П Р О Т О К О Л

  гр. Каварна, 05.04.2017 г.

 

Каварненският  районен съд в публично съдебно заседание  на пети април през две хиляди и седемнадесета  година  в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 

при участието на секретаря: Е.Ш.

и прокурора: БОНКА КОСТАДИНОВА-БЕЛЧЕВА  сложи на разглеждане  

НОХД № 114  по описа за 2017 година докладвано от Районния съдия.        

На именното повикване в 14.30 часа се явиха:

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр. Каварна редовно призована се представлява от Прокурор Бонка КОСТАДИНОВА-БЕЛЧЕВА.  

ОБВИНЯЕМИЯТ Д.В.Д. редовно призована се явява лично и се представлява от адв. Г.Г. ***, редовно упълномощен и приет по делото.

СЪДЪТ запитва страните за становището им по хода на делото.

ПРОКУРОРЪТ - Да се даде ход на делото.

АДВ. Г.  - Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ, на основание чл. 272 от НПК снема самоличността на обвиняемия

Д.В.Д.,  ЕГН: **********, роден на *** ***, постоянен адрес ***, български гражданин, с основно образование,  управител на „****“ ЕООД гр. Добрич, женен, неосъждан, тел. № ****.

СЪДЪТ разяснява правата на обвиняемата  в наказателния процес.

ОБВИНЯЕМИЯТ Д.Д. - Разбрах какви са правата ми. Не правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

СЪДЪТ запитва страните имат ли искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

ПРОКУРОРЪТ - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

АДВ. Г. - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

С оглед становището на страните СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

СЪДЪТ ДОКЛАДВА сключеното между Галин Гавраилов  прокурор при Районна прокуратура  гр. Каварна и адвокат г.Г.  - защитник на обвиняемия Д.В.Д. споразумение по реда на чл. 381 от НПК, постигнато след приключване  на ДП № 95/2016 г. по описа на Районно управление  гр. Каварна за извършено от обвиняемия   престъпление по чл. 172б, ал. 1 от  НК.

СЪДЪТ запитва страните поддържат ли постигнатото между тях споразумение.

ПРОКУРОРЪТ - Господин Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение.  Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

АДВ. Г. -  Г. Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният   ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен   е  с тях и доброволно се отказва  от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го  одобрите.

СЪДЪТ запитва обвиняемия разбира ли обвинението, признава  ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен   ли  е  с  тях и доброволно ли  е   подписал  споразумението. 

ОБВИНЯЕМИЯТ Д.Д.  - Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 283 от НПК прочита приложените по ДП № 95/2016 г. по описа РУ гр. Каварна доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ - Няма да сочим други доказателства.

АДВ. Г.  -  Нямаме искания по доказателствата.

СЪДЪТ предоставя на обвиняемия   право на последна дума.

ОБВИНЯЕМИЯТ Д.Д. - Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 382, ал. 6 от НПК вписва в протокола съдържанието на споразумението:

ОБВИНЯЕМИЯТ Д.В.Д. се признава за виновен в това, че  на 07.06.2016 г. в гр. Каварна в обособен търговски обект – недвижим имот – магазин за дрехи, с административен адрес ***, стопанисван от „****» ЕООД гр. Добрич, без съгласието на притежателите на изключителното право върху търговските марки, а именно "Adidas AG GERMANY”, и NIKE INNOVATE C.V, представлявани в Република България от „Арсис Консултинг“ ЕООД гр. София, п.к.1111, кв. „Гео Милев“, ул. „Едисон“ № 47-47Б, ет. 5, ап. 33 е използвал в търговската си дейност - /по смисъла на чл. 13, ал. 2, т. 2, вр. ал. 1 от Закона за марките и георграфските означения  е предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак/, а именно предлагане с цел продажба, пускане на пазара и съхранение на тези марки, обект на това изключително право, без правно основание следните стоки с марката " Adidas“: Мъжко яке ADIDAS,  тъмно синьо с размер „М“ и черно със златен кант размер S и „ХL“- 3 броя; Мъжки спортен екип „ADIDAS“ размер S „М“ и „ХL“ - 3 броя; Мъжка тениска „ADIDAS“ размер „М“ и „ХL“ – 3 броя; Дамска тениска „ADIDAS“ без размери – 6 броя,  на обща стойност 928 лева, носещи марките притежание на Adidas AG, De: НР, рег. № 12670, ADIDAS“ - словна марка; НР, рег. № 21183, „ADIDAS ЕQUIPMENT“ - комбинирана марка;  СТМ с рег. № 14591754 „ADIDAS“ - словна марка;   СТМ с рег. № 5271580 „ADIDAS“ –комбинирана марка; СТМ с рег. № 3517588 - фигуративна марка; СТМ, с рег. № 3517661 - фигуративна марка; MI, с рег. № 566295, „ADIDAS ЕQUIPMENT“ -комбинирана марка; MI рег. № 469145 - фигуративна марка; MI, с рег. № 414034 - фигуративна марка, регистрирани по национален ред.

Както и предлагане с цел продажба, пускане на пазара и съхранение на следните стоки с марката "NIKE", а именно: Дамски спортен екип "NIKE" с размери «М-XXL - 4 броя; Детски спортен екип  "NIKE" с размери «38-40» - 2 броя;  Дамски спортен екип "NIKE" с размери «XL“, „S“ и „М“ - 3 броя; Мъжка тениска "NIKE" с размери «XL- 1 брой; Дамска тениска "NIKE" без размери - 9 броя; Тениска "NIKE" без размери - 2 броя,  на обща стойност 1 122 лева, носещи марката притежание  на NIKE innovate C.V. US: НР рег. № 12063 - словна марка "NIKE"; НР рег. № 44419 - фигуративна марка; НР рег. № 24739 - комбинирана марка; СТМ с рег. № 004813135 - фигуративна марка; СТМ с рег. № 00827824 - фигуративна марка; СТМ с рег. № 000278028 - словна марка; СТМ с рег. № 000277889 - фигуративна марка - регистрирана по национален ред, всичко на обща стойност 2 050 лева - престъпление по чл. 172 б, ал. 1 от НК.

Деянието е извършено от обвиняемия при форма на вината пряк умисъл.

За извършеното от обвиняемия Д.В.Д.,  с ЕГН ********** *** престъпление по чл. 172б, ал. 1 от НК да му бъдат наложени в съответствие с разпоредбите на чл. 381, ал. 4 от НПК и чл. 55, ал. 1, т. 2, б. »б» от НК следните наказания:

Пробация с пробационни мерки:

– „Задължителна регистрация по настоящ адрес ***» за срок от 6 (шест) месеца, изразяваща се в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 (два) пъти седмично (съгласно чл. 42а, ал. 2, т. 1, чл. 42а, ал. 3, т. 1 и чл. 42б, ал. 1 от НК);

„Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от 6 (шест) месеца (съгласно чл. 42а, ал. 2, т. 2 и ал. 3, т. 1 от НК)

и

«Глоба» в размер на 1000 (хиляда) лева.

От престъплението не са били причинени съставомерни имуществени вреди.

Веществените доказателства по делото – посочените по-горе стоки, предмет на обвинението (съхранявани в РУ гр. Каварна), които принадлежат на обвиняемия и са послужили за извършване на умишленото престъпление, да се отнемат в полза на държавата на основание чл. 53, ал. 1, б. ”а”  и чл. 172б ал. 3 от НК се унищожат.

Разноските по настоящото производство в размер на 231,84 лева да се възложат на основание разпоредбата на чл. 189, ал. 3 от НПК на обвиняемия.

 

 

ПОДПИСИ:

 

 ПРОКУРОР: БОНКА КОСТАДИНОВА-БЕЛЧЕВА            .……………..                             

 

АДВОКАТ: Г.Г.                            ………………

 

ОБВИНЯЕМ: Д.В.Д.                           ……………….

 

 

СЪДЪТ, след полагане подписите на страните и като установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл. 381 от НПК ред между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала счита, че същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство против обвиняемия    прекратено.

Водим от изложеното и на основание чл. 382 ал. 7 от НПК СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП гр. Каварна от една страна и обвиняемият   по ДП № 95/2016 г. по описа на РУ гр. Каварна  лично и представляван  от защитника си адв. Г.Г. ***, по силата на което

Д.В.Д.,  ЕГН: **********, родена на *** ***, постоянен адрес ***, български гражданин, с основно образование,  управител на „****“ ЕООД гр. Добрич, женен, неосъждан, тел. № **** се признава  за виновен в това,  че на 07.06.2016 г. в гр. Каварна в обособен търговски обект – недвижим имот – магазин за дрехи, с административен адрес ***, стопанисван от „****» ЕООД гр. Добрич, без съгласието на притежателите на изключителното право върху търговските марки, а именно "Adidas AG GERMANY”, и NIKE INNOVATE C.V, представлявани в Република България от „Арсис Консултинг“ ЕООД гр. София, п.к.1111, кв. „Гео Милев“, ул. „Едисон“ № 47-47Б, ет. 5, ап. 33 е използвал в търговската си дейност - /по смисъла на чл. 13, ал. 2, т. 2, вр. ал. 1 от Закона за марките и георграфските означения  е предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак/, а именно предлагане с цел продажба, пускане на пазара и съхранение на тези марки, обект на това изключително право, без правно основание следните стоки с марката " Adidas“: Мъжко яке ADIDAS,  тъмно синьо с размер „М“ и черно със златен кант размер S и „ХL“- 3 броя; Мъжки спортен екип „ADIDAS“ размер S „М“ и „ХL“- 3 броя; Мъжка тениска „ADIDAS“ размер „М“ и „ХL“ – 3 броя; Дамска тениска „ADIDAS“ без размери – 6 броя,  на обща стойност 928лева, носещи марките притежание на Adidas AG, De: НР, рег. № 12670, ADIDAS“ - словна марка; НР, рег. № 21183, „ADIDAS ЕQUIPMENT“ - комбинирана марка;  СТМ с рег. № 14591754 „ADIDAS“ - словна марка;   СТМ с рег. № 5271580 „ADIDAS“ –комбинирана марка; СТМ с рег. № 3517588 - фигуративна марка; СТМ, с рег. № 3517661 - фигуративна марка; MI, с рег. № 566295, „ADIDAS ЕQUIPMENT“ -комбинирана марка; MI рег. № 469145 - фигуративна марка; MI, с рег. № 414034 - фигуративна марка, регистрирани по национален ред.

Както и предлагане с цел продажба, пускане на пазара и съхранение на следните стоки с марката "NIKE", а именно: Дамски спортен екип "NIKE" с размери «М-XXL - 4 броя; Детски спортен екип  "NIKE" с размери «38-40» - 2 броя;  Дамски спортен екип "NIKE" с размери «XL“, „S“ и „М“ - 3 броя; Мъжка тениска "NIKE" с размери «XL- 1 брой; Дамска тениска "NIKE" без размери - 9 броя; Тениска "NIKE" без размери - 2 броя,  на обща стойност 1 122 лева, носещи марката притежание  на NIKE innovate C.V. US: НР рег. № 12063 - словна марка "NIKE"; НР рег. № 44419 - фигуративна марка; НР рег. № 24739 - комбинирана марка; СТМ с рег. № 004813135 - фигуративна марка; СТМ с рег. № 00827824 - фигуративна марка; СТМ с рег. № 000278028 - словна марка; СТМ с рег. № 000277889 - фигуративна марка - регистрирана по национален ред, всичко на обща стойност 2 050 лева, поради което и на основание чл. 172 б, ал. 1 във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. »б» от НК му налага следните наказания:

„Пробация“ с пробационни мерки:

– „Задължителна регистрация по настоящ адрес ***» за срок от 6 (шест) месеца, изразяваща се в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 (два) пъти седмично (съгласно чл. 42а, ал. 2, т. 1, чл. 42а, ал. 3, т. 1 и чл. 42б, ал. 1 от НК);

„Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от 6 (шест) месеца (съгласно чл. 42а, ал. 2, т. 2 и ал. 3, т. 1 от НК)

и

«Глоба» в размер на 1 000.00 (хиляда) лева.

На основание чл. 53 ал. 1 б. „а“ от НК и чл. 172б ал. 3 от НК веществените доказателства по делото – Мъжко яке ADIDAS,  тъмно синьо с размер „М“ и черно със златен кант размер S и „ХL“- 3 броя; Мъжки спортен екип „ADIDAS“ размер S „М“ и „ХL“- 3 броя; Мъжка тениска „ADIDAS“ размер „М“ и „ХL“ – 3 броя; Дамска тениска „ADIDAS“ без размери – 6 броя,  носещи марките притежание на Adidas AG, De: НР, рег. № 12670, ADIDAS“ - словна марка; НР, рег. № 21183, „ADIDAS ЕQUIPMENT“ - комбинирана марка;  СТМ с рег. № 14591754 „ADIDAS“ - словна марка;   СТМ с рег. № 5271580 „ADIDAS“ –комбинирана марка; СТМ с рег. № 3517588 - фигуративна марка; СТМ, с рег. № 3517661 - фигуративна марка; MI, с рег. № 566295, „ADIDAS ЕQUIPMENT“ -комбинирана марка; MI рег. № 469145 - фигуративна марка; MI, с рег. № 414034 - фигуративна марка, регистрирани по национален ред.

Дамски спортен екип "NIKE" с размери «М-XXL - 4 броя; Детски спортен екип  "NIKE" с размери «38-40» - 2 броя;  Дамски спортен екип "NIKE" с размери «XL“, „S“ и „М“ - 3 броя; Мъжка тениска "NIKE" с размери «XL- 1 брой; Дамска тениска "NIKE" без размери - 9 броя; Тениска "NIKE" без размери - 2 броя,  носещи марката притежание  на NIKE innovate C.V. US: НР рег. № 12063 - словна марка "NIKE"; НР рег. № 44419 - фигуративна марка; НР рег. № 24739 - комбинирана марка; СТМ с рег. № 004813135 - фигуративна марка; СТМ с рег. № 00827824 - фигуративна марка; СТМ с рег. № 000278028 - словна марка; СТМ с рег. № 000277889 - фигуративна марка - регистрирана по национален ред, предмет на обвинението, които принадлежат на обвиняемия и са послужили за извършване на умишленото престъпление, записани под № 8 в регистъра за веществени доказателства на Районен съд гр. Каварна за 2017 г. да се отнемат в полза на Държавата и унищожат.

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК направените по делото разноски  в размер на 231,84 (двеста тридесет и един лева осемдесет и четири стотинки) лв. се възлагат на  обвиняемия Д.В.Д.,  платими в полза на Държавата по сметка на Районен съд Каварна, както и 5,00 (пет) лева в случай на издаване на изпълнителен лист.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 114/2017 г. по описа на Районен съд гр. Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи 14.45 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 05.04.2017 г.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

СЕКРЕТАР: