П Р О Т О К О Л

гр.Каварна, 10.05.2017 г.

 

КАВАРНЕНСКИЯТ  РАЙОНЕН СЪД на  десети  май през две хиляди и седемнадесета година, в публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                                          Председател: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

                                                                Съдебни заседатели:

Секретар: А.М.

Прокурор: ГАЛИН ГАВРАИЛОВ

Сложи за разглеждане докладваното от районен съдия НОХД № 134 по описа за 2017 г.

На именното повикване в 11.30 часа се явиха:

ОБВИНЯЕМИЯТ В.М.Й. - редовно призован,  се явява лично и се представлява от адв.К.М. от ДАК, надлежно упълномощен в хода на досъдебното производство.

КАВАРНЕНСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - редовно призована, се представлява от  Прокурор Галин Гавраилов. 

Съдът запитва страните за становището им

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

АДВ.М.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СНЕМА САМОЛИЧНОСТТА НА ОБВИНЯЕМАТА:

В.М.Й. - роден на *** ***, произход т.ц,  б.г., с постоянен адрес ***, без образование, безработна, неженена, живее на семейни начала с Р.Р.А.,  неосъждана, ЕГН **********.

СЪДЪТ разясни правата на обвиняемата в наказателния процес.

ОБВИНЯЕМАТА В.М.Й. - Разбрах какви са правата ми. Не правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

Съдът запита страните имат ли искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

ПРОКУРОРЪТ: Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

АДВ.М.: Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

С оглед становището на страните, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА сключеното между  Галин Гавраилова – Районен прокурор при РП гр.Каварна и адвокат К.М.  - защитник на обвиняемата В.М.Й., споразумение по реда на чл.381 от НПК, постигнато след приключване БДП № 57/2017 г. по описа на Районно управление гр.Каварна за извършено от обвиняемата престъпление по чл.234в, ал.1  от НК.

СЪДЪТ запита страните поддържат ли постигнатото между тях споразумение.

ПРОКУРОРЪТ: Господин Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение. Считаме, че споразумението не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

АДВ.М.: Господин Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Съгласни сме с параметрите на така предложеното споразумение.  Подзащитната ми се признава за виновна, разбира последиците от споразумението, съгласна е с тях и доброволно се отказва от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го  одобрите.

СЪДЪТ запита обвиняемата разбира ли обвинението, признава ли се за виновна, разбира ли последиците от споразумението, съгласна ли е с тях и доброволно ли е подписала споразумението. 

ОБВИНЯЕМАТА: Разбирам в какво съм обвинена и се признавам за виновна. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласна тези последици да настъпят. Съгласна съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

Съдът на осн. чл.283 от НПК прочита приложените по бързо досъдебно  производство № 57/2017 г. по описа РУ гр.Каварна доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ: Няма да сочим други доказателства.

АДВ.М.:  Нямаме искания по доказателствата.

СЪДЪТ предоставя на обвиняемата право на последна дума.

ОБВИНЯЕМАТА: Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ на основание чл.382, ал.6 от НПК вписва в протокола съдържанието на споразумението.

ОБВИНЯЕМАТА В.М.Й. се признава за виновна в това, че на 24.04.2017г. в с.С., общ.К., ул.“Ч.“ №*, е осъществила сама неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа на „Енерго-Про мрежи” АД гр.Варна /посредством мостов кабел 2,5 кв.мм., закачен на мрежа ниско напрежение в единия си край, а в другия край закачен за разпределителната кутия в къщата/, с което е създала условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия - престъпление по чл.234в, ал.1  от НК.  

Страните се споразумяват за  извършеното престъпление на  обвиняемата В.М.Й. да се определят следните  наказания:

„ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки на осн. чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК:

-Задължителна регистрация по настоящ адрес:***, за срок от 6 /шест/ месеца и явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице, два пъти седмично;

-Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца;

„ГЛОБА” в размер на 100.00 лева.

          От престъплението не са били причинени съставомерни имуществени вреди, на досъдебното производство няма направени разноски, а веществените доказателства – два броя по 7 метра бели мостови проводници със сечение 1 х 2,5 кв.мм, на основание чл.53, ал.1, б.”а” от НК, да се отнемат в полза на Държавата и да се унищожат, като маловажни.

 

 

ПОДПИСИ:

 

ПРОКУРОР: ГАЛИН ГАВРАИЛОВ:                           ...............................

 

АДВОКАТ: К.М.:                           ................................

 

ОБВИНЯЕМ: В.М.Й.:   ................................

 

 

Съдът, след полагане подписите на страните и като установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл.381 от НПК ред, между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала намира, че същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство против обвиняемат – прекратено.

Водим от изложеното и на основание чл.382, ал.7 от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП гр.Каварна, от една страна и обвиняемата по БДП № 57/2017 г. по описа на РУ гр.Каварна, лично и представлявана от защитника си адв.К.М. от ДАК, по силата на което, обвиняемата В.М.Й. - роден на *** ***, произход т.ц, б.г., с постоянен адрес ***, без образование, безработна, неженена, живее на семейни начала с Р.Р.А., неосъждана, ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВНА В ТОВА, че на 24.04.2017г. в с.С., общ.К., ул.“Ч.“ №*, е осъществила сама неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа на „Енерго-Про мрежи” АД гр.Варна /посредством мостов кабел 2,5 кв.мм., закачен на мрежа ниско напрежение в единия си край, а в другия край закачен за разпределителната кутия в къщата/, с което е създала условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия - престъпление по чл.234в, ал.1  от НК, поради  което и на основание чл.234в, ал.1  от НК във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК й НАЛАГА следните наказания: „ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки на осн. чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК: „Задължителна регистрация по настоящ адрес”***, за срок от 6 /шест/ месеца и явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице, два пъти седмично; ”Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 6 /шест/ месеца; „ГЛОБА” в размер на 100.00 лева.

На основание чл.53, ал.1, б.”а” от НК, отнема в полза на Държавата веществените доказателства – два броя по 7 метра бели мостови проводници със сечение 1 х 2,5 кв.мм, които след влизане в сила на определението да бъдат унищожени, като маловажни

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи 11.45 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 10.05.2017 г.

 

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                 СЕКРЕТАР: