П Р О Т О К О Л

гр. Каварна, 25.05.2017 г.

 

Каварненският  районен съд в публично съдебно заседание   на двадесет и пети май през две хиляди и седемнадесета  година  в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 

при участието на секретаря: Е.Ш.

и прокурора: СТЕФАН ПЕНЧЕВ  сложи на разглеждане  

НОХД № 149  по описа за 2017 година докладвано от Районния съдия.        

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр. Каварна редовно призована се представлява от Прокурор Стефан ПЕНЧЕВ.

ОБВИНЯЕМИЯТ  Н.М.И. редовно призован се явява лично и се представлява от адв. Г.Г. ***, редовно упълномощен и приет по делото.

СЪДЪТ запитва страните за становището им по хода на делото.

ПРОКУРОРЪТ - Да се даде ход на делото.

АДВ. Г.  - Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ, на основание чл.272 от НПК снема самоличността на обвиняемия.

 Н.М.И.,  ЕГН: **********, роден на ***.*** гражданин, българин, с постоянен и настоящ адрес ***,  с висше образование,  домакин в **** „****“ с. ****, женен, неосъждан, тел. № ****.

СЪДЪТ разяснява правата на обвиняемия   в наказателния процес.

ОБВИНЯЕМИЯТ Н.И.  - Разбрах какви са правата ми. Не правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

СЪДЪТ запитва страните имат ли искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

ПРОКУРОРЪТ - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

АДВ. Г. - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

С оглед становището на страните СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

СЪДЪТ ДОКЛАДВА сключеното между Стефан Пенчев  прокурор при Районна прокуратура  гр. Каварна и адвокат Г.Г.  - защитник на обвиняемия Н.М.И. споразумение по реда на чл. 381 от НПК, постигнато след приключване  на НП № 21/2017 г. по описа на Районно управление  гр. Каварна за извършено от обвиняемия   престъпление по чл. 343б ал. 1 от  НК.

СЪДЪТ запитва страните поддържат ли постигнатото между тях споразумение.

ПРОКУРОРЪТ -  Господин Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение.  Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

АДВ. Г. -  Господин Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният   ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен   е  с тях и доброволно се отказва  от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите.

СЪДЪТ запитва обвиняемия  разбира ли обвинението, признава  ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен   ли е  с  тях и доброволно ли  е  подписал  споразумението. 

ОБВИНЯЕМИЯТ   Н.И.    - Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 283 от НПК прочита приложените по НП № 21/2017 г. по описа РУ гр. Каварна доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ - Няма да сочим други доказателства.

АДВ. Г.  -  Нямаме искания по доказателствата.

СЪДЪТ предоставя на обвиняемия   право на последна дума.

ОБВИНЯЕМИЯТ Н.И. - Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 382, ал. 6 от НПК вписва в протокола съдържанието на споразумението:

ОБВИНЯЕМИЯТ  Н.М.И.   се признава за виновен в това, че на 18.05.2017г. на територията на къмпинг „****“ край гр. **** е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „****“ с рег. № ****с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,48 промила, установено по надлежния ред (с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510“ с фабр. № ARBA-0051, съгласно чл. 1 ял. 2 от Наредба № 30 от 27 юни 2001 г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на моторни превозни средства, издадена от Министерство на здравеопазването, Министерство на вътрешните работи и Министерство на правосъдието) - престъпление по чл. 343б ал. 1 от НК.

Деяниято е извършено от обвиняемия при форма на вината пряк умисъл.

За извършеното от обвиняемия Н.М.И.   престъпление по чл. 343б ал. 1 във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК да му бъдат определени следните наказания:

- „Лишаване от свобода за срок от 3 (три) месеца, изпълнението на което да се отложи за срок от 3 (три) години на основание чл. 66 ал. 1 от НК;

-  “Глоба“ в размер на 300.00 (триста) лв.;

- „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ за срок от 1 (една) година  и 3 (три) месеца на основание чл. 343г от НК.

На основание чл. 59 ал. 4 от НК при изпълнението на наказанието „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ се приспада времето, през което за същото деяние обвиняемият е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право, считано от 19.05.2017 г.

От престъплението не са били причинени съставомерни имуществени вреди и по досъдебното производство няма веществени доказателства.

 

ПОДПИСИ:

 

ПРОКУРОР: СТЕФАН ПЕНЧЕВ                                  .……………..                             

 

АДВОКАТ: Г.Г.                                  ………………

 

ОБВИНЯЕМ: Н.М.И.           ……………….

 

 

СЪДЪТ, след полагане подписите на страните и като установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл. 381 от НПК ред между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала счита, че същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство против обвиняемия    прекратено.

Водим от изложеното и на основание чл. 382 ал. 7 от НПК СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП гр. Каварна от една страна и обвиняемия   по НП № 21/2017 г. по описа на РУ гр. Каварна  лично и представляван  от защитника си адв. Г.Г. ***, по силата на което Н.М.И.   се признава за виновен в това, че на 18.05.2017г. на територията на къмпинг „****“ край гр. **** е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „****“ с рег. № ****с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,48 промила, установено по надлежния ред (с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510“ с фабр. № ARBA-0051, съгласно чл. 1 ял. 2 от Наредба № 30 от 27 юни 2001 г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на моторни превозни средства, издадена от Министерство на здравеопазването, Министерство на вътрешните работи и Министерство на правосъдието), поради което и на основание чл. 343б ал. 1 във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК му налага следните наказания:

- ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3 (три) месеца, изпълнението на което да се отложи за срок от 3 (три) години на основание чл. 66 ал. 1 от НК;

-  “ГЛОБА“ в размер на 300.00 (триста) лв.;

- „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ за срок от 1 (една) година  и 3 (три) месеца на основание чл. 343г от НК.

На основание чл. 59 ал. 4 от НК при изпълнението на наказанието „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ приспада времето, през което за същото деяние обвиняемият е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право, считано от 19.05.2017 г.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 149/2017 г. по описа на Районен съд гр. Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи 13.45 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 25.05.2017 г.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

СЕКРЕТАР: