П Р О Т О К О Л

гр. Каварна, 12.05.2017 г.

 

Каварненският  районен съд в публично съдебно заседание  на дванадесети   май  през две хиляди и седемнадесета  година  в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 

при участието на секретаря: А.М.

и прокурора: ГАЛИН ГАВРАИЛОВ                                             сложи на разглеждане  

НОХД №139  по описа за 2017 година докладвано от Районния съдия.        

На именното повикване в 14.30 часа се явиха:

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр.Каварна редовно призована се представлява от Районен прокурор  Галин ГАВРАИЛОВ.  

ОБВИНЯЕМАТА Ю.В.М. редовно призована, се явява лично и се представлява от адв.И.Р. ***,   назначена за служебен защитник по БП №56/2017 г. по описа на РУ Каварна.

СЪДЪТ запитва страните за становището им по хода на делото.

РАЙОНЕН ПРОКУРОР - Да се даде ход на делото.

АДВ.Р.  - Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ на основание чл.272 от НПК снема самоличността на обвиняемата.

Ю.В.М. - ЕГН:**********, родена на ***г***,  български гражданин, адрес ***,  несъждана, без  образование, неомъжена, живее на семейни начала,  безработна.

СЪДЪТ разяснява правата на обвиняемата    в наказателния процес.

ОБВИНЯЕМАТА  Ю.М.  - Разбрах какви са правата ми. Не правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

СЪДЪТ запитва страните имат ли искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

РАЙОНЕН ПРОКУРОР - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

АДВ.Р. - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

С оглед становището на страните СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА сключеното между Галин Гавраилов Районен прокурор при Районна прокуратура  гр.Каварна и адвокат И.Р.  - защитник на обвиняемата  Ю.В.М.   споразумение по реда на чл.381 от НПК, постигнато след приключване  на БП №56/2017г. по описа на Районно управление  гр.Каварна за извършено от обвиняемата    престъпление по чл.234в, ал.1 от  НК.

СЪДЪТ запитва страните поддържат ли постигнатото между тях споразумение.

РАЙОНЕН ПРОКУРОР -  Господин Председател, поддържаме искането за одобряване на  споразумението.  Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

АДВ.Р.   -  Господин Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитната    ми се признава за виновна, разбира последиците от споразумението, съгласна   е  с тях и доброволно се отказва  от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го  одобрите.

СЪДЪТ запитва обвиняемата   разбира ли обвинението, признава  ли се за виновна, разбира ли последиците от споразумението, съгласна   ли  е  с  тях и доброволно ли  е   подписала   споразумението. 

ОБВИНЯЕМАТА     Ю.М.   - Разбирам в какво съм обвинена и се признавам за виновна. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласна тези последици да настъпят. Съгласна  съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл.283 от НПК прочита приложените по БП № 56/2017 г. по описа РУ гр. Каварна доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

РАЙОНЕН ПРОКУРОР - Няма да сочим други доказателства.

АДВ.Р.   -  Нямаме искания по доказателствата.

СЪДЪТ предоставя на обвиняемата    право на последна дума.

ОБВИНЯЕМАТА  Ю.М.  - Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ на основание чл.382, ал.6 от НПК вписва в протокола съдържанието на споразумението:

ОБВИНЯЕМАТА   Ю.В.М.     се признава за виновна  в това, че  на 24.04.2017 г. в с.Септемврийци, общ.Каварна, ***е осъществила сама неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа, собственост на „Енерго-Про Мрежи“ АД гр.Варна (посредством  мостов кабел 2,5 кв.мм., закачен на мрежа ниско напрежение в единият си край, а в другия край, закачен за проводник на ел.инсталацията в къщата), с което  е  създала  условия за непълно   отчитане на потребената електрическа енергия - престъпление по чл.243в, ал.1 от НК.

Деянието е извършено умишлено.

За извършеното  престъпление по чл.234в, ал.1 от НК  на  обвиняемата  Ю.В.М. да се определи следното наказание: „Лишаване от свобода“ за срок от  4 (четири) месеца, като на основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването му да бъде отложено с изпитателен срок от 3 (три)  години.

Да се наложи и наказание  „Глоба“ в размер на 100 (сто) лева.

Направени по делото разноски – няма.

Веществени доказателства –  мостов кабел 2х2,5 кв.мм – 15 метра,  на основание чл.53, ал.1, б.„а“ от НК да се отнеме в полза на държавата и да се унищожи, като маловажно.

Прицинени имуществени вреди няма.

 

 

 

 

ПОДПИСИ:

 

РАЙОНЕН  ПРОКУРОР: ГАЛИН ГАВРАИЛОВ                         .……………..                             

 

АДВОКАТ:И.Р.                                                           ………………

 

ОБВИНЯЕМА:Ю.В.М.           ……………..      

 

 

 

 

СЪДЪТ, след полагане подписите на страните и като установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл.381 от НПК ред между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала счита, че същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство против обвиняемата    прекратено.

Водим от изложеното и на основание чл.382, ал.7 от НПК СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП гр.Каварна от една страна и обвиняемата   по БП №56/2017 г. по описа на РУ гр. Каварна  лично и представлявана  от защитника си адв.И.Р. ***, по силата на което  Ю.В.М.,  ЕГН:**********, родена на ***г***,  български гражданин, адрес ***,  несъждана, без  образование, неомъжена, живее на семейни начала,  безработна   се признава  за виновна  в това, 

че  на 24.04.2017 г. в с.Септемврийци, общ.Каварна, ***е осъществила сама неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа, собственост на „Енерго-Про Мрежи“ АД гр.Варна (посредством  мостов кабел 2,5 кв.мм., закачен на мрежа ниско напрежение в единият си край, а в другия край, закачен за проводник на ел.инсталацията в къщата), с което  е  създала  условия за непълно   отчитане на потребената електрическа енергия, поради което и на основание чл.234в, ал.1  от  НК  й  налага  наказание: „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от  4  (четири) месеца, като на основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването му да бъде отложено с изпитателен срок от 3 (три)  години  и „ГЛОБА“ в размер на 100 (сто) лева.

На основание чл.53, ал.1, б. „а“ от НК веществените доказателства по делото –  мостов кабел 2х2,5 кв.мм – 15 метра по БП №56/2017 г. по описа на РУ Каварна, записани в регистъра за веществени доказателства на Районен съд гр.Каварна под №12 за 2017г. да се отнемат в полза на Държавата и унищожат като вещи с незначителна стойност, съгласно чл.8, ал.2  от Инструкция за осъществяване на взаимодействието между Агенция за държавни вземания и Висшия съдебен съвет.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №139/2017г. по описа на Районен съд гр.Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи 14.45 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 12.05.2017 г.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

СЕКРЕТАР:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЪДЪТ на основание чл.284 от НПК предявява на обвиняемата    веществено доказателство по делото, описано в Регистъра за веществени доказателства при КРС  под  № 9 от 2017 г., представляващо 2 броя кабели СВТ, от които единият син на цвят с дължина 34 см., другият кафяв на цвят с дължина 44  см.