  от АК гр.Варна, редовно упълномощен по ДП №151/2017г. по описа на РУ Каварна.

СЪДЪТ запитва страните за становището им по хода на делото.

ПРОКУРОРА  - Няма процесуални пречки, моля да се даде ход на делото.

АДВ.В.   - Не са налице процесуални пречки, моля да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СЪДЪТ, на основание чл.272 от НПК снема самоличността на обвиняемия.

Р.А.Р. – ЕГН:**********, роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, основно образование,  безработен, неженен, неосъждан, моб.тел.***.

СЪДЪТ разяснява правата на обвиняемия   в наказателния процес.

ОБВИНЯЕМИЯТ Р.Р.  - Разбрах какви са правата ми. Не правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

СЪДЪТ запитва страните имат ли искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

ПРОКУРОРА - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

АДВ.В. - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

С оглед становището на страните СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА сключеното между  Стефан Пенчев  Прокурор при Районна прокуратура  гр.Каварна и адвокат С.  В.  - защитник на обвиняемия Р.А.Р.  споразумение по реда на чл.381 от НПК, постигнато след приключване  на ДП №151/2017г. по описа на РУ гр.Каварна  за извършено от обвиняемия   престъпление  по чл.343б,  ал.1 от НК.

СЪДЪТ запитва страните поддържат ли постигнатото между тях споразумение.

ПРОКУРОРА -  Господин Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение.  Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

АДВ.В.   -  Господин Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният   ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен   е  с тях и доброволно се отказва  от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го  одобрите.

СЪДЪТ запитва обвиняемия  разбира ли обвинението, признава  ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен   ли  е  с  тях и доброволно ли  е   подписал  споразумението. 

ОБВИНЯЕМИЯТ  Р.А.Р.  - Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл.283 от НПК прочита приложените по ДП №151/2017 г. по описа РУ гр.Каварна доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

ПРОКУРОРА  - Няма да сочим други доказателства.

АДВ.В.   -  Нямаме други искания по доказателствата и няма да сочим други такива.

СЪДЪТ предоставя на обвиняемия   право на последна дума.

ОБВИНЯЕМИЯТ Р.Р.  - Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл.382, ал.6 от НПК вписва в протокола съдържанието на споразумението:

ОБВИНЯЕМИЯТ  Р.А.Р.     се признава за виновен в това, че  на 31.08.2017 г.  по Главен път І-9 при километър 41+2 край  гр.Каварна е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „М. **“ с рег.№***с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,10 промила, установено по надлежният ред – престъпление по чл.343б,  ал.1 от НК.

Деянието е извършено от обвиняемия при форма на вината пряк умисъл.

За извършеното  от  обвиняемия Р.А.Р.   престъпление  по чл.343б,  ал.1 от НК да му бъдат наложени в съотвествие с разпоредбите на чл.381, ал.4 от НПК и чл.55, ал.1, т.1 от НК следните наказания:

– „лишаване от свобода“  за срок от 7 (седем)  месеца, изпълнението на което да се отложи за срок от 3 (три)  години, на основание чл.66, ал.1 от НК;

 – „глоба“  в размер на   300 (триста)  лева;

- „лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ за срок от  1   (една ) година, на основание чл.343г от НК.

На основание чл.59, ал.4 от НК при изпълнението на наказанието „лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ се приспада  времето, през което за същото деяние обвиняемият е бил лишен по административен ред от възможността  да упражнява това право – считано от 31.08.2017г.

От престъплението не са били причинени съставомерни имуществени вреди и по досъдебното производство няма веществени доказателства.

Разноските по настоящото производство в размер на 25,00  лева да се възложат  на основание разпоредбата на чл.189, ал.3 от НПК на обвиняемия.

 

 

 

ПОДПИСИ:

 

 

ПРОКУРОР: БОНКА КОСТАДИНОВА-БЕЛЧЕВА  ………………….     

                                                          

 

АДВОКАТ: С.  В.                           …………………

 

 

ОБВИНЯЕМ: Р.А.Р.             …………………

 

 

СЪДЪТ, след полагане подписите на страните и като установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл.381 от НПК ред между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала счита, че същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство против обвиняемия    прекратено.

Водим от изложеното и на основание чл.382, ал.7 от НПК СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП гр.Каварна от една страна и обвиняемия   по ДП №151/2017 г. по описа на РУ гр. Каварна  лично и представляван  от защитника си адв. С.В.   от АК гр.Варна, по силата на което Р.А.Р.     се признава за виновен в това, че   на 31.08.2017 г.  по Главен път І-9 при километър 41+2 край  гр.Каварна е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „М. **“ с рег.№***с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,10 промила, установено по надлежният ред, поради което и на основание  чл.343б,  ал.1, във връзка с  чл.55, ал.1, т.1 от НК  му налага следните наказания:

– „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“  за срок от 7 (седем)  месеца, изпълнението на което отлага  за срок от 3 (три)  години,  на основание чл.66, ал.1 от НК;

 – „ГЛОБА“  в размер на   300 (триста)  лева;

- „ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО“ за срок от  1   (една ) година, на основание чл.343г от НК.

На основание чл.59, ал.4 от НК при изпълнението на наказанието „лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ се приспада  времето, през което за същото деяние обвиняемият е бил лишен по административен ред от възможностто да упражнява това право,  считано от 31.08.2017г.

На основание чл.189, ал.3 от НПК осъжда обвиняемия Р.А.Р.    да заплати в полза на Държавата по сметка на Районен съд Каварна направените по делото разноски  в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева, както и 5,00 (пет) лева в случай на издаване на изпълнителен лист.

ПРЕКРАТЯВА  производство по НОХД №288/2017г. по описа на Районен съд гр. Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи 15.15 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 30.10.2017 г.

 

 

                                                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ:   

 

                               

                                                                                 СЕКРЕТАР: