П Р И С Ъ Д  А

№…….

гр. Каварна 01.07.2016г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

            Каварненският районен съд  в открито съдебно заседание на първи юли две хиляди и шестнадесета година в следния състав:

                                                                               

                                                                    Председател: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 

на секретаря: Е.Ш.

присъствието на  прокурора ГАЛИН ГАВРАИЛОВ

разгледа докладваното от ……Председателя……………наказателно дело

НОХ№  100 по описа за 2016 год. и

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА  подсъдимия  Т.И.Т. ЕГН **********,живущ ***,българско гражданство,народност-българин,неосъждан,средно образование,неженен,безработен ЗА ВИНОВЕН в това, че  след като е осъден с Решение № 82/17.10.2011г. по Гражданско дело № 86/2011г. на РС гр.Каварна,влязло в сила на 01.11.2011г. за определяне на издръжка да издържа свои низходящи: син-И. Т.И. с ЕГН ********** и дъщеря С.Т. И. с ЕГН ********** чрез тяхната майка и законен представител-М.И.П. в общ размер на 120 лева месечно и Решение № 68/17.06.2014г. по Гражданско дело № 226/2014г. на РС-Каварна,влязло в сила на 02.07.2014г. за увеличаване на определената издръжка,да издържа свои низходящи: син- И. Т.И. с ЕГН ********** и дъщеря С.Т. И. с ЕГН ********** чрез тяхната майка и законен представител-М.И.П. в общ размер на 240 лева месечно съзнателно не е изпълнил задължението си в размер на две и повече месечни вноски,а именно: 15 месечни вноски по 120 лева и 21 месечни вноски по 240 лева на обща стойност 6840 лева за периода от месец април 2013г. до месец март 2016г.,поради което и на основание чл.183 ал.1 във връзка с чл.54 от НК го ОСЪЖДА,като му   налага наказание “Пробация” със следните пробационни мерки:

- “Задължителна регистрация по настоящ адрес”*** за срок от 1 /една/ година  с явяване и подписване на подсъдимия Т.И.Т.,със снета по-горе самоличност пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице,два пъти седмично,съгласно чл. 42а ал. 2 т. 1 и ал. 3 т. 1 от НК;

- “Задължителни пробационни срещи с пробационен служител” за срок от 1 /една/ година съгласно чл. 42а ал. 2 т. 2 и ал. 3 т. 1 от НК;

- “Безвъзмезден труд в полза на обществото” в размер на 120 /сто и двадесет/ часа за срок от 1 /една/ година /съгласно чл. 42а ал. 2 т. 6 и ал. 3 т. 3 от НК/

ПРИСЪДАТА може да се обжалва или протестира пред ДОС в 15 /петнадесет/ дневен срок, считано от днес.

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Мотиви  към НОХД № 100/2016г. по описа на Каварненски Районен съд.

 

 

Срещу подсъдимия  Т.И.Т. е повдигнато обвинение и същият е предаден на съд  за това,че след като е осъден с Решение № 82/17.10.2011г. по Гражданско дело № 86/2011г. на РС гр.Каварна,влязло в сила на 01.11.2011г. за определяне на издръжка да издържа свои низходящи: син-И. Т.И. с ЕГН ********** и дъщеря С.Т. И. с ЕГН ********** чрез тяхната майка и законен представител-М.И.П. в общ размер на 120 лева месечно и Решение № 68/17.06.2014г. по Гражданско дело № 226/2014г. на РС-Каварна,влязло в сила на 02.07.2014г. за увеличаване на определената издръжка,да издържа свои низходящи: син- И. Т.И. с ЕГН ********** и дъщеря С.Т. И. с ЕГН ********** чрез тяхната майка и законен представител-М.И.П. в общ размер на 240 лева месечно съзнателно не е изпълнил задължението си в размер на две и повече месечни вноски,а именно: 15 месечни вноски по 120 лева и 21 месечни вноски по 240 лева на обща стойност 6840 лева за периода от месец април 2013г. до месец март 2016г. -престъпление по чл.183 ал.1 от НК.

            Подсъдимият разбира в какво е обвинен и се признава за виновен,като твърди,че липсата на средства е причината да не плаща определената му със съдебното решение издръжка на своите низходящи-син и дъщеря.

            Представителят на Районна прокуратура Каварна поддържа обвинението и счита,че от събраните в досъдебната фаза и в хода на съденото следствие доказателства се доказва по категоричен и несъмнен начин обвинението,че подсъдимият е извършил престъпление по чл.183 ал.1 от НК.Счита,че категорично се доказва и фактическата обстановка изложена в обвинителния акт.Пледира по отношение на подсъдимия П. да бъде определено наказание „Пробация” за срок от една година със следните пробационни мерки-задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от една година с явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично и „задължителни периодични срещи с пробационен служител”,също за срок от една година,като на подсъдимия Т. бъде наложена и пробационна мярка „Безвъзмезден труд в полза на обществото“ в размер на 120 часа за срок от 1/една/ година.

            Съдът след преценка на представените по делото доказателства и след като обсъди доводите на страните в процеса прие за установено от фактическа страна следното:

            От данните за личността на подсъдимия Т.И.Т. с ЕГН **********е видно,че е с чисто съдебно минало и сравнително добри характеристични данни.

Подсъдимият Т. и свидетелката М.И.П. са родители на непълнолетните деца: И. Т.И. роден на ***г. и С.Т. И. родена на ***г.Подсъдимият и свидетелката нямат сключен граждански брак и са живеели съвместно до 30.09.2010г.,когато се разделили,поради трайно и непреодолимо разстройство на взаимните им чувства.Т. ***-Ген.Тошево и заживял при майка си.

Подсъдимият Т. е осъден с Решение № 82/17.10.2011г. по гражданско дело № 86/2011г. на Районен съд гр.Каварна за определяне на издръжка,влязло в сила на 01.11.2011г. да издържа свои низходящи: син- И. Т.И. с ЕГН ********** и дъщеря С.Т. И. с ЕГН ********** чрез тяхната майка и законен представител-М. И. П.,в общ размер на 120 лева месечно.

Подсъдимият Т. е осъден с Решение № 68/17.06.2014г. по гражданско дело № 226/2014г. на РС Каварна за изменение и увеличаване на определената издръжка,влязло в сила на 02.07.2014г. да издържа свои низходящи: син- И. Т.И. с ЕГН ********** и дъщеря С.Т. И. с ЕГН ********** чрез тяхната майка и законен представител-М.И.П.,в общ размер на 240 лева месечно.

            През период от влизане в сила на решението на съда-01.11.2011г. до месец март 2016г. подсъдимият е изплащал издръжката,рядко,нередовно,непълно,през големи интервали от време като е изпратил сумата от 2030,80 лева,което представлява платена издръжка за 17 месечни вноски от 120 лева месечно,като за плащане са останали дължими 15 месечни вноски по 120 лева и 21 месечни вноски по 240 лева.Подсъдимият не представя никакви извлечения или разписки за платени суми.

Видно от съдебните решения,събраните писмени и гласни доказателства Т. не е внесъл 15 месечни вноски по 120 лева и 21 месечни вноски по 240 лева,а общия размер на дължимата сума е в размер на 6840 лева.

            Видно от направените справки,Т. няма регистриран на негово име автомобил,няма и отбелязвания и вписвания на налични недвижими имоти,справка за удържани суми от заплата по изпълнително дело № 10/2012г. на РС-Ген.Тошево.

Подсъдимият Т. в хода на досъдебното производство е представил допълнителни доказателства: Служебна бележка от Агенция по заетостта,Удостоверение от СОУ „Н.Й.Вапцаров“ гр.Ген.Тошево,Епикриза от МБАЛ-Добрич.

 

ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА:

 

 

 

Установената по-горе фактическа обстановка се потвърждава от обясненията на подсъдимия Т.И.Т.,показанията на разпитаната  в съдебно заседание свидетелка М.И.П.,справки,докладни записки,разписки,писма,справки от НАП за регистрирани трудови договори,справка от Бюрото по труда гр.Ген.Тошево,Справка от Агенция „Социално подпомагане“,служебна бележка от Агенцията по заетостта,справка за съдимост,характеристични данни,ДСМПИС.

Показанията на разпитаната в хода на съдебната фаза на  наказателното производство свидетелка-М.И.П.-съдът възприе и им дава вяра,като прецени,че същите са единни и логични,кореспондират с останалите събрани по делото доказателствени материали и са относими към предмета на доказване в производството.Показанията на св.П. депозирани в настоящия процес са единни и напълно правдоподобни относно основните факти по делото във връзка с извършването на инкриминираното деяние от Т.И.Т..

Останалите събрани в процеса писмени доказателства-съдът кредитира изцяло,като прие,че са единни,непротиворечиви,взаимно допълващи се и кореспондират със събраните по делото гласни доказателства и са относими към основния факт,включен в предмета на доказване по делото.

Преценявайки горепосочените писмени и гласни доказателства,Съдът намира,че те съставляват в своята съвкупност система от факти,свързани помежду си с основния факт,представляват отделни доброкачествени звена от веригата,намират се в хармония и водят до извод,който е единствено възможен,изключващ всички останали относно авторството на деянието и виновността на дееца.

 

ОТ ПРАВНА СТРАНА:

 

С оглед на гореизложената фактическа обстановка,Съдът намира,че от обективна и субективна страна подсъдимият Т.И.Т. е осъществил състава на чл.183 ал.1 от НК.

Непосредствен обект на престъпното непалащане на издръжка са обществените отношения осигуряващи изпълнение на задълженията на посочени от закона лица да доставят средства за съществуване на нуждаещите се,които са нетрудоспособни и не могат да се издържат от собственото си имущество.От наказателноправна гледна точка правнорелевантен за делото факт е,че задължението за издръжка е парично и се дължи на месечни вноски.

От обективна страна са налице влязли в сила съдебни решения -Решение № 82/17.10.2011г. по гражданско дело № 86/2011г. на Районен съд гр.Каварна за определяне на издръжка,влязло в сила на 01.11.2011г.по силата на което Т.И.Т. е осъден  да издържа свои низходящи: син- И. Т.И. с ЕГН ********** и дъщеря С.Т. И. с ЕГН ********** чрез тяхната майка и законен представител-М.И.П.,в общ размер на 120 лева месечно и Решение № 68/17.06.2014г. по гражданско дело № 226/2014г. на РС Каварна за изменение и увеличаване на определената издръжка,влязло в сила на 02.07.2014г.,по силата на което Т.И.Т. е осъден да издържа свои низходящи: син- И. Т.И. с ЕГН ********** и дъщеря С.Т. И. с ЕГН ********** чрез тяхната майка и законен представител-М.И.П.,в общ размер на 240 лева месечно.

Изпълнителното деяние в процесния случай е осъществено чрез бездействие и се изразява в съзнателно неизпълнение на задължението за издръжка в размер на 15 месечни вноски по 120 лева и 21 месечни вноски по 240 лева,а общия размер на дължимата сума е в размер на 6840 лева.

Касае се за престъпление на просто извършване по ал.1 на чл.183 от НК,тъй като законът не изисква нищо друго освен неплащането на издръжката.Налице е и друго изискване за престъплението по чл.183 от НК-особен субект –лице,което е осъдено да издържа свой низходящ.

От субективна страна неплащането на издръжката от страна на подс.Т. е осъществено с пряк умисъл.Т. е предвиждал неизбежното неплащане на издръжката в размер повече от две месечени вноски.

 

ПО ВИДА И РАЗМЕРА НА НАКАЗАНИЕТО :

Съдът определи наказанието,съобразно изискванията на чл.54 от НК,като взе предвид вида и пределите на наказанията визирани в чл.183 ал.1 от НК,степента на обществена опасност на деянието и дееца,подбудите за извършване на деянието,както и другите смекчаващи  и отегчаващи отговорността обстоятелства.

Степента на обществена опасност на деянието е по-ниска от характерната такава за този вид престъпления.Съдът направи този извод,като взе предвид засегнатите обществени отношения,подбудите за извършване на престъплението,обусловени от липсата на работа и доходи,както и от добрите отношения и редовни контакти между подсъдимия и неговите низходящи: син-И. Т.И. с ЕГН ********** и дъщеря С.Т. И. с ЕГН **********.

Степента на обществена опасност на подс.Т. също не е висока.Подсъдимият е с чисто съдебно минало и изразява готовност  да изпълнява задължението си за изплащане на издръжка на своите ненавършили плънолетие деца: син-И. Т.И. с ЕГН ********** и дъщеря С.Т. И. с ЕГН **********,както и изразява съжаление и проявява критичност към извършеното..

Смекчаващи отговорността обстоятелство за подсъдимия Т.И.Т.  е оказано съдействие в хода на разследването и направени самопризнания,сравнително добри характеристични данни,чисто съдебно минало,изразено от подсъдимия желание да изпълни своето задължение.

В процесния случай деянието на подс.Т.И.Т. се явява извършено при смекчаващи отговорността обстоятелства посочени по-горе.От друга страна следва да се отчете обстоятелството,че се касае за един продължителен период от време,през който дължимата издръжка не е плащана.С оглед преобладаващите смекчаващи отговорността обстоятелства,Съдът наложи по-лекото от алтернативно предвидените наказания,а именно-„Пробация”.Съдът намира,че предвиденото в НК наказание-„Пробация” следва да бъде наложено в размер над минимално установения относно продължителността на задължителните пробационните мерки.

Съдът наложи на подсъдимия следното наказание:

-на основание чл.183 ал.1 от НК го осъжда на „Пробация”,като му определя следните пробационни мерки:

- “Задължителна регистрация по настоящ адрес”*** за срок от 1 /една/ година  с явяване и подписване на подсъдимия Т.И.Т.,със снета по-горе самоличност пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице,два пъти седмично,съгласно чл. 42а ал. 2 т. 1 и ал. 3 т. 1 от НК;

- “Задължителни пробационни срещи с пробационен служител” за срок от 1 /една/ година съгласно чл. 42а ал. 2 т. 2 и ал. 3 т. 1 от НК;

- “Безвъзмезден труд в полза на обществото” в размер на 120 /сто и двадесет/ часа за срок от 1 /една/ година /съгласно чл. 42а ал. 2 т. 6 и ал. 3 т. 3 от НК/

Съдът прецени,че наказание в този размер би се оказало достатъчно за постигане целите на наказателната политика визирани в чл.36 ал.1 от НК,с оглед особеностите на конкретното деяние.Съдът намира,че същото ще принуди подсъдимият да преосмисли отношението си към обществените отношения осигуряващи изпълнение на задълженията на посочени от закона лица да доставят средства за съществуване на нуждаещите се,които са нетрудоспособни и не могат да се издържат със собственото си имущество.

Така мотивиран,Съдът постанови присъдата си.

 

                                  

                                                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: