П Р О Т О К О Л

гр. Каварна, 05.04.2017 г.

 

Каварненският  районен съд в публично съдебно заседание  на пети април  през две хиляди и седемнадесета  година  в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 

при участието на секретаря: Е.Ш.

и прокурора: БОНКА КОСТАДИНОВА-БЕЛЧЕВА      сложи на разглеждане  

НОХД № 108  по описа за 2017 година докладвано от Районния съдия.        

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр. Каварна редовно призована се представлява от Прокурор Бонка КОСТАДИНОВА.  

ОБВИНЯЕМИЯТ Р.Г.А. редовно призован  се явява лично и се представлява от  адв. Г.Д. ***, редовно упълномощена и приета по делото.

СЪДЪТ запитва страните за становището им по хода на делото.

ПРОКУРОРЪТ - Да се даде ход на делото.

АДВ. Д.  - Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ, на основание чл. 272 от НПК снема самоличността на обвиняемия.

Р.Г.А. -  ЕГН: **********, роден на *** ***,  български гражданин, с постоянен адрес ***,  начално образование,  не работи, неженен, неосъждан.

СЪДЪТ разяснява правата на обвиняемия   в наказателния процес.

ОБВИНЯЕМИЯТ Р.А.  - Разбрах какви са правата ми. Не правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

СЪДЪТ запитва страните имат ли искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

ПРОКУРОРЪТ - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

АДВ. Д. - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

С оглед становището на страните СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА сключеното между Бонка Костадинова-Белчева  прокурор при Районна прокуратура  гр. Каварна и адвокат Г.Д.  - защитник на обвиняемия Р.Г.А.   споразумение по реда на чл.  381 от НПК, постигнато след приключване  на БП № 14/2017 г. по описа на Районно управление  гр. Каварна за извършено от обвиняемия   престъпление по чл. 316 във вр.с чл. 308, ал. 2, пр. 1 във вр. с ал. 1  от  НК.

СЪДЪТ запитва страните поддържат ли постигнатото между тях споразумение.

ПРОКУРОРЪТ -  Господин Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение.  Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

АДВ. Д.  -  Господин Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният   ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен   е  с тях и доброволно се отказва  от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го  одобрите.

СЪДЪТ запитва обвиняемия  разбира ли обвинението, признава  ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен   ли  е  с  тях и доброволно ли  е   подписал  споразумението. 

ОБВИНЯЕМИЯТ   Р.А.  - Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 283 от НПК прочита приложените по БП № 14/2017 г. по описа РУ гр. Каварна доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ - Няма да сочим други доказателства.

АДВ. Д.  -  Нямаме искания по доказателствата.

СЪДЪТ предоставя на обвиняемия   право на последна дума.

ОБВИНЯЕМИЯТ  Р.А. - Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 382, ал. 6 от НПК вписва в протокола съдържанието на споразумението:

ОБВИНЯЕМИЯТ  Р.Г.А.   се признава за виновен в това, че  на 15.03.2017 г. в с. ***, общ. Шабла съзнателно е ползвал пред служител на РУ Шабла неистинскси чужд официален документ – свидетелство  за управление на моторно превозно средство с №  ***,  на който бил придаден вид, че е издаден от компетентните органи на Кралство Великобритания на името на Р.Г.А., като от  него за самото им съставяне не може да се търси наказателна отговорност - престъпление по чл. 316 във вр. с чл. 308,  ал. 2, пр. 1 във вр. с  ал. 1 от НК.

За извършеното от обвиняемия Р.Г.А.   престъпление  по чл. 316 във вр. с чл. 308,ал. 2, пр. 1 във вр. ал. 1 от НК да се определи съответно  наказание с приложението на чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б“ от НК:

 „Пробация“, като бъдат наложени следните пробационни мерки на основание чл. 42а, ал. 2, т. 1 и 2 от НК:

-  „Задължителна регистрация по настоящ адрес ***“  за срок от  6 (шест) месеца с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 (два) пъти седмично;

-  „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от 6 (шест) месеца.

Направени по досъдебното производство  разноски – 83,65 лева за съдебно

трасологическа експертиза   са в тежест на обвиняемия.

 

 

 

ПОДПИСИ:

 

 ПРОКУРОР: БОНКА КОСТАДИНОВА-БЕЛЧЕВА               .……………..                             

 

АДВОКАТ: Г.Д.                                       ………………

 

ОБВИНЯЕМ: Р.Г.А.                    ……………….

 

 

СЪДЪТ, след полагане подписите на страните и като установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл. 381 от НПК ред между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала счита, че същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство против обвиняемия    прекратено.

Водим от изложеното и на основание чл. 382, ал. 7 от НПК СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП гр. Каварна от една страна и обвиняемия   по БП № 14/2017 г. по описа на РУ гр. Каварна  лично и представляван  от защитника си адв. Г.Д. ***, по силата на което Р.Г.А.,  ЕГН: **********, роден на *** ***,  български гражданин, с постоянен адрес ***,  начално образование,  не работи, неженен, неосъждан се признава  за виновен в това,  че на 15.03.2017 г. в с. ***, общ. Шабла съзнателно е ползвал пред служител на РУ Шабла неистинскси чужд официален документ – свидетелство  за управление на моторно превозно средство с № ***,  на който бил придаден вид, че е издаден от компетентните органи на Кралство Великобритания на името на Р.Г.А., като от  него за самото им съставяне не може да се търси наказателна отговорност,  поради което и на основание чл. 316 във вр. с чл. 308, ал. 2, пр. 1 във вр. с чл. 1,   във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б“ от НК му определя наказание „Пробация“ със следните пробационни мерки:

- Задължителна регистрация по настоящ адрес ***  за срок от  6 (шест) месеца с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 (два) пъти седмично;

-  Задължителни периодични срещи с пробационен служителза срок от 6 (шест) месеца.

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК направените по делото разноски за трасологическа експертиза в размер на 83,65 (осемдесет и три лева и шестдесет и пет стотинки) лева се възлагат на обвиняемия, платими в полза на дъържавата, както и 5,00 лева в полза на бюджета  на съдебната власт по сметка на Районен съд Каварна, в случай на издаване на изпълнителен лист.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 108/2017 г. по описа на Районен съд гр. Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи 14.15 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 05.04.2017 г.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

СЕКРЕТАР: