П Р О Т О К О Л

гр. Каварна, 17.06.2019 г.

 

Каварненският  районен съд, в публично съдебно заседание  на седемнадесети юни,   през две хиляди и деветнадесета година  в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 

при участието на секретаря: А.М.

и прокурора: БОНКА КОСТАДИНОВА - БЕЛЧЕВА,  сложи на разглеждане   НОХД № 100  по описа за 2019 година, докладвано от Районния съдия.        

         На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

         РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр. Каварна редовно призована се представлява от Прокурор Бонка КОСТАДИНОВА.

         ПОДСЪДИМИЯТ Т.Д.Т.  редовно призован, чрез Началника на Затвора Белене  се явява лично, конвоиран от органите на ОЗ «Охрана» гр.Добрич  и се представлява от адв.Г.Г. ***, назначен за служебен защитник по ДП №209/2017г. по описа на РУ Каварна.

         СЪДЪТ изслушва страните относно хода на съдебното заседание.

         ПРОКУРОР КОСТАДИНОВА – Да се даде ход на делото. Няма процесуални пречки.

         АДВ.Г. – Няма процесуални пречки,  моля да дадете ход на делото.

         СЪДЪТ счита,  че не са налице процесуални пречки  за даване ход на делото в съдебно заседание, тъй като се явяват всички лица, поради което

         О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО В ДНЕШНОТО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ

СЪДЪТ, на основание чл. 272 от НПК снема самоличността на подсъдимия по данни от обвинителния акт

Т.Д.Т. – ЕГН:**********,*** на ***г., български гражданин, със средно образование, неженен, отбил военната си служба, осъждан, безработен.

Председателят на състава проверява връчени ли са преписите и съобщенията по  чл. 247б  от НПК и констатира, че препис от обвинителния акт на подсъдимия е връчен.

ПОДСЪДИМИЯТ Т.Т. – Получих препис от обвинителния акт преди повече от седем дни.

Председателят на състава разянява правата на явилите се лица по НПК, както и за последствията от влязло в сила определение по въпросите на чл. 248, ал. 1, т. 3  от НПК.

ПРОКУРОР КОСТАДИНОВА – Нямаме искания за отводи.

АДВ.Г. – Нямаме възражения.  Нямаме искания за отводи.

ПОДСЪДИМИЯТ Т. – Нямам възражения, не правя отводи на състава на съда.

СЪДЪТ изслушва страните относно даване ход на разпоредителното заседание.

ПРОКУРОР КОСТАДИНОВА - Не са налице пречки за даване ход на разпоредителното заседание.

АДВ.Г. –  Не са налице пречки. Да се даде ход на разпоредителното заседание.

ПОДСЪДИМИЯТ Т.Т. - Запознат съм с материалите по делото. Да се даде ход на разпоредителното заседание.

СЪДЪТ, като взе предвид, явилите се лице и тяхното становище намира,  че е налице условие за разпоредителното заседание

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА РАЗПОРЕДИТЕЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ.

СЪДЪТ пристъпва към изслушване на лицата по чл. 247б, ал. 1 и 2 от НПК по всички въпроси, посочени  в чл. 248, ал. 1 от НПК.

ПРОКУРОР КОСТАДИНОВА    Уважаеми господин съдия,с оглед въпросите, които следва да бъдат обсъждани на разпоредителното заседание становището на Прокуратурата е, че делото е подсъдно на Районен съд Каварна.  Не са налице основания за прекратяване  или спиране на наказателното производство.  Няма допуснати  на досъдебното производство отстраними съществени нарушения на процесуалните правила, което да са довели  до  ограничаване на процесуалните права на обвиняемия.  С оглед към момента на постъпило предложение от страна на защитника на подсъдимия са налице основания за разглеждане на делото по реда на особените правила, а именно по реда на Глава XXIX от НПК. В днешното съдебно заседание,  ако подсидъмия е съгалсен имаме готовност да бъде разгледано по този ред делото.  Няма основание за разглеждане на делото при закрити врати, за привличане на резервен съдия или съдебен заседател, за назначаване на защитник, вещо лице, преводач или тълковник или пък извършването на съдебно-следствени действия по делегация. По доказателствата  Ви  представяме и  моля да бъдат приети като доказателства по делото постановление от 10.06.2019г., постановление за изменение мярка за неотклонение от 14.02.2017г. и писмо с рег.№ Р-10-2019г. от 10.05.2019г. с приложена присъда  №11/23.11.2018г., с оглед евентуално групиране и приспадане, ако подсъдимият се съгласи да бъде сключено споразумени.  И с оглед на становището на подсъдимия в днешното съдебно заседание ще бъде и   по-нататъшния ход на делото.

АДВ.Г. -   Уважаеми господин  председател,    намирам, че делото е подсъдно на Районен съд Каварна. Не са налице основания за прекратяване или спиране на наказателното производството. Не намирам, на досъдебното производство  да  са допуснати отстраними съществени нарушения на процесуалните правила, които да са довели до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия. По точка четвърта, в предварителните разговори с  подсъдимия,  изрази становище, че желае  да сключи споразумение  и  в крайна сметка ако подсъдимия се съгласи,  моля  да бъде проведено делото по реда на Глава ХХІХ от НПК. В крайна сметка подзащитният ми ще изрази становището си пред Вас и в крайна сметка закона изисква и неговото съгласие, считам, че делото следва да продължи по реда на Глава XXIX от НПК в хипотезата на чл. 384 от НПК, а именно постигнато споразумение в съдебното производство. Не са налице по т. 5 на чл. 248 основания за разглеждане на делото при закрити врати, както и привличане на резервен съдия или съдебни заседатели, както и назначаването на защитник, вещо лице, преводач или тълковник и извършването на съдебно-следствени действия по делегация. Нямам искания за събиране на нови доказателства. По т.8 съда ще прецени и с оглед становището на подсъдимия, дали  са налице основанията за насрочване на заседание по общия ред или разглеждане на делото по ореда на          Глава XXIX от НПК – със споразумение.  Ако не са налице такива, то съда следва да насрочи  съдебно заседание по общия ред. Както казах,  същественото в случая е  изразеното съгласие  на подсъдимия за сключване на споразумение. Моля да дадете възможност на подсъдимия, да го запитате и той да даде отговор, дали е съгласен да сключи споразумение.

ПОДСЪДИМИЯТ Т.Т. -  Нямам възражения да се гледа делото в този съд и от този състав.  Нямам възражения и не са налице предпоставки  за прекратяване  или спиране на делото. Споделям становището на защитника си  и на представителя на Прокуратурата делото да се гледа, като сключа споразумение. На ясно съм с групирането на наказанията ми.  Разбрах, какво наказание ще ми бъде определено. Нямам искания по доказателствата.

СЪДЪТ, като взе предвид  становището на страните  и материалите по делото намира следното:

Делото е образувано  по внесен обвинителен акт  за престъпление по  чл. 343б, ал. 3 от НК. Делото е подсъдно на Районен съд гр. Каварна. Няма основания за прекратяване  или спиране на наказателното производство.  По делото не са допуснати на досъдебното производство  отстраними  съществени процесуални нарушения на процесуалните правила, които да доведат до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия.  Налице са основания делото да се гледа по реда на Глава ХХІХ от НПК с оглед становището на защитата на подсъдимия, че желае делото да бъде разгледано по посочения процесуален ред. Не  са налице основания делото да се гледа при закрити врати,  да се привлича резервен съдия или съдебен заседател. На подсъдимият  е назначен служебен защитник още на досъдебното производство адв.Г.Г. ***. Не е необходимо да се назначава защитник, вещо лице,  преводач или тълковник и да се извършват съдебно следствени действия по делегация. В хода на ДП по отношение на подсъдимия не е взета мярка за неотклонеие, поради което настоящият съдебен състав не дължи произнасяне в тази част.  По делото в днешното съдебно заседание се представиха  доказателства постановелние от 10.06.2019г. приспадане  на основание чл.59, ал.1 от НК на постановени мерка за неотклонение «задържане под стража» по отношение на  подсъдимия  Т.Д.  Т., което постановление се приобщава към доказателствения материал поделото. Повече исканания не се направиха  за събиране на нови доказателства  и на този етап  такива не е наложително да бъдат ангажирани и според съда.  Предвид горното СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

1.Делото е подсъдно  на Районен съд гр. Каварна.

2.Няма основание за спиране или прекратяване на наказателното производство.

3.По делото не е допуснато  на  досъдебното производство отстранимо  съществено процесуално нарушение  на процесуалните правила,  което да е довело до ограничаване на процесуалните права на подсъдимия.

4.Няма основания делото да се разглежда при закрити врати,   да се привлича резервен съдия или съдебен заседател, да се назначава защитник, вещо лице, преводач  или тълковник и да се извършват съдебно следствени действия по делегация. Подсъдимият се представлява от назначения му служебен  защитник адв. Г.Г. ***.

5.Няма искания и не се налага събиране на нови доказателства на този етап от производството.

Определелението по чл. 248, ал. 1, т. 3 от НПК подлежи на обжалване в седем дневен срок пред  Добрички окръжен съд по реда ХХІХ  от НПК.

СЪДЪТ, като взе превид искането на страните за разглеждане на делото по реда на Глава ХХІХ от НПК и предвид разпоредбата на чл. 252, ал. 1 от НПК

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕНИМАНВА КЪМ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛОТО ПО РЕДА НА ГЛАВА ХХІХ ОТ НПК.

ПРОКУРОР КОСТАДИНОВА - Господин Съдия, депозирали сме  споразумение, подписано от страните.

СЪДЪТ, като взе в предвид, че по делото е постъпило споразумение между представителя РП Каварна, подсъдимият Т.  и неговият защитник адв.Г.Г.,  с което се предлага делото да бъде решено по  Глава ХХІХ от НПК ПРИЕМА И  ПРИОБЩАВА същото към мателиалите по делото.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА сключеното между Бонка Костадинова - Белчева – прокурор при Районна прокуратура гр. Каварна и адвокат Г.Г.   - защитник на  подсъдимия  Т.Д.Т. споразумение по реда на чл. 384 във вр. с чл. 381 от НПК, постигнато след приключване  на ДП № 209/2016 г. по описа на РУ гр. Каварна за извършено от подсъдимия   престъпление по чл. 343б,  ал.3 от НК.

СЪДЪТ запитва страните поддържат ли постигнатото между тях споразумение.

ПРОКУРОР КОСТАДИНОВА -Господин Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение.  Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

АДВ.Г. - Господин Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният   ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен   е  с тях и доброволно се отказва  от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го  одобрите.

СЪДЪТ запитва  подсъдимият   разбира ли обвинението, признава  ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен   ли  е  с  тях и доброволно ли  е  подписал  споразумението. 

ПОДСЪДИМИЯТ  Т.Т. - Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА като доказателства по делото представените в днешното съдебно заседание от представителя на прокуратурата: постановление от 10.06.2019г., на РП Каварна;  постановление за изменение мярка за неотклонение от 14.02.2017г.  на РП Каварна; писмо с рег.№ Р-10-2019г. от 10.05.2019г. с приложена присъда  №11/23.11.2018г.

СЪДЪТ, на основание чл. 283 от НПК прочита приложените по ДП № 209/2017 г. по описа РУ гр. Каварна доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

ПРОКУРОР КОСТАДИНОВА - Няма да сочим други доказателства.

АДВ.Г.  -  Нямаме искания по доказателствата.

СЪДЪТ предоставя на подсъдимия  право на последна дума.

ПОДСЪДИМИЯТ Т.Т. - Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 382, ал. 6 от НПК вписва в протокола съдържанието на споразумението:

         ПОДСЪДИМИЯТ Т.Д.Т.ЕГН: **********,*** на ***г., български гражданин, със средно образование, неженен, отбил военната си служба, осъждан, безработен се признава за виновен за това, че на 02.11.2017г. в гр.Каварна по ул.”Добротица”, управлявал МПС – т.а. „П.Б.“ с ****,собственост на мебелна къща „Рила“ООД гр.Варна след употреба на наркотично вещество - амфетамин и метаанфетамин, установено по надлежния ред чрез съдебно - химическа експертиза №Е-023/14.02.2019г. от ЛХТИ- ВМА-МБАЛ  Варна - престъпление по чл.343б,  ал.3  от НК.

         Страните се споразумяха, че за извършеното престъпление на

подсъдимият Т.,  се определи наказание при приложението и на основание чл.343б, ал.3 вр. с ал.І вр.с чл.55, ал.І, т.1  от НК  като му  определя наказание «Лишаване от свобода» за срок от 6 месеца, което следва да бъде търпяно ефективно  при строг режим на основание чл.57,ал.1,т.2 б“б“ от ЗИНЗС.                                                                       

         На основание чл.55 ал.3 от НК -  не се налага по-лекото наказание - „глоба“, което законът предвижда наред с наказанието „лишаване от свобода“.    

         На основание чл.343г от НК  се определя спрямо подсъдимият наказание „Лишаване от право да управлява МПС”    за срок от 12 месеца.

         Направените по делото разноски - общо 504.60лв., платими по сметка на ОД на МВР гр. Добрич;  ОД на МВР гр.Добрич, ТБ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ, BIC:***:BG14BUIN70823160000615,  /за СПЕ- 272.80лв., СХЕ- 105.80лв и разноски ВМА Варна- 126лв./

         Веществени доказателства – техническо средство DRUGCHECK 3000- приложено по делото – л.58/  да бъде унищожено

 

 

 

ПОДПИСИ:

 

ПРОКУРОРЪТ: БОНКА КОСТАДИНОВА                    …………….           

                            

 

ЗАЩИТНИК:Г.Г.                                      …..……….

 

 

ПОДСЪДИМ:Т.Д.Т.                     .….………..

 

 

СЪДЪТ, след полагане подписите на страните и като установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл. 384 във връзка с чл. 381  от НПК ред между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала счита, че същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство против подсъдимия     прекратено.

Водим от изложеното и на основание чл. 382 ал. 7 от НПК СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП гр. Каварна от една страна и подсъдимият  по ДП № 209/2017 г. по описа на РУ гр. Каварна  лично и представляван  от защитника си адв.Г.Г. ***, по силата на което подсъдимия  Т.Д.Т. – ЕГН:**********,*** на ***г., български гражданин, със средно образование, неженен, отбил военната си служба, осъждан, безработен се признава за виновен за това, че на 02.11.2017г. в гр.Каварна по ул.”Добротица”, управлявал МПС – т.а. „П.Б.“ с ****, собственост на мебелна къща „Рила“ООД гр.Варна след употреба на наркотично вещество - амфетамин и метаанфетамин, установено по надлежния ред чрез съдебно-химическа експертиза №Е-023/14.02.2019г. от ЛХТИ- ВМА-МБАЛ  Варна, поради което и на основание чл.343б, ал.3, вр. с ал.І вр.с чл.55, ал.І, т.1  от НК   му  определя наказание «ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА» за срок от 6 (шест) месеца, което следва да бъде търпяно ефективно  при строг режим на основание чл.57ал.1т.2 б“б“ от ЗИНЗС.  

На основание чл.55, ал.3 от НК  не се налага по-лекото наказание  „глоба“, което законът предвижда наред с наказанието „лишаване от свобода“.   

         На основание чл.343г от НК  се определя спрямо подсъдимият Т. и наказание „Лишаване от право да управлява МПС”    за срок от 12 (дванадесет) месеца.

На основание чл.189, ал. 3 от НПК осъжда подсъдимия Т.Д.Т.,  ЕГН: ********** да заплати в полза на Държавата по сметка на  ОД на МВР гр. Добрич,  ТБ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ, BIC:***:BG14BUIN7082316000061 направените по делото разноски в общ размер на  504,60 лева (петстотин и четири лева и шестдесет стотинки), както и 5,00 (пет) лева в случай на издаване на изпълнителен лист по сметка на Районен съд гр. Каварна.

Веществените   доказателства, записани в регистъра за веществени доказателства под № 10/2019г. по описа на РС Каварна  – техническо средство DRUGCHECK 3000,  приложено по делото – л.58  да бъде унищожено.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 100/2019 г. по описа на Районен съд гр. Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

СЪДЪТ приема направеното предложение от представителя на Районна прокуратура гр. Каварна по чл.25 във вр. с чл.23 от НК,  относно   групиране на наказанията:

         - по НОХД № 172/2018г., присъда №11/23.11.2018г. на КРС -«Лишаване от свобода» за срок от 6 месеца, което следва да бъде търпяно ефективно  при  строг режим на основание чл.57,ал.1,т.2 б“б“ от ЗИНЗС;

         - определеното с настоящото споразумение  наказание по НОХД № 100/2019г. по описа на КРС «Лишаване от свобода» за срок от 6 месеца, което следва да бъде търпяно ефективно  при  строг режим на основание чл.57,ал.1,т.2 б“б“ от ЗИНЗС.                                                                       

         като определи едно най-тежко наказание   «Лишаване от свобода» за срок от 6 месеца, което следва да бъде търпяно ефективно  при строг режим на основание чл.57,ал.1,т.2 б“б“ от ЗИНЗС.                                                                       

         На основание чл.25, ал.2 от НК  да се приспадне  изтърпяното до момента наказание, считано от 23.04.2019г. по НОХД №172/2018г.,  присъда №11/2018г., ВЗС на 09.04.2019г. и времето през което е  бил задържан  по мярка за неотклонение „задържане под стража”,  считано от 14.11.2016г. до 14.02.2017г. по ДП 219/2017г. по описа на РУ Каварна.

         След одобряване на споразумението СЪДЪТ счита, че   на основание чл.383, ал.2 от НПК следва да се произнесе по наличието на предпоставки на чл.25, ал.1 във вр. с чл. 23, ал. 1 от НК с определение по чл.306, ал.1, т.1 от НПК  за групиране на наложените наказания на осъдения Т.Д.Т. по:

         - по НОХД № 172/2018г., присъда №11/23.11.2018г. на КРС -«Лишаване от свобода» за срок от 6 месеца, което следва да бъде търпяно ефективно  при  строг режим на основание чл.57,ал.1,т.2 б“б“ от ЗИНЗС;

         - по НОХД № 100/2019г. по описа на КРС «Лишаване от свобода» за срок от 6 месеца, което следва да бъде търпяно ефективно  при  строг режим на основание чл.57,ал.1,т.2 б“б“ от ЗИНЗС                                                                       

         като се определи едно най-тежко наказание   «Лишаване от свобода» за срок от 6  (шест) месеца, което следва да бъде търпяно ефективно  при строг режим на основание чл.57,ал.1,т.2 б“б“ от ЗИНЗС.                                                                       

         На основание чл.25, ал.2 от НК  да се приспадне  изтърпяното до момента наказание, считано от 23.04.2019г. по НОХД №172/2018г.,  присъда №11/2018г., ВЗС на 09.04.2019г. и времето, през което е  бил задържан  по мярка за неотклонение „задържане под стража”,  считано от 14.11.2016г. до 14.02.2017г. по ДП 219/2017г. по описа на РУ Каварна.

         Водим от горното СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

На основание чл. 25, ал. 1 във вр. с чл. 23, ал. 1 от НК групира наказанията, наложени на Т.Д.Т. – ЕГН: **********,*** на ***г., български гражданин, със средно образование, неженен, отбил военната си служба, осъждан, безработен с присъда №11/2018г. постановена   по НОХД №172/2018 г. по описа на Районен съд гр.Каварна и настоящото споразумение по НОХД №100/2019г. като ОПРЕДЕЛЯ едно общо най-тежко от така определените наказания, а именно «ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА» за срок от 6  (шест) месеца, което следва да бъде търпяно ефективно  при строг режим на основание чл.57,ал.1,т.2 б“б“ от ЗИНЗС.                                                                    

         ПРИСПАДА на основание чл. 25, ал. 2 от НК изтърпяното до момента наказание, считано от 23.04.2019г. по НОХД №172/2018г.,  присъда №11/2018г., ВЗС на 09.04.2019г. и времето през което е  бил  задържан  по мярка за неотклонение „задържане под стража”,  считано от 14.11.2016г. до 14.02.2017г. по ДП 219/2017г. по описа на РУ Каварна.

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  подлежи на обжалване пред ДОС с частна жалба или протест в седем дневен срок, считано от днес.

 

 

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

ЗАСЕДАНИЕТО приключи в 11.30 часа.

ПРОТОКОЛЪТ  е изготвен на 17.06.2019 г.

 

 

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

СЕКРЕТАР: