П Р О Т О К О Л

                                                        Гр. Каварна 22.06.2017 г.

 

Каварненски  районен съд в публично съдебно заседание  на  двадесет и втори юни през две хиляди и седемнадесета година  в състав:

 

      Председател: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

                                                          Съд. заседатели: Т.Д.

                                                                                       Е.Ж.

                                                                                      

при участието на секретаря: Е.Ш.

и прокурора: ГАЛИН ГАВРАИЛОВ сложи за разглеждане

НОХД № 136 по описа за 2017  година   докладвано от Районния съдия.

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

         РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр. Каварна редовно призована се представлява от Районния прокурор Галин ГАВРАИЛОВ.

            ПОДСЪДИМИТЕ Н.С.С. редовно призован не се явява и не се представлява; В.Д.Г. редовно призован не се явява и не се представлява; Г.В.И. редовно призован се явява лично и се представлява от назначения на досъдебното производство служебен защитник адв. И.Р. ***.

         СВИДЕТЕЛИТЕ Т.Х.И. редовно призована не се явява; Х.Г.И.  редовно призован не се явява; Й.Г.П. редовно призован не се явява; Я.Н.Ж. редовно призована не се явява; П.Ц.М. редовно призован не се явява; В.Д.И. редовно призована не се явява; Л.З.И. редовно призован не се явява; Д.К.А. редовно призована не се явява; П.Д.М. редовно призован не се явява; М.Н.С. редовно призован не се явява; З.С.А. редовно призована не се явява; Ф.В.Ф. редовно призован не се явява; П.Ц.Р. редовно призована не се явява; Н.И.П. редовно призован не се явява; И.И.Ч. нередовно призован /призовката му е върната в цялост с отметката, че бл. 7 има 5 входа, моля за точен адрес или поне номер на апартамент/ не се явява.

ВЕЩИТЕ ЛИЦА А.Е.С. редовно призован не се явява; М.Т.С. редовно призован не се явява; Д.А.П. редовно призован не се явява.

СЪДЪТ запитва страните за становището им по хода на делото.

РАЙОННИЯТ ПРОКУРОР – Уважаема госпожо председател, предвид редовното призоваване на всички лица моля ход на делото да бъде даден.

 АДВ. Р. – Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото         

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ, на основание чл. 272 от НПК СНЕМА самоличността на подсъдимия.

Г.В.И. – ЕГН: **********, роден на *** г. в гр. ***, българско гражданство, българин, със средно образование, разведен, с постоянен адрес ***, живущ ***, неосъждан, работи.

На основание чл. 272, ал. 4 от НПК, вр. чл. 254 и чл. 255 от НПК председателят на състава проверява срока на връчване на съдебните книжа и съобщения на подсъдимите  и констатира, че срокът е спазен.

На основание чл. 274 от НПК председателят на състава разяснява на страните правото им на отвод.

Искания в тази насока не бяха направени.

СЪДЪТ запитва страните имат ли искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

РАЙОННИЯТ ПРОКУРОР – На основание чл. 384 във вр.с чл. 381 от НПК сме постигнали споразумение със защитника на подсъдимия Г.В.И. – адв. И.Р., което сме депозирали пред Вас.

АДВ.  Р. -  Постигнали сме споразумение с Прокуратурата и сме го депозирали пред Вас.

С оглед становището на страните СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

СЪДЪТ ДОКЛАДВА сключеното между Галин Гавраилов   прокурор при Районна прокуратура  гр. Каварна и адвокат И.Р. - защитник на подсъдимия Г.В.Г. споразумение по реда на чл. 384 във вр.с чл. 381 от НПК, постигнато за решаване на наказателното производство по ДП № 50/2014г. по описа на ОСлС  гр. Добрич за извършено от подсъдимия   престъпление по чл. 309 ал. 1 във вр. с чл. 20, ал. 2, във вр. с чл. 26 ал. 1 от НК и престъпление по чл. 316 във вр. с чл. 308 ал. 3 т. 2 във вр. с ал. 2, предл. 5 във вр. с ал. 1 във вр. с чл. 20 ал. 2 от НК.

 СЪДЪТ запитва страните поддържат ли постигнатото между тях споразумение.

РАЙОННИЯТ ПРОКУРОР -  Госпожо Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение.  Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

АДВ. Р.  -  Госпожо Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният   ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен   е  с тях и доброволно се отказва  от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го  одобрите.

СЪДЪТ запитва подсъдимия  разбира ли обвинението, признава  ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен   ли  е  с  тях и доброволно ли  е   подписал  споразумението. 

ПОДСЪДИМИЯТ Г.И.  - Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 283 от НПК прочита приложените по ДП № 50/2014г. по описа ОСлО гр. Добрич доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

РАЙОННИЯТ ПРОКУРОР - Няма да сочим други доказателства.

АДВ. Р.  -  Нямаме искания по доказателствата.

СЪДЪТ предоставя на подсъдимия   право на последна дума.

ПОДСЪДИМИЯТ Г.И.  - Моля да одобрите споразумението.

С оглед внесеното споразумение СЪДЪТ

                              О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕОБРАЗУВА наказателното производство по НОХД № 136/2017 г. от такова по чл. 247 ал. 1 т. 1 от НПК в производство по чл. 381 от НПК.

СЪДЪТ, на основание чл. 382, ал. 6 от НПК вписва в протокола съдържанието на споразумението:

ПОДСЪДИМИЯТ Г.В.И. се признава за виновен в това, че на 27.12.2013 година в гр. Добрич, при условията на продължавано престъпление, в съучастие като извършител с подбудителя и помагача Н.С.С. е съставил неистински частни документи: Пълномощно с рег. № 715 и № 716 от 27.12.2013 година с упълномощител Й.Г.П. и упълномощен В.Д.Г.; Декларация по чл. 264 ал. 1 от ДОПК от името на Й.Г.П. от 27.12.2013 година; Декларация за гражданство и гражданско състояние по чл. 25 ал. 8 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност от името на Й.Г.П. от 27.12.2013 година и ги е употребил пред Нотариус П.М. с рег. № *** на Нотариалната камара с Район на действие района на Районен съд гр. ***, за да докаже, че съществува право на упълномощаване и деклариране на законовите обстоятелства от името на Й.Г.П. *** с ЕГН: ********** за разпореждане с поземлен имот - Нива с площ от 75000 кв. метра с идентификатор -***по кадастралната карта на землището на с. ***, общ. Каварна - престъпление по чл. 309 ал. 1 във вр. с чл. 20 ал. 2, вр. с чл. 26 ал. 1 от НК.

В това, че на 27.12.2013 година в гр. Добрич, в съучастие като извършител с подбудителя и помагача Н.С.С. съзнателно се е ползвал пред Нотариус П.М. с рег. № *** на Нотариалната камара с район на действие района на Районен съд гр. *** от неистински официален български документ за самоличност: лична карта № *** на името на Й.Г.П. с ЕГН: **********, на която е подменена снимката на П. със снимката на Г.В.И., като от него за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност и деянието е извършено с цел имотна облага -престъпление по чл. 316 във вр. с чл. 308 ал. 3, т. 2, вр. с ал. 2, предл. 5, във вр. с ал. 1, вр. с чл. 20, ал. 2 от НК.

Деянията са извършени от обвиняемия при форма на вината пряк умисъл.

За извършеното от обвиняемия Г.В.И. с ЕГН: ********** престъпление по чл. 309 ал. 1 във вр. с чл. 20 ал. 2, вр. с чл. 26 ал. 1 от НК да му бъде наложено следното наказание:

„Лишаване от свобода“ в размер на 3 (три) месеца, чието изтърпяване  на основание чл. 66 ал. 1 от НК да бъде отложено с изпитателен срок от 3 (три) години.

За извършеното от обвиняемия Г.В.И. с ЕГН ********** престъпление по чл. 316 във вр. с чл. 308 ал. 3, т. 2, вр. с ал. 2, предл. 5, във вр. с ал. 1, вр. с чл. 20, ал. 2 от НК да му бъде наложено следното наказание:

„Лишаване от свобода“ в размер на 4 (четири) месеца, чието изтърпяване  на основание чл. 66 ал. 1 от НК да бъде отложено с изпитателен срок от 3 (три) години.

На основание чл. 23 ал. 1 от НК, след като бъде определено наказание за всяко престъпление по отделно да бъде наложено едно общо най-тежко наказание от така определените, а именно: „Лишаване от свобода“ в размер на 4 (четири) месеца, чието изтърпяване  на основание чл. 66 ал. 1 от НК да бъде отложено с изпитателен срок от 3 (три) години.

От престъпленията на И. не са били причинени съставомерни имуществени вреди.

Веществените доказателства по делото – Няма

Разноските по настоящото производство в размер на 65 лева да се възложат на основание разпоредбата на чл. 189, ал. 3 от НПК на обвиняемия.

 

 

ПОДПИСИ:

 

РАЙОНЕН ПРОКУРОР: ГАЛИН ГАВРАИЛОВ              .……………..                             

 

АДВОКАТ: И.Р.                                               ………………

 

ПОДСЪДИМ: Г.В.И.                           ……………….

 

СЪДЪТ, след полагане подписите на страните и като установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл. 384 във вр. с чл. 381 от НПК ред между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала счита, че същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство против обвиняемия прекратено.

Водим от изложеното и на основание чл. 382 ал. 7 от НПК СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП гр. Каварна от една страна и подсъдимия   по ДП № 50/2014г. по описа на ОСлО гр. Добрич  лично и представляван  от защитника си адв. И.Р. ***, по силата на което Г.В.И.  се признава за виновен в това, че на 27.12.2013 година в гр. Добрич, при условията на продължавано престъпление, в съучастие като извършител с подбудителя и помагача Н.С.С. е съставил неистински частни документи: Пълномощно с рег. № 715 и № 716 от 27.12.2013 година с упълномощител Й.Г.П. и упълномощен В.Д.Г.; Декларация по чл. 264 ал. 1 от ДОПК от името на Й.Г.П. от 27.12.2013 година; Декларация за гражданство и гражданско състояние по чл. 25 ал. 8 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност от името на Й.Г.П. от 27.12.2013 година и ги е употребил пред Нотариус П.М. с рег. № *** на Нотариалната камара с Район на действие района на Районен съд гр. ***, за да докаже, че съществува право на упълномощаване и деклариране на законовите обстоятелства от името на Й.Г.П. *** с ЕГН: ********** за разпореждане с поземлен имот - Нива с площ от 75000 кв. метра с идентификатор -***по кадастралната карта на землището на с. ***, общ. Каварна, поради което и на основание  чл. 309 ал. 1 във вр. с чл. 20 ал. 2, вр. с чл. 26 ал. 1 от НК му налага наказание „Лишаване от свобода“ в размер на 3 (три) месеца, чието изтърпяване  на основание чл. 66 ал. 1 от НК да бъде отложено с изпитателен срок от 3 (три) години.

Признава се за виновен в това, че на 27.12.2013 година в гр. Добрич, в съучастие като извършител с подбудителя и помагача Н.С.С. съзнателно се е ползвал пред Нотариус П.М. с рег. № *** на Нотариалната камара с район на действие района на Районен съд гр. *** от неистински официален български документ за самоличност: лична карта № *** на името на Й.Г.П. с ЕГН: **********, на която е подменена снимката на П. със снимката на Г.В.И., като от него за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност и деянието е извършено с цел имотна облага, поради което и на основание  чл. 316 във вр. с чл. 308 ал. 3, т. 2, вр. с ал. 2, предл. 5, във вр. с ал. 1, вр. с чл. 20, ал. 2 от НК му налага наказание „Лишаване от свобода“ в размер на 4 (четири) месеца, чието изтърпяване  на основание чл. 66 ал. 1 от НК да бъде отложено с изпитателен срок от 3 (три) години.

На основание чл. 23 ал. 1 от НК, след като е определено наказание за всяко престъпление по отделно налага едно общо най-тежко наказание от така определените, а именно: „Лишаване от свобода“ в размер на 4 (четири) месеца, чието изтърпяване  на основание чл. 66 ал. 1 от НК да бъде отложено с изпитателен срок от 3 (три) години.

ОСЪЖДА подсъдимия Г.В.И. на основание чл. 189, ал. 3 от НПК да заплати в полза на Държавата по сметка  на Районен съд Каварна направените по делото разноски  в размер на 65.00 (шестдесет и пет) лв., както и 5,00 лева в случай на издаване на изпълнителен лист.

        

ПРЕКРАТЯВА  производство по НОХД № 136/2017г. по описа на Районен съд гр. Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                               СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. ………

 

                                                                                             2. ……….

 

СЪДЪТ, на основание чл. 31 ал. 1 във вр. с чл. 29 ал. 1  б. „б“ СЕ ОТВЕЖДА от разглеждане на НОХД № 136/2017 г.

ДЕЛОТО ДА СЕ ДОКЛАДВА на Председателя на Районен съд гр. Каварна за определяне на нов състав.   

ЗАСЕДАНИЕТО приключи 13.20 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 22.06.2017г.

 

 

                                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ:              

 

 

                                                                                   СЕКРЕТАР: