П Р О Т О К О Л

гр. Каварна, 18.10.2017 г.

 

Каварненският  районен съд в публично съдебно заседание   на осемнадесети октомври през две хиляди и седемнадесета  година  в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 

при участието на секретаря: Е.Ш.

и прокурора: БОНКА КОСТАДИНОВА-БЕЛЧЕВА  сложи на разглеждане  

НОХД № 275  по описа за 2017 година докладвано от Районния съдия.        

На именното повикване в 14.15 часа се явиха:

 

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр. Каварна редовно призована се представлява от Прокурор Бонка КОСТАДИНОВА-БЕЛЧЕВА.

ОБВИНЯЕМИЯТ   Р.С.М. редовно призован се явява лично, конвоиран от органите на ОЗ «Охрана» към ОС гр. Добрич и се представлява от адв. Л.Н. ***, редовно упълномощена и приета по делото.

СЪДЪТ запитва страните за становището им по хода на делото.

ПРОКУРОРЪТ - Да се даде ход на делото.

АДВ. Н.  - Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ, на основание чл. 272 от НПК снема самоличността на обвиняемия.

Р.С.М.,  ЕГН: **********, роден на *** ***, български гражданин, ***, с начално образование, безработен, женен, осъждан.

СЪДЪТ разяснява правата на обвиняемия   в наказателния процес.

ОБВИНЯЕМИЯТ Р.М.  - Разбрах какви са правата ми. Не правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

СЪДЪТ запитва страните имат ли искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

ПРОКУРОРЪТ - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

АДВ. Н. - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

С оглед становището на страните СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

СЪДЪТ ДОКЛАДВА сключеното между Стефан Пенчев –  прокурор при Районна прокуратура  гр. Каварна и адвокат Л.Н. - защитник на обвиняемия Р.С.М. споразумение по реда на чл. 381 от НПК, постигнато след приключване  на БП № 187/2017 г. по описа на Районно управление  гр. Каварна за извършено от обвиняемия   престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 194, ал. 1 във връзка с чл. 29, ал. 1, б. “б“ във връзка с чл. 18, ал. 1 от НК.

СЪДЪТ запитва страните поддържат ли постигнатото между тях споразумение.

ПРОКУРОРЪТ -  Господин Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение.  Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

АДВ. Н.  -  Господин Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният   ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен   е  с тях и доброволно се отказва  от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го  одобрите.

СЪДЪТ запитва обвиняемия  разбира ли обвинението, признава  ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен   ли  е  с  тях и доброволно ли  е   подписал  споразумението. 

ОБВИНЯЕМИЯТ Р.М. - Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 283 от НПК прочита приложените по БП № 187/2017 г. по описа РУ гр. Каварна доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ - Няма да сочим други доказателства.

АДВ. Н.  -  Нямаме искания по доказателствата.

СЪДЪТ предоставя на обвиняемия   право на последна дума.

ОБВИНЯЕМИЯТ Р.М. - Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 382, ал. 6 от НПК вписва в протокола съдържанието на споразумението:

ОБВИНЯЕМИЯТ  Р.С.М. се признава за виновен в това, че на 15.10.2017 г. в гр. Каварна, при условията на опасен рецидив, е извършил опит да отнеме чужди движими вещи – пари на стойност 335 лева от владението на Й.М.Н.от с. гр.,  без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено поради независещи от дееца причини - престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 194, ал. 1 във връзка с чл. 29, ал. 1, б. “б“ във връзка с чл. 18, ал. 1 от НК.

Деянието е извършено от обвиняемия при форма на вината пряк умисъл.

За извършеното от обвиняемия Р.С.М. ***, с ЕГН: ********** престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 194, ал. 1 във връзка с чл. 29, ал. 1, б. “б“ във връзка с чл. 18, ал. 1 от НК да му бъде наложено в съответствие с разпоредбите на чл. 381, ал. 4 от НПК и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 6 (шест) месеца, което да се изтърпи при строг режим (на основание чл. 57, ал. 1, т. 2, б. “б“ от ЗИНЗС).

На основание чл. 59, ал. 1 от НК при изпълнение на наказанието „Лишаване от свобода“ да се приспадне времето, през което обвиняемият Р.С.М. е бил задържан – считано от 15.10.2017 г.

От престъплението не са били причинени имуществени вреди.

По досъдебното производство няма веществени доказателства и разноски.

 

ПОДПИСИ:

 

ПРОКУРОР: БОНКА КОСТАДИНОВА-БЕЛЧЕВА             .……………..                             

 

АДВОКАТ: Л.И.Н.                 ………………

 

ОБВИНЯЕМ: Р.С.М.                   ……………….

 

 

СЪДЪТ, след полагане подписите на страните и като установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл. 381 от НПК ред между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала счита, че същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство против обвиняемия   прекратено.

Водим от изложеното и на основание чл. 382 ал. 7 от НПК СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП гр. Каварна от една страна и обвиняемия   по БП № 187/2017 г. по описа на РУ гр. Каварна  лично и представляван  от защитника си адв. Л.Н. ***, по силата на което обвиняемият Р.С.М.,  ЕГН: **********, роден на *** ***, български гражданин, ***, с начално образование, безработен, женен, осъждан се признава за виновен в това, че на 15.10.2017 г. в гр. Каварна, при условията на опасен рецидив, е извършил опит да отнеме чужди движими вещи – пари на стойност 335 лева от владението на Й.М.Н.от с. гр.,  без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено поради независещи от дееца причини, поради което и на основание  чл. 196, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 194, ал. 1 във връзка с чл. 29, ал. 1, б. “б“ във връзка с чл. 18, ал. 1 във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК му налага наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 6 (шест) месеца, което да се изтърпи при строг режим (на основание чл. 57, ал. 1, т. 2, б. “б“ от ЗИНЗС).

На основание чл. 59, ал. 1 от НК при изпълнение на наказанието „Лишаване от свобода“ приспада времето, през което обвиняемият Р.С.М. е бил задържан – считано от 15.10.2017 г.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 275/2017 г. по описа на Районен съд гр. Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи 14.30 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 18.10.2017 г.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

СЕКРЕТАР: