П Р И С Ъ Д  А

№…….

гр.Каварна  17.10.2016г.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

         Каварненският районен съд в открито съдебно заседание на седемнадесети октомври две хиляди и шестнадесета година в следния състав :                      

                                                                               Председател: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ                                                                   Съдебни заседатели:Д.М.                                                                       Д.С.  

                                                                                                 

при секретаря: А.М.

в присъствието на БОНКА КОСТАДИНОВА-БЕЛЧЕВА-прокурор при КРП

разгледа докладваното от Председателя НОХД №  146 по описа за 2016год. и

 

П Р И С Ъ Д И :

 

ПРИЗНАВА подсъдимата Г.Д.Х. ЕГН ********** родена на ***г***,българска гражданка,със средно образование,неосъждана,неомъжена,не работи за ВИНОВНА в това,че за периода 14.12.2013г.-12.02.2014г. при условията на продължавано престъпление в гр.Добрич,гр.Самоков и гр.Каварна с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и поддържала заблуждение у различни лица:

-за периода 14.12.2013г.-14.01.2014г. в гр.Добрич възбудила и поддържала заблуждение у П.Е.С. *** и с това му причинила имотна вреда в размер на 99 180/деветдесет и девет хиляди сто и осемдесет/ лева,паричната равностойност на 150 т.амониев нитрат съгласно данъчна фактура № 82/14.12.2013г.

-за периода 10.02.2014г.-11.02.2014г. в гр.Самоков възбудила и поддържала заблуждение у А.И. *** и с това му причинила имотна вреда в размер на 3 318/три хиляди триста и осемнадесет/лева,паричната равностойност на 5т.амониев нитрат съгласно данъчна фактура с № 93/11.02.2014г.

-на 11.02.2014г. в гр.Самоков възбудила и поддържала заблуждение у С.И.М. *** и с това му причинила имотна вреда в размер на 9 990/девет хиляди деветстотин и деветдесет/лева,паричната равностойност на 15т.амониев нитрат съгласно данъчна фактура с № 91/11.02.2014г.

-на 11.02.2014г. в гр.Самоков възбудила и поддържала заблуждение у К.Д.Щ. *** и с това и причинила имотна вреда в размер на 3 330/три хиляди триста и тридесет/ лева,паричната равностойност на 5т.амониев нитрат съгласно данъчна фактура с № 92/11.02.2014г.

-за периода 10.02.2014г.-11.02.2014г. в гр.Каварна възбудила и поддържала заблуждение у В.Б. *** и с това му причинила имотна вреда в размер на 79 080/седемдесет и девет хиляди и осемдесет/лева,паричната равностойност на 95 т.карбамид,съгласно данъчна фактура № 90/11.02.2014г. и № 96/12.02.2014г.,представляваща големи размери общо на стойност 194 898/сто деветдесет и четири хиляди осемстотин деветдесет и осем/лева-паричната равностойност на 95т. карбамид и 175 т. амониев нитрат,поради което и на основание чл.210 ал.1 т.5 вр. с чл.209 ал.1 вр. с чл.26 от НК във връзка с чл.54 от НК я ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3/три/ години,което наказание да изтърпи ефективно в затворническо общежитие от открит тип на основание чл.59 ал.1 от ЗИНЗС и при общ режим на основание чл.61 ал.1 т.3 от ЗИНЗС.

ОСЪЖДА подсъдимата Г.Д.Х.,със снета по-горе самоличност  да ЗАПЛАТИ на П.Е.С. ЕГН ********** с адрес *** сумата от  99 180/деветдесет и девет хиляди сто и осемдесет/ лева,представляваща претендирано обезщетение за имуществени вреди претърпени в резултат на инкриминираното деяние,ведно със законната лихва от момента на извършване на деянието до окончателното изплащане на сумата,както и сумата от 4500/четири хиляди и петстотин/лева,представляваща направените от П.Е.С. съдебни разноски,под формата на заплащане на адвокатско възнаграждение.

ОСЪЖДА подсъдимата Г.Д.Х.,със снета по-горе самоличност да заплати  по сметка на Каварненски Районен съд сумата от 3 967,20/три хиляди деветстотин шестдесет и седем лева и двадесет стотинки/лева,представляваща държавна такса от 4 на сто върху уважения размер на предявения граждански иск,съгласно чл.2 от Тарифата за държавните такси които се събират от съдилищата по реда на ГПК,както и сумата от 5 лева за служебно издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА подсъдимата Г.Д.Х.,със снета по-горе самоличност  да ЗАПЛАТИ на А.И.П. ЕГН ********** адрес *** сумата от  3 318/три хиляди триста и осемнадесет/лева,представляваща претендирано обезщетение за имуществени вреди претърпени в резултат на инкриминираното деяние,ведно със законната лихва от момента на извършване на деянието до окончателното изплащане на сумата,както и сумата от 1250/хиляда двеста и петдесет/лева,представляваща направените от А.И.П. съдебни разноски,под формата на заплащане на адвокатско възнаграждение и сумата от 113,99/сто и тринадесет лева и деветдесет и девет стотинки/лева-пътни разноски.

ОСЪЖДА подсъдимата Г.Д.Х.,със снета по-горе самоличност да заплати  по сметка на Каварненски Районен съд сумата от 132,72/сто тридесет и два лева и седемдесет и две стотинки/лева,представляваща държавна такса от 4 на сто върху уважения размер на предявения граждански иск,съгласно чл.2 от Тарифата за държавните такси които се събират от съдилищата по реда на ГПК,както и сумата от 5 лева за служебно издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА подсъдимата Г.Д.Х.,със снета по-горе самоличност  да ЗАПЛАТИ на С.И.М.,адрес ***,в качеството си на **** С.М.“ сумата от  9 990/девет хиляди деветстотин и деветдесет/лева,представляваща претендирано обезщетение за имуществени вреди претърпени в резултат на инкриминираното деяние,ведно със законната лихва от момента на извършване на деянието до окончателното изплащане на сумата,както и сумата от 1650/хиляда шестстотин и петдесет/лева,представляваща направените от С.И.М. в качеството си на **** С.М.“ съдебни разноски,под формата на заплащане на адвокатско възнаграждение.

ОСЪЖДА подсъдимата Г.Д.Х.,със снета по-горе самоличност да заплати  по сметка на Каварненски Районен съд сумата от 399,60/триста деветдесет и девет лева и шестдесет стотинки/лева,представляваща държавна такса от 4 на сто върху уважения размер на предявения граждански иск,съгласно чл.2 от Тарифата за държавните такси които се събират от съдилищата по реда на ГПК,както и сумата от 5 лева за служебно издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА подсъдимата Г.Д.Х.,със снета по-горе самоличност  да ЗАПЛАТИ на К.Д.Щ. ЕГН ********** с адрес *** сумата от 3 300/три хиляди и триста/лева ,представляваща претендирано обезщетение за имуществени вреди претърпени в резултат на инкриминираното деяние,ведно със законната лихва от момента на извършване на деянието до окончателното изплащане на сумата,както и сумата от 1250/хиляда двеста и петдесет/лева,представляваща направените от К.Д.Щ. съдебни разноски,под формата на заплащане на адвокатско възнаграждение.

ОСЪЖДА подсъдимата Г.Д.Х.,със снета по-горе самоличност да заплати  по сметка на Каварненски Районен съд сумата от 132/сто тридесет и два /лева,представляваща държавна такса от 4 на сто върху уважения размер на предявения граждански иск,съгласно чл.2 от Тарифата за държавните такси които се събират от съдилищата по реда на ГПК,както и сумата от 5 лева за служебно издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА подсъдимата Г.Д.Х.,със снета по-горе самоличност  да ЗАПЛАТИ на В.Г.Б. ЕГН ********** адрес ***,лично и като ЕТ “Б.-63-В.Б.“ ЕИК ****,със седалище и адрес *** сумата от  79 080/седемдесет и девет хиляди и осемдесет/лева,представляваща претендирано обезщетение за имуществени вреди претърпени в резултат на инкриминираното деяние,ведно със законната лихва от момента на извършване на деянието до окончателното изплащане на сумата,както и сумата от 3947,00/три хиляди деветстотин четиридесет и седем/лева,представляваща направените от В.Г.Б. ЕГН ********** адрес ***,лично и като ЕТ „Б.“Б.-63-В.Б.“ съдебни разноски.

ОСЪЖДА подсъдимата Г.Д.Х.,със снета по-горе самоличност да заплати  по сметка на Каварненски Районен съд сумата от 3 163,20/три хиляди сто шестдесет и три лева и двадесет стотинки/лева,представляваща държавна такса от 4 на сто върху уважения размер на предявения граждански иск,съгласно чл.2 от Тарифата за държавните такси които се събират от съдилищата по реда на ГПК,както и сумата от 5 лева за служебно издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА подсъдимата Г.Д.Х.,със снета по-горе самоличност да заплати  по сметка на Каварненски Районен съд сумата от 905,47/деветстотин и пет лева и четиридесет и седем стотинки/лева,представляваща направените по делото разноски.

ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване или протест в 15/петнадесет/ дневен срок от днес пред Окръжен съд – гр.Добрич.

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:..................................

 

                                               СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1............................                

 

                                                                                                 2.................................

 

 

М О Т И В И

 

         към Присъда по НОХД N  146 по описа за 2016 год. на Каварненски районен    съд.

          Срещу подсъдимата Г.Д.Х. ЕГН ********** родена на ***г***,българска гражданка,със средно образование,неосъждана,неомъжена е повдигнато обвинение и същата е предадена на съд за това,че за периода 14.12.2013г.-12.02.2014г. при условията на продължавано престъпление в гр.Добрич,гр.Самоков и гр.Каварна с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и поддържала заблуждение у различни лица:

-за периода 14.12.2013г.-14.01.2014г. в гр.Добрич възбудила и поддържала заблуждение у П.Е.С. *** и с това му причинила имотна вреда в размер на 99 180/деветдесет и девет хиляди сто и осемдесет/ лева,паричната равностойност на 150 т.амониев нитрат съгласно данъчна фактура № 82/14.12.2013г.

-за периода 10.02.2014г.-11.02.2014г. в гр.Самоков възбудила и поддържала заблуждение у А.И. *** и с това му причинила имотна вреда в размер на 3 318/три хиляди триста и осемнадесет/лева,паричната равностойност на 5т.амониев нитрат съгласно данъчна фактура с № 93/11.02.2014г.

-на 11.02.2014г. в гр.Самоков възбудила и поддържала заблуждение у С.И.М. *** и с това му причинила имотна вреда в размер на 9 990/девет хиляди деветстотин и деветдесет/лева,паричната равностойност на 15т.амониев нитрат съгласно данъчна фактура с № 91/11.02.2014г.

-на 11.02.2014г. в гр.Самоков възбудила и поддържала заблуждение у К.Д.Щ. *** и с това и причинила имотна вреда в размер на 3 330/три хиляди триста и тридесет/ лева,паричната равностойност на 5т.амониев нитрат съгласно данъчна фактура с № 92/11.02.2014г.

-за периода 10.02.2014г.-11.02.2014г. в гр.Каварна възбудила и поддържала заблуждение у В.Б. *** и с това му причинила имотна вреда в размер на 79 080/седемдесет и девет хиляди и осемдесет/лева,паричната равностойност на 95 т.карбамид,съгласно данъчна фактура № 90/11.02.2014г. и № 96/12.02.2014г.,представляваща големи размери общо на стойност 194 898/сто деветдесет и четири хиляди осемстотин деветдесет и осем/лева-паричната равностойност на 95т. карбамид и 175 т. амониев нитрат,поради което и на основание чл.210 ал.1 т.5 вр. с чл.209 ал.1 вр. с чл.26 от НК във връзка с чл.54 от НК

 

         На основание чл.269 ал.3 т.1 и т.2 от НПК делото се разглежда в отсъствието на подсъдимата Г.Д.Х.,като Съдът приема,че разглеждане на делото в отсъствие на подсъдимата няма да попречи за разкриване на обективната истина и освен това подсъдимата Г.Д.Х. не е намерена на посочения от нея адрес по досъдебното производство и последния актуален адрес отразен в справката на НБД“Население“ и от обективираната  в докладната записка на служителя на ОЗ „Охрана“ гр.П. информация се установява,че подсъдимата Г.Д.Х. е променила адреса си посочен  в актуалната справка на НБД“Население“,без да уведоми съответния орган.Освен това по смисъла на чл.269 ал.3 т.2 от НПК местоживеенето на подсъдимата Г.Д.Х. в страната не е известно и след щателно издирване,същата не е установена.На подсъдимата Г.Д.Х. с оглед разпоредбата на чл.94 ал.1 т.9 от НПК е назначен служебен защитник-адв.Л.Н. ***.Назначения служебен защитник не оспорва фактическата обстановка отразена в обвинителния акт,както и правната квалификация на деянието.Моли при определяне размера на наказанието съдът да вземе предвид смекчаващите вината обстоятелства,а именно,че подсъдимата Г.Х.Д. е съдействувала на разследващите органи и е с чисто съдебно минало.Изразява становище,че предявените граждански искове са депозирани и предявени своевременно и моли да бъдат уважени в размера в който са предявени.

         Представителят на Районна прокуратура Каварна поддържа така повдигнатото обвинение срещу подсъдимата Г.Х.Д. за извършено от нея престъпление по чл.210 ал.1 т.5  във връзка с чл.209 ал.1 вр. с чл.26 от НК.Счита,че проведеното съдебно следствие,безспорно потвърждава фактическата обстановка,която е установена в хода на досъдебното производство и отразена в обвинителния акт.Касае се за измама с която е причинена вреда в размер на 194 898 лева,като причинената вреда е в големи размери,като е налице продължавано престъпление по смисъла на чл.26 от НК.Пледира при определяне наказателната отговорност на подсъдимата да се вземат предвид данните за личността,конкретно извършеното деяние и предвиденото в инкриминирания текст на закона наказание,като се определи наказание над минимума предвиден в инкриминирания текст на закона и така определеното наказание да бъде изтърпяно ефективно,с оглед на високата степен на обществена опасност на извършителя,предвид характеристиките и особеностите на извършеното престъпление,характера и тежестта на настъпилите от престъпното поведение на подсъдимата последици. Пледира да се уважат и предявените граждански искове.

         На основание чл.84 и сл. от НПК приема за съвместно разглеждане в рамките на наказателното производство предявеният от В.Г.Б. ЕГН **********,с адрес ***,лично и като ЕТ „Б.-63-В.Б.“ ЕИК: ****,със седалище и адрес на управление с.Б.,общ.Каварна,чрез адв.Р.Г.-пълномощник,със съдебен адрес *** срещу Г.Д.Х. ЕГН **********,с постоянен и настоящ адрес,съгласно справка на НБД“Население“ в гр.П. улица „Д.Б.“ *** граждански иск с правно основание чл.45 от ЗЗД за сумата от 79080/седемдесет и девет хиляди и осемдесет/ лева,представляваща претендирано обезщетение за причинени имуществени вреди,претърпени в резултат на инкриминираното деяние,ведно със законната лихва от момента на извършване на деянието,до окончателното изплащане на сумата,както и претендираните съдебно-деловодни разноски.

На основание чл.84 и сл. от НПК приема за съвместно разглеждане в рамките на наказателното производство предявеният от П.Е.С. ЕГН ********** адрес ***,чрез адв.В.К. от АК-гр.Добрич срещу Г.Д.Х. ЕГН **********,с постоянен и настоящ адрес,съгласно справка на НБД“Население“ в гр.П. улица „Д.Б.“ *** граждански иск с правно основание чл.45 от ЗЗД за сумата от 99 180/деветдесет и девет хиляди сто и осемдесет/лева,представляваща претендирано обезщетение за причинени имуществени вреди,претърпени в резултат на инкриминираното деяние,ведно със законната лихва от момента на извършване на деянието,до окончателното изплащане на сумата,както и претендираните съдебно-деловодни разноски.

На основание чл.84 и сл. от НПК приема за съвместно разглеждане в рамките на наказателното производство предявеният от А.И.П. ЕГН ********** адрес ***,чрез адв.В.К. от АК гр.Добрич срещу Г.Д.Х. ЕГН **********,с постоянен и настоящ адрес,съгласно справка на НБД“Население“ в гр.П. улица „Д.Б.“ *** граждански иск с правно основание чл.45 от ЗЗД за сумата от 3 318/три хиляди триста и осемнадесет/лева,представляваща претендирано обезщетение за причинени имуществени вреди,претърпени в резултат на инкриминираното деяние,ведно със законната лихва от момента на извършване на деянието,до окончателното изплащане на сумата,както и претендираните съдебно-деловодни разноски.

На основание чл.84 и сл. от НПК приема за съвместно разглеждане в рамките на наказателното производство предявеният от С.И.М.,адрес *** лично и в качеството му на ****С.М.“,ИН по ДДС BG131054723,чрез адв.В.К. от АК гр.Добрич срещу Г.Д.Х. ЕГН **********,с постоянен и настоящ адрес,съгласно справка на НБД“Население“ в гр.П. улица „Д.Б.“ *** граждански иск с правно основание чл.45 от ЗЗД за сумата от 9 990/девет хиляди деветстотин и деветдесет/лева,представляваща претендирано обезщетение за причинени имуществени вреди,претърпени в резултат на инкриминираното деяние,ведно със законната лихва от момента на извършване на деянието,до окончателното изплащане на сумата,както и претендираните съдебно-деловодни разноски.

На основание чл.84 и сл. от НПК приема за съвместно разглеждане в рамките на наказателното производство предявеният от К.Д.Щ. ЕГН ********** адрес ***,чрез адв.В.К. от АК гр.Добрич срещу Г.Д.Х. ЕГН **********,с постоянен и настоящ адрес,съгласно справка на НБД“Население“ в гр.П. улица „Д.Б.“ *** граждански иск с правно основание чл.45 от ЗЗД за сумата от 3 330/три хиляди триста и тридесет/лева,представляваща претендирано обезщетение за причинени имуществени вреди,претърпени в резултат на инкриминираното деяние,ведно със законната лихва от момента на извършване на деянието,до окончателното изплащане на сумата,както и претендираните съдебно-деловодни разноски.

         В съдебно заседание на 17.10.2016г. гражданските ищци В.Г.Б. ЕГН **********,с адрес ***,лично и като ЕТ „Б.-63-В.Б.“ ЕИК: ****,със седалище и адрес на управление с.Б.,общ.Каварна, П.Е.С. ЕГН ********** адрес ***, А.И.П. ЕГН ********** адрес ***, С.И.М.,адрес *** лично и в качеството му на ****С.М.“,ИН по ДДС BG131054723 и К.Д.Щ. ЕГН ********** адрес *** са конституирани и като частни обвинители,на основание чл.76 от НПК.

         Процесуалните представители на конституираните граждански ищци и частни обвинители изразяват становище,че в хода на настоящото наказателно производство от събраните писмени и гласни доказателства се установява ,че подсъдимата Г.Д.Х. е въвела в заблуждение и е поддържала това заблуждение у пострадалите,че може да изпълни за тях доставки,каквито обективно не е могла и не е имала намерение да изпълнява.В този смисъл считат,че се доказва престъпното деяние осъществено от подсъдимата по смисъла на състава,който прокуратурата е внесла като обвинение.По отношение на предявените граждански искове,процесуалните представители на гражданските ищци изразяват становище,че същите са своевременно депозирани,като размерите които са посочени съответстват изцяло на посочените в обвинителния акт и съдебно-счетоводната експертиза и молят да бъдат уважени в пълния им размер,така както са предявени.

Съдът след преценка на представените по делото доказателства и след като обсъди доводите на страните в процеса,прие за установено от фактическа страна следното:

              Подсъдимата Г.Д.Х. през 2012г. заедно със св. А.А. регистрирали съвместна фирма.Част от предмета на дейността на фирмата била и търговски сделки, свързани с покупка на стоки или други вещи с цел да се препродадат в първоначален, преработен или обработен вид.Като представляваща  „С-Б.-Ф.“ ООД  тя осъществявала сделки с предмет амониев нитрат, при които е била и купувач. В инкриминираният период от време, като продавач подс.Х. договаряла доставка на амониев нитрат и карбамид за свидетелите, пострадали по настоящото производство- Б., П., М., Щ. и С.. „С-Б.-Ф.“ ООД предлагала тези продукти, като Х. смятала да ги закупува  от други фирми.Видно от сделките, които били реално осъществени цената за която обвиняемата закупувала стоката, била около или по- високи от цената, на която стоката впоследствие е била предлагана за продажба на пострадалите.

               В хода на съдебното следствие от показанията на св. Ал.А. дадени в с.з. на 17.10.2016г. става ясно,че последната като съдружник не е участвала в договарянето  по инкриминираните сделки, както и не е имала право да оперира с откритата банкова сметка ***.От събраните писмени и гласни доказателства по делото се установява, че за инкриминираният период от време края на 2013г.-м. 02.2014г. подсъдимата Х., като представляваща фирма „С-Б.-Ф.“ ООД не е имала наличност или конкретна договореност да осигури фактурираните от нея количества амониев нитрат и карбамид.

               Св.П.Е.С.,видно от показанията му дадени в с.з. на 17.10.2016г. бил земеделски производител от гр.Добрич.В края на 2013г. подс.Х. се свързала със С. и му предложила да му продаде  амониев нитрат.Цената която предложила, била по- ниска от цената, на която този продукт бил предлаган от производителя.Двамата се договорили С. да закупи 200 т. от продукта .На 14.12.2013г. Х. издала фактура №82 от същата дата на стойност 125280лв. с ДДС.На три пъти, съответно от дати 16.12.2013г.,10.01.2014г. и 14.01.2014г. С. превел по банков път на обвиняемата паричните суми, както следва 33930лв., 67000лв. и 24350лв., като преводите били направени в гр.Добрич. Първите два превода били осъществени от клон на „Прокредит Банк” в гр.Добрич, а третият от клон на „ООБ” в гр.Добрич.След като направил първият от посочените по- горе три банкови превода, св.С. получил от подс.Х. 50тона амониев нитрат   на обща стойност 26 100лв., което представлява ¼ от договореното и платено в цялост количество.Други доставки не последвали.Такива не са осъществени и до момента на приключване на наказателното производство.Подсъдимата не е възстановила паричната сума от 99180лв.

Подсъдимата Х. след направените преводи по банков път, изтеглила сумите и погасила свои задължения към други лица.

На 10.02.2014г. подсъдимата Х. се свързала по телефона със своя позната св.Я.Г.Г. от гр.Добрич, която живеела в с. с.Р. общ.Самоков.В тази насока са показанията на св.Я.Г.,дадени в с.з. проведено на 17.10.2016г.От показанията на св.Я.Г. се установява,че подс.Х. и предложила изгодна сделка за закупуване на 25 тона амониев нитрат.Условието което поставила подсъдимата било,че стойността на количеството следвало да бъде платено до 24 часа.Я.Г. търсила да закупи амониев нитрат, тъй като мъжът с когото живеела на съпружески начала А.И.П. се занимавал със земеделие.Факт който се потвърждава и от показанията на св.А.П. в показанията му дадени в с.з. проведено на 17.10.2016г. Тъй като предлаганото количество била в повече от това което реално трябвало на П., те предложили на свои познати, също земеделски производители- св. С.И.М. *** и К.Д.Щ. ***.По електронен път подс.Х. изпратила на св.Ал.П. фактура съдържаща данни за стоката, мярката, количеството, единичната цена и стойността на която да бъде осъществена сделката.Приемайки предложените му условия, на същият ден 11.02.2014г. П. превел по банков път по сметка на „С-Б.-Ф.“ ООД, представлявано от Г.  Д.Х. паричната сума от 3318лв.Преводът бил направен в гр.Самоков в клон на банка „Юробанк България”.

              На 11.02.2014г. по електронен път подс.Х. изпратила на св. С.И.М. фактура от същата дата, съдържаща данни за стоката, мярката, количеството, единична цена и стойността, на която предлагала да бъде осъществена сделката.Приемайки предложените му условия същият ден -11.02.2014г. М. превел по банков път по сметка на   „С-Б.-Ф.“ ООД сумата от 9990лв.Преводът бил направен в гр.София в клон на „Прокредит Банк” в ж.к. „Люлин” /т.1,л.38/.

На 11.02.2014г. по електронен път подс.Х. изпратила на св. К.Д.Щ. /т.1, л.49/. фактура от същата дата, съдържаща данни за стоката, мярката, количеството, единична цена и стойността, на която предлагала да бъде осъществена сделката.Приемайки предложените му условия същият ден -11.02.2014г. Щ. превела по банков път по сметка на   „С-Б.-Ф.“ ООД сумата от 3330лв.Преводът бил направен в гр.Самоков в клон на „ОББ”.След получаване на паричните суми от свидетелите,подсъдимата Х.  ги изтеглила веднага в брой, но доставка за св.П., М. и Щ. не последвали.Доставката не е била осъществена и до момента на приключване на наказателното производство.Х. не е възстановила и получените по банков път парични средства.С парите Х. погасила свои задължения към други лица                               

          Св. В.Б. осъществявал търговска дейност като ЕТ”Б.-63- В.Б.”./ т.2, л.7/.Той познавал подс..Х., като представител на търговско дружество, произвеждащо кантари с което имал осъществени сделки.В началото на месец февруари 2014г. в телефонен разговор Х. предложила на св.Б. да му достави карбамид, внос от Египет.Х. обяснила на Б. ,че на 11.02.2014г. ще се товарят количества и че имала възможност да му осигури количеството което той искал да закупи.    

          На 11.02.2014г. по електронен път подс.Х. изпратила на св.Б. фактура от същата дата, съдържаща данни за стоката, мярката, количеството, единична цена и стойността, на която предлагала да бъде осъществена сделката.Приемайки предложените му условия същият ден, 11.02.2014г., Б. превел по банков път по сметка на „С-Б.-Ф.“ ООД сумата от 42 336лв.Преводът бил направен в гр.Каварна в клон на „Уникредит Булбанк”. На следващият ден 12.02.2014г.  св.Б. направил втори паричен превод от сумата 42 336лв. отново от клон на „Уникредит Булбанк” гр.Каварна.След като получила парите от св.Б., подсъдимата веднага ги изтеглила в брой, но доставка не последвала. В разстояние на около месец  подсъдимата уверявала Б.,че доставката му всеки момент ще бъде осъществена.Принуден от обстоятелствата св.Б. на 11.03.2014г. подал жалба в ОД на МВР Добрич.До приключване на наказателното производство Х. не е доставила количеството карбамид, нито е възстановила парите на св.Б..Единствено възстановила сумата от 3000лв. ,веднага след като била започната проверка по сигнала на пострадалият.

             От заключението на извършената в хода на съдебното производство съдебно счетоводна експертиза,/ т.1,л.115-144/ се установява, че стойността на причинената вреда общо  е в размер на 194 898 лв. и за всеки един от пострадалите е както следва:

-        земеделски производител П.Е. по данъчна фактура с № 82/14.12.2013г.- за 200т. амониев нитрат, при единична цена от 522лв.,  на обща стойност 125 280 лв.Остатъка на неиздълженото количество е в размер на 99180 лв., след като се приспадне стойността на доставеното количество от 50т. в размер на 26100лв.

       - земеделски производител А.П., по данъчна фактура с № 93/11.02.2014г.- за 5т. амониев нитрат, при единична цена от 553лв.  на обща стойност 3318 лв.

        - земеделски производител „Т”Т. С.М.”, по данъчна фактура с № 91/11.02.2014г.- за 15т. амониев нитрат, при единична цена от 555лв.  на обща стойност 9990 лв.

         - земеделски производител К.Щ., по данъчна фактура с № 92/11.02.2014г.- за 5т. амониев нитрат, при единична цена от 666 лв.  на обща стойност 3330 лв.

         - земеделски производител ЕТ”Б.-63”, по данъчни фактури с № 90/11.02.2014г.- за 49т. карбамид, при единична цена от 720лв.   и фактура с № 96/12.02.2014г. за 46т. карбамид, при единична цена от 720лв., всичко на обща стойност 82080 лв. Остатъка на неиздълженото количество е в размер на 79080 лв., след като се приспадне стойността на възстановената част от сумата – 3000лв.

              Съгласно същата експертиза е видно, че за инкриминираният период от време подсъдимата,чрез представляваното от нея дружество е осъществила и други сделки, за като са били оформяни съответни фактури.Общата стойност на фактурираните продажби от дружеството са в размер на 463 452.50лв. без ДДС или 556143.00 с ДДС.От тази сума като авансови преводи са отчетени 325 000лв. без ДДС, или това са фактурираните стоки, които са били платени, но не са били доставени продадените стоки на клиентите.

          В годишният финансов отчет на фирмата е отразено, че е налице задължение на фирмата към физически и юридически лица, под формата на авансови преводи/ платени от клиенти, но недоставени стоки/ в размер на 325 000лв. към 31.12.2013г.  и 316 000лв. към 31.03.2014г.

              В същото време е установено, че е бил оформен касов ордер №5 с дата 31.12.2013г. с получател на парични средства Г.Д.Х. с вписано основание ”съгласно протокол за предаване на касова наличност”  и „ изплатена сума в размер на 200 000лв.За получател и ръководител са налице положени подписи от подсъдимата.В цитираният протокол като основание е записано ”Днес 31.12.2013г. долуподписаната Г.Д., ЕГН **********, управител на „С.-Б.-Ф.“ ООД взех решение Г.Х. да вземе касовата наличност в размер на 200 000лв. в себе се на съхранение, поради криминогенната обстановка и зачестилите банкови обири”.

      За периода 01.01.2014г.- 31.03.2014г. от разплащателната сметка на дружеството от подсъдимата са били изтеглени парични средства в размер на 49 230лв.

         Съгласно изготвената по досъдебното производство графическа експертиза и заключението и /т.1, л.147/  подписите в графите „получил сумата” и „ръководител” на разходен касов ордер  с №5/31.12.2013г. на „С.-Б.-Ф.“ ООД и в графата „управител” на Протокол за предаване на касова наличност на „С.-Б.-Ф.“ ООД от 31.12.2013г. са положени от Г.Д.Х., ЕГН **********.

         Подсъдимата Г.Д.Х. е родена на ***г. в гр.София,ЕГН**********.***.Има по- малка сестра.Със средно образование. Неосъждана. Неомъжена.Има едно дете.

              

                                            ОТ ПРАВНА СТРАНА:

        

С  оглед на така установената фактическа обстановка,Съдът намира,че от обективна и субективна страна подсъдимата Г.Х.Д. е осъществил престъпния състав на чл.210 ал.1 т.5 вр. с чл.209 ал.1 вр. с чл.26 ал.1 от НК.От обективна страна актът на имуществено разпореждане е осъществен от измамените лица-В.Г.Б.,П.Е.С.,С.И.М.,К.Д.Щ. и А.И.П.,поради тяхната неправилна представа относно правното основание и условията за това разпореждане.От обективна страна се касае за престъпление с два предмета-измамени лица и ощетено имущество,като последното се намира във фактическата власт  или разпоредителната власт на измамения,поради което то може да се разпорежда с имуществения предмет.Неправилната представа на измамените лица  се отнася до правното основание при което те са осъществили акта на имуществено разпореждане-противоправно мотивирани същите заплатили предварително стойността  на количествата  карбамид и амониев нитрат,както следва:-П.Е.С.-200т. амониев нитрат, при единична цена от 522лв.,  на обща стойност 125 280 лв.,като остатъка на неиздълженото количество е в размер на 99180 лв., след като се приспадне стойността на доставеното количество от 50т. в размер на 26100лв.;А.П.-5т. амониев нитрат, при единична цена от 553лв.  на обща стойност 3318 лв.;С.И.М.-15т. амониев нитрат, при единична цена от 555лв.  на обща стойност 9990 лв.;К.Щ.-5т. амониев нитрат, при единична цена от 666 лв.  на обща стойност 3330 лв.;В.Г.Б.-95 тона карбамид,при единична цена от 720лв., всичко на обща стойност 82080 лв.,като остатъка на неиздълженото количество е в размер на 79080 лв., след като се приспадне стойността на възстановената част от сумата – 3000лв.Неправилната представа у измамените лица относно условията за това разпореждане станали причина в последствие да претърпят вредата.Пострадалите нямали представа,че подсъдимата Г.Д.Х. не разполага и не може да осигури в кратък срок доставката.От събраните писмени и гласни доказателства по делото се установява,че за инкриминирания период от време края на 2013г.-м.02.2014г. подсъдимата Х. като представляваща „С.-Б.-Ф.“ ООД,не е имала наличност или конкретна договореност да осигури фактурираните от нея количества амониев нитрат и карбамид.В тази насока са показанията на св.П.Е.С.:“..Увериме,че със завода е уговорено количеството тор-плащаме и товарят.А то се установи,че няма връзка със завода изобщо.Това го разбрахме около м.март,м.април и стана ясно,че тя няма връзки със завода“,показанията на св.А.П.:“…Търсих опит да се свържа със завода и от там ми казаха,че нямат такава фирма.По интернет намерих телефон на завода.Това е доказателство,че тя не е имала намерение да изпълни обещанието си.В завода не знаеха нейното име и нейната фирма…Тази информация я получих директно от служител на завода,а не от подставено лице на Г.“.Ако измамените не са формирали такава представа,те не биха се разпоредили с паричните средства.Неправилната представа на измамените лица в процесния случай се проявява под формата на заблуждение касаещо формирането на неправилни представи у измамените лица относно определени факти от действителността,които се отнасят до обстоятелства,свързани с основанието,при което се осъществява имущественото разпореждане.В потвърждение на този правен извод са показанията на св.В.Г.Б.:“…Уговорката ни за карбамида беше през 2014г….Г. ми каза,че карбамида е египетски…Убедиме,че ще ми достави карбамид с произход Египет…Имах нужда от такъв карбамид и реших да си поръчам..Мисля,че поръчах 95 тона.Тя ми поиска авансово плащане на 100%.Не се усъмних,че е измама..“,показанията на св.П.Е.С.:“..В края на 2013г. м.декември Г.Х. ми се обади по телефона и ми предложи да закупя на изгодна цена 200 тона амониева селитра от Димитровград….След като направих авансово частично плащане,пристигнаха само два камиона.Поръчах 200 тона амониева селитра…пристигнаха 50 тона…Г. ми се обади да побързам с окончателното плащане,за да може да запазим цената..Платил съм общо към 125 хил.лева..Познавам Г. от 10 години и не ми е минавало през ума,че тя може да ме подведе“,показанията на св.А.П.:“…Свързах се с Г.Х.,чрез родителите на Я.,които я познаваха.Параметрите на сделката бяха количество на стоката 5 тона българска амониева селитра от Димитровград…Получихме фактурата и платихме веднага..На 11.02.2014г. изпратих сумата от 3318 лева,чрез проформа фактура,ел.фактура издадена от Г.Х.,по банков път..Всички доставчици на тор работят с авансово заплащане.Това ме подбуди да се съглася на проформа фактура…След като платих Г. ми каза,че ще ми достави торта в рамките на една седмица…Г. каза,че ще заяви директно в завода количеството  и затова трябва да платим веднага.Ние трябваше да платим,тя имаше ангажимент за транспорта и ще достави торта до седмица.Когато не ни достави торта започнахме да се съмняваме“.,показанията на свидетеля С.М.,приобщени към доказателствения материал по делото на основания чл.281 ал.5 във връзка с ал.1 т.5 от НПК:“…По този случай конкретно Я. ми каза,че нейните майка и татко са приятели с тази Г.Х. ,която предлага за продажба изкуствена тор-Карбамид….След като ми предложи Я. аз се съгласих и изпратих сумата от 9999.00 лева,както каза Я. за количество от 15 000 кг.Изпратих сумата през месец февруари,на 11.02.2014г….Количеството тор трябваше да ни бъде доставено около седмица след изпращането на паричната сума,но не ни бе изпратено определеното количество тор.“,показанията на св.К.Д.Щ.,приобщени към доказателствения материал по делото на основания чл.281 ал.5 във връзка с ал.1 т.5 от НПК:“…Аз поисках да закупя пет тона от тази тор  на стойност 3330 лева с включен ДДС и транспорт.Парите ги преведох с платежно нареждане чрез банковата ми сметка в ОББ-Самоков….Единствено,тъй като се познавам с Я.,с нея имахме една устна уговорка.Тя се явяваше посредник по тази сделка.Не ми е известно откъде щеше да пристигне тази тор и кой щеше да ни я достави,като единствено само зная фирмата „С.-Б.-Ф.“ ООД гр.Пловдив се е ангажирала с доставянето на торта.Я. ми каза,че се познава с управителя на тази фирма г-жа Х.,която е била семейна приятелка на Я. с нейните родители от гр.Добрич,тъй като и Я. ***.И до ден днешен съответната тор не е пристигнала при нас.“

Налице е в процесния случай и характерната за измамата причинна връзка между  деянието и престъпния резултат.Последният-имотната вреда е настъпила като пряко следствие от имущественото разпореждане,осъществено от измамените лица,а разпореждането пък е следствие от неправилната представа на измамените лица относно основанието на разпореждането.

         От субективна страна подсъдимата Г.Д.Х. е действувала с пряк умисъл и с користна цел.Тя е предвиждала,че следствие на нейното въздействие върху измамените,у последните ще възникнат неправилни представи или че  поддържа вече възникнали такива представи.Освен това подсъдимият е предвиждал,че измамените лица ще извършат акт на имуществено разпореждане и в резултат на този акт едно чуждо имущество ще бъде увредено.Наред с това субектът на престъплението е целял имотна облага за себе си,като съзнавал неизбежността на настъпилата имотна вреда.

         Имущественият предмет на посегателството е в големи размери/чл.210 ал.1 т.5 от НК с оглед размера на МРЗ за периода на извършване на престъплението и константната съдебна практика относно стойностния показател за това/.Причинената обща вреда в резултат на извършеното престъпление превишава повече от 70 пъти стойността на установената в страната МРЗ за инкриминирания период от време/310-340лв./

         В процесния случай измамата е извършена при условията на продължавано престъпление,тъй като подсъдимата е извършила повече от две единични деяния,които осъществяват поотделно един и същи състав на едно и също по вид престъпление,извършени са през непродължителни периоди от време,при една и съща обстановка и при еднородност на вината,като последващите деяния се явяват от обективна и субективна страна  продължение на предшествуващите.

 

ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА:

 

         По делото са разпитани като свидетели пострадалите лица В.Г.Б.,П.Е.С.,С.И.М.,К.Д.Щ. и А.И.П.,Я.Г.Г. и А.П.А.,като показанията на свидетелите С.И.М. и К.Д.Щ. са приобщени към доказателствения материал по делото на основания чл.281 ал.5 във връзка с ал.1 т.5 от НПК.От показанията на св.А.А.,дадени в съдебно заседание на 17.10.2016г. става ясно,че последната като съдружник не е участвала в договарянето  по инкриминираните сделки, както и не е имала право да оперира с откритата банкова сметка ***.Събрани са като доказателства данъчна фактура с № 82/14.12.2013г.- за 200т. амониев нитрат, при единична цена от 522лв.,  на обща стойност 125 280 лв, данъчна фактура с № 93/11.02.2014г.- за 5т. амониев нитрат, при единична цена от 553лв.  на обща стойност 3318 лв., данъчна фактура с № 91/11.02.2014г.- за 15т. амониев нитрат, при единична цена от 555лв.  на обща стойност 9990 лв.,данъчна фактура с № 92/11.02.2014г.- за 5т. амониев нитрат, при единична цена от 666 лв.  на обща стойност 3330 лв.,данъчни фактури с № 90/11.02.2014г.- за 49т. карбамид, при единична цена от 720лв.   и фактура с № 96/12.02.2014г. за 46т. карбамид, при единична цена от 720лв., всичко на обща стойност 82080 лв.Установено е, че е бил оформен касов ордер №5 с дата 31.12.2013г. с получател на парични средства Г.Д.Х. с вписано основание ”съгласно протокол за предаване на касова наличност”  и „ изплатена сума в размер на 200 000лв.За получател и ръководител са налице положени подписи от подсъдимата.В цитираният протокол като основание е записано ”Днес 31.12.2013г. долуподписаната Г.Д., ЕГН **********, управител на „С.-Б.-Ф.“ ООД взех решение Г.Х. да вземе касовата наличност в размер на 200 000лв. в себе си на съхранение, поради криминогенната обстановка и зачестилите банкови обири”.Съгласно изготвената по досъдебното производство графическа експертиза и заключението и /т.1, л.147/  подписите в графите „получил сумата” и „ръководител” на разходен касов ордер  с №5/31.12.2013г. на „С.-Б.-Ф.“ ООД и в графата „управител” на Протокол за предаване на касова наличност на „С.-Б.-Ф.“ ООД от 31.12.2013г. са положени от Г.Д.Х., ЕГН **********.От заключението на извършената в хода на съдебното производство съдебно счетоводна експертиза,/ т.1,л.115-144/ се установява, че стойността на причинената вреда общо  е в размер на 194 898 лв. и за всеки един от пострадалите е както следва:

-        земеделски производител П.Е. по данъчна фактура с № 82/14.12.2013г.- за 200т. амониев нитрат, при единична цена от 522лв.,  на обща стойност 125 280 лв.Остатъка на неиздълженото количество е в размер на 99180 лв., след като се приспадне стойността на доставеното количество от 50т. в размер на 26100лв.

       - земеделски производител А.П., по данъчна фактура с № 93/11.02.2014г.- за 5т. амониев нитрат, при единична цена от 553лв.  на обща стойност 3318 лв.

        - земеделски производител „Т”Т. С.М.”, по данъчна фактура с № 91/11.02.2014г.- за 15т. амониев нитрат, при единична цена от 555лв.  на обща стойност 9990 лв.

         - земеделски производител К.Щ., по данъчна фактура с № 92/11.02.2014г.- за 5т. амониев нитрат, при единична цена от 666 лв.  на обща стойност 3330 лв.

         - земеделски производител ЕТ”Б.-63”, по данъчни фактури с № 90/11.02.2014г.- за 49т. карбамид, при единична цена от 720лв.   и фактура с № 96/12.02.2014г. за 46т. карбамид, при единична цена от 720лв., всичко на обща стойност 82080 лв. Остатъка на неиздълженото количество е в размер на 79080 лв., след като се приспадне стойността на възстановената част от сумата – 3000лв.

              Съгласно същата експертиза е видно, че за инкриминираният период от време подсъдимата,чрез представляваното от нея дружество е осъществила и други сделки, за като са били оформяни съответни фактури.Общата стойност на фактурираните продажби от дружеството са в размер на 463 452.50лв. без ДДС или 556143.00 с ДДС.От тази сума като авансови преводи са отчетени 325 000лв. без ДДС, или това са фактурираните стоки, които са били платени, но не са били доставени продадените стоки на клиентите.

          В годишният финансов отчет на фирмата е отразено, че е налице задължение на фирмата към физически и юридически лица, под формата на авансови преводи/ платени от клиенти, но недоставени стоки/ в размер на 325 000лв. към 31.12.2013г.  и 316 000лв. към 31.03.2014г.

      За периода 01.01.2014г.- 31.03.2014г. от разплащателната сметка на дружеството от подсъдимата са били изтеглени парични средства в размер на 49 230лв.

         При анализа на така установените факти и обстоятелства се налагат следните изводи: за инкриминирания период от време по сметка на дружеството,представлявано от подсъдимата са постъпвали парични средства от клиенти,като аванси за бъдещи продажби.В голямата си част получените парични средства са били теглени от подсъдимата,като не са били използвани за доставяне на стоките на пострадалите лица,а за лични нужди или с другата част са изплащани доставки към трети лица.Видно от събраните по делото доказателства към момента на договарянето с пострадалите,подсъдимата не е имала явно намерение да достави всички количества за които се е ангажирала.Пострадалите нямали представа,че подсъдимата Г.Д.Х. не разполага и не може да осигури в кратък срок доставката.От събраните писмени и гласни доказателства по делото се установява,че за инкриминирания период от време края на 2013г.-м.02.2014г. подсъдимата Х. като представляваща „С.-Б.-Ф.“ ООД,не е имала наличност или конкретна договореност да осигури фактурираните от нея количества амониев нитрат и карбамид.

         Фактическата обстановка по делото е  установена по безспорен и категоричен начин,след внимателен анализ на всички събрани и проверени по надлежния процесуален ред доказателствени материали,както и приобщените към делото,по предвидения процесуален ред и при спазване на процесуалните изисквания за събирането и проверката им писмени доказателства имащи значение за изхода на делото и разкриващи релевантни за делото факти.Събраните по делото доказателствени материали са безпротиворечиви,взаимно допълващи се и установяват по несъмнен начин релевантните за отговорността на подсъдимите обстоятелства.

Съдът кредитира изцяло показанията на разпитаните в съдебно заседание свидетели-В.Г.Б.,П.Е.С.,А.И.П.,Я.Г.Г. и А.П.А.,както и показанията на свидетелите С.И.М. и К.Д.Щ.,приобщени към доказателствения материал по делото на основания чл.281 ал.5 във връзка с ал.1 т.5 от НПК,тъй като същите са непротиворечиви,логични,обосновани и съответстващи на останалите доказателствени находки по делото.Описаната от свидетелите фактическа обстановка очертава по безспорен и категоричен начин отразената по-горе и възприета от съда фактология.Техните показания са последователни при отразяване на основните и релевантни факти и обстоятелства свързани с извършеното престъпление.Съпоставени с останалите доказателства по делото е видно,че те кореспондират с тях.Не се откриват противоречия между фактите,установени със свидетелските показания и фактите които се установяват с другите събрани доказателства,а тъкмо обратното-същите  се допълват и очертават безпротиворечива картина на престъпното деяние извършено от страна на подсъдимата.

В показанията на горепосочените свидетели не са открити вътрешни противоречия,които да изключват достоверността им в тяхната цялост.Горепосочените показания депозирани в настоящия процес са единни и напълно правдоподобни относно основните факти по делото във връзка с извършването на инкриминираното деяние от подсъдимата Г.Д.Х..

Заключението на назначените и изготвени по делото съдебно-счетоводна експертиза и графическа експертиза Съдът възприе изцяло,като счете,че същите са обективни,компетентни,всестранни,пълни и относими към предмета на доказване в производството в съответните фази на процеса на базата на представените от компетентните органи материали.

Останалите събрани в процеса писмени доказателства приложени по ДП № 16/2015г. по описа на ОСл.от-дел при ОП Добрич,цитирани по-горе в настоящите мотиви и приобщени към доказателствения материал по делото на основание чл.283 от НПК,съдът кредитира изцяло,като прие,че са единни,непротиворечиви,взаимно допълващи се и кореспондират със събраните по делото гласни доказателства и са относими към основния факт,включен в предмета на доказване по делото.

Преценявайки горепосочените писмени и гласни доказателства,Съдът намира,че те съставляват в своята съвкупност система от факти,свързани помежду си с основния факт,представляват отделни доброкачествени звена от веригата,намират се в хармония и водят до извод,който е единствено възможен,изключващ всички останали относно авторството на деянието и виновността на дееца.

 

                  ПО ВИДА И РАЗМЕРА НА НАКАЗАНИЕТО :

 

При реализиране наказателната отговорност на подсъдимия,Съдът взе предвид степента на обществена опасност на деянието и дееца,подбудите за извършване на деянието,смекчаващите и отегчаващите отговорността обстоятелства,с оглед индивидуализацията на наказанието в съответствие с разпоредбата на чл.54 от НК.

         Причина за извършване на деянието е стремеж на подсъдимата към бързо и лесно облагодетелствуване по неправомерен начин и незачитане на установения в страната правов ред.Смекчаващи отговорността обстоятелства-чисто съдебно минало,отегчаващо-невъзстановяване на причинените вреди,проявена от подсъдимата упоритост при извършване на престъплението.Наказателната отговорност на подсъдимата Г.Д.Х. е определена над минимума предвиден в инкриминирания текст на закона,като определеното наказание от три години лишаване от свобода следва да бъде изтърпяно ефективно.

         Въз основа на цялостен анализ на данните по делото свързани с личността на дееца и характера на неговото деяние,осъждането заедно с условното отлагане на изпълнението на наложеното наказание не е достатъчно за постигане целите  на наказанието и преди всичко за поправянето на дееца.Следва да се има предвид,че извършеното престъпление е от вида на такива,които в дадения момент,като са по-често явление,изискват по-интензивна обществена реакция,поради което от гледна точка на въздействието върху неустойчивите граждани и обществеността въобще прилагането на условното осъждане би било несъобразно с изразените в НК цели на наказателната политика.

         Следва да се отчете и обществената опасност на конкретната измама,която като степен също е голяма,като се има предвид лицата които са измамени-познати и предишни клиенти,стойността на предмета на престъплението,както и това,че до момента щетите не са възстановени.

         За постигане целите на наказанието и преди всичко за поправяне на осъдената,същото следва да бъде изтърпяно ефективно,тъй като фактите и обстоятелствата  дават основание да се приеме,че престъплението е извършено при проявени от подсъдимата упоритост,утвърждаващ се престъпен навик,проявена безкритичност.В тази насока съгласно утвърдената съдебна практика следва задължително да се имат предвид всички особености на конкретното поведение на дееца,характера и тежестта на настъпилите от престъпното му поведение последици.

         Независимо от чистото съдебно минало на подсъдимата,изброените до момента мотиви налагат крайния извод,че степента на обществена опасност на извършителя-подсъдимата е висока,предвид характеристиките и особеностите на извършеното престъпление и неговите последици.

Касае се за стройна и безотказна схема на подсъдимата,липса на убедителни индикации подсъдимата да изпитва разкаяние и съжаление за извършеното престъпление.

         Необходимо е подсъдимата бъде изолирана от обществото за период от време,който е да е достатъчен,за да преосмисли поведението си и да преодолее утвърждаващите се престъпни навици.

Не е налице явна несправедливост при така определеното ефективно наказание,въпреки наличието на формалните предпоставки за отлагане на изтърпяването на наказанието,както и неговия размер и отсъствието на предходни осъждания на подсъдимата,целите на чл.36 от НК не биха били постигнати без неговото ефективно изтърпяване,предвид завишения брой на този вид престъпни посегателства,в светлината на необходимостта от генерална превенция не би могло да се очаква условното осъждане на участник в измама,да реализира възпитателен и предупредителен ефект върху останалите членове на обществото,тъй като на фона на разпространението на този вид престъпност би било израз на ниска степен на нейната укоримост.Приложението на чл.66 от НК е неприемливо и с оглед приоритетната цел на този институт-поправянето на осъдения.В инкриминираната дейност подсъдимата е демонстрирала престъпна упоритост и безкрупулност.Не може да се очаква оставайки в същото обкръжение,тя да получи достатъчна мотивация за превъзпитание,а това налага изтърпяване на наказанието в условията на пенитенциарно заведение.

         Съдът наложи на подсъдимата Г.Х.Д. следното наказание:

         - на основание чл.210 ал.1 т.5 вр. с чл.209 ал.1 вр. с чл.26 от НК във връзка с чл.54 от НК я ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3/три/ години,което наказание да изтърпи ефективно в затвор от затворен тип на основание чл.60 ал.1 от ЗИНЗС и при строг режим на основание чл.61 ал.1 т.2 от ЗИНЗС.

 

ПО ПРЕДЯВЕНИТЕ ГРАЖДАНСКИ ИСКОВЕ:

Същите са своевременно предявени,във връзка с предмета на делото,поради което настоящия съдебен състав  ги приема за съвместно разглеждане в процеса.

Съдът счете,че предявеният от В.Г.Б. ЕГН **********,с адрес ***,лично и като ЕТ „Б.-63-В.Б.“ ЕИК: ****,със седалище и адрес на управление с.Б.,общ.Каварна,чрез адв.Р.Г.-пълномощник,със съдебен адрес *** срещу Г.Д.Х. ЕГН **********,с постоянен и настоящ адрес,съгласно справка на НБД“Население“ в гр.П. улица „Д.Б.“ *** граждански иск с правно основание чл.45 от ЗЗД за сумата от 79080/седемдесет и девет хиляди и осемдесет/ лева за претърпени от него имуществени вреди е доказан по основание и размер.По делото по безспорен начин се установиха предпоставките на цитираната разпоредба за ангажиране отговорността на подсъдимата-противоправно поведение на автора на деянието,причинени вреди и причинна връзка между тях,както и вината под формата на пряк умисъл.

Причинената на горепосочения граждански ищец имотна вреда в размер на 79 080 лева,представляваща паричната равностойност на 95 т.карбамид,съгласно данъчни фактури № 90/11.02.2014г. и № 96/12.02.2014г.,представлява вреди от имуществен характер,които материализират противоправния резултат на осъщественото от подсъдимата деяние.Съгласно чл.45 от ЗЗД всеки е длъжен да обезщети,като по този начин възстанови вредите,които виновно е причинил другиму.Причинната връзка между престъпното деяние на подсъдимата Г.Д.Х. и претърпения от гражданския ищец вредоносен резултат,а именно-имотна вреда в размер на 79 080 лева,представляваща паричната равностойност на 95 т.карбамид,съгласно данъчни фактури № 90/11.02.2014г. и № 96/12.02.2014г. е несъмнена.

Съдът определи обезщетение за имуществени вреди в размер на 79 080 лева,ведно със законната лихва върху сумата,начиная от  момента на деянието  до окончателното и изплащане.Уважения размер на гражданския иск за имуществени вреди съответствува на приетото от съда и неоспорено от страните по делото заключение на съдебно-счетоводната експертиза.Съдът намира,че с тази стойност ще се постигне реално обезщетяване във възможно най-пълен обем на претърпените вреди от престъпното деяние.Съобразно чл.84 ал.3 от ЗЗД,при задължение за непозволено увреждане длъжникът се смята в забава и без покана.За забавата си в процесния случай подсъдимата Г.Д.Х.  дължи обезщетение в размер на законната лихва от момента на увреждането-11.02.2014г.От този момент подсъдимата е в забава за обезвредата на пострадалия,поради което и от този момент дължи обезщетение в размер на законната лихва.Затова, върху гореописаната главница/79 080 лв./ следва да се присъди законната лихва,считано от момента на извършване на деянието,до окончателното и заплащане.

Съдът счете,че предявеният от П.Е.С. ЕГН ********** адрес ***,чрез адв.В.К. от АК-гр.Добрич срещу Г.Д.Х. ЕГН **********,с постоянен и настоящ адрес,съгласно справка на НБД“Население“ в гр.П. улица „Д.Б.“ *** граждански иск с правно основание чл.45 от ЗЗД за сумата от 99 180/деветдесет и девет хиляди сто и осемдесет/лева за претърпени от него имуществени вреди е доказан по основание и размер.По делото по безспорен начин се установиха предпоставките на цитираната разпоредба за ангажиране отговорността на подсъдимата-противоправно поведение на автора на деянието,причинени вреди и причинна връзка между тях,както и вината под формата на пряк умисъл.

Причинената на горепосочения граждански ищец имотна вреда в размер на 99 180 лева,представляваща паричната равностойност на 150 т. амониев нитрат съгласно данъчна фактура № 82/14.12.2013г.,представлява вреди от имуществен характер,които материализират противоправния резултат на осъщественото от подсъдимата деяние.Съгласно чл.45 от ЗЗД всеки е длъжен да обезщети,като по този начин възстанови вредите,които виновно е причинил другиму.Причинната връзка между престъпното деяние на подсъдимата Г.Д.Х. и претърпения от гражданския ищец вредоносен резултат,а именно- имотна вреда в размер на 99 180 лева,представляваща паричната равностойност на 150 т. амониев нитрат съгласно данъчна фактура № 82/14.12.2013г. е несъмнена.

Съдът определи обезщетение за имуществени вреди в размер на 99 180 лева,ведно със законната лихва върху сумата,начиная от  момента на деянието  до окончателното и изплащане.Уважения размер на гражданския иск за имуществени вреди съответствува на приетото от съда и неоспорено от страните по делото заключение на съдебно-счетоводната експертиза.Съдът намира,че с тази стойност ще се постигне реално обезщетяване във възможно най-пълен обем на претърпените вреди от престъпното деяние.Съобразно чл.84 ал.3 от ЗЗД,при задължение за непозволено увреждане длъжникът се смята в забава и без покана.За забавата си в процесния случай подсъдимата Г.Д.Х.  дължи обезщетение в размер на законната лихва от момента на увреждането-14.01.2014г.От този момент подсъдимата е в забава за обезвредата на пострадалия,поради което и от този момент дължи обезщетение в размер на законната лихва.Затова, върху гореописаната главница/99 180 лв./ следва да се присъди законната лихва,считано от момента на извършване на деянието,до окончателното и заплащане.

Съдът счете,че предявеният от А.И.П. ЕГН ********** адрес ***,чрез адв.В.К. от АК гр.Добрич срещу Г.Д.Х. ЕГН **********,с постоянен и настоящ адрес,съгласно справка на НБД“Население“ в гр.П. улица „Д.Б.“ *** граждански иск с правно основание чл.45 от ЗЗД за сумата от 3 318/три хиляди триста и осемнадесет/лева за претърпени от него имуществени вреди е доказан по основание и размер.По делото по безспорен начин се установиха предпоставките на цитираната разпоредба за ангажиране отговорността на подсъдимата-противоправно поведение на автора на деянието,причинени вреди и причинна връзка между тях,както и вината под формата на пряк умисъл.

Причинената на горепосочения граждански ищец имотна вреда в размер на 3 318лв.,представляваща паричната равностойност на 5т. амониев нитрат съгласно данъчна фактура № 93/11.02.2014г.,представлява вреди от имуществен характер,които материализират противоправния резултат на осъщественото от подсъдимата деяние.Съгласно чл.45 от ЗЗД всеки е длъжен да обезщети,като по този начин възстанови вредите,които виновно е причинил другиму.Причинната връзка между престъпното деяние на подсъдимата Г.Д.Х. и претърпения от гражданския ищец вредоносен резултат,а именно- имотна вреда в размер на 3 318лв.,представляваща паричната равностойност на 5т. амониев нитрат съгласно данъчна фактура № 93/11.02.2014г. е несъмнена.

Съдът определи обезщетение за имуществени вреди в размер на 3 318 лева,ведно със законната лихва върху сумата,начиная от  момента на деянието  до окончателното и изплащане.Уважения размер на гражданския иск за имуществени вреди съответствува на приетото от съда и неоспорено от страните по делото заключение на съдебно-счетоводната експертиза.Съдът намира,че с тази стойност ще се постигне реално обезщетяване във възможно най-пълен обем на претърпените вреди от престъпното деяние.Съобразно чл.84 ал.3 от ЗЗД,при задължение за непозволено увреждане длъжникът се смята в забава и без покана.За забавата си в процесния случай подсъдимата Г.Д.Х.  дължи обезщетение в размер на законната лихва от момента на увреждането-11.02.2014г.От този момент подсъдимата е в забава за обезвредата на пострадалия,поради което и от този момент дължи обезщетение в размер на законната лихва.Затова, върху гореописаната главница/3 318 лв./ следва да се присъди законната лихва,считано от момента на извършване на деянието,до окончателното и заплащане.

Съдът счете,че предявеният от С.И.М.,адрес *** лично и в качеството му на ****С.М.“,ИН по ДДС BG131054723,чрез адв.В.К. от АК гр.Добрич срещу Г.Д.Х. ЕГН **********,с постоянен и настоящ адрес,съгласно справка на НБД“Население“ в гр.П. улица „Д.Б.“ *** граждански иск с правно основание чл.45 от ЗЗД за сумата от 9 990/девет хиляди деветстотин и деветдесет/лева за претърпени от него имуществени вреди е доказан по основание и размер.По делото по безспорен начин се установиха предпоставките на цитираната разпоредба за ангажиране отговорността на подсъдимата-противоправно поведение на автора на деянието,причинени вреди и причинна връзка между тях,както и вината под формата на пряк умисъл.

Причинената на горепосочения граждански ищец имотна вреда в размер на 9990 лева,представляваща паричната равностойност на 15т. амониев нитрат съгласно данъчна фактура № 91/11.02.2014г.,представлява вреди от имуществен характер,които материализират противоправния резултат на осъщественото от подсъдимата деяние.Съгласно чл.45 от ЗЗД всеки е длъжен да обезщети,като по този начин възстанови вредите,които виновно е причинил другиму.Причинната връзка между престъпното деяние на подсъдимата Г.Д.Х. и претърпения от гражданския ищец вредоносен резултат,а именно- имотна вреда в размер на 9990 лева,представляваща паричната равностойност на 15т. амониев нитрат съгласно данъчна фактура № 91/11.02.2014г. е несъмнена.

Съдът определи обезщетение за имуществени вреди в размер на  9990 лева,ведно със законната лихва върху сумата,начиная от  момента на деянието  до окончателното и изплащане.Уважения размер на гражданския иск за имуществени вреди съответствува на приетото от съда и неоспорено от страните по делото заключение на съдебно-счетоводната експертиза.Съдът намира,че с тази стойност ще се постигне реално обезщетяване във възможно най-пълен обем на претърпените вреди от престъпното деяние.Съобразно чл.84 ал.3 от ЗЗД,при задължение за непозволено увреждане длъжникът се смята в забава и без покана.За забавата си в процесния случай подсъдимата Г.Д.Х.  дължи обезщетение в размер на законната лихва от момента на увреждането-11.02.2014г.От този момент подсъдимата е в забава за обезвредата на пострадалия,поради което и от този момент дължи обезщетение в размер на законната лихва.Затова, върху гореописаната главница/9 990 лв./ следва да се присъди законната лихва,считано от момента на извършване на деянието,до окончателното и заплащане.

Съдът счете,че предявеният от К.Д.Щ. ЕГН ********** адрес ***,чрез адв.В.К. от АК гр.Добрич срещу Г.Д.Х. ЕГН **********,с постоянен и настоящ адрес,съгласно справка на НБД“Население“ в гр.П. улица „Д.Б.“ *** граждански иск с правно основание чл.45 от ЗЗД за сумата от 3 330/три хиляди триста и тридесет/лева за претърпени от него имуществени вреди е доказан по основание и размер.По делото по безспорен начин се установиха предпоставките на цитираната разпоредба за ангажиране отговорността на подсъдимата-противоправно поведение на автора на деянието,причинени вреди и причинна връзка между тях,както и вината под формата на пряк умисъл.

Причинената на горепосочения граждански ищец имотна вреда в размер на 3 330 лева,представляваща паричната равностойност на 5т. амониев нитрат съгласно данъчна фактура № 92/11.02.2014г.,представлява вреди от имуществен характер,които материализират противоправния резултат на осъщественото от подсъдимата деяние.Съгласно чл.45 от ЗЗД всеки е длъжен да обезщети,като по този начин възстанови вредите,които виновно е причинил другиму.Причинната връзка между престъпното деяние на подсъдимата Г.Д.Х. и претърпения от гражданския ищец вредоносен резултат,а именно- имотна вреда в размер на 3 330 лева,представляваща паричната равностойност на 5т. амониев нитрат съгласно данъчна фактура № 92/11.02.2014г. е несъмнена.

Съдът определи обезщетение за имуществени вреди в размер на  3 330 лева,ведно със законната лихва върху сумата,начиная от  момента на деянието  до окончателното и изплащане.Уважения размер на гражданския иск за имуществени вреди съответствува на приетото от съда и неоспорено от страните по делото заключение на съдебно-счетоводната експертиза.Съдът намира,че с тази стойност ще се постигне реално обезщетяване във възможно най-пълен обем на претърпените вреди от престъпното деяние.Съобразно чл.84 ал.3 от ЗЗД,при задължение за непозволено увреждане длъжникът се смята в забава и без покана.За забавата си в процесния случай подсъдимата Г.Д.Х.  дължи обезщетение в размер на законната лихва от момента на увреждането-11.02.2014г.От този момент подсъдимата е в забава за обезвредата на пострадалия,поради което и от този момент дължи обезщетение в размер на законната лихва.Затова, върху гореописаната главница/3 330 лв./ следва да се присъди законната лихва,считано от момента на извършване на деянието,до окончателното и заплащане.

Съдът осъди подсъдимата Г.Д.Х. да заплати на всеки един от пострадалите конституирани като граждански ищци и частни обвинители направените съдебно-деловодни разноски,съобразно представените доказателства за това.

По отношение на всеки един от предявените граждански искове,съдът осъди подсъдимата Г.Д.Х. да заплати по сметка на Каварненски Районен съд дължимата държавна такса от 4 на сто върху уважения размер на предявения граждански иск,съгласно чл.2 от Тарифата за държавните такси които се събират от съдилищата по реда на ГПК,както и сумата от 5 лева за служебно издаване на изпълнителен лист.

Предвид изхода на делото и на основание чл.189 ал.3 от НПК,съдът осъди подсъдимата да заплати сумата от 905,47/деветстотин и пет лева и четиридесет и седем стотинки/лева,представляващи разноски по водене на делото по сметка на Районен съд гр.Каварна.

Съдът намира,че с така наложеното наказание биха били постигнати целите на наказателната политика визирани в чл.36 от НК,както по отношение на индивидуалната превенция,така и по отношение на генералната превенция.

Така мотивиран,Съдът постанови присъдата си.

 

 

                                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: