П Р О Т О К О Л

гр. Каварна, 12.05.2017г.

 

Каварненският  районен съд в публично съдебно заседание   на дванадесети май през две хиляди и седемнадесета  година  в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 

при участието на секретаря: ЕЛЕНА ШОПОВА

и прокурора: ГАЛИН ГАВРАИЛОВ  сложи на разглеждане  

НОХД № 132  по описа за 2017 година докладвано от Районния съдия.        

На именното повикване в 15.00 часа се явиха:

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр. Каварна редовно призована се представлява от Районния прокурор Галин ГАВРАИЛОВ.

ПОДСЪДИМИЯТ Г.Н.Г. редовно призован се явява лично и се представлява от адв. Г.Г. ***, редовно упълномощен и приет по делото.

СЪДЪТ запитва страните за становището им по хода на делото.

РАЙОННИЯТ ПРОКУРОР - Да се даде ход на делото.

АДВ. Г. - Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

РАЙОННИЯТ ПРОКУРОР – Г. съдия, в предно съдебно заседание ни беше дадена възможност да сключим споразумение, като на основание чл. 384 от НПК сме постигнали такова, което сме депозирали пред Вас.

АДВ.  Г. -  Постигнали сме споразумение с Прокуратурата и сме го депозирали пред Вас.

С оглед становището на страните СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

СЪДЪТ ДОКЛАДВА сключеното между Галин Гавраилов  прокурор при Районна прокуратура  гр. Каварна и адвокат Г.Г.  - защитник на подсъдимия Г.Н.Г. споразумение по реда на чл. 384 във вр. с чл. 381 от НПК, постигнато след приключване  на ДП № 24/2017 г. по описа на Районно управление  гр. Каварна за извършено от подсъдимия   престъпление по чл. 343б ал. 1 от  НК.

СЪДЪТ запитва страните поддържат ли постигнатото между тях споразумение.

РАЙОННИЯТ ПРОКУРОР -  Г. Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение.  Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

АДВ. Г.  -  Г. Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен   е  с тях и доброволно се отказва  от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го  одобрите.

СЪДЪТ запитва подсъдимия  разбира ли обвинението, признава  ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен   ли  е  с  тях и доброволно ли  е   подписал  споразумението. 

ПОДСЪДИМИЯТ Г.Г. - Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 283 от НПК прочита приложените по ДП № 24/2017 г. по описа РУ гр. Каварна доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

РАЙОННИЯТ ПРОКУРОР - Няма да сочим други доказателства.

АДВ. Г.  -  Нямаме искания по доказателствата.

СЪДЪТ предоставя на подсъдимия  право на последна дума.

ПОДСЪДИМИЯТ Г.Г. - Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 382, ал. 6 от НПК вписва в протокола съдържанието на споразумението:

ПОДСЪДИМИЯТ Г.Н.Г. се признава за виновен в това, че на ***2017 г. в гр. Каварна по ул. „***“ е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „***“ с рег. № ***с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1.38 промила, установено по надлежния ред - престъпление по чл. 343б ал. 1 от НК.

Страните постигнаха съгласие по следното:

Приемат за безпорно установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият Г.Н.Г., ЕГН: ********** е извършил предвиденото в НК и гореописано престъпление.

Деяниято е извършено умишлено.

За извършеното престъпление на подсъдимия да се определи наказание при приложението и на основание чл. 343б ал. 1 във вр. с чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК, като му бъде определено наказание „Лишаване от свобода“ в размер на 3 (три) месеца, чието изтърпяване да бъде отложено с 3 (три) годишен изпитателен срок на основание чл. 66 ал. 1 от НК и „Глоба“ в размер на 200 (двеста) лв.

На основание чл. 343г от НК да бъде постановено спрямо подсъдимия и наказание „Лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 10 (десет) месеца по смисъла на чл. 37 т. 7 от НК.

На основание чл. 59 ал. 4 от НК да се приспадне времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред да упражнява това право от ***2017 г.

Направените по делото разноски се поемат от подсъдимия, платими в полза на Държавата.

 

ПОДПИСИ:

ПРОКУРОР: ГАЛИН ГАВРАИЛОВ                                      .……………..                             

 

АДВОКАТ: Г.Г.                            ………………

 

ПОДСЪДИМ: Г.Н.Г.                       ……………….

 

 

СЪДЪТ, след полагане подписите на страните и като установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл. 384 във вр. с чл. 381 от НПК ред между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала счита, че същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство против обвиняемия    прекратено.

Водим от изложеното и на основание чл. 382 ал. 7 от НПК СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП гр. Каварна от една страна и подсъдимия   по ДП № 24/2017 г. по описа на РУ гр. Каварна  лично и представляван  от защитника си адв. Г.Г. ***, по силата на което Г.Н.Г.  се признава за виновен в това, че на ***2017 г. в гр. Каварна по ул. „***“ е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „***“ с рег. № ***с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1.38 промила, установено по надлежния ред, поради което и на основание  чл. 343б ал. 1 от НК във вр. с чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК му налага следните наказания:ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 (три) месеца, изпълнението на което да бъде отложено за срок от 3 (три) години на основание чл. 66 ал. 1 от НК и

“ГЛОБА“ в размер на 200.00 (двеста) лв.

На основание чл. 343г от НК да бъде постановено спрямо подсъдимия Г.Н.Г. и наказание  „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ за срок от 10 (десет) месеца по смисъла на чл. 37 т. 7 от НК.

На основание чл. 59 ал. 4 от НК при изпълнение на наказанието „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ приспада времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред да упражнява това право от ***2017 г.

На основание чл. 189 ал. 3 от НПК подсъдимият Г.Н.Г. следва да заплати в полза на Държавата по сметка на Каварненски районен съд направените разноски по водене на делото в размер на 25.00 (двадесет и пет) лв.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 132/2017 г. по описа на Районен съд гр. Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

Заседанието приключи 15.15 часа.

Протоколът е изготвен на 12.05.2017 г.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

СЕКРЕТАР: