П Р О Т О К О Л

гр. Каварна, 26.01.2017 г.

 

Каварненският  районен съд в публично съдебно заседание   на двадесет и шести януари през две хиляди и седемнадесета  година  в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

при участието на секретаря: Е.Ш.

и прокурора: СТЕФАН ПЕНЧЕВ  сложи на разглеждане  

НОХД № 11  по описа за 2017 година докладвано от Районния съдия.        

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр. Каварна редовно призована се представлява от Прокурор Стефан ПЕНЧЕВ.

ОБВИНЯЕМИЯТ С.С.С. редовно призован се явява лично и се представлява от назначения на досъдебно производство № 125/2016 г. по описа на РУ гр. Каварна служебен защитник адв. М.К. ***.

СЪДЪТ запитва страните за становището им по хода на делото.

ПРОКУРОРЪТ - Да се даде ход на делото.

АДВ. К.  - Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ, на основание чл.272 от НПК снема самоличността на обвиняемия.

С.С.С.,  ЕГН: **********, роден на *** ***, български гражданин, ****, с постоянен адрес ***, ул. “****“ № **, с начално образование, безработен, неженен – живее на семейни начала със С.Я.С., с две деца, осъждан, тел.: ***.

СЪДЪТ разяснява правата на обвиняемия   в наказателния процес.

ОБВИНЯЕМИЯТ С.С.  - Разбрах какви са правата ми. Не правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

СЪДЪТ запитва страните имат ли искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

ПРОКУРОРЪТ - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

АДВ. К. - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

С оглед становището на страните СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

СЪДЪТ ДОКЛАДВА сключеното между Стефан Пенчев  прокурор при Районна прокуратура  гр. Каварна и адвокат М.К.  - защитник на обвиняемия С.С.С. споразумение по реда на чл. 381 от НПК, постигнато след приключване  на ДП № 125/2016 г. по описа на Районно управление  гр. Каварнла за извършено от обвиняемия престъпление по чл. 354в, ал. 1 от НК.

СЪДЪТ запитва страните поддържат ли постигнатото между тях споразумение.

ПРОКУРОРЪТ -  Госпожо Председател, поддържаме постигнатото споразумение с изключении на частта, в която на основание чл. 25 ал. 1 във вр. с чл.23 ал. 1 от НК се определя общо най-тежко наказание „Лишаване от свобода“ п предходните осъждания на обвиняемия и на основание чл. 68 ал. 1 от НК се постановява отделното изтърпяване на наказанието, предмет по настоящото производство. Считам, че това следва да е предмет на друго производство, а не да се разглежда в рамките на настоящото дело, което има за предмет единствено одобряване на споразумение. В останалата част поддържам напълно споразумението. Считам, че същото не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите.

АДВ. К.  - Госпожо Председател, не възразявам на направеното в днешното съдебно заседание иснкане от страна на Прокуратурата като се присъединявам към същото. По отношение на постигнатото споразумение по ДП № 126/2016 г. по описа на РУ Каварна считаме същото за непротиворечащо на закона и морала, като моля да го одобрите.

СЪДЪТ запитва обвиняемия  разбира ли обвинението, признава  ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен   ли  е  с  тях и доброволно ли  е   подписал  споразумението. 

ОБВИНЯЕМИЯТ С.С.  - Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 283 от НПК прочита приложените по ДП № 125/2016 г. по описа РУ гр. Каварна доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ - Няма да сочим други доказателства.

АДВ. К.  -  Нямаме искания по доказателствата.

СЪДЪТ предоставя на обвиняемия   право на последна дума.

ОБВИНЯЕМИЯТ С.С. - Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 382, ал. 6 от НПК вписва в протокола съдържанието на споразумението:

ОБВИНЯЕМИЯТ С.С.С. се признава за виновен в това, че на неустановена дата в началото на месец май 2016 г. е засял и до 07.07.2016 г. е отглеждал в гр. *** в дворно място на ул.„****” № ** растения от рода на конопа в нарушение на установените в чл. 27, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите правила, съгласно които се забранява засяването и отглеждането на територията на Република България на растения от рода на конопа (канабис) със съдържание на тетрахидроканабинол над 0,2 тегловни процента, определено в листната маса,   цветните и плодните връхчета, а именно – 1 бр. растение с височина 173 см, от което е извлечена след изсушаването му суха зелена растителна маса, представляваща части от растението Херба Канабис Индика сатива, известно като марихуана (индийски коноп, канабис) с нетно тегло 235,00 грама и съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 3,56 % на стойност 1 410,00 лева и 1 бр. растение с височина 160 см, от което е извлечена след изсушаването му суха зелена растителна маса, представляваща части от растението Херба Канабис Индика сатива, известно като марихуана (индийски коноп, канабис) с нетно тегло 155,00 грама и съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 3,73 % на стойност 930,00 лева, всичко на обща стойност 2 340,00 лева по цени за нуждите на съдопроизводството - престъпление по чл. 354в, ал. 1 от НК.

Деянието е извършено от обвиняемия при форма на вината пряк умисъл.

За извършеното от обвиняемия С.С.С. *** с ЕГН: ********** престъпление по чл. 354в, ал. 1 от НК да му бъдат наложени в съответствие с разпоредбите на чл. 381, ал. 4 от НПК и чл. 55, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от НК следните наказания:

лишаване от свобода за срок от 6 (шест) месеца при строг режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип (на основание чл. 60 и чл. 61 от ЗИНЗС);

глоба в размер на 2 500 (две хиляди и петстотин) лева.

От престъплението не са причинени съставомерни имуществени вреди.

Веществените доказателства по делото – марихуана с нетно тегло 235,00 грама и съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 3,56 % и марихуана с нетно тегло 155,00 грама и съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 3,73 % (на съхранение в ЦМУ), представляващи предмет на престъплението и чието притежаване е забранено, да се отнемат в полза на държавата на основание чл. 53, ал. 2, б. ”а” от НК и унищожат.

Разноските по настоящото производство в размер на 111,70 лева да се възложат на основание разпоредбата на чл. 189, ал. 3 от НПК на обвиняемия.

 

 

ПОДПИСИ:

 

ПРОКУРОР: СТЕФАН ПЕНЧЕВ                                         .……………..                              

 

АДВОКАТ: М.К.                              ………………

 

ОБВИНЯЕМ: С.С.С.   …………….

 

 

СЪДЪТ, след полагане подписите на страните и като установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл. 381 от НПК ред между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала счита, че същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство против обвиняемия    прекратено.

Водим от изложеното и на основание чл. 382 ал. 7 от НПК СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ОДОБРЯВА споразумение в частта на приложението на чл. 25 ал. 1 от НК, тъй като противоречи на закона и се разглежда по реда на друго производство по чл. 306 от НПК.

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП гр. Каварна от една страна и обвиняемия   по ДП № 125/2016 г. по описа на РУ гр. Каварна  лично и представляван  от защитника си адв. М.К. ***, по силата на което С.С.С. се признава за виновен в това, че на неустановена дата в началото на месец май 2016 г. е засял и до 07.07.2016 г. е отглеждал в гр. *** в дворно място на ул. „****” № ** растения от рода на конопа в нарушение на установените в чл. 27, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите правила, съгласно които се забранява засяването и отглеждането на територията на Република България на растения от рода на конопа (канабис) със съдържание на тетрахидроканабинол над 0,2 тегловни процента, определено в листната маса,   цветните и плодните връхчета, а именно – 1 бр. растение с височина 173 см, от което е извлечена след изсушаването му суха зелена растителна маса, представляваща части от растението Херба Канабис Индика сатива, известно като марихуана (индийски коноп, канабис) с нетно тегло 235,00 грама и съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 3,56 % на стойност 1 410,00 лева и 1 бр. растение с височина 160 см, от което е извлечена след изсушаването му суха зелена растителна маса, представляваща части от растението Херба Канабис Индика сатива, известно като марихуана (индийски коноп, канабис) с нетно тегло 155,00 грама и съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 3,73 % на стойност 930,00 лева, всичко на обща стойност 2 340,00 лева по цени за нуждите на съдопроизводството, поради което и на основание по чл. 354в, ал. 1 от НК във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от НК му налага следните наказания:

«Лишаване от свобода“ за срок от 6 (шест) месеца при строг режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип (на основание чл. 60 и чл. 61 от ЗИНЗС);

„Глоба“ в размер на 2 500.00 (две хиляди и петстотин) лева.

На основание чл. 53, ал. 2, б. ”а” от НК отнема в полза на Държавата веществените доказателства по делото – марихуана с нетно тегло 235,00 грама и съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 3,56 % и марихуана с нетно тегло 155,00 грама и съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 3,73 % (на съхранение в ЦМУ), представляващи предмет на престъплението и чието притежаване е забранено, записани в регистъра за веществени доказателства на РС Каварна за 2017 г. под № 2, които да се унищожат.

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК направените по делото разноски  в размер на 111,70 лева (сто и единадесет лева и седемдесет стотинки) се възлагат на обвиняемия, платими  в полза на Държавата по сметка  на Районен съд Каварна, както и 5,00 лева в случай на издаване на изпълнителен лист.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 11/2017 г. по описа на Районен съд гр. Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи в 13.45 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 26.01.2017 г.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

СЕКРЕТАР: