П Р О Т О К О Л

гр. Каварна, 23.06.2017г.

 

Каварненският  районен съд в публично съдебно заседание   на двадесетн и трети юни през две хиляди и седемнадесета  година  в следния състав:

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

                                                 СЪД. ЗАСЕДАТЕЛИ:  М. Г.С.Б.-П.

при участието на секретаря: Е.Ш.

и прокурора: СТЕФАН ПЕНЧЕВ  сложи на разглеждане  

НОХД № 148  по описа за 2017 година докладвано от Районния съдия.        

На именното повикване в 10.10 часа се явиха:

 

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр. Каварна редовно призована се представлява от Прокурор Стефан ПЕНЧЕВ.

ПОДСЪДИМИЯТ Н.Г.Ж., без документ за самоличност, редовно призован се явява лично и се представлява от назначения на досъдебното производство служебен защитник адв. Г.Н. ***.

На основание чл. 272 ал. 2 от НПК идентифицирането на самоличността на подсъдимия се извършва по сведение на Инспектор ДПС Й.Р..

ИНСПЕКТОР ДПС Й.Р. – Това е лицето Н.Г.Ж.. Регистриран е в ДПС.

ПОСТРАДАЛАТА Д.Д.К. редовно призована се явява лично.

СВИДЕТЕЛИТЕ П.Д.Г. редовно призован се явява; А.А.К. редовно призован се явява; Н.Ю.М. редовно призован не се явява; С.Х.А. нередовно призован /призовката му е върната в цялост с отметката, че на посочения адрес лицето не живее вече, сведението от живущия на адреса А.С.Я./ не се явява; Д.Д.К. редовно призована се явява; Е.Н.Х. редовно призован не се явява; И.Т.В. редовно призована се явява.

ИНСПЕКТОР ДПС РУ на МВР ГР. КАВАРНА Й.Р. редовно призована се явява.

РОДИТЕЛ на непълнолетен подсъдим Г.Ж.С. нередовно призована /призовката й е върната в цялост с отметката, че лицето не живее в България/ не се явява.

СЪДЪТ изслушва страните за становището им по хода на делото.

ПРОКУРОРЪТСчитам, че липсват процесуални пречки. Моля да се даде ход на делото.

АДВ. Н. - Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ, на основание чл.272 от НПК снема самоличността на подсъдимия по данни от обвинителния акт.

Н.Г.Ж.,  ЕГН: **********, роден на *** ***, с постоянен адрес ***, живущ ***, български гражданин, циганин, с начално образование,  не учи и не работи, неженен, неосъждан.

На основание чл. 272, ал. 4 от НПК, вр. чл. 254 и чл. 255 от НПК председателят на състава проверява срока на връчване на съдебните книжа и съобщения на обвиняемия  и констатира, че срокът е спазен.

На основание чл. 274 от НПК председателят на състава разяснява на страните правото им на отвод.

АДВ. Н.  - Знаем правата си. Не правим отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

СЪДЪТ снема самоличността на свидетелите.

Д.Д.К. – ЕГН: **********, българска гражданка, живуща ***, неосъждана.

П.Д.Г. – ЕГН: **********, български гражданин, живущ ***, неосъждан.

А.А.К. – ЕГН: **********, български гражданин,  живущ ***, неосъждан.

И.Т.В. – ЕГН: **********, българска гражданка, живуща ***, неосъждана.

СВИДЕТЕЛИТЕ предупредени за отговорността по чл. 290 от НК обещаха да кажат истината.

СЪДЪТ изведе свидетелите от залата.

СЪДЪТ запитва страните имат ли искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

АДВ. Н. – Господин съдия, готови сме в днешното съдебно заседание да възстановим сумата в размер на 700 лв. на пострадалата Д.Д.К., предмет на обвинението и да представим разписка за това и след като сме възстановили сумата моля да ни дадете възможност да постигнем споразумение с Районна прокуратура Каварна. 

ПРОКУРОРЪТ – По принцип в този случай няма пречка да бъде постигнато споразумение.

В съдебната зала на пострадалата Д.Д.К. в присъствието на сина й П. П.К., ЕГН: ********** от страна на служебния защитник на подсъдимия адв. Г.Н. е предадена сумата от 700.00 лв., предмет на обвинението.

ПОСТРАДАЛАТА Д.К. – Получих сумата от 700.00 лв. Нямам претенции към подсъдимия.

ПРОКУРОРЪТ -  При това положение няма пречки за постигане на споразумение. Възстановена е причинената вреда. Моля да ни дадете кратко време не повече от половин час за изготвяне и депозиране в Деловодството на Съда споразумение, което ще изготвим.

АДВ. Н. – Съгласен съм със становището. моля да ни бъде предоставено необходимото време за изготвяне на споразумение.

С оглед възстановяване на сумата и изявеното желание от страните за постигане на споразумение СЪДЪТ ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ за постигане на такова, като ДАВА 30 минути почивка за внасяне на постигнато между страните споразумение.

СЪДЪТ освобождава явилите се свидетели.

 

Заседанието прекъсва в 10.25 часа.

В 11.00 часа съдебното заседание продължава.

 

ПРОКУРОРЪТ – На основание чл. 384 от НПК сме постигнали споразумение, което сме депозирали пред Вас.

АДВ.  Н. -  Постигнали сме споразумение с Прокуратурата и сме го депозирали пред Вас.

С оглед становището на страните СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

СЪДЪТ ДОКЛАДВА сключеното между Стефан Пенчев   прокурор при Районна прокуратура  гр. Каварна и адвокат Г.Н.   - защитник на подсъдимия Н.Г.Ж. споразумение по реда на чл. 384 във вр. с чл. 381 от НПК, постигнато след приключване  на ДП № 244/2016 г. по описа на Районно управление  гр. Каварна за извършено от подсъдимия   престъпление по чл. 194 ал. 1 във вр. с чл. 63 ал. 1 т. 3 от НК.

СЪДЪТ запитва страните поддържат ли постигнатото между тях споразумение.

ПРОКУРОРЪТ -  Господин Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение.  Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

АДВ. Н.  -  Господин Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен   е  с тях и доброволно се отказва  от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го  одобрите.

СЪДЪТ запитва подсъдимия  разбира ли обвинението, признава  ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен   ли  е  с  тях и доброволно ли  е   подписал  споразумението. 

ПОДСЪДИМИЯТ Н.Ж.    - Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 283 от НПК прочита приложените по ДП № 244/2016 г. по описа РУ гр. Каварна доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ - Няма да сочим други доказателства.

АДВ. Н.  -  Нямаме искания по доказателствата.

СЪДЪТ предоставя на подсъдимия  право на последна дума.

ПОДСЪДИМИЯТ Н.Ж. - Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 382, ал. 6 от НПК вписва в протокола съдържанието на споразумението:

ПОДСЪДИМИЯТ Н.Г.Ж. се признава за виновен в това, че на 15.12.2016 г. в с. ***, общ. Каварна, като непълнолетен, но след като е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, е отнел чужди движими вещи – пари на стойност 700 лева от владението на Д.Д.К. от с. с. без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои и до приключване на съдебното следствие пред първоинстанционния съд откраднатите вещи са заместени - престъпление по чл. 197 т. 1 във вр. с чл. 194 ал. 1 във вр. с чл. 63 ал. 1 т. 4 от НК.

Деянието е извършено от подсъдимия при форма на вината пряк умисъл.

За извършеното от подсъдимия Н.Г.Ж. *** с ЕГН ********** престъпление по чл. 197, т. 1 във връзка с чл. 194, ал. 1 във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 4 от НК да му бъде наложено в съответствие с разпоредбите на чл. 381, ал. 4 от НПК и чл. 55, ал. 1, т. 2, б. б от НК наказание «Обществено порицание», изразяващо се в публичното порицаване на подсъдимия, обявено чрез общински седмичен вестник Факел. 

Причинените от престъплението съставомерни имуществени вреди са възстановени.

По делото няма веществени доказателства и не са направени разноски.

 

 

ПОДПИСИ:

 

ПРОКУРОР: СТЕФАН ПЕНЧЕВ                                      .……………..                             

 

АДВОКАТ: Г.Н.                                         ………………

 

ПОДСЪДИМ: Н.Г.Ж.             ……………….

 

 

СЪДЪТ, след полагане подписите на страните и като установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл. 384 във вр. с чл. 381 от НПК ред между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала счита, че същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство против обвиняемия    прекратено.

Водим от изложеното и на основание чл. 382 ал. 7 от НПК СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП гр. Каварна от една страна и подсъдимия   по ДП № 244/2016 г. по описа на РУ гр. Каварна  лично и представляван  от защитника си адв. Г.Н. ***, по силата на което Н.Г.Ж.  се признава за виновен в това, че на 15.12.2016 г. в с. ***, общ. Каварна, като непълнолетен, но след като е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, е отнел чужди движими вещи – пари на стойност 700 лева от владението на Д.Д.К. от с. с. без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои и до приключване на съдебното следствие пред първоинстанционния съд откраднатите вещи са заместени, поради което и на основание  чл. 197 т. 1 във вр. с чл. 194 ал. 1 във вр. с чл. 63 ал. 1 т. 4 във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. б от НК му налага наказание «Обществено порицание», изразяващо се в публичното порицаване на подсъдимия, обявено чрез общински седмичен вестник Факел. 

                                                            

 

 

 

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 148/2017 г. по описа на Районен съд гр. Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

 

 

                                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                                                  СЪД. ЗАСЕДАТЕЛИ: 1………

 

                                                                                                                            2. …….

Заседанието приключи 11.20 часа.

Протоколът е изготвен на 23.06.2017 г.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

СЕКРЕТАР: