П Р О Т О К О Л

гр.Каварна, 18.05.2016г.

 

Каварненският  районен съд в публично съдебно заседание   на осемнадесети май през две хиляди и шестнадесета  година  в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 

при участието на секретаря: Е.Ш.

и прокурора: БОНКА КОСТАДИНОВА-БЕЛЧЕВА  сложи на разглеждане  

НОХД № 122  по описа за 2016 година докладвано от Районния съдия.        

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр. КАВАРНА редовно призована се представлява от Прокурор Бонка КОСТАДИНОВА.

            ОБВИНЯЕМИЯТ П.В.Л. редовно призован се явява лично и с адв. К.Р. ***, редовно упълномощена и приета по делото.

            ЗАЩИТНИКЪТ адв. К.Ж.Р. редовно призована се явява.

СЪДЪТ по хода на делото.

ПРОКУРОРЪТ -  Да се даде ход на делото.

АДВ. Р.  -  Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че не са налице  процесуални пречки по даване ход на делото, поради което

                                   О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

На основание чл. 272 от НПК СЪДЪТ снема самоличността на обвиняемия.

П.В.Л. – ЕГН: **********, роден на ***г. в гр. ****, живущ ***, бълг. гражданин, с основно образование, неженен, работи като ****, осъждан, моб. тел. № ****.

На основание чл. 272, ал. 4 от НПК, вр. чл. 254 и чл. 255 от НПК председателят на състава проверява срока на връчване на съдебните книжа и съобщения на обвиняемата  и констатира, че срокът е спазен.

На основание чл. 274 от НПК председателят на състава разяснява на страните правото им на отвод.

Искания в тази насока не бяха направени.

Нови искания по чл. 275 от НПК не бяха направени.

СЪДЪТ докладва постъпило за одобрение споразумение за решаване на наказателно производство по  ДП № 16/2016г.  по описа  на РУ на МВР гр. Каварна между защитникът на обвиняемия  П.В.Л. и Прокурор при РП Каварна, съгласно съдържанието на което приемат за установено от фактическа и правна страна следното:

Обвиняемият П.В.Л. – ЕГН: **********, роден на ***г. в гр. ****, живущ ***, бълг. гражданин, с основно образование, неженен, работи като ****, осъждан, моб. тел. № **** на  05.06.2015г. в гр. Каварна, по ул. „****“ е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „****“ с рег. № **** с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 промила, а именно 0,55 промила, установено по надлежния ред, след като е бил осъден с влязла в сила на 15.11.2013г. присъда – Споразумение № 864/2013г. по НОХД № 5975/2013г. на Районен съд гр. Варна за деяние по чл. 343б ал. 1 от НК.

Престъпление по чл. 343б ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК. 

Деянието е извършено умишлено.

Страните се споразумяха, че за извършеното престъпление на обвиняемия П.В.Л. следва да се определи наказание при приложението на чл. 343б ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК, като му бъде определено наказание ”Лишаване от свобода” в размер на  3 /три/ месеца, чието изтърпяване да бъде отложено  с 3 /три/ годишен изпитателен срок на основание чл. 66 ал. 1 от НК

и

„ГЛОБА“ в размер на 100 /сто/ лева.

На основание чл. 343г от НК да бъде постановено спрямо обвиняемия и наказание „Лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 1 /една/ година по смисъла на чл. 37 т. 7 от НК.

           Направените по делото разноски се поемат от обвиняемия, платими в полза на Държавата.

       

ПРОКУРОРЪТ – Господин Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение. Правя допълнение по споразумението, като на основание чл. 59 ал. 4 от НК да се приспадне времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от правото да управлява МПС, считано от 05.06.2015г. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

АДВ. Р. - Господин Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Моля да се приспадне времето, през което моят подзащитен е бил лишен от правото да управлява МПС по административен ред, считано от 05.06.2015г. Подзащитният ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен е с тях и доброволно се отказва от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го  одобрите.

ОБВИНЯЕМИЯТ П.В.Л. заяви, че разбира в какво е обвинен, признава се за виновен, разбира последиците от споразумението и е съгласен с тях, като доброволно се отказва от разглеждането на делото по общия ред и полага  подписа си под постигнатото споразумение.

 

 

С П О Р А З У М Е Л И   С Е:

 

  ПРОКУРОР РП:                                       ЗАЩИТНИК:

   (БОНКА КОСТАДИНОВА-БЕЛЧЕВА)                 (АДВ. К. Р.)

 

 

                                                                           ОБВИНЯЕМ:

                                                                                           (П.Л.)

 

                                                                                        

СЪДЪТ намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала и като такова следва да бъде одобрено  и на основание чл. 382, ал. 7 от НПК

                                   О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните, съгласно съдържанието на което:

 ОБВИНЯЕМИЯТ П.В.Л. – ЕГН: **********, роден на ***г. в гр. ****, живущ ***, бълг. гражданин, с основно образование, неженен, работи като ****, осъждан, моб. тел. № **** се признава за виновен за това, че на  05.06.2015г. в гр. Каварна, по ул. „****“ е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „****“ с рег. № **** с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 промила, а именно 0,55 промила, установено по надлежния ред, след като е бил осъден с влязла в сила на 15.11.2013г. присъда – Споразумение № 864/2013г. по НОХД № 5975/2013г. на Районен съд гр. Варна за деяние по чл. 343б ал. 1 от НК.

Престъпление по чл. 343б ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК. 

Деянието е извършено умишлено.

За извършеното от обвиняемия П.В.Л. престъпление по чл. 343б ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК Съдът  му определя  наказание  „Лишаване от свобода” за срок  3 /три/ месеца,  което на основание чл. 66 ал. 1 от НК да бъде отложено за срок от 3 /три/ години

и

„ГЛОБА“ в размер на 100 /сто/ лева.

На основание чл. 343г от НК постановява спрямо обвиняемия П.В.Л. и наказание „Лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 1 /една/ година по смисъла на чл. 37 т. 7 от НК.

На основание чл. 59 ал. 4 от НК приспада времето, през което обвиняемият П.В.Л. е бил лишен по административен ред от правото за управлява МПС, считано от 05.06.2015г.

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК възлага на  обвиняемия П.В.Л. направените по делото разноски в размер на 25.00 (двадесет и пет)  лева, платими в полза на Държавата по сметката на Районен съд гр. Каварна.

 

СЪДЪТ намира, че са налице предпоставките за прекратяване на съдебното производство по делото, поради постигнато между страните споразумение, поради което и на основание чл. 382 от НПК

                                   О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 122/2016г. по описа на Районен съд гр.Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРОТОКОЛЪТ написан в съд. заседание на 18.05.2016г., което приключи в 14.15  часа.

 

 

 

                                                                                    

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                                              

 

                                                                 СЕКРЕТАР: