П Р О Т О К О Л

  гр. Каварна, 18.06.2019 г.

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД на  осемнадесети юни    през две хиляди и деветнадесета  година, в публично съдебно заседание в следния състав:

                                                          Председател: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

                                                                      

Секретар: А.М.

Прокурор: БОНКА  КОСТАДИНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от районен съдия НОХД № 115 по описа за 2019 г.

 

На именното повикване в 11.15 часа се явиха:

ОБВИНЯЕМИЯТ   Б.Я.Д. - редовно призован,  се явява лично и се представлява от адв.С.К. ***, редовно упълномощен по досъдебното производство.

КАВАРНЕНСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - редовно призована, се представлява от  Районния прокурор  Бонка КОСТАДИНОВА. 

СЪДЪТ запитва страните за становището им по хода на делото.

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ.К.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СНЕМА САМОЛИЧНОСТТА НА ОБВИНЯЕМИЯ:

Б.Я.Д. – роден  на *** г. в гр.Балчик, ЕГН **********,***, български гражданин, неженен,  живее на семейни начала, начално  образование, осъждан.

СЪДЪТ разясни правата на обвиняемия  в наказателния процес.

ОБВИНЯЕМИЯТ Б.Я.Д. - Разбрах какви са правата ми. Не правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

СЪДЪТ запита страните имат ли искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

ПРОКУРОР: Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

АДВ.К.: Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

С оглед становището на страните, СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА сключеното между  Бонка Костадинова –  прокурор при РП Каварна и адвокат С.К. - защитника на обвиняемия Б.Я.Д., споразумение по реда на чл. 381 от НПК, постигнато след приключване ДП № 200/2018 г. по описа на Районно управление гр. Каварна за извършено от обвиняемия престъпление по чл.144, ал.3 във вр. с ал.1 от НК.

СЪДЪТ запита страните поддържат ли постигнатото между тях споразумение.

ПРОКУРОР:Господин Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение. Считаме, че споразумението не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите.

АДВ.К.: Господин Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен е с тях и доброволно се отказва от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите.

СЪДЪТ запита обвиняемият   разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен  ли е с тях и доброволно ли е подписал  споразумението. 

ОБВИНЯЕМИЯТ: Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

Съдът на осн. чл. 283 от НПК прочита приложените по Досъдебно  производство №200/2018 г. по описа РУ гр.Каварна доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

ПРОКУРОР: Няма да сочим други доказателства.

АДВ.К.: Нямаме искания по доказателствата.

СЪДЪТ предоставя на обвиняемия право на последна дума.

ОБВИНЯЕМИЯТ: Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ на основание чл. 382, ал. 6 от НПК вписва в протокола съдържанието на споразумението.

ОБВИНЯЕМИЯТ Б.Я.Д.  се признава за виновен в това, че на 27.08.2018г. в с.Септемврийци, общ.Каварна, ****, до МХС се е заканил на Е.Н.М. от с.с. с престъпление против нейната личност – убийство,  с отправени към нея думи „тебе ще те убия и пребия“ и жест с ръка, че ще я заколи и това заканване е възбудило основателен страх за осъществяването му - престъпление по чл.144, ал.3 във вр. с ал.1 от НК.

Деянието е извършено умишлено.

Страните се споразумяват за  извършеното от обвиняемия Б.Я.Д., ЕГН:**********   престъпление по чл.144 ал.3 във вр. с ал.1 във вр.с. чл.55, ал.1, т.2 от НК, да му бъде определено следното наказание  - „ПРОБАЦИЯ”, със следните пробационни мерки:

На основание чл.42 а ал.ІІ т. 1 и 2 от НК задължително се налагат пробационни мерки:

т.1 Задължителна регистрация по настоящ адрес:***  - за срок от 6/шест/ месеца с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично.

т.2 Задължителни периодични срещи с пробационен служител – за срок от 6/шест/месеца.

Направените по делото разноски -30лв. за преводач на свидетел платими по сметка на ОД на МВР гр. Добрич; ОД на МВР гр.Добрич, ТБ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ, BIC:***, Сметка:BG14BUIN70823160000615, се възлагат на обвиняемия.

Причинени имуществени вреди - няма.

 

 

 

 

ПОДПИСИ:

 

ПРОКУРОР: БОНКА КОСТАДИНОВА      ................................

 

АДВОКАТ: С.К.                               ...............................

 

ОБВИНЯЕМ: Б.Я.Д.      …..........................

 

СЪДЪТ, след полагане подписите на страните и като установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл. 381 от НПК ред, между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала, предвид което следва да бъде одобрено, а наказателното производство против обвиняемия  – прекратено.

Водим от изложеното и на основание чл. 382 ал. 7 от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП гр.Каварна, от една страна и обвиняемия  по ДП № 200/2018 г. по описа на РУ гр. Каварна, лично и представляван от защитника си адв.С.К.  от ДАК, по силата на което,  ОБВИНЯЕМИЯТ Б.Я.Д. – роден  на *** г. в гр.Балчик, ЕГН **********,***, български гражданин, неженен,  живее на семейни начала, с начално  образование, осъждан,  СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН В ТОВА,  че на 27.08.2018г. в с.Септемврийци, общ.Каварна, ****, до магазин за хранителни стоки  се е заканил на Е.Н.М. от с.с. с престъпление против нейната личност – убийство,  с отправени към нея думи „тебе ще те убия и пребия“ и жест с ръка, че ще я заколи и това заканване е възбудило основателен страх за осъществяването му, поради което на основание  чл.144 ал.3 във вр. с ал.1 във вр.с. чл.55, ал.1, т.2 от НК    МУ  СЕ ОПРЕДЕЛЯ наказание „ПРОБАЦИЯ”, като на  основание чл.42 а ал.ІІ т. 1 и 2 от НК  се налагат пробационни мерки:

т.1. „Задължителна регистрация по настоящ адрес“***  за срок от 6 (шест) месеца,   с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице  2 (два)  пъти седмично.

- т.2 „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от 6 (шест) месеца.

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК направените по делото разноски в размер на 30,00 лева (тридесет лева ) се възлагат  на обвиняемия, платими  в полза на Държавата,  по сметка на ОД на МВР  гр. Добрич ТБ „Алианц България“  BIC:***,  сметка: BG14 BUIN 70823160000615.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи 11.30 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 18.06.2019 г.

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………..

 

СЕКРЕТАР: ………………..