О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Каварненският районен съд, наказателно отделение в открито заседание проведено на пети април, през две хиляди и седемнадесета година в следния състав:

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

СЪДЕБНИЗАСЕДАТЕЛИ: Я. К.Ц.Д. Б.М.

                                                                                                                                                       при секретаря Е.Ш., в присъствието на прокурора Бонка Костадинова-Белчева, след като изслуша докладваното от районния съдия НОХД№116 по описа за 2017г., да се произнесе взе предвид следното:

 

            На основание чл.309 от НПК Съдът служебно следва да се произнесе по мярката за неотклонение на подсъдимия **** / В.Д. /,  роден на ***г***/**** /  ****, живущ на адрес *** /**** ул. **** № **, образование средно, неженен, осъждан, безработен, турски гражданин, кюрдски произход и намира, че на подсъдимия следва да му бъде взета мярка за неотклонение „Задържане под стража“, с оглед на постановената ефективна осъдителна присъда. Същия няма адрес на територията на страната и може да се укрие. 

Водим от горното, СЪДЪТ

                                               О П Р Е Д Е Л И:

ВЗЕМА мярка за неотклонение „Задържане под стража” по отношение на **** / В.Д. /,  роден на ***г***/**** /  ****, живущ на адрес *** /**** ул. **** № **, образование средно, неженен, осъждан, безработен, турски гражданин, кюрдски произход, обвиняем по НОХД № 116/2017г. по описа на Районен съд гр.Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ДОС в 3 /три/ дневен срок, считано от днес.

НАСРОЧВА в случай на частна жалба или протест делото за разглеждане пред ДОС в съдебно заседание на 13.04.2017г. от 13.30ч., за която дата и час страните са редовно уведомени.

ПРЕПИС от определението да се изпрати на органите на РУ гр.Каварна, Районна прокуратура  Каварна, Следствен арест гр.Добрич и Областно звено”Охрана” при ДОС за сведение и изпълнение.

 

 

                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ:…………………….

                                                  СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:……………….

                                                                                      ……………………….