П Р О Т О К О Л

гр.Каварна, 19.05.2016г.

 

Каварненският  районен съд в публично съдебно заседание   на деветнадесети май през две хиляди и шестнадесета  година  в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 

при участието на секретаря: Е.Ш.

и прокурора: БОНКА КОСТАДИНОВА-БЕЛЧЕВА  сложи на разглеждане  

НОХД № 127  по описа за 2016 година докладвано от Районния съдия.        

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр. КАВАРНА редовно призована се представлява от Прокурор Бонка КОСТАДИНОВА.

            ОБВИНЯЕМИЯТ Д.И.Д. редовно призован се явява лично и с адв. М.В. ***, редовно упълномощена и приета по делото.

            ЗАЩИТНИКЪТ адв. М.Т.В. редовно призована се явява.

СЪДЪТ по хода на делото.

ПРОКУРОРЪТ -  Да се даде ход на делото.

АДВ. В.  -  Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че не са налице  процесуални пречки по даване ход на делото, поради което

                                   О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

На основание чл. 272 от НПК СЪДЪТ снема самоличността на обвиняемия.

Д.И.Д. – ЕГН: **********, роден на ***г***, бълг. гражданин, със средно образование, неосъждан, женен, пенсионер.

На основание чл. 272, ал. 4 от НПК, вр. чл. 254 и чл. 255 от НПК председателят на състава проверява срока на връчване на съдебните книжа и съобщения на обвиняемата  и констатира, че срокът е спазен.

На основание чл. 274 от НПК председателят на състава разяснява на страните правото им на отвод.

Искания в тази насока не бяха направени.

Нови искания по чл. 275 от НПК не бяха направени.

СЪДЪТ докладва постъпило за одобрение споразумение за решаване на наказателно производство по  ДП № 42/2016г.  по описа  на РУ на МВР гр. Каварна между защитникът на обвиняемия  Д.И.Д. ***, съгласно съдържанието на което приемат за установено от фактическа и правна страна следното:

Обвиняемият Д.И.Д. – ЕГН: **********, роден на ***г***, бълг. гражданин, със средно образование, неосъждан, женен, пенсионер на  13.03.2016г. по главен път I-9, до разклона за с. Селце, общ. Каварна, в посока гр. Каварна управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „***“ с рег. №  ****с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,14 промила, установено по надлежния ред.

Престъпление по чл. 343б ал. 1 от НК. 

Деянието е извършено умишлено.

Страните се споразумяха, че за извършеното престъпление на обвиняемия Д.И.Д. следва да се определи наказание при приложението на чл. 343б ал. 1 във вр. с чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК, като му бъде определено наказание ”Лишаване от свобода” в размер на  3 /три/ месеца, като на основание чл. 66 от НК изтърпяването на така наложеното наказание да бъде отложено  за срок 3 /три/ години.

На основание чл. 67 ал. 3 от НК по време на изпитателния срок на обвиняемия да бъде наложена пробационна мярка по чл. 42а ал. 2 т. 2 от НК – „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“

 и

„ГЛОБА“ в размер на 100 /сто/ лева.

На основание чл. 343г от НК да бъде постановено спрямо обвиняемия Д.И.Д. и наказание „Лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 8 /осем/ месеца по смисъла на чл. 37 т. 7 от НК.

На основание чл. 59 ал. 4 от НК да се приспадне времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред да упражнява това право от 13.03.2016г.

           Направените по делото разноски се поемат от обвиняемия, платими в полза на Държавата – 25.00 лв.

       

ПРОКУРОРЪТ – Господин Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

АДВ. В. - Господин Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен е с тях и доброволно се отказва от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го  одобрите.

ОБВИНЯЕМИЯТ Д.И.Д. заяви, че разбира в какво е обвинен, признава се за виновен, разбира последиците от споразумението и е съгласен с тях, като доброволно се отказва от разглеждането на делото по общия ред и полага  подписа си под постигнатото споразумение.

 

С П О Р А З У М Е Л И   С Е:

 

  ПРОКУРОР РП:                                       ЗАЩИТНИК:

   (БОНКА КОСТАДИНОВА-БЕЛЧЕВА)          (АДВ. М. В.)

 

 

                                                                        ОБВИНЯЕМ:

                                                                               (Д.Д.)

 

                                                                                       

СЪДЪТ намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала и като такова следва да бъде одобрено  и на основание чл. 382, ал. 7 от НПК

                                   О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните, съгласно съдържанието на което:

 ОБВИНЯЕМИЯТ Д.И.Д. – ЕГН: **********, роден на ***г***, бълг. гражданин, със средно образование, неосъждан, женен, пенсионер се признава за виновен за това, че на  13.03.2016г. по главен път I-9, до разклона за с. Селце, общ. Каварна, в посока гр. Каварна управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „***“ с рег. №  *** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,14 промила, установено по надлежния ред.

Престъпление по чл. 343б ал. 1 от НК. 

Деянието е извършено умишлено

За извършеното от обвиняемия Д.И.Д. престъпление по чл. 343б ал. ал. 1 във вр. с чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК Съдът  му определя  наказание  „Лишаване от свобода” за срок  3 /три/ месеца,  което на основание чл. 66 от НК да бъде отложено за срок от 3 /три/ години.

На основание чл. 67 ал. 3 от НК по време на изпитателния срок налага на обвиняемия Д.И.Д. пробационна мярка по чл. 42а ал. 2 т. 2 от НК – „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“

и

„ГЛОБА“ в размер на 100 /сто/ лева.

На основание чл. 343г от НК постановява спрямо обвиняемия Д.И.Д. и наказание „Лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 8 /осем/ месеца по смисъла на чл. 37 т. 7 от НК.

На основание чл. 59 ал. 4 от НК приспада времето, през което обвиняемият Д.И.Д. е бил лишен по административен ред да упражнява това право, считанто от 13.03.2016г.

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК възлага на  обвиняемия Д.И.Д. направените по делото разноски в размер на 25.00 (двадесет и пет)  лева, платими в полза на Държавата по сметката на Районен съд гр. Каварна.

 

СЪДЪТ намира, че са налице предпоставките за прекратяване на съдебното производство по делото, поради постигнато между страните споразумение, поради което и на основание чл. 382 от НПК

                                   О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 127/2016г. по описа на Районен съд гр.Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРОТОКОЛЪТ написан в съд. заседание на 18.05.2016г., което приключи в 14.15  часа.

 

 

 

                                                                                     

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                                              

 

                                                                 СЕКРЕТАР: