П Р О Т О К О Л

гр. Каварна, 03.05.2017 г.

 

Каварненският  районен съд в публично съдебно заседание  на трети  май  през две хиляди и седемнадесета  година  в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 

при участието на секретаря: А.М.

и прокурора: БОНКА КОСТАДИНОВА-БЕЛЧЕВА            сложи на разглеждане  

НОХД №133  по описа за 2017 година докладвано от Районния съдия.        

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр.Каварна редовно призована се представлява от Прокурор Бонка КОСТАДИНОВА.  

ОБВИНЯЕМАТА  Р.Д.П. редовно призована, се явява лично и се представлява от    адв.В.К. ***,  редовно преупълномощен от адв. Е.И. назначен за служебен защитник по ДП №14/2017 г. по описа на РУ Каварна.

СЪДЪТ запитва страните за становището им по хода на делото.

ПРОКУРОРЪТ - Да се даде ход на делото.

АДВ.К.  - Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ на основание чл.272 от НПК снема самоличността на обвиняемата.

Р.Д.П.,  ЕГН:**********, родена на *** ***,  български гражданин, адрес ***,  несъждана, средно образование, омъжена, безработна, тел. *****.

СЪДЪТ разяснява правата на обвиняемата    в наказателния процес.

ОБВИНЯЕМАТА  Р.П.  - Разбрах какви са правата ми. Не правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

СЪДЪТ запитва страните имат ли искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

ПРОКУРОРЪТ - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

АДВ.К. - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

С оглед становището на страните СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА сключеното между Бонка Костадинова-Белчева прокурор при Районна прокуратура  гр.Каварна и адвокат В.К.  - защитник на обвиняемата  Р.Д.П.   споразумение по реда на чл. 381 от НПК, постигнато след приключване  на ДП № 14/2017 г. по описа на Районно управление  гр.Каварна за извършено от обвиняемата    престъпление по чл. 234в, ал.1 от  НК.

СЪДЪТ запитва страните поддържат ли постигнатото между тях споразумение.

ПРОКУРОРЪТ -  Господин Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение.  Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

АДВ.К.   -  Господин Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитната    ми се признава за виновна, разбира последиците от споразумението, съгласна   е  с тях и доброволно се отказва  от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го  одобрите.

СЪДЪТ запитва обвиняемата   разбира ли обвинението, признава  ли се за виновна, разбира ли последиците от споразумението, съгласна   ли  е  с  тях и доброволно ли  е   подписала   споразумението. 

ОБВИНЯЕМАТА     Р.П.   - Разбирам в какво съм обвинена и се признавам за виновна. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласна тези последици да настъпят. Съгласна  съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл.283 от НПК прочита приложените по ДП № 14/2017 г. по описа РУ гр. Каварна доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ - Няма да сочим други доказателства.

АДВ.К.   -  Нямаме искания по доказателствата.

СЪДЪТ предоставя на обвиняемата    право на последна дума.

ОБВИНЯЕМАТА  Р.П.  - Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ на основание чл.382, ал.6 от НПК вписва в протокола съдържанието на споразумението:

ОБВИНЯЕМАТА   Р.Д.П.    се признава за виновна  в това, че  на 08.02.2017 г. в гр.Каварна в частен дом на ул.*** е осъществила сама неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа, собственост на „Енерго-Про Мрежи“ АД гр.Варна посредством поставяне на медни  проводници  тип ПВ със сечение 2х6 кв.мм -  фаза-нула, чрез които се захранва табло с контакти в къщата, с което са създадени условия за непълно   отчитане на потребената електрическа енергия - престъпление по чл.243в, ал.1 от НК.

Деянието е извършено умишлено.

За извършеното от обвиняемата  Р.Д.П.   престъпление  по чл.243в, ал.1 от НК да се определи следното наказание с приложението на чл.55, ал.1, т.2, б. „б“ от НК:

 „Пробация“ като бъдат наложени следните пробационни мерки на основание чл.42а, ал.2, т.1 и 2 от НК:

-  „Задължителна регистрация по настоящ адрес“*** за срок от  6 (шест) месеца и явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 (два) пъти седмично /чл. 42б, ал.1 от НК/;

-  „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от  6 (шест) месеца.

Да се наложи и наказание  „Глоба“ в размер на 100 (сто) лева.

Направени по делото разноски – няма.

Веществени доказателства – 2 броя кабели СВТ, от които единият син на цвят с дължина 34 см., другият кафяв на цвят с дължина 44  см., иззети с протокол за оглед от 08.02.2017 г. по ДП №14/2017 г. по описа на РУ Каварна, на основание чл.53, ал.1, б.„а“ от НК да се отнемат в полза на държавата и да се унищожат.

Причинени имуществени вреди - няма.

 

 

ПОДПИСИ:

 

 ПРОКУРОР: БОНКА КОСТАДИНОВА-БЕЛЧЕВА               .……………..                             

 

АДВОКАТ: В.  К.                                            ………………

 

ОБВИНЯЕМА: Р.Д.П.                    ……………….

 

 

СЪДЪТ, след полагане подписите на страните и като установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл.381 от НПК ред между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала счита, че същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство против обвиняемата    прекратено.

Водим от изложеното и на основание чл.382, ал.7 от НПК СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП гр.Каварна от една страна и обвиняемата   по ДП №14/2017 г. по описа на РУ гр. Каварна  лично и представлявана  от защитника си адв.В.К. ***, по силата на което Р.Д.П.,  ЕГН:**********, родена на *** ***,  български гражданин, адрес ***,  несъждана, средно образование, омъжена, безработна,  се признава  за виновна  в това,  че на 08.02.2017 г. в гр.Каварна в частен дом на ул.*** е осъществила сама неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа, собственост на „Енерго-Про Мрежи“ АД гр.Варна посредством поставяне на медни  проводници  тип ПВ със сечение 2х6 кв.мм -  фаза-нула, чрез които се захранва табло с контакти в къщата, с което са създадени условия за непълно   отчитане на потребената електрическа енергия,  поради което и на основание чл.234в, ал.1 във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б. „б“ от НК  й  налага наказание „Пробация“ със следните пробационни мерки:

- „Задължителна регистрация по настоящ адрес“*** за срок от  6 (шест) месеца и явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 (два) пъти седмично;

-  „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от  6 (шест) месеца;

- „Глоба“ в размер на 100 (сто) лева.

На основание чл.53, ал.1, б. „а“ от НК веществените доказателства по делото – 2 броя кабели СВТ, от които единият син на цвят с дължина 34 см., другият кафяв на цвят с дължина 44  см., иззети с протокол за оглед от 08.02.2017 г. по ДП №14/2017 г. по описа на РУ Каварна, записани в регистъра за веществени доказателства на Районен съд гр. Каварна за 2017 г.  под № 9 да се отнемат в полза на Държавата и унищожат като вещи с незначителна стойност, съгласно чл.8, ал.2  от Инструкция за осъществяване на взаимодействието между Агенция за държавни вземания и Висшия съдебен съвет.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №133/2017 г. по описа на Районен съд гр.Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи 13.15 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 03.05.2017 г.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

СЕКРЕТАР: