П Р О Т О К О Л

гр. Каварна 30.07.2019г.

Каварненският  районен съд в публично съдебно заседание   на тридесети юли,     през две хиляди и деветнадесета    година  в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 

при участието на секретаря: А.М.

и прокурора: ГАЛИН ГАВРАИЛОВ   сложи на разглеждане  

НОХД №143  по описа за 2019 година докладвано от Районния съдия.        

         На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

         РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр.Каварна редовно призована се представлява от Прокурор Галин ГАВРАИЛОВ.

         ПОДСЪДИМИЯТ   Ю.Д.Р. редовно призован се явява лично и се представлява от адв.С.В. от АК гр.Варна, редовно упълномощен с пълномощно приложено по делото.

         СВИДЕТЕЛЯТ А.В.Н., редовно призован, не се явява.

         СЪДЪТ запитва страните за становището им по хода на делото.

         РАЙОНЕН ПРОКУРОР  -  Няма процесуални пречки, моля да се даде ход на делото.

         АДВ.В.    - Няма пречки,  да  се даде ход на делото.

         СЪДЪТ намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

         О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         СЪДЪТ, на основание чл.272 от НПК снема самоличността на подсдимия.

         Ю.Д.Р. -  ЕГН:**********, роден на ***г. в гр.Каварна, български гражданин, основно образование,  неженен, с постоянен адрес ***, осъждан, безработен, тел.***.

На основание чл. 272, ал. 4 от НПК, вр. чл. 254 и чл. 255 от НПК Председателят на състава проверява срока на връчване на съдебните книжа и съобщения на подсъдимия и констатира, че срокът е спазен.

         На основание  чл. 274 от НПК Председателят на състава разяснява на страните правото им на отвод.

         Искания в тази насока не бяха направени.

Нови искания по чл. 275 от НПК бяха направени

РАЙОНЕН ПРОКУРОР   -  Господин Председател,  между страните се постигна съгласие, да се  приложи разпоредбата на чл.384 от НПК и  делото да бъде решено  със сключване на  споразумение.  По делото е депозирано сключеното между страните  споразумение.

АДВ.В.   - Поддържаме   становището на представителя на прокуратурата.  Моля да трансформирате  процеса по чл.384 от НПК. Подписали сме споразумение и желаем то да бъде одобрено от съда.

С оглед становището на представителя  на Районна прокуратура и процесуалния представител на подсъдимия Ю.Р.   за решаване на делото   по реда на чл.384,  ал.1  от НПК

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕМИНАВА  към разглеждане на НОХД №143/2019г. по описа на КРС по реда на Глава  ХХІХ  от НПК за  решаване на делото със споразумение, постигнато  след образуване на съдебното производство,  по смисъла на чл.384,   ал.1 от НПК.

С оглед становището на страните СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА сключеното между Галин Гавраилов – Районен   прокурор при Районна прокуратура  гр.Каварна и адвокат С.В.  - защитник на  подсъдимия  Ю.Р.   споразумение по реда на чл.384 във вр. с чл.381 от НПК, постигнато след приключване  на БП №55/2019 г. по описа на РУ гр.Шабла за извършено от подсъдимия    престъпление по чл.343в, ал.2   от  НК.

СЪДЪТ запитва страните поддържат ли постигнатото между тях споразумение.

РАЙОНЕН ПРОКУРОР  - Господин Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение.  Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

АДВ.В.  -  Господин Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният   ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен   е  с тях и доброволно се отказва  от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го  одобрите.

СЪДЪТ запитва  подсъдимият   разбира ли обвинението, признава  ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен   ли  е  с  тях и доброволно ли  е   подписал  споразумението. 

ПОДСЪДИМИЯТ   Ю.Р.    - Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл.283 от НПК прочита приложените по БП №55/2019г. по описа РУ гр. Шабла  доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

РАЙОНЕН ПРОКУРОР  - Няма да сочим други доказателства.

АДВ.В.   -  Нямаме искания по доказателствата.

СЪДЪТ предоставя на подсъдимия    право на последна дума.

ПОДСЪДИМИЯТ  Ю.Р.  - Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл.382, ал.6 от НПК вписва в протокола съдържанието на споразумението:

         Днес, 29.07.2019 г. в гр. Каварна, по предложение на С.В. – адвокат от Адвокатска колегия гр. Варна, защитник на подсъдимия Ю.Д.Р., се сключи настоящото споразумение за прекратяване на наказателното производство по НОХД № 143/2019 г. по описа на РС гр. Каварна,  на основание чл.384 от НПК.

         Страните  приемат за безспорно установено от фактическа и правна страна, че подсъдимия Ю.Д.Р.,***  е извършил престъпление по чл.343в, ал.2 от НК,  като на 11.07.2019г., по ул.“Добруджа“ в гр.Шабла, пред вход на Зърнобаза-Шабла е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил ***, без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство, като деянието е извършено в едногодишния срок от наказването му по административен ред за същото деяние с наказателно постановление № 18-5811-000079/25.06.2018г., на Началника на РУ-Шабла,  влязло в сила на 05.09.2018г.

         Деянието е извършено умишлено.

За извършеното престъпление   на  подсъдимия Ю.Д.Р.,  с ЕГН:**********  да се определи наказание при приложението и на основание  чл.343в, ал.2  във вр. с  чл.55, ал.1, т.1 от НК, като му бъде определено наказание  “лишаване от свобода“ за срок от 3 (три) месеца, което следва да бъде изтърпяно ефективно  при  общ  режим  на основание чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС (изм. Бр.13 от 2017г.  в сила 07.02.2017г.).

На основание чл.55, ал.3 от НК да не се налага  по-лекото наказние    глоба“, което законът предвижда наред с наказанието „лишаване от свобода“.

Разноски по делото – не са направени.

Веществени доказателства – няма.

Причинени имуществени вреди – няма.

Мярка за неотклонение. Не е взета.

 

ПОДПИСИ:

 

РАЙОНЕН ПРОКУРОР: ГАЛИН ГАВРАИЛОВ      .………….

                            

 

АДВОКАТ: С.В.                            ………………

 

 

ПОДСЪДИМ: Ю.Д.Р.                ….…………..

 

 

СЪДЪТ, след полагане подписите на страните и като установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл.384 във връзка с чл.381  от НПК ред между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала счита, че същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство против подсъдимия     прекратено.

Водим от изложеното и на основание чл. 382 ал. 7 от НПК СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Районна прокуратура  гр.Каварна от една страна и подсъдимия   Ю.Р.  по БП №55/2019 г. по описа на РУ гр.Шабла  лично и представляван  от защитника си адв.С.В.   от АК гр.Варна, по силата на което подсъдимият   Ю.Д.Р., ЕГН:**********, адрес ***, се признава  за виновен в това,  че   на 11.07.2019г., по ул.“Добруджа“ в гр.Шабла, пред вход на Зърнобаза-Шабла е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил ***, без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство, като деянието е извършено в едногодишния срок от наказването му по административен ред за същото деяние с наказателно постановление №18-5811-000079/25.06.2018г. на Началника на РУ-Шабла, влязло в сила на 05.09.2018г., поради което на основание чл.343в, ал.2  във вр. с  чл.55, ал.1, т.1 от НК му определя наказание   “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 3 (три) месеца, което следва да бъде изтърпяно ефективно  при  общ  режим   на основание чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС (изм. бр.13 от 2017г. в сила  от 07.02.2017г.).

На основание чл.55, ал.3 от НК  не се налага  по-лекото наказние    „глоба“, което законът предвижда наред с наказанието „лишаване от свобода“.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №143/2019г. по описа на Районен съд гр. Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи 11.15 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 30.07.2019 година.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

СЕКРЕТАР: