П Р О Т О К О Л

           гр. Каварна 19.05.2016г.

 

 Каварненският  районен съд в публично съдебно заседание на  деветнадесети май     през две хиляди и шестнадесета  година в състав:

 

                                                                                   Председател: ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

      

при участието на секретар: А.М.

и прокурора: БОНКА К.-БЕЛЧЕВА                         сложи за разглеждане

НОХД №133  по описа за 2016  година   докладвано от Районния съдия.

На именното  повикване в 13.30 часа се явиха:

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. КАВАРНА, редовно призована, представлява се от ПРОКУРОР К..

ОБВИНЯЕМИТЕ    И.И.А. и Р.Р.А., редовно призовани, явяват се лично, представлява се от назначения по ДП №13/27.01.2016г. по описа на РУ Каварна служебен защитник адв.М.К. ***.

СЪДЪТ по хода на делото.

ПРОКУРОРА -  Няма процесуални пречки, моля  да  се даде ход на делото.

АДВ.К.     -  Няма пречки, моля  да  се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че не са налице  процесуални пречки по даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

На основание чл. 272 от НПК СЪДЪТ снема самоличността на обвиняемите.

И.И.А., родена на ***г***, настоящ адрес ***, българска гражданка, без образование, омъжена, безработна, неосъждан, ЕГН **********.

Р.Р.А., роден на ***г***, настоящ адрес ***, български гражданин, начално образование, женен, пенсионер, осъждан, ЕГН **********.

На основание чл. 272, ал. 4 от НПК, вр. чл. 254 и чл. 255 от НПК председателят на състава провери срока на връчване на съдебните книжа и съобщения на обвиняемите  и констатира, че срокът е спазен.

На основание чл.274 от НПК председателят на състава разясни на страните правото им на отвод.

Искания в тази насока не бяха направени.

Нови искания по чл.275 от НПК не бяха направени.

СЪДЪТ докладва постъпило за одобрение споразумение за решаване на наказателно производство по  ДП №13/2016г.  по описа  на  РУ гр.Каварна  между защитника на обвиняемите   И.И.А. и Р.Р.А.  адв.М.  К. ***   и прокурор при РП Каварна, съгласно съдържанието на което приемат за установено от фактическа и правна страна следното:

Обвиняемата И.И.А.   е извършила престъпление по чл.234в, ал.1 от НК  за това, че на 27.01.2016г. в с.С., общ.К. ул.“Ч.“ №* е  осъществила сама неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа собственост на „Енерго-Про“ АД гр.Варна- посредством поставяне на мостов проводник 2х2,5 кв.мм, закачен за нулев фазов проводник и влизащ вътре в къщата,  с което е създала условия за непълното отчитане на потребената електрическа енергия.

За извършеното престъпление по чл.234в, ал.1 от НК на обвиняемата   И.И.А.,  ЕГН ********** да й се определи следното наказание с приложението на чл.55, ал.1, т.2, б. “б” от НК: - “ПРОБАЦИЯ”, като бъдат наложени следните пробационни мерки на основание чл.42 а, ал.2, т.1 и т. 2 от НК:

              - „Задължителна регистрация по настоящ адрес“*** за срок от 9 /девет/ месеца и явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично /чл.42б, ал.1 от НК/.

              - „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от 9 /девет/ месеца.

               - „Безвъзмезден труд в полза на обществото“ в размер на 150 часа за 1 (една) година ./чл.42а ал.1 т.6 от НК

Да се наложи и наказание „Глоба” в размер на 100 (сто) лева.           

Веществени доказателства – - 1м. ел. проводник , 2х 4 кв. мм., бял на цвят,-7м. ел. проводник 3х1,5 кв.мм и - 4м. мостов ел. проводник 2,5кв.м.,  на основание чл.53, ал.1, б.”а” от НК, да се отнеме в полза на държавата и да се унищожи.

 

Обвиняемият Р.Р.А. е извършил престъпление по чл.234в, ал.1 НК  за  това, че на 27.01.2016г. в с.С., общ.К. ул.“Ч.“ №* е  осъществил сам неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа собственост на „Енерго-Про“ АД гр.Варна - посредством поставяне на мостов проводник 2х2,5 кв.мм, закачен за нулев фазов проводник и влизащ вътре в къщата,  с което е създал условия за непълното отчитане на потребената електрическа енергия.                         

              За извършеното престъпление по чл.234в, ал.1  от НК на обвиняемият  Р.Р.А., ЕГН ********** да и се определи следното наказание с приложението на чл.55, ал.1, т.2, б. “б” от НК: - “ПРОБАЦИЯ”, като бъдат наложени следните пробационни мерки на основание чл.42 а, ал.2, т.1 и т. 2 от НК:

              - „Задължителна регистрация по настоящ адрес“*** за срок от 9 /девет/ месеца и явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично /чл.42б, ал.1 от НК/.

              - „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от 9 /девет/ месеца.

               - „Безвъзмезден труд в полза на обществото“ в размер на 150 часа за 1 (една) година. /чл.42а ал.1 т.6 от НК.

Да се наложи и наказание „Глоба” в размер на 100 (сто) лева.

Веществени доказателства – -7 м. ел. проводник, меден 6кв.мм, черен и зелен на цвят,-15м. ел. проводник, меден, 6кв.мм. ,черен на цвят, на основание чл.53, ал.1, б.”а” от НК, да се отнеме в полза на държавата и да се унищожи.

 

Деянието е извършено умишлено.

Направени по делото разноски няма.

Причинени имуществени вреди – няма.

 

                                                            

ПРОКУРОРА – Господин Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

 

         АДВ.К.  -  Господин Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитните  ми се признават  за виновни, разбират последиците от споразумението, съгласни   са с  тях и доброволно се отказват от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го  одобрите.

 

ОБВИНЯЕМАТА    И.И.А.    заяви, че разбира в какво е обвинена, признава се за виновна, разбира последиците от споразумението и е съгласена   с тях, като доброволно се отказва от разглеждането на делото по общия ред и полага  подписа си под постигнатото споразумение.

 

ОБВИНЯЕМИЯТ   Р.Р.А.   заяви, че разбира в какво е обвинен, признава се за виновен, разбира последиците от споразумението и е съгласен   с тях, като доброволно се отказва от разглеждането на делото по общия ред и полага  подписа си под постигнатото споразумение.

 

 

С П О Р А З У М Е Л И   С Е:

 

              ПРОКУРОР РП:                                        ЗАЩИТНИК:

           (БОНКА К.)                                 (АДВ.М.К.)

 

 

                                                                                         ОБВИНЯЕМА:

                                                                                                 (И.А.)

 

 

                                                                                         ОБВИНЯЕМ:

                                                                                                 (Р.А.)

 

                                                                                                                

СЪДЪТ намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала и като такова следва да бъде одобрено  и на основание чл. 382, ал. 7 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните, съгласно съдържанието на което:

ОБВИНЯЕМАТА И.И.А.,  родена на ***г***, настоящ адрес ***, българска гражданка, без образование, омъжена, безработна, неосъждан, ЕГН ********** се признава за винов    на,   че е извършила престъпление по чл.234в, ал.1 от НК  за това, че на 27.01.2016г. в с.С., общ.К. ул.“Ч.“ №* е  осъществила сама неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа собственост на Енерго-Про АД-гр.Варна- посредством поставяне на мостов проводник 2х2,5 кв.мм, закачен за нулев фазов проводник и влизащ вътре в къщата,  с което е създала условия за непълното отчитане на потребената електрическа енергия.

 

За извършеното престъпление по чл.234в, ал.1 от НК  на обвиняемата   И.И.А., ЕГН:********** Съдът  й  определя  наказание с приложението на чл.55, ал.1, т.2, б. “б” от НК:

  - “ПРОБАЦИЯ”  със  следните пробационни мерки на основание чл.42 а, ал.2, т.1 и т. 2 от НК:

    - „Задължителна регистрация по настоящ адрес“*** за срок от 9 (девет)  месеца и явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично.

 - „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“  за срок от 9  (девет)  месеца.

- „Безвъзмезден труд в полза на обществото“ в размер на 150 (сто и петдесет)  часа за 1 (една)   година,  по чл.42а ал.1 т.6 от НК.

И  „Глоба” в размер на 100 (сто) лева.

ОБВИНЯЕМИЯТ Р.Р.А., роден на ***г***, настоящ адрес ***, български гражданин, начално образование, женен, пенсионер, осъждан, ЕГН ********** се признава за виновен, че е  извършил престъпление по чл.234в, ал.1 НК за  това, че на 27.01.2016г. в с.С., общ.К. ул.“Ч.“ №* е  осъществил сам неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа собственост на Енерго-Про АД-гр.Варна- посредством поставяне на мостов проводник 2х2,5 кв.мм, закачен за нулев фазов проводник и влизащ вътре в къщата,  с което е създал условия за непълното отчитане на потребената електрическа енергия.   

                     

За извършеното престъпление по чл.234в, ал.1  от НК на обвиняемия  Р.Р.А., ЕГН ********** Съдът му определя  наказание с приложението на чл.55, ал.1, т.2, б. “б” от НК:

              - “ПРОБАЦИЯ” със  следните пробационни мерки на основание чл.42 а, ал.2, т.1 и т. 2 от НК:

 - „Задължителна регистрация по настоящ адрес“*** за срок от 9 (девет)  месеца и явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично.

 - „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от 9  (девет) месеца.

 - „Безвъзмезден труд в полза на обществото“  в размер на 150 (сто и петдесет) часа за 1  (една)  година

и „Глоба” в размер на 100 (сто) лева.

           

На основание чл. 53, ал.1, б.”а” от НК отнема в полза на държавата  веществено  доказателство:  

- 1м. ел. проводник , 2х 4 кв. мм., бял на цвят,-7м. ел. проводник 3х1,5 кв.мм и - 4м. мостов ел. проводник 2,5кв.м.;  -7 м. ел. проводник, меден 6кв.мм, черен и зелен на цвят,-15м. ел. проводник, меден, 6кв.мм. ,черен на цвят, записано под №5/2016г.  в Регистъра за веществени доказателства на КРС.

              След влизане  на определението в сила  отнетото    в полза на държавата веществено  доказателство   да бъде   унищожено, като вещ  с незначителна стойност, съгласно чл.8, ал.2 от Инструкция за осъществяване на взаимодействието между Агенцията  за държавни вземания и ВСС. 

 

СЪДЪТ намира, че са налице предпоставките за прекратяване на съдебното производство по делото поради постигнато между страните споразумение, поради което и на основание чл.382, ал.7, вр.чл.24, ал.3 от НПК

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №133/2016г. по описа на Районен съд гр.Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРОТОКОЛЪТ написан в с.з., което приключи в  13.45 часа.

 

                

                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ:          

                                  

                                                                                                        

           СЕКРЕТАР: