П Р О Т О К О Л

                                                                 гр. Каварна 17.05.2016г.

 

            Каварненски районен съд в публично съдебно заседание на седемнадесети май през две хиляди и шестнадесета година  в състав:

 

                                                                     Председател: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ  

                                                                     Съд.заседатели: 

 

при участието на секретар: Е.Ш.

и прокурора: БОНКА КОСТАДИНОВА-БЕЛЧЕВА сложи за разглеждане

НОХД № 124 по описа за 2016  година   докладвано от Районния съдия.

На именното повикване в 14.30 часа се явиха:

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА  гр. Каварна редовно призована се представлява от Прокурор КОСТАДИНОВА.

ОБВИНЯЕМАТА З.А.Х. редовно призована се явява  лично и с назначения служебен защитник по ДБП № 81/2016г. по описа на РУ гр. Каварна адв.  Г.Г. ***.

ЗАЩИТНИКЪТ адв.  Г.А. Г. редовно призован се явява.

СЪДЪТ по хода на делото.

ПРОКУРОРЪТ - Да се даде ход на делото.

АДВ.  Г. - Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че не са налице  процесуални пречки по даване ход на делото, поради което

                                   О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

На основание чл. 272 от НПК СЪДЪТ снема самоличността на обвиняемия.

З.А.Х. – ЕГН: **********, родена на ***г***, бълг. гражданка, с настоящ адрес ***, с начално образование, безработна, неомъжена, неосъждана, тел. ***.

На основание чл. 272, ал. 4 от НПК, вр. чл. 254 и чл. 255 от НПК председателят на състава проверява срока на връчване на съдебните книжа и съобщения на обвиняемия  и констатира, че срокът е спазен.

На основание чл. 274 от НПК председателят на състава разяснява на страните правото им на отвод.

Искания в тази насока не бяха направени.

Нови искания по чл. 275 от НПК не бяха направени.

СЪДЪТ докладва постъпило за одобрение споразумение за решаване на наказателно производство по  ДБП № 81/2016г.  по описа  на РУ гр. Каварна между защитника на обвиняемата   З.А.Х. - адв. Г.Г. ***  и прокурор при РП Каварна, съгласно съдържанието на което приемат за установено от фактическа и правна страна следното:

Обвиняемата З.А.Х. – ЕГН: **********, родена на ***г***, бълг. гражданка, с настоящ адрес ***, с начално образование, безработна, неомъжена, неосъждана, тел. *** на 05.05.2016 г. в с. Септемврийци, общ. Каварна, ул. «***» № ** е осъществила сама неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа, собственост на «Енерго-Про» АД гр. Варна посредством поставяне на мостов проводник 2х2,5 кв.м, закачен за нулев фазов проводник и влизащ вътре в къщата, с което е създала условия за непълното отчитане на потребената електрическа енергия.

Престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК.

Деянието е извършено умишлено.

Страните постигнаха съгласие за извършеното от обвиняемата З.А.Х. ***, с ЕГН: ********** престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК да й се определи следното наказание с приложението на чл. 55, ал. 1 т. 2, б. «б» от НК -  «Пробация” , като бъдат наложени следните пробационни мерки на основание чл. 42а ал. 2 т. 1 и т. 2 от НК:

– „Задължителна регистрация по настоящ адрес: живуща *** за срок от 6 (шест) месеца и явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 (два) пъти седмично (съгласно чл. 42б, ал. 1 от НК);

- „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 6 (шест) месеца;

- „Безвъзмезден труд в полза на обществото“ в размер на 150 (сто и петдесет) часа за 1 (една) година /чл. 42а ал. 1 т. 6 от НК/.

Да се наложи и наказание „Глоба“ в размер на 100.00 /сто/ лв.

Направени по делото разноски няма.

Веществените доказателства – мостов проводник 2х2,5 кв.м., на съхранение в РУ гр. Каварна на основание чл. 53 ал. 1 б. „а“ от НК да се отнеме в полза на държавата и да се унищожи.

Причинени имуществени вреди няма.

 

ПРОКУРОРЪТ – Господин Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

АДВ. Г. -  Господин Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитната ми се признава за виновна, разбира последиците от споразумението, съгласна е с тях и доброволно се отказва от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го  одобрите.

ОБВИНЯЕМАТА З.А.Х.  заяви, че разбира в какво е обвинна, признава се за виновна, разбира последиците от споразумението и е съгласна   с тях, като доброволно се отказва от разглеждането на делото по общия ред и полага  подписа си под постигнатото споразумение.

 

С П О Р А З У М Е Л И   С Е:

 

ПРОКУРОР РП:                                                   ЗАЩИТНИК:

     (БОНКА КОСТАДИНОВА-БЕЛЧЕВА)                        (АДВ. Г. Г.)

 

                                                                                       ОБВИНЯЕМА:

                                                                                             (З.Х.)

                                                                                 

                                         

СЪДЪТ намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала и като такова следва да бъде одобрено  и на основание чл. 382, ал. 7 от НПК

                                   О П Р Е Д Е Л И :

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните, съгласно съдържанието на което:

ОБВИНЯЕМАТА З.А.Х. – ЕГН: **********, родена на ***г***, бълг. гражданка, с настоящ адрес ***, с начално образование, безработна, неомъжена, неосъждана, тел. *** се признава за виновна в това, че на 05.05.2016 г. в с. Септемврийци, общ. Каварна, ул. «***» № ** е осъществила сама неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа, собственост на «Енерго-Про» АД гр. Варна посредством поставяне на мостов проводник 2х2,5 кв.м, закачен за нулев фазов проводник и влизащ вътре в къщата, с което е създала условия за непълното отчитане на потребената електрическа енергия.

Престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК.

Деянието е извършено умишлено.

За извършеното от обвиняемата З.А.Х. ***, с ЕГН: ********** престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК СЪДЪТ й определя следното наказание с приложението на чл. 55, ал. 1 т. 2, б. «б» от НК -  «Пробация” , като бъдат наложени следните пробационни мерки на основание чл. 42а ал. 2 т. 1 и т. 2 от НК:

– „Задължителна регистрация по настоящ адрес: живуща *** за срок от 6 (шест) месеца и явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 (два) пъти седмично (съгласно чл. 42б, ал. 1 от НК);

- „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 6 (шест) месеца;

- „Безвъзмезден труд в полза на обществото“ в размер на 150 (сто и петдесет) часа за 1 (една) година /чл. 42а ал. 1 т. 6 от НК/.

НАЛАГА на обвиняемата З.А.Х. и наказание „Глоба“ в размер на 100.00 /сто/ лв.

Вещественото доказателство – мостов проводник 2х2,5 кв.м., записано в регистъра за веществени доказателства при РС гр. Каварна за 2016г. под № 4 на основание чл. 53 ал. 1 б. „а“ от НК да се отнеме в полза на Държавата и да се унищожи след влизане на споразумението в сила като вещи с незначителна стойност съгласно чл. 8 ал. 2 от Инструкция за осъществяване на взаимодействието между Агенция за държавни вземания и Висшият съдебен съвет.

 

СЪДЪТ намира, че са налице предпоставките за прекратяване на съдебното производство по делото поради постигнато между страните споразумение, поради което и на основание чл. 382 от НПК

                                   О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 124/2016г. по описа на Районен съд гр.Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРОТОКОЛЪТ написан в съд. заседание на 17.05.2016г., което приключи в 14.45  часа.

 

 

                                                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ:   

                               

                                                                                 СЕКРЕТАР: