П Р О Т О К О Л

гр. Каварна, 09.07.2019 г.

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД на девети юли през две хиляди и  деветнадесета  година, в публично съдебно заседание в следния състав:

                                                          Председател: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

Секретар: А.М.

Прокурор: БОНКА КОСТАДИНОВА-БЕЛЧЕВА

Сложи за разглеждане докладваното от районен съдия НОХД № 134 по описа за 2019 г.

 

На именното повикване в 14.30 часа се явиха:

ОБВИНЯЕМИЯТ Д.С.Р. - редовно призован,  се явява лично и се представлява от адв. Г.Д. ***, назначена за служебен защитник по ДП № 128/2017г. по описа на РУ Каварна.

КАВАРНЕНСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - редовно призована, се представлява от  Прокурор Бонка КОСТАДИНОВА-БЕЛЧЕВА. 

СЪДЪТ запитва страните за становището им по хода на делото.

ПРОКУРОРА: Да се даде ход на делото.

АДВ.Д.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СНЕМА САМОЛИЧНОСТТА НА ОБВИНЯЕМИЯ:

Д.С.Р.  - роден на *** ***, ЕГН **********,***,  български гражданин,  начално   образование, осъждан.

СЪДЪТ разясни правата на обвиняемия в наказателния процес.

ОБВИНЯЕМИЯТ Д.С.Р.  - Разбрах какви са правата ми. Не правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

СЪДЪТ запита страните имат ли искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

ПРОКУРОРА: Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

АДВ.Д.: Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

С оглед становището на страните, СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА сключеното между Бонка Костадинова-Белчева – Прокурор при РП Каварна и адвокат Г.Д.  - защитника на обвиняемия Д.С.Р., споразумение по реда на чл. 381 от НПК, постигнато след приключване ДП № 128/2017 г. по описа на Районно управление гр.Каварна  за извършено от обвиняемия престъпление по чл. 354а, ал. 5 във вр. с ал. 3, т.1  от НК.

СЪДЪТ запита страните поддържат ли постигнатото между тях споразумение.

ПРОКУРОРА:Господин Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение. Считаме, че споразумението не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

АДВ.Д.: Господин Съдия, поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен е с тях и доброволно се отказва от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите.

СЪДЪТ запита обвиняемия разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с тях и доброволно ли е подписал споразумението. 

ОБВИНЯЕМИЯТ: Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

СЪДЪТ на осн. чл. 283 от НПК прочита приложените по Досъдебно   производство № 128/2017 г. по описа РУ гр.Каварна доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

ПРОКУРОРА: Няма да сочим други доказателства.

АДВ.Д.:  Нямаме искания по доказателствата.

СЪДЪТ предоставя на обвиняемия право на последна дума.

ОБВИНЯЕМИЯТ: Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ на основание чл. 382, ал. 6 от НПК вписва в протокола съдържанието на споразумението.

ОБВИНЯЕМИЯТ Д.С.  Р. се признава за виновен в това, че на 27.07.2017 г.  в гр.Каварна, на ул.“Х.Д.“, на кръстовище с ул.“Д.О.“, без надлежно разрешително изискуемо по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите е държал високо рисково наркотично вещество:

 – марихуана с нетно тегло 0.22 грама с активен действащ компонент тетрахидроканабинол 2,84% - на стойност 1,32 лева;

– марихуана с нетно тегло 0.27 грама с активен действащ компонент тетрахидроканабинол 2,84% - на стойност 1,62 лева;

- амфетамин с нетно тегло 0,92 грама със съдържание на амфетамин 9,2% на стойност 27,60 лева;

и 3,4 – метилендиоксиметамфетамин (MDMA) с нетно тегло 0,97 грама и съдържание 54,0% на стойност 24.25 лева - всичко на обща стойност 54,79  лева, като случаят е маловажен - престъпление по чл. 354а, ал. 5 във вр. с ал. 3,  т. 1 от НК.

Страните се споразумяват за  извършеното от обвиняемия Д.С.Р. престъпление по чл. 354а, ал. 5 във вр. с ал. 3, т. 1 от НК да бъде наложено  наказание „глоба“ в размер на  300  (триста) лева.

Веществените доказателства на основание чл. 354а, ал. 6 от НК се отнемат в полза на държавата – опаковки от наркотични вещества, оставени на съхранение в РУ Каварна.

Направените по досъдебното производство разноски - 347,55 лева са в тежест на обвиняемия, платими - по сметка на  ОД на МВР гр.Добрич ТБ „Алианц България“  BIC:***,  сметка: *****.

 

 

ПОДПИСИ:

 

ПРОКУРОР: БОНКА КОСТАДИНОВА                           ….............................

 

АДВОКАТ: Г.Д.                              . ...............................

 

ОБВИНЯЕМ: Д.С.Р.         …..….......................

 

Съдът, след полагане подписите на страните и като установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл. 381 от НПК ред, между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала, предвид което следва да бъде одобрено, а наказателното производство против обвиняемия – прекратено.

Водим от изложеното и на основание чл. 382 ал. 7 от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП гр. Каварна, от една страна и обвиняемия по ДП № 128/2017 г. по описа на РУ гр. Каварна, лично и представляван от защитника си адв. Г.Д. ***, по силата на което,

ОБВИНЯЕМИЯТ Д.С.Р. - роден на *** ***, ЕГН **********,***, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на  27.07.2017 г.  в гр. Каварна, на кръстовището на ул. „Х.Д.” с ул. „Д.О.”, без надлежно разрешително изискуемо по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите е държал високо рисково наркотично вещество: – марихуана с нетно тегло 0.22 грама с активен действащ компонент тетрахидроканабинол 2,84% - на стойност 1,32 лева; – марихуана с нетно тегло 0.27 грама с активен действащ компонент тетрахидроканабинол 2,84% - на стойност 1,62 лева; - амфетамин с нетно тегло 0,92 грама със съдържание на амфетамин 9,2% на стойност 27,60 лева и 3,4 – метилендиоксиметамфетамин (MDMA) с нетно тегло 0,97 грама и съдържание 54,0% на стойност 24.25 лева  - всичко на обща стойност 54,79 лева, като случаят е маловажен, поради което и на основание  чл. 354а, ал. 5 във вр. с ал. 3, т. 1 от НК  му се налага   наказание „ГЛОБА“ в размер на  300  (триста) лева.

Веществените доказателства на основание чл. 354а, ал. 6 от НК се отнемат в полза на държавата – опаковки от наркотични вещества, оставени на съхранение в РУ Каварна.

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК направените по делото разноски в размер на 347,55 лева (триста четиридесет и седем лева и петдесет и пет стотинки) се възлагат на обвиняемия, платими в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР гр.Добрич ТБ „Алианц България“  BIC:***, сметка: *****.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи 14.45 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 09.07.2019 г.

 

 

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………..

 

 

СЕКРЕТАР: ………………..