П Р О Т О К О Л

гр. Каварна, 18.05.2017 г.

 

Каварненският  районен съд в публично съдебно заседание   на осемнадесети май през две хиляди и седемнадесета  година  в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 

при участието на секретаря: Е.Ш.

и прокурора: ГАЛИН ГАВРАИЛОВ  сложи на разглеждане  

НОХД № 144  по описа за 2017 година докладвано от Районния съдия.        

На именното повикване в 14.30 часа се явиха:

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр. Каварна редовно призована се представлява от Районния прокурор Галин ГАВРАИЛОВ.

ОБВИНЯЕМИЯТ Г.Б.И. редовно призован се явява лично и се представлява от назначения на досъдебното производство служебен защитник адв. М.К. ***.

СЪДЪТ запитва страните за становището им по хода на делото.

РАЙОННИЯТ ПРОКУРОР - Да се даде ход на делото.

АДВ. К.  - Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ, на основание чл. 272 от НПК снема самоличността на обвиняемия.

Г.Б.И.,  ЕГН: **********, роден на *** г. в гр. ****,  български гражданин, с адрес ***,  с начално образование,  неженен, безработен, неосъждан.

СЪДЪТ разяснява правата на обвиняемия   в наказателния процес.

ОБВИНЯЕМИЯТ Г.И.  - Разбрах какви са правата ми. Не правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

СЪДЪТ запитва страните имат ли искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

РАЙОННИЯТ ПРОКУРОР - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

АДВ. К. - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

С оглед становището на страните СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

СЪДЪТ ДОКЛАДВА сключеното между Галин Гавраилов –  прокурор при Районна прокуратура  гр. Каварна и адвокат М.К. - защитник на обвиняемия Г.Б.И. споразумение по реда на чл. 381 от НПК, постигнато след приключване  на БП № 68/2017 г. по описа на Районно управление  гр. Каварна за извършено от обвиняемия   престъпление по чл. 343в ал. 2 от  НК.

СЪДЪТ запитва страните поддържат ли постигнатото между тях споразумение.

РАЙОННИЯТ ПРОКУРОР -  Господин Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение.  Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

АДВ. К.  -  Господин Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният   ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен   е  с тях и доброволно се отказва  от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го  одобрите.

СЪДЪТ запитва обвиняемия  разбира ли обвинението, признава  ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен   ли  е  с  тях и доброволно ли  е   подписал  споразумението. 

ОБВИНЯЕМИЯТ Г.И. - Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 283 от НПК прочита приложените по БП № 68/2017 г. по описа РУ гр. Каварна доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

РАЙОННИЯТ ПРОКУРОР - Няма да сочим други доказателства.

АДВ. К.  -  Нямаме искания по доказателствата.

СЪДЪТ предоставя на обвиняемия   право на последна дума.

ОБВИНЯЕМИЯТ Г.И. - Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 382, ал. 6 от НПК вписва в протокола съдържанието на споразумението:

ОБВИНЯЕМИЯТ  Г.Б.И. се признава за виновен в това, че на ****г. по ул. „****“ и по ул. „****“ в гр. Каварна е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „****“ с рег. № ТХ 5338 ТХ, без да притежава  съответно свидетелство за управление в едногодишния срок от наказването му по административен ред чрез НП № 16-0283-000123/05.08.2016 г. на РУ Каварна, влязло в сила на 26.10.2016 г. за управление на МПС без съответното свидетелство за управление - престъпление по чл. 343в ал. 2 от НК.

Страните постигнаха съгласие за следното:

Приемат за безспорно установено от фактическа и правна, че обвиняемият Г.Б.И., ЕГН: ********** е извършил деянието, в което е обвинен.

Деяниято е извършено умишлено.

За извършеното престъпление по чл. 343в ал. 2 във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК на И. да му се определи наказание „Лишаване от свобода“ в размер на 3 (три) месеца, изтърпяването на което на основание чл. 66 ал. 1 от НК да бъде отложено с изпитателен срок от 3 (три) години.

Да се наложи и наказание „Глоба“ в размер на 200.00 лева.

Направени по делото разноски – Не са направени.

Причинени имуществени вреди – Няма.

Веществени доказателства – Няма.ПОДПИСИ:

 

ПРОКУРОР: ГАЛИН ГАВРАИЛОВ                                         .……………..                             

 

АДВОКАТ: М.К.                                   ………………

 

ОБВИНЯЕМ: Г.Б.И.                     ……………….

 

 

СЪДЪТ, след полагане подписите на страните и като установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл. 381 от НПК ред между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала счита, че същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство против обвиняемия    прекратено.

Водим от изложеното и на основание чл. 382 ал. 7 от НПК СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП гр. Каварна от една страна и обвиняемия   по БП № 68/2017 г. по описа на РУ гр. Каварна  лично и представляван  от защитника си адв. М.К. ***, по силата на което Г.Б.И. се признава за виновен в това, че на ****г. по ул. „****“ и по ул. „****“ в гр. Каварна е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „****“ с рег. № ТХ 5338 ТХ, без да притежава  съответно свидетелство за управление в едногодишния срок от наказването му по административен ред чрез НП № 16-0283-000123/05.08.2016 г. на РУ Каварна, влязло в сила на 26.10.2016 г. за управление на МПС без съответното свидетелство за управление, поради което и на основание чл. 343в ал. 2 във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК му налага наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 (три) месеца, изтърпяването на което на основание чл. 66 ал. 1 от НК да бъде отложено с изпитателен срок от 3 (три) години.

НАЛАГА на обвиняемия Г.Б.И. и наказание „ГЛОБА“ в размер на 200.00 (двеста) лева.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 144/2017 г. по описа на Районен съд гр. Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи 14.45 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 18.05.2017 г.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

СЕКРЕТАР: