П Р О Т О К О Л

гр. Каварна, 16.05.2016 година

Каварненският  районен съд в публично съдебно заседание на  шестнадесети  май  през две хиляди и шестнадесета    година в състав:

 

                                                                                    Председател: ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

                                                                                                                                                                                                                                                            

при участието на секретаря: А.М.

 и прокурора: СТЕФАН ПЕНЧЕВ                                                  сложи за разглеждане

НОХД №107 по описа за 2016 година докладвано от Районния съдия.

На именното повикване в 11.00  часа се явиха:

            РАЙОННА  ПРОКУРАТУРА гр. Каварна редовно призована се представлява  от  Прокурор  ПЕНЧЕВ.

ПОДСЪДИМИЯТ И.А.К., редовно призован,  се явява лично и се представлява от адв.Г. от АК гр.Добрич, редовно упълномощен и приет по делото.

СЪДЪТ по хода на делото.

ПРОКУРОРЪТ – Няма процесуални пречки.   Моля  да се даде ход на делото.

            адв.Г.   – Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ,  като взе предвид,  че са налице процесуалните  предпоставки  за даване ход на делото

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ, на основание чл. 272 от НПК снема самоличността на подсъдимия.

И.А.К. -  ЕГН: **********, роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, българин, с основно образование, пенсионер, женен, неосъждан.

На основание чл.272, ал. 4 от НПК, вр. чл.254 и чл. 255 от НПК председателят на състава проверява срока на връчване на съдебните книжа и съобщения на подсъдмия   и констатира, че срокът е спазен.

На основание чл.274 от НПК председателят на състава разяснява на страните правото им на отвод.

Искания в тази насока не бяха направени.

ПРОКУРОРА  – Господин Председател на  основание чл.384 от НПК сме постигнали споразумение, което сме депозирали по делото на 10.05.2016г.

адв.Г.   -  Господин Съдия,  действително  между страните се  постигна   споразумение,  което сме   депозирали   пред Вас.

СЪДЪТ след като се запозна с предложеното споразумение намира, че същото е процесуално допустимо, доколкото искането е заявено преди приключване на съдебното следствие, отговаря на изискванията на закона, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПОСТАНОВЯВА разглеждане на делото по реда на чл.384 и следващите от НПК.

ПРИЕМА и прилага към материалите по делото справка за съдимост с рег.№119/28.04.2016г. изд. от Бюро съдимост при РС Каварна.

СЪДЪТ докладва постъпило за одобрение споразумение за решаване на наказателно производство по  ДП №287/2015г.  по описа  на РУ  гр.Каварна между защитника на подсъдимия И.А.К. - адв.Г.   от АК гр.Добрич  и прокурор при РП Каварна, съгласно съдържанието на което приемат за установено от фактическа и правна страна следното:

Подсъдимият И.А.К. е извършил престъпление по чл.343б, ал.1 от НК като на 23.12.2015г. в с.Б., общ.К., по ул.** е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил *** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,04 промила, установено по надлежния ред (с техническо средство „Алкотест Дрегер 7410” с фабр. № ARSK-0265, съгласно чл.1 ал.2 от Наредба № 30 от 27 юни 2001 г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на моторни превозни средства, издадена от Министерство на здравеопазването, Министерство на вътрешните работи и Министерство на правосъдието).

Деянието е извършено от подсъдимия при форма на вината пряк умисъл.

За извършеното от подсъдимия И.А.К. ***, с ЕГН:**********  престъпление по чл.343б, ал.1 от НК да му бъдат наложени в съответствие с разпоредбите на чл.381, ал.4 от НПК и чл.55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК следните наказания:

лишаване от свобода“ за срок от 3 (три) месеца, изпълнението на което да се отложи за срок от 3 (три) години на основание чл.66, ал.1 от НК;

«глоба»в размер на 100 (сто) лева и

– „лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ за срок от 1 (една) година на основание чл.343г от НК.

На основание чл.59, ал.4 от НК при изпълнението на наказанието лишаване от право да управлява моторно превозно средство се приспада времето, през което за същото деяние подсъдимият  е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право – считано от 23.12.2015г.

От престъплението не са причинени съставомерни имуществени вреди.

По делото няма веществени доказателства.

 Разноските по настоящото производство в размер на 25,00 лева да се възложат на основание разпоредбата на чл.189, ал.3 от НПК на подсъдимият  И.А.К. ***.

 

ПРОКУРОРА  – Господин Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

 

адв.Г.   -  Господин Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен е с тях и доброволно се отказва от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го  одобрите.

 

СЪДЪТ на основание чл.382, ал.4 от НПК поставя въпроси на подсъдимия.

 

ПОДСЪДИМИЯТ И.А.К.  заяви, че разбира в какво е обвинен, признава се за виновен, разбира последиците от споразумението и е съгласен   с тях, като доброволно се отказва от разглеждането на делото по общия ред и полага  подписа си под постигнатото споразумение.

 

 

 

С П О Р А З У М Е Л И   С Е:

 

      ПРОКУРОР РП:                                                     ЗАЩИТНИК:

             (СТЕФАН ПЕНЧЕВ)                                               (АДВ.Г.Г.В)

                                                                                     

                                                                                          ПОДСЪДИМ:

                                                                                                   (И.К.)

 

                                                                                                                

СЪДЪТ намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала и като такова следва да бъде одобрено  и на основание чл.384 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните, съгласно съдържанието на което:

ПОДСЪДИМИЯТ И.А.К. -  ЕГН:**********, роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, българин, с основно образование, пенсионер, женен, неосъждан се признава за виновен, че  е извършил престъпление по чл.343б, ал.1 от НК като на 23.12.2015 г. в с.Б., общ.К., по ул.** е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил *** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,04 промила, установено по надлежния ред (с техническо средство „Алкотест Дрегер 7410” с фабр. № ARSK-0265, съгласно чл.1 ал.2 от Наредба № 30 от 27 юни 2001 г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на моторни превозни средства, издадена от Министерство на здравеопазването, Министерство на вътрешните работи и Министерство на правосъдието).

 

За извършеното от подсъдимия И.А.К. *** с ЕГН:**********  престъпление по чл.343б, ал.1 от НК  Съдът  му  налага в съответствие с разпоредбите на чл.381, ал.4 от НПК и чл.55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК следните наказания:

ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 3 (три) месеца, изпълнението на което  отлага  за срок от 3 (три) години на основание чл.66, ал.1 от НК;

ГЛОБА в размер на 100 (сто) лева   и

– „ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО“ за срок от 1 (една) година,  на основание чл.343г от НК.

На основание чл.59, ал.4 от НК при изпълнението на наказанието „лишаване от право да управлява моторно превозно средство“  приспада времето, през което за същото деяние подсъдимият  е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право – считано от 23.12.2015г.

 

На основание чл.189, ал.3 от НПК разноските по настоящото производство в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева  се възлагат на  подсъдимия  И.А.К., платими по сметка на Районен съд Каварна, в полза на Държавата.

 

СЪДЪТ намира, че са налице предпоставките за прекратяване на съдебното производство по делото, поради постигнато между страните споразумение и

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №107/2016г. по описа на Районен съд гр.Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРОТОКОЛЪТ написан в с.з. на 16.05.2016г., което приключи в 11.15  часа.

 

 

 

 

                                                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                                                          СЕКРЕТАР:

 

 

 

 

.