П Р О Т О К О Л

  гр. Каварна, 09.05.2017 г.

 

Каварненският  районен съд в публично съдебно заседание  на девети май през две хиляди и седемнадесета  година  в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 

при участието на секретаря: Е.Ш.

и прокурора: ГАЛИН ГАВРАИЛОВ  сложи на разглеждане  

НОХД № 135  по описа за 2017 година докладвано от Районния съдия.        

На именното повикване в 14.30 часа се явиха:

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр. Каварна редовно призована се представлява от Районния прокурор Галин ГАВРАИЛОВ.  

ОБВИНЯЕМАТА А.А.М. редовно призована се явява лично и се представлява от адв. М.В. ***, редовно упълномощена и приета по делото.

СЪДЪТ запитва страните за становището им по хода на делото.

РАЙОННИЯТ ПРОКУРОР - Да се даде ход на делото.

АДВ. В.  - Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ, на основание чл. 272 от НПК снема самоличността на обвиняемата

А.А.М.,  ЕГН: **********, родена на *** ***, постоянен адрес ***, гражданство българско, образование - основно, професия - Управител на «***» ЕООД гр. Каварна, неосъждана, омъжена, тел. ***.

СЪДЪТ разяснява правата на обвиняемата  в наказателния процес.

ОБВИНЯЕМАТА А.М. - Разбрах какви са правата ми. Не правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

СЪДЪТ запитва страните имат ли искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

РАЙОННИЯТ ПРОКУРОР - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

АДВ. В. - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

С оглед становището на страните СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

СЪДЪТ ДОКЛАДВА сключеното между Галин Гавраилов  прокурор при Районна прокуратура  гр. Каварна и адвокат М.В.  - защитник на обвиняемата А.А.М. споразумение по реда на чл. 381 от НПК, постигнато след приключване  на ДП № 94/2016 г. по описа на Районно управление  гр. Каварна за извършено от обвиняемата   престъпление по чл. 172б, ал. 1 от  НК.

СЪДЪТ запитва страните поддържат ли постигнатото между тях споразумение.

РАЙОННИЯТ ПРОКУРОР - Господин Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение.  Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

АДВ. В. -  Господин Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитната   ми се признава за виновна, разбира последиците от споразумението, съгласна   е  с тях и доброволно се отказва  от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го  одобрите.

СЪДЪТ запитва обвиняемата разбира ли обвинението, признава  ли се за виновна, разбира ли последиците от споразумението, съгласна   ли  е  с  тях и доброволно ли  е   подписала  споразумението. 

ОБВИНЯЕМАТА А.М.  - Разбирам в какво съм обвинена и се признавам за виновна. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласна тези последици да настъпят. Съгласна съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 283 от НПК прочита приложените по ДП № 94/2016 г. по описа РУ гр. Каварна доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

РАЙОННИЯТ ПРОКУРОР - Няма да сочим други доказателства.

АДВ. В.  -  Нямаме искания по доказателствата.

СЪДЪТ предоставя на обвиняемата   право на последна дума.

ОБВИНЯЕМАТА А.М. - Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 382, ал. 6 от НПК вписва в протокола съдържанието на споразумението:

ОБВИНЯЕМАТА А.А.М. се признава за виновна в това, че  на *** в гр. Каварна, в обособен търговски обект – недвижим имот – магазин за дрехи, с административен адрес ***, стопанисван от «***» ЕООД гр. Каварна, без съгласието на притежателите на изключителното право върху търговските марки, а именно "Adidas AG GERMANY”, представлявани в Република България от „Арсис Консултинг“ ЕООД гр. София, п. к.1111, кв. „Гео Милев“, ул. „Едисон“ № 47-47Б, ет. 5, ап. 33 е използвал в търговската си дейност - /по смисъла на чл. 13, ал. 2, т. 2, вр. ал. 1 от Закона за марките и георграфските означения  е предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак/, а именно предлагане с цел продажба, пускане на пазара и съхранение на тези марки, обект на това изключително право, без правно основание следните стоки с марката " Adidas“: Мъжки спортен екип „ADIDAS  с размер „S– 1 брой; Дамски спортен екип ADIDAS с размер “XL” – 1 брой; Дамски спортен екип ADIDAS с размер “XL” и “ХXL”– 2 броя; Мъжки спортен екип „ADIDAS  с размер „М“ и XL” - 2броя; Дамски спортен екип ADIDAS с размер “ S, L  и “L”– 3 броя; Дамски спортен екип ADIDAS без размер -1 брой; Мъжки спортен екип „ADIDAS,  с размер „М“ и XL” – 3 броя; Дамски спортен екип ADIDAS  с размер „М“ и XL” – 2 броя; Мъжки спортен екип „ADIDAS  с размер „М“ – 1 брой; Мъжки спортен екип „ADIDAS  с размер „L– 1 брой; Мъжки спортен екип „ADIDAS  с размер „М“ – 1 брой; Детски спортен екип „ADIDAS,  с размер „38– 1 брой; Дамски спортен екип ADIDAS с размер “ М” – 1 брой; Мъжки спортен екип „ADIDAS  с размер „М“ – 1 брой, на обща стойност 2202 лева, носещи марките притежание на Adidas AG, De: НР, рег. № 12670, „ADIDAS“ - словна марка; НР, рег. № 21183, „ADIDAS ЕQUIPMENT“-комбинирана марка;  СТМ с рег. № 14591754 „ADIDAS  - словна марка; СТМ с рег. № 5271580 „ADIDAS  - комбинирана марка; СТМ с рег. № 3517588, фигуративна марка; СТМ, с рег .№ 3517661, фигуративна марка; MI рег. № 836756 - фигуративна марка; MI рег. № 566293 „ADIDAS ЕQUIPMENT“ комбинирана марка; MI, с рег. № 469145 - фигуративна марка; MI, с рег. № 414034, фигуративна марка, регистрирани по национален ред - престъпление по чл. 172 б, ал. 1 от НК.

Деянието е извършено от обвиняемата при форма на вината пряк умисъл.

За извършеното от обвиняемата А.А.М., с ЕГН: **********  престъпление по чл. 172б, ал. 1 от НК да и бъдат наложени в съответствие с разпоредбите на НК следните наказания:

„Лишаване от свобода“ в размер на 3 /три/ месеца, чието изтърпяване  на основание чл. 66 ал. 1 от НК да бъде отложено с изпитателен срок от 3 /три/ години, както и «Глоба» в размер на 1 000 (хиляда) лева.

От престъплението не са били причинени съставомерни имуществени вреди.

Веществените доказателства по делото – посочените по-горе стоки, предмет на обвинението (съхранявани в РУ гр. Каварна), които принадлежат на обвиняемата и са послужили за извършване на умишленото престъпление, да се отнемат в полза на държавата на основание чл. 53, ал. 1, б. ”а”  и чл. 172б ал. 3 от НК и се унищожат.

Разноските по настоящото производство в размер на 222,18 лева да се възложат на основание разпоредбата на чл. 189, ал. 3 от НПК на обвиняемия.

ПОДПИСИ:

 

 ПРОКУРОР: ГАЛИН ГАВРАИЛОВ                                  .……………..                             

 

АДВОКАТ: М.В.                                       ………………

 

ОБВИНЯЕМА: А.А.М. ……………….

СЪДЪТ, след полагане подписите на страните и като установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл. 381 от НПК ред между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала счита, че същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство против обвиняемия    прекратено.

Водим от изложеното и на основание чл. 382 ал. 7 от НПК СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП гр. Каварна от една страна и обвиняемата   по ДП № 94/2016 г. по описа на РУ гр. Каварна  лично и представлявана  от защитника си адв. М.В. ***, по силата на което А.А.М.,  ЕГН: **********, родена на *** ***, постоянен адрес ***, гражданство българско, образование - основно, професия - Управител на «***» ЕООД гр. Каварна, неосъждана, омъжена, тел. *** се признава  за виновна в това,  че на *** в гр. Каварна, в обособен търговски обект – недвижим имот – магазин за дрехи, с административен адрес ***, стопанисван от «***» ЕООД гр. Каварна, без съгласието на притежателите на изключителното право върху търговските марки, а именно "Adidas AG GERMANY”, представлявани в Република България от „Арсис Консултинг“ ЕООД гр. София, п. к.1111, кв. „Гео Милев“, ул. „Едисон“ № 47-47Б, ет. 5, ап. 33 е използвал в търговската си дейност - /по смисъла на чл. 13, ал. 2, т. 2, вр. ал. 1 от Закона за марките и георграфските означения  е предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак/, а именно предлагане с цел продажба, пускане на пазара и съхранение на тези марки, обект на това изключително право, без правно основание следните стоки с марката "Adidas“: Мъжки спортен екип „ADIDAS  с размер „S– 1 брой; Дамски спортен екип ADIDAS с размер “XL” – 1 брой; Дамски спортен екип ADIDAS с размер “XL” и “ХXL”– 2 броя; Мъжки спортен екип „ADIDAS  с размер „М“ и XL” - 2броя; Дамски спортен екип ADIDAS с размер “ S, L  и “L”– 3 броя; Дамски спортен екип ADIDAS без размер -1 брой; Мъжки спортен екип „ADIDAS,  с размер „М“ и XL” – 3 броя; Дамски спортен екип ADIDAS  с размер „М“ и XL” – 2 броя; Мъжки спортен екип „ADIDAS  с размер „М“ – 1 брой; Мъжки спортен екип „ADIDAS  с размер „L– 1 брой; Мъжки спортен екип „ADIDAS  с размер „М“ – 1 брой; Детски спортен екип „ADIDAS,  с размер „38– 1 брой; Дамски спортен екип ADIDAS с размер “ М” – 1 брой; Мъжки спортен екип „ADIDAS  с размер „М“ – 1 брой, на обща стойност 2202 лева, носещи марките притежание на Adidas AG, De: НР, рег. № 12670, „ADIDAS“ - словна марка; НР, рег. № 21183, „ADIDAS ЕQUIPMENT“-комбинирана марка;  СТМ с рег. № 14591754 „ADIDAS  - словна марка; СТМ с рег. № 5271580 „ADIDAS  - комбинирана марка; СТМ с рег. № 3517588, фигуративна марка; СТМ, с рег .№ 3517661, фигуративна марка; MI рег. № 836756 - фигуративна марка; MI рег. № 566293 „ADIDAS ЕQUIPMENT“ комбинирана марка; MI, с рег. № 469145 - фигуративна марка; MI, с рег. № 414034, фигуративна марка, регистрирани по национален ред, поради което и на основание чл. 172 б, ал. 1 от НК й налага следните наказания:  „Лишаване от свобода“ в размер на 3 /три/ месеца, чието изтърпяване  на основание чл. 66 ал. 1 от НК да бъде отложено с изпитателен срок от 3 /три/ години, както и «Глоба» в размер на 1 000.00 (хиляда) лева.

На основание чл. 53 ал. 1 б. „а“ от НК и чл. 172б ал. 3 от НК веществените доказателства по делото – Мъжки спортен екип „ADIDAS  с размер „S– 1 брой; Дамски спортен екип ADIDAS с размер “XL” – 1 брой; Дамски спортен екип ADIDAS с размер “XL” и “ХXL”– 2 броя; Мъжки спортен екип „ADIDAS  с размер „М“ и XL” - 2броя; Дамски спортен екип ADIDAS с размер “ S, L  и “L”– 3 броя; Дамски спортен екип ADIDAS без размер -1 брой; Мъжки спортен екип „ADIDAS,  с размер „М“ и XL” – 3 броя; Дамски спортен екип ADIDAS  с размер „М“ и XL” – 2 броя; Мъжки спортен екип „ADIDAS  с размер „М“ – 1 брой; Мъжки спортен екип „ADIDAS  с размер „L– 1 брой; Мъжки спортен екип „ADIDAS  с размер „М“ – 1 брой; Детски спортен екип „ADIDAS,  с размер „38– 1 брой; Дамски спортен екип ADIDAS с размер “ М” – 1 брой; Мъжки спортен екип „ADIDAS  с размер „М“ – 1 брой, на обща стойност 2202 лева, носещи марките притежание на Adidas AG, De: НР, рег. № 12670, „ADIDAS“ - словна марка; НР, рег. № 21183, „ADIDAS ЕQUIPMENT“-комбинирана марка;  СТМ с рег. № 14591754 „ADIDAS  - словна марка; СТМ с рег. № 5271580 „ADIDAS  - комбинирана марка; СТМ с рег. № 3517588, фигуративна марка; СТМ, с рег .№ 3517661, фигуративна марка; MI рег. № 836756 - фигуративна марка; MI рег. № 566293 „ADIDAS ЕQUIPMENT“ комбинирана марка; MI, с рег. № 469145 - фигуративна марка; MI, с рег. № 414034, фигуративна марка, регистрирани по национален ред, предмет на обвинението, които принадлежат на обвиняемата и са послужили за извършване на умишленото престъпление, записани под № 10 в регистъра за веществени доказателства на Районен съд гр. Каварна за 2017 г. да се отнемат в полза на Държавата и унищожат.

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК осъжда обвиняемата А.А.М. да заплати в полза на Държавата по сметка на Районен съд Каварна направените по делото разноски  в размер на 222,18 (двеста двадесет и два лева и осемнадесет стотинки) лв., както и 5,00 (пет) лева в случай на издаване на изпълнителен лист.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 135/2017 г. по описа на Районен съд гр. Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи в 14.45 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 09.05.2017 г.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

СЕКРЕТАР: