П  Р  И  С  Ъ  Д  А

 

 

Гр.Каварна, 05.04.2017г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Каварненски районен съд на пети април, през две хиляди и седемнадесета година с състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: Я. К.Ц.Д. Б.М.

с участието на секретаря Е.Ш. и в присъствието на Прокурор при Районна прокуратура Каварна Бонка Костадинова-Белчева, като разгледа докладваното от Председателя НОХД № 116 по описа за 2017г.,

 

 

П  Р  И  С  Ъ  Д  И  :

 

ПРИЗНАВА подсъдимия  **** / В.Д. /,  роден на ***г***/**** /  ****, живущ на адрес *** /**** ул. **** № **, образование средно, неженен, осъждан, безработен, турски гражданин, кюрдски произход, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 03.04.2017г., в района на ГКПП Дуранкулак, в условията на повторност, между първа и втора гранична пирамида, е излязъл през държавната  граница  на страната, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места, поради което и на основание чл.279, ал.2, във вр. с ал.1 от НК във вр. с чл.54, ал.1 от НК, ГО ОСЪЖДА НА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 1 /една/година, което наказание да изтърпи ефективно при общ режим на основание чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНС  и „глоба“ от 100.00/сто/ лева.

На основание чл.68 от НК, ПОСТАНОВЯВА подсъдимия **** / В.Д. /, да изтърпи отделно наложеното с Определение №71/16.03.2017г. наказание по НОХД № 205/2017г. на РС Свиленград, влязла в сила на 16.03.2017г. „Лишаване от свобода“ за срок от 5 /пет/ месеца.

ОСЪЖДА **** / В.Д. /,  роден на ***г***/**** /  ****, живущ на адрес *** /**** ул. **** № **, да заплати разноски в наказателното производство в размер на 125.00 /сто двадесет и пет/ лева.

На основание чл. 366 от НПК присъдата може да се обжалва или протестира пред Окръжен съд Добрич в 7-дневен срок, считано от днес.

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………………

                                  

 

                                            СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:………….

                                                                    

                                                                              ……………………..

 

М О Т И В И

 

Към присъда №9/05.04.2017г. по НОХД №116/2017г. по описа на Каварненски районен съд

 

Районна прокуратура гр.Каварна е внесла обвинителен акт за разглеждане в Районен съд Каварна, с който е повдигнато обвинение срещу подсъдимия **** / В.Д. /, с установена по делото самоличност, за това че на 03.04.2017г., в района на ГКПП Дуранкулак, в условията на повторност, между първа и втора гранична пирамида, е излязъл през държавната  граница  на страната, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места и е извършено повторно, след като е бил осъден с влязла в сила присъда на 16.03.2017г. за друго такова престъпление – по НОХД №205/2017г. на РС Свиленград – престъпление по чл.279, ал.2 от НК.

В съдебно заседание представителят на прокуратурата поддържа обвинението, като счита, че същото е доказано по безспорен и несъмнен начин. Същия твърди, че подсъдимият е съзнавал, че извършва престъпление пи наличие на предходно осъждане за също такова престъпление по чл.279, ал.1 от НК. По отношение на наказанието, което следва да бъде наложено на подсъдимия, прокурорът счита, че следва да му се наложи наказание „Лишаване от свобода“ ….. Същия категорично посочва, че не са налице предпоставките на чл.55 от НК.

Представителят на РП Каварна счита, че престъплението е извършено при пряк умисъл – чл.11, ал.2 от НК.

Подсъдимият В.Д., редовно призован, явява се лично и дава подробни и пълни обяснения.

Служебният защитник на подсъдимият – адв.Г.Г. – ДАК, пледира за минимален размер на наказанието.

Съдът след като прецени събраните по делото доказателства по отделно и в тяхната съвкупност и обсъди доводите на страните, прие за установено от фактическа страна следното:

Подсъдимият В.Д. е осъждан с влязла в сила присъда на 16.03.2017г. по НОХД 0205/2017г. с Определение №71/16.03.2017г. е наложено наказание „Лишаване от свобода“за срок от 5/пет/ месеца и „Глоба“ в размер на 200 лева. Като изпълнението на наложеното наказание „Лишаване от свобода“ на основание чл.66, ал.1 от НК е отложено за срок от 3 години на основание чл.66 от НК.

 От материалите по делото е видно,че В.Д. е влязъл в   Р България не през определените за това места на 13.03.2017г. в района на ГКПП Капитан Андреево. След като е бил установен от граничните власти по отношение на него е било проведено наказателно производство и му е било наложено „Лишаване от свобода„ в размер на 5 месеца постановено по НОХД № 205/2017г.на РС- Свиленград, ВЗС на 16.03.2017г.  

Обвиняемият е бил настанен в Регионално приемателен център Харманли, след като е подал молба, за  да му бъде предоставена закрила като бежанец в Р България. Въпреки това Д. решил да продължи пътуването си с цел да стигне до ***, където били сестра му и брат му. Посочва, че се изплашил, че ще го върнат в ****, а той не желаел това. За целта се придвижил от  *** до гр.***. Закупил си велосипед и  на 02.04.2017г. тръгнал с него. Пътувал цял ден и стигнал до границата като използвал джипиес на телефона си, за да се ориентира. От обясненията му се изяснява, че това е станало съвсем съзнателно. Вечерта около  23.00ч. преминал на територията на Р Румъния.Смятал да стигне до гр.Констанца, където ако можел да работи и да си почине и след това да продължи пътуването си.

  На 03.04.2017 г. около 11.40ч. е получена телеграма № 7/34 от 03.04.2017г. от румънските гранични власти, че  граничен полицейски патрул от Морска група Мангалия е установил и задържал едно лице, мъжки пол, което се е движело пеш, бутайки велосипед в района на  1- ва гранична пирамида в посока 2- ра гранична пирамида. Лицето   заявило, че идва от България и  отива за ***. В тази връзка е извършена покана провеждане на среща на 1 гранична пирамида за провеждане на съвместно разследване на случая. 

При провеждане на срещата и от проведеното съвместно разследване се установило, че лицето е преминало през границата на страната между 1-2 гр.п. на 03.04.2017г. около 00.30 часа.

  На 03.04.2017г. на ГКПП Дуранкулак / Вама Веке  се състояла среща с РГВ за предаване и приемане на лицето – *** гражданин В.Д./ ****. На срещата по приемането/предаването от двете страни възражения не били направени. Изготвен е протокол за приемане и предаване.

Подсъдимият  В.Д. е осъждан с Определение №71/16.03.2017г. по НОХД №205/2017г. на РС Свиленград. На същия е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от пет месеца и „Глоба“ 200 лева, като изпълнението на така наложеното наказание „лишаване от свобода“ на основание чл.66 от НК е отложено за срок от 3 години, което определя квалификацията на деянието му, визирано в текста на чл.279 от НК, като извършено при повторност.

Подсъдимият В.Д.

Горепосочената фактическа обстановка, съдът приема за доказана въз основа на:

1. Гласни доказателства – съдържащи се в свидетелските показания на свидетеля Й.С.Д. /л.17/, Д.К.М. /л.18/.

2. Протоколи и други документи по чл.283 от НПК, протоколи и други документи изготвени и приложени по незабавно производство №74/2017г. по описа на РУ гр.Каварна, справка за съдимост /л.14/ и други.

Съдът кредитира изцяло свидетелските показания на свидетелите Й.Д. и Д.М. защото същите са непротиворечиви и свидетелите са последователни при отразяване на фактите и обстоятелствата, свързани с извършеното престъпление. Съпоставени с останалите доказателства по делото е видно, че кореспондират с тях. Не се откриват противоречия между фактите, установени със свидетелските показания и фактите, които се установяват с другите събрани доказателства. Писмените доказателства не противоречат на останалите доказателства и установяват идентични факти и обстоятелства с тези установени чрез свидетелските показания.

При така установената фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи:

Видно от внесения Обвинителен акт по НОХД 0116/2017г. по описа на РС Каварна е, че подсъдимият В.Д. е обвинен в извършване то на престъпление по чл.279, ал.2, във вр. с ал.1 от НК. С оглед разпоредбата ан чл.301, ал.1, т.1 от НПК, съдът следва да обсъди и реши следните въпроси:

По чл.301, ал.1,т.1 от НПК, съдът счита, че подсъдимият В.Д. е извършил цитираното по-горе деяние и го е извършил виновно.

  По чл.301, ал.1,т.2 от НПК, извършеното от подсъдимия деяние съставлява престъпление по чл.279 ал.2, във вр.ал.1от НК.

  По чл.303 ал.2 от НПК съдът констатира, че събраните по делото доказателства и кредитирани от съда, кореспондират помежду си. Липсват противоречия в самите доказателства поотделно и в тяхната съвкупност.

  По чл.31, ал.1 от НК- несъмнено е, че подсъдимият отговаря на изискванията за субект на престъплението и за субект на наказателна отговорност. Видно от събраните по делото доказателства,  В.Д. е пълнолетно физическо лице, което е извършило деянието в състояние на вменяемост. По делото не съществува никакво съмнение, а и липсват каквито и да било индиции или доказателства, за да се направи изводът, че подсъдимият е действал при условията на една от хипотезите на невменяемост, посочени в чл.33, ал.1 от НК. Следователно към момента на извършване на деянието той е могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, което е основна предпоставка за съществуването на виновно поведение.

  ОБЕКТ на престъплението по чл.279 ал.2, във вр.ал.1, пр.2 от НК са обществените отношения, свързани с реда на управлението и преминаването на границата на страната.

  От ОБЕКТИВНА СТРАНА по отношение на престъплението по чл. 279 ал.2, във вр.ал.1от НК е характерно следното:

  На първо място, подсъдимият е осъществил изпълнителното деяние на престъплението по чл.279 ал.2, във вр. ал.1 от НК, като е преминал границата на РБългария. Изпълнителното деяние на неправомерното преминаване на границата на страната може да бъде осъществено в две форми ”влезе” и “излезе”. В конкретния случай е налице втората форма на изпълнително деяние – “излезе” през границата на страната. От събраните по делото доказателства е видно, че подсъдимият е преминал през границата на страната, без разрешение на надлежните органи на властта и не на обозначените места.

На второ място, елемент от обективната страна на състава на престъплението по чл.279 от НК е, че подсъдимият  В.Д. се е излязъл през границата на страната без надлежно разрешение. В конкретният случай той е знаел, че няма документ, с който да може да напусне пределите на страната ни съгласно установеният ред, а именно редовен задграничен паспорт, издаден на негово име, въпреки това подсъдимият се е насочил към границата и я преминал, но не на определените места.

  На трето място, деянието на подсъдимия е извършено повторно - при условията на повторност. От приложеното по делото свидетелство за съдимост е видно, че той вече е бил осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.279, ал.1 от НК. Предвид изложеното престъплението на подсъдимия В.Д. на 03.04.2017 г. е извършено, след като той вече е бил осъден с влязла в сила на 16.03.2017 г. присъда за друго такова престъпление, поради което е налице и третият елемент от обективната страна, а именно повторност, предвидена в чл.279, ал.2 от НК. С оглед на изложеното правилно Районна прокуратура Каварна  е квалифицирала деянието на подсъдимия В.Д. като престъпление по чл. 279 ал.2, във вр. с ал.1 от НК.

От СУБЕКТИВНА СТРАНА съдът намира за установено че престъплението по чл. чл. 279 ал.2, във вр.ал.1 от НК е извършено от подсъдимия с пряк умисъл - същият е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е общественоопасните последици и е искал тяхното настъпване. От събраните по делото доказателства е видно, че подсъдимият е съзнавал, че преминава границата  на Р България, не на установените места и п ри липсващо  разрешение на надлежните държавни органи, т.е. извършил е деянието при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11 ал. 2 от НК, като деянието е извършено повторно и за това обстоятелство В.Д. е имал изградена представа в съзнанието си, защото е знаел, че вече е бил осъден за същото такова престъпление с влязла в сила присъда на Районен съд  Свиленград.

           Видно от приложеното по делото свидетелство за съдимост, подсъдимият е осъден Определение   № 71 / 16.03.2016 г. по НОХД № 205 / 2017 г. по описа на Районен съд  гр. Свиленград, влязло в законна сила на 16.03.2017 г.  за друго такова престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за което му е наложено наказание  5 / пет / месеца „Лишаване от свобода” и „Глоба” в размер на 200.00 / двеста / лева, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наказанието „Лишаване от свобода” е отложено за срок от 3 / три / години.

По чл. 301 ал. 1 т. 3 от НПК- ПО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАКАЗАНИЕТО:

  Несъмнено е, че с оглед на извършеното престъпление, деецът следва да понесе съответната наказателна отговорност и извършеното от него деяние подлежи на наказание.

  По чл.54, ал.1 и ал.2 от НК- на първо място следва да се съобрази степента на обществена опасност на деянието. Съдът намира, че то е с висока степен на обществена опасност, защото с него се накърняват сериозно обществените отношения, свързани с реда на управлението и преминаването на границата на страната.

  Смекчаващи вината обстоятелства - липсват такива.

  Отегчаващо вината обстоятелство - съдът приема като такова незачитането на правовия ред и установените правила за преминаване през границата на страната, както и  осъждането на подсъдимия.

  Причини, мотиви и условия – причина за извършване на престъплението е лични и несъобразяване със законодателството на РБългария.

  С оглед на изложеното съдът приема, че наказанието за престъплението по чл. 279 ал.2, във вр.ал.1 от НК, следва да бъде определено при условията на чл. 54 ал. 1 от НК, за да се постигнат целите на наложеното наказание, посочени в чл.36 от НК. Наказанието, предвидено за престъпление по чл.279, ал.2 от НК е от вида на кумулативните санкции, а именно към наказанието „Лишаване от свобода” е предвидено да се налага и глоба. Основното наказание, предвидено за престъплението по чл.279, ал.2 от НК е лишаване от свобода от 1 до 6 години и глоба от 100 до 300 лева.

Предвид изложеното съдът наложи наказание 1 / една / година „Лишаване от свобода” и кумулативно предвиденото наказание “Глоба” в размер на 100.00 / сто / лева.

На основание чл. 57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС, съдът определи наказанието „Лишаване от свобода” да се изтърпи ефективно при общ режим.

В конкретния случай съдът е приложил разпоредбата на чл. 68 ал. 1 от НК и постанови подсъдимият В.Д. да изтърпи изцяло и наложеното му с влязло в сила на 16.03.2016 г. Определение № 71/16.03.2017г. по НОХД № 205/2017 г. по описа на Районен съд - гр.Свиленград  наказание – „Лишаване от Свобода” за срок  от  пет месеца.

На основание чл. 57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС, съдът определи наказанието „Лишаване от свобода” да се изтърпи ефективно  при общ режим.

Воден от горното, съдът постанови присъдата си.

 

  

 

 

 

 

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………..