П Р О Т О К О Л

гр. Каварна, 28.06.2019 г.

 

Каварненският  районен съд, в публично съдебно заседание  на двадесет и осми юни през две хиляди и деветнадесета година  в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

                                           СЪД. ЗАСЕДАТЕЛИ: Т.Д.

           Н.П.

 

при участието на секретаря: ***и прокурора: СТЕФАН ПЕНЧЕВ,  сложи на разглеждане  

НОХД № 114  по описа за 2019 година, докладвано от Районния съдия.        

На именното повикване в 10.12 часа се явиха:

 

         РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр. Каварна редовно призована се представлява от Прокурор Стефан ПЕНЧЕВ.

         ПОДСЪДИМИЯТ В.С.С. редовно призован се явява лично и се представлява от назначения на досъдебното производство служебен защитник адв. И.Р. ***, редовно упълномощена и приета по делото.

         ПОСТРАДАЛИЯТ  К.Д.Д. редовно призован се явява.

         СЪДЪТ изслушва страните относно хода на съдебното заседание.

         ПРОКУРОР ПЕНЧЕВ – Моля да се даде ход на делото. Няма процесуални пречки.

         АДВ. Р. – Няма процесуални пречки. Моля да дадете ход на делото.

СЪДЪТ счита,  че не са налице процесуални пречки  за даване ход на делото в съдебно заседание, тъй като се явяват всички лица по чл. 247б от НПК съгласно разпореждане за насрочване на разпоредително заседание, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО В ДНЕШНОТО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ

СЪДЪТ, на основание чл. 272 от НПК снема самоличността на подсъдимия по данни от обвинителния акт

В.С.С., ЕГН: **********, роден на *** ***, български гражданин, с постоянен и настоящ адрес ***, основно образование, безработен, неженен, осъждан, тел.: ***.

         Председателят на състава проверява връчени ли са преписите и съобщенията по  чл. 247б  от НПК и констатира, че препис от обвинителния акт на подсъдимия е връчен.

         ПОДСЪДИМИЯТ В.С. – Получих препис от обвинителния акт преди повече от седем дни.

Председателят на състава разянява правата на явилите се лица по НПК, както и за последствията от влязло в сила определение по въпросите на чл. 248, ал. 1, т. 3  от НПК.

ПРОКУРОР ПЕНЧЕВ – Нямаме искания за отводи.

АДВ. Р.– Нямаме възражения.  Нямаме искания за отводи.

СЪДЪТ изслушва страните относно даване ход на разпоредителното заседание.

ПРОКУРОР ПЕНЧЕВ - Не са налице пречки за даване ход на разпоредителното заседание.

АДВ. Р. –  Не са налице пречки. Да се даде ход на разпоредителното заседание.

ПОДСЪДИМИЯТ В.С. - Запознат съм с материалите по делото. Да се даде ход на разпоредителното заседание

ПОСТРАДАЛ К.Д. – Не възразявам да се даде ход на разпоредителното заседание.

СЪДЪТ, като взе предвид явилите се лица и тяхното становище намира, че са налице условията за провеждане на разпоредително заседание, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА РАЗПОРЕДИТЕЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ

СЪДЪТ пристъпва към изслушване на лицата по чл. 247б, ал. 1 и 2 от НПК по всички въпроси, посочени  в чл. 248, ал. 1 от НПК.

ПРОКУРОР ПЕНЧЕВ –  Уважаеми господин съдия, уважаеми госпожи съдебни заседатели, относно въпросите, които следва да се обсъдят в разпоредителното заседание по смисъла на чл. 247б ал. 1 от НПК досежно подсъдността на делото считам, че същото е подсъдно на Районен съд Каварна съответно с правата на материалната и териториалната компетентност, тъй като се касае за престъпление по чл. 195, извършено в гр. Шабла, т. е. Каварненският съдебен район. Считам, че не са налице основания за прекратяване  или спиране на наказателното производство, както и че не са допуснати на досъдебното производство съществени нарушения на процесуалните правила,  които да са довели  до ограничаване на процесуалните права на подсъдимия или на пострадалия. Относно основанията за разглеждане на делото по реда на особените правила постигнали сме споразумение с адв. И.Р., в качеството на служебен защитник на подсъдимия В.С.С. за прекратяване на наказателното производство на основание чл. 384 от НПК, което споразумение на 14.06.2019 г. сме депозирали в Районен съд гр. Каварна. Не са налице основанията за разглеждане на делото при закрити врати, за привличане на резервен съдия или съдебен заседател, за назначаване на защитник доколкото лицето вече има такъв, вещо лице, преводач или тълковник, както и не се налага извършването на съдебно-следствени действия по делегация. На досъдебното производство не са били взети мерки за процесуална принуда, поради което и настоящият състав  не дължи произнасяне в тази насока. Нямаме искания за събиране на нови доказателства и моля делото да продължи с одобряване на постигнатото между нас споразумение. Налице са основанията за разглеждане на делото по реда на Глава XXIX от НПК.

АДВ. Р. -   Уважаеми господин  председател, уважаеми съдебни заседатели,   споделям становището на Прокурора. Делото е подсъдно на Районен съд Каварна. Не са налице основания за прекратяване или спиране на наказателното производството. На досъдебното производство не са допуснати отстраними съществени нарушения на процесуалните правила, които да са довели до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия, както и на пострадалия или на неговите наследници. Считам че са налице основания за разглеждане на делото по реда на особените правила по реда на глава XXIX от НПК предвид постигнатото споразумение с представителя на Районна прокуратура Каварна. Считам, че делото следва да продължи по чл. 384 от НПК. Не са налице основания за разглеждане на делото при закрити врати, както и привличане на резервен съдия или съдебни заседатели, както и назначаването на защитник, вещо лице, преводач или тълковник и извършването на съдебно-следствени действия по делегация. На досъдебното производство не е взета мярка за неотклонение и съдът не дължи произнасяне по нея. Нямаме искания за събиране на нови доказателства. Налице са предпоставките за разглеждане на делото по особените правила, така че моля да преминем към

ПОДСЪДИМИЯТ В.С. -  Нямам възражения да се гледа делото в този съд и от този състав.  Нямам възражения и не са налице предпоставки  за прекратяване  или спиране на делото. Споделям становището на защитника си  и на представителя на Прокуратурата.

ПОСТРАДАЛ К.Д. – Колелото го намерихме. Нямям претенции срещу подсъдимия. Откраднатото ми е възстановено.

СЪДЪТ, като взе предвид  становището на страните  и материалите по делото намира следното:

Делото е образувано  по внесен обвинителен акт  за престъпление по чл. 195, ал. 4 във вр. с ал. 1, т. 2 във вр. с чл. 194, ал. 1от НК. Делото е подсъдно на Районен съд гр. Каварна. Няма основания за прекратяване  или спиране на наказателното производство.  По делото не са допуснати на досъдебното производство  отстраними  съществени нарушения на процесуалните правила, които да доведат до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия.  Налице са основания за разглеждане на делото по реда на Глава XXIX от НПК с оглед становището на защитата и подсъдимия, че желаят делото да бъде разгледано по посочения процесуален ред. Не  са налице основания делото да се гледа при закрити врати,  да се привлича резервен съдия или съдебен заседател, да се назначава защитник, тъй като такъв е назначен в хода на досъдебното производство, вещо лице,  преводач или тълковник и да се извършват съдебно следствени действия по делегация.  В хода на досъдебното производство  по отношение на подсъдимия не е взета мярка за неотклонение, поради което настоящият съдебен състав  не дължи произнасяне в тази част. По делото не се направиха искания за събиране на нови доказателства  и на този етап  такива не е наложително да бъдат ангажирани и според съда.  Предвид горното СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

1. Делото е подсъдно  на Районен съд гр. Каварна.

2. Няма основание за спиране или прекратяване на наказателното производство.

3. По делото не е допуснато  на  досъдебното производство отстранимо  съществено процесуално нарушение  на процесуалните правила,  което да е довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия.

4. Налице са основания за разглеждане на делото по реда на Глава XXIX от НПК.

5. Няма основания делото да се разглежда при закрити врати,   да се привлича резервен съдия или съдебен заседател, да се назначава защитник, вещо лице, преводач  или тълковник и да се извършват съдебно следствени действия по делегация.

6. В хода на досъдебното произвоство по отношение на подсъдимия  В.С.С. не е взета мярка за неотклонение.

7. Няма искания и не се налага събиране на нови доказателства на този етап от производството.

Определелението по чл. 248, ал. 1, т. 3 от НПК подлежи на обжалване в седем дневен срок пред  Добрички окръжен съд по реда на глава ХХІІ  от НПК.

СЪДЪТ, като взе превид искането на страните за разглеждане на делото по реда на Глава ХХІХ от НПК и предвид разпоредбата на чл. 252, ал. 1 от НПК

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕМИНАВА КЪМ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛОТО ПО РЕДА НА ГЛАВА ХХІХ ОТ НПК.

ПРОКУРОР ПЕНЧЕВ - Господин Съдия, депозирали сме  споразумение, подписано от страните на 14.06.2019 г.

СЪДЪТ, като взе в предвид, че по делото е постъпило споразумение между представителя РП Каварна, подсъдимият С. и неговият защитник адв. И.Р.,  с което се предлага делото да бъде решено по  Глава ХХІХ от НПК ПРИЕМА И  ПРИОБЩАВА  същото към мателиалите по делото.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА сключеното между Стефан Пенчев – прокурор при Районна прокуратура гр. Каварна и адвокат И.Р. - защитник на подсъдимия  В.С.С.  споразумение по реда на чл. 384 във вр. с чл. 381 от НПК, постигнато след приключване  на ДП № 14/2019 г. по описа на РУ гр. Шабла за извършено от подсъдимия    престъпление по чл. 195, ал. 4 във вр. с ал. 1, т. 2 във вр. с чл. 194, ал. 1от НК.

СЪДЪТ запитва страните поддържат ли постигнатото между тях споразумение.

ПРОКУРОР ПЕНЧЕВ -Господин Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение.  Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

АДВ. Р. -  Господин Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният   ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен   е  с тях и доброволно се отказва  от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го  одобрите.

СЪДЪТ запитва подсъдимият   разбира ли обвинението, признава  ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен   ли  е  с  тях и доброволно ли  е  подписал  споразумението. 

ПОДСЪДИМИЯТ  В.С. - Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 283 от НПК прочита приложените по ДП № 14/2019 г. по описа РУ гр. Шабла доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

ПРОКУРОР ПЕНЧЕВ - Няма да сочим други доказателства.

АДВ. Р. -  Нямаме искания по доказателствата.

СЪДЪТ предоставя на подсъдимия  право на последна дума.

ПОДСЪДИМИЯТ В.С. - Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 382, ал. 6 от НПК вписва в протокола съдържанието на споразумението:

ПОДСЪДИМИЯТ В.С.С., ЕГН: **********, роден на *** ***, български гражданин, с постоянен и настоящ адрес ***, основно образование, безработен, неженен, осъждан, тел.: *** се признава за виновен за това, че на неустановена дата в началото на месец февруари 2019 г. в гр. Шабла, в маловажен случай, е отнел чужда движима вещ, която не е под постоянен надзор – велосипед „***” на стойност 270 лева от владението на К.Д.Д. *** без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои -  престъпление по чл. 195, ал. 4 във вр. с ал. 1, т. 2 във вр. с чл. 194, ал. 1 от НК.

Деянието е извършено от обвиняемия при форма на вината пряк умисъл.

За извършеното от подсъдимия В.С. ***, с ЕГН: ********** престъпление по чл. 195, ал. 4 във вр. с ал. 1, т. 2 във вр. с чл. 194, ал. 1 от НК да му бъдe наложенo наказаниe „Пробация“ със следните пробационни мерки:

„Задължителна регистрация по настоящ адрес ***“ за срок от 6 (шест) месеца, изразяваща се в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 (два) пъти седмично (съгласно чл. 42а, ал. 2, т. 1, чл. 42а, ал. 3, т. 1 и чл. 42б, ал. 1 от НК);

„Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от 6 (шест) месеца (съгласно чл. 42а, ал. 2, т. 2 и ал. 3, т. 1 от НК);

„Безвъзмезден труд в полза на обществото“ в размер на 100 (сто) часа за срок от 1 (една) година (съгласно чл. 42а, ал. 2, т. 6 и ал. 3, т. 3 от НК).

Причинените от престъплението имуществени вреди са възстановени и по делото няма веществени доказателства.

Разноските по настоящото производство в размер на 67,20 лева, платими по сметка на ОД на МВР гр. Добрич, да се възложат на основание разпоредбата на чл. 189, ал. 3 от НПК на подсъдимия.

 

 

ПОДПИСИ:

 

ПРОКУРОРЪТ: СТЕФАН ПЕНЧЕВ                             …………….           

                            

 

ЗАЩИТНИК: И.И.Р.                        …..………..

 

 

ПОДСЪДИМ: В.С.С.        .….………..

 

 

СЪДЪТ, след полагане подписите на страните и като установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл. 384 във връзка с чл. 381  от НПК ред между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала счита, че същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство против подсъдимия     прекратено.

Водим от изложеното и на основание чл. 382 ал. 7 от НПК СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП гр. Каварна от една страна и подсъдимият  по ДП № 14/2019 г. по описа на РУ гр. Шабла лично и представляван  от защитника си адв. И.Р. ***, по силата на което подсъдимият В.С.С., ЕГН: **********, роден на *** ***, български гражданин, с постоянен и настоящ адрес ***, основно образование, безработен, неженен, осъждан, тел.: *** се признава за виновен за това, че на неустановена дата в началото на месец февруари 2019 г. в гр. Шабла, в маловажен случай, е отнел чужда движима вещ, която не е под постоянен надзор – велосипед „***” на стойност 270 лева от владението на К.Д.Д. *** без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои, поради което и на основание  чл. 195, ал. 4 във вр. с ал. 1, т. 2 във вр. с чл. 194, ал. 1 от НК му определя наказаниe „Пробация“ със следните пробационни мерки:

„Задължителна регистрация по настоящ адрес ***“ за срок от 6 (шест) месеца, изразяваща се в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 (два) пъти седмично (съгласно чл. 42а, ал. 2, т. 1, чл. 42а, ал. 3, т. 1 и чл. 42б, ал. 1 от НК);

„Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от 6 (шест) месеца (съгласно чл. 42а, ал. 2, т. 2 и ал. 3, т. 1 от НК);

„Безвъзмезден труд в полза на обществото“ в размер на 100 (сто) часа за срок от 1 (една) година (съгласно чл. 42а, ал. 2, т. 6 и ал. 3, т. 3 от НК).

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК осъжда подсъдимия В.С.С.  да заплати в полза на Държавата по сметка на ОД на МВР гр. Добрич BG14BUIN70823160000615 ТБ, АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ,

BIC: ***изводство разноски  в размер общо на 67,20 (шестдесет и седем лева и двадесет стотинки)лв., както и 5,00 (пет) лева в случай на издаване на изпълнителен лист по сметка на Районен съд гр. Каварна.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 114/2019 г. по описа на Районен съд гр. Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                               СЪД. ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. ……………

 

                                                                                    2. ……………

 

 

ЗАСЕДАНИЕТО приключи 10.55 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 28.06.2019 г.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

СЕКРЕТАР: