П Р О Т О К О Л

гр. Каварна, 22.05.2018 г.

Каварненският районен съд в публично съдебно заседание на двадесет и втори май    през две хиляди и осемнадесета  година в състав:

 

                                                                    Председател: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ 

                                                Съд. заседатели:  Е.Т.

                                                                              С.Б.

при участието на секретар: А.М.и прокурора: БОНКА К.-БЕЛЧЕВА    сложи за разглеждане

НОХД №125  по описа за 2018 година   докладвано от Районния съдия.

         На именното повикване в 15,00 часа се явиха:

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА  гр. Каварна редовно призована се представлява от Прокурор Бонка К..

ОБВИНЯЕМИЯТ К.Е.Д.   редовно призован се явява  лично, представлява се от  адв.Г.Г. ***, назначен за служебен защитник  по БП №116/2018г. по описа на РУ Каварна.

ПЕДАГОГ Й.Р. – инспектор ДПС при РУ на МВР гр.Каварна  редовно призована, явява се.

РОДИТЕЛ Е.С.Д. нередовно призована /призовката е върната в цялост с отбелязване, че по св.на Ю.С.Й. – майка, лицето от м.март 2018г. живее в Германия/ не се  явява.

В съдебната зала присъства Ю.С.Й., ЕГН: ********** – баба на обвиняемия по майчина линия.

СЪДЪТ запитва страните за становището им по хода на делото.

ПРОКУРОРА  - Няма процесуални пречки, моля да се даде ход на делото.

АДВ.Г.    - Не са налице процесуални пречки, поради което  моля да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СЪДЪТ, на основание чл.272 от НПК снема самоличността на обвиняемия.

К.Е.Д. – ЕГН:**********, роден на ***г. в гр.П., Р.П., с адрес ***, български гражданин, българин, начално  образование – VІІ клас – самостоятелна форма  на обучение, неосъждан, неженен.  

СЪДЪТ разяснява правата на обвиняемия   в наказателния процес.

ОБВИНЯЕМИЯТ К.Е.Д.   - Разбрах какви са правата ми. Не правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

СЪДЪТ запитва страните имат ли искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

ПРОКУРОРА - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

АДВ.Г. - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

С оглед становището на страните СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА сключеното между Бонка К.-Белчева     Прокурор при Районна прокуратура  гр.Каварна и адвокат Г.Г. - защитник на обвиняемия К.Е.Д.  споразумение по реда на чл.381 от НПК, постигнато след приключване  на БП №116/2018 г. по описа на РУ гр.Каварна   за извършено от обвиняемия   престъпление  по чл.345,  ал.1 във връзка с чл.63,  ал.1,  т.4  от НК.

СЪДЪТ запитва страните поддържат ли постигнатото между тях споразумение.

ПРОКУРОРА -  Господин Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала,   моля да го одобрите и то да стане Ваш съдебен акт.

АДВ.Г.   - Господин Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението, което сме сключили с РП Каварна. Подзащитният   ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен   е  с тях и доброволно се отказва  от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и   моля да го  одобрите.

СЪДЪТ запитва обвиняемия  разбира ли обвинението, признава  ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен   ли  е  с  тях и доброволно ли  е   подписал  споразумението. 

ОБВИНЯЕМИЯТ  К.Е.Д.  - Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл.283 от НПК прочита приложените по БП №116/2018г. по описа РУ гр.Каварна доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

 ПРОКУРОРА  - Няма да сочим други доказателства.

АДВ.Г.   -  Нямаме други искания по доказателствата.

СЪДЪТ предоставя на обвиняемия   право на последна дума.

ОБВИНЯЕМИЯТ К.Д.  - Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл.382, ал.6 от НПК вписва в протокола съдържанието на споразумението:

ОБВИНЯЕМИЯТ  К.Е.Д.       се признава за виновен в това, че  на 09.05.2018 г. в гр.Каварна,  като непълнолетен, но след като е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките  си е управлявал мотоциклет „Ямаха маджестик 125“,  с номер на рама *****, като си служил с контролен знак – табела с регистрационен номер ****, наподобяваща  такава за моторно превозно средство, неиздадена от съответните органи – престъпление по чл.345,   ал.1 във връзка с чл.63, ал.1, т.4  от НК.

Деянието е извършено умишлено.

За извършеното  от   обвиняемия К.Е.Д.     престъпление по чл.345,  ал.1 във връзка с чл.63,ал.1, т.4 във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.»б»  от НК  да му бъде заменено  наказанието   «лишаване от свобода»  с наказание «Пробация». Пробацията да включва следните пробационни мерки:

– „Задължителна регистрация по настоящ адрес“*** за срок от 6 (шест) месеца и явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 (два) пъти седмично -   чл. 42б, ал. 1 от НК;

– „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от 6 (шест) месеца – чл.42б, ал.2 от НК.

Направени по делото разноски  - няма.

Веществени доказателства – 1 бр. регистрационна табела с № ****, която  на основание чл.53 ал.2, б.„а“ от НК  следва да се отнеме  в полза на държавата и да бъде  унищожена.

Причинените имуществени вреди -   няма.

Мярка за неотклонение. Не е наложена.

 

ПОДПИСИ:

 

ПРОКУРОР: БОНКА КОСТАДИНОВА                    ……………   

                                                          

 

АДВОКАТ: Г.Г.                                 ………………

 

 

ОБВИНЯЕМ: К.Е.Д.        ………………

 

 

СЪДЪТ, след полагане подписите на страните и като установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл.381 от НПК ред между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала счита, че същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство против обвиняемия    прекратено.

Водим от изложеното и на основание чл.382, ал.7 от НПК СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП гр.Каварна от една страна и обвиняемия   по БП №116/2018г. по описа на РУ гр.Каварна  лично и представляван  от защитника си адв.Г.Г. ***, по силата на което К.Е.Д.    се признава за виновен в това,  че  на 09.05.2018 г. в гр.Каварна,  като непълнолетен, но след като е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките  си е управлявал мотоциклет „Ямаха маджестик 125“, с номер на рама *****, като си служил с контролен знак – табела с регистрационен номер ****, наподобяваща  такава за моторно превозно средство, неиздадена от съответните органи, поради което на основание чл.345,  ал.1 във връзка с чл.63,ал.1, т.4 във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.»б»  от НК   заменя   наказанието   «лишаване от свобода»  с наказание «ПРОБАЦИЯ» със  следните пробационни мерки:

– „Задължителна регистрация по настоящ адрес“*** за срок от 6 (шест) месеца и явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 (два) пъти седмично - чл. 42б, ал. 1 от НК;

– „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от 6 (шест) месеца – чл.42б, ал.2 от НК.

На основание чл.53, ал.2, б.“а“  от НК вещественото доказателство, вписано под №3 в Регистъра за вещественни доказателства при КРС за 2018г.   1 бр. регистрационна табела с № ****, след  влизане в сила на определението се отнема в полза на  Държавата  и унищожена.

ПРЕКРАТЯВА  производство по НОХД №125/2018г. по описа на Районен съд гр. Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи 15.15 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 22.05.2018 г.

 

 

                                                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ:   

 

                                                             СЪД.ЗАСЕДАТЕЛИ:

                                                                               

                                                                                1………………………

 

                                                                                2…………………….

                             

                                                                                 СЕКРЕТАР: