П Р О Т О К О Л

                                                        Гр. Каварна 09.05.2017 г.

 

Каварненски  районен съд в публично съдебно заседание  на  девети май през две хиляди и седемнадесета година  в състав:

 

      Председател: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

                                                                         Съд. заседатели:  

                                                                                                         

при участието на секретаря: Е.Ш.

и прокурора: ГАЛИН ГАВРАИЛОВ сложи за разглеждане

НОХД № 150 по описа за 2016  година   докладвано от Районния съдия.

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

            РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр. Каварна редовно призована се представлява от Районния прокурор ГАВРАИЛОВ.

            ПОДСЪДИМИЯТ С.С.С. редовно призован се явява лично и с адв. Ж.Ж. от ***, редовно упълномощен и приет по делото.

            СВИДЕТЕЛИТЕ И.Л.П. нередовно призован /не е върнат вторият отрязък от призовката му своевременно в съда/ не се явява; С.Й.Г. редовно призован не се явява; А.К.В. нередовно призован /призовката му до адреса *** е върната в цялост с отметката, че адреса посетен на 27.03.2017 г., 31.03.2017г., според живущата на адреса В.Н. лицето не живее на адреса, но е познато, В.Н. отказа да получи призовката; призовката му на адреса на *** е върната в цялост с отметката, че на посочения адрес има къща на три етажа, няма ет. 12 или ап. 52, връщам за уточнение/ не се явява; И.С.Д. редовно призован не се явява; М.А.Х. нередовно призован /не е върнат втория отрязък от призовката му своевременно в Съда/ не се явява.

РАЙОННИЯТ ПРОКУРОР – Да се даде ход на делото. Няма пречки.

АДВ. Ж. – Моля да се даде ход на делото.

СЪДЪТ, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото    

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

РАЙОННИЯТ ПРОКУРОР – Госпожо председател, на основание чл. 384 от НПК сме постигнали споразумение, което сме депозирали пред Вас.

АДВ.  Ж. -  Постигнали сме споразумение с Прокуратурата и сме го депозирали пред Вас.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА сключеното между Галин Гавраилов   прокурор при Районна прокуратура  гр. Каварна и адвокат Ж.Ж.  - защитник на подсъдимия С.С.С. споразумение по реда на чл. 384 във вр.с чл. 381 от НПК, постигнато за решаване на наказателното производство по ДП № 131/2015 г. по описа на Районно управление  гр. Каварна за извършено от подсъдимия   престъпление по чл. 131 ал. 1 т. 1 и т. 12 във вр. с чл. 130 ал. 1 от  НК.

 СЪДЪТ запитва страните поддържат ли постигнатото между тях споразумение.

РАЙОННИЯТ ПРОКУРОР -  Госпожо Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение.  Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

АДВ. Ж.  -  Госпожо Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният   ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен   е  с тях и доброволно се отказва  от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го  одобрите.

СЪДЪТ запитва подсъдимия  разбира ли обвинението, признава  ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен   ли  е  с  тях и доброволно ли  е   подписал  споразумението. 

ПОДСЪДИМИЯТ С.С.  - Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 283 от НПК прочита приложените по ДП № 131/2015 г. по описа РУ гр. Каварна доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

РАЙОННИЯТ ПРОКУРОР - Няма да сочим други доказателства.

АДВ. Ж.  -  Нямаме искания по доказателствата.

СЪДЪТ предоставя на подсъдимия   право на последна дума.

ПОДСЪДИМИЯТ С.С. - Моля да одобрите споразумението.

На основание чл. 384 от НПК СЪДЪТ

                                     О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕОБРАЗУВА производството от състезателно съдебно производство в особено производство за съдебен контрол върху законосъобразността на сключеното споразумение.

СЪДЪТ, на основание чл. 382, ал. 6 от НПК вписва в протокола съдържанието на споразумението:

ПОДСЪДИМИЯТ С.С.С. се признава за виновен в това, че на *** в района на спортна зала в гр. Каварна  е причинил лека телесна повреда по хулигански подбуди на длъжностно лице - К.А.К., на длъжност *** ООД при изпълнение на службата му по охрана на обществения ред при провеждане на Рок концерт, изразяваща се в оток на клепачите на дясното око и носа, ожулване на дясна скула, кръвотечение от носа, които увреждания за обусловили временно разстройство на здравето неопасно за живота – престъпление по чл. 131 ал. 1, т. 1 и т. 12 вр. с ал. 130 ал. 1 от НК.

Деянието е извършено от обвиняемия при форма на вината - пряк умисъл.

От престъпленията не са били причинени съставомерни имуществени вреди.

За извършеното от обвиняемия С.С.С., с ЕГН:  ********** престъпление чл. 131 ал. 1, т. 1 и т. 12 вр. с ал. 130 ал. 1, вр. с чл. 55 ал. 1, т. 2, б. “б“ от НК да бъде заменено наказанието «Лишаване от свобода» с наказанието »Пробация»:

– задължителна регистрация по настоящ адрес *** *** срок от 1 (една) година, изразяваща се в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 (два) пъти седмично (съгласно чл. 42а, ал. 2, т. 1, чл. 42а, ал. 3, т. 1 и чл. 42б, ал. 1 от НК);

– задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 (една) година (съгласно чл. 42а, ал. 2, т. 2 и ал. 3, т. 1 от НК;

-                    „Поправителен труд, изпълняван по местоработата на подсъдимия – управител на ресторант към фирма *** ООД гр. Каварна и да включва удръжки върху възнаграждението му в размер на 25 процента в полза на Държавата за срок от 1 (една) година. Времето, през което се изтърпява мярката не се зачита за трудов стаж.

Веществени доказателства: Преносима памет /флашка/, черна на цвят с надпис “Apacer- 8gb - приложена по делото да бъде върната на РУ- Каварна.

1 брой светлоотразителна жилетка с петна от засъханала червеникава течност с надпис “ Security“, на съхранение в склада за съхранение на веществени доказателства в РУ - Каварна да бъде върната на свидетеля К.А.К..

Разноските по настоящото производство в размер на 140,84 лева да се възложат на основание разпоредбата на чл. 189, ал. 3 от НПК на обвиняемия  С.С.С., с ЕГН **********.

      Мярка за неотклонение – „Парична гаранция“ в размер на 1500лв., внесена на 15.03.2016 г.в Алианц Банк България – ФЦ гр.Каварна по сметка на ОД МВР-Добрич /л.24/

 

 

ПОДПИСИ:

 

РАЙОНЕН ПРОКУРОР: ГАЛИН ГАВРАИЛОВ                     .……………..                              

 

АДВОКАТ: Ж.Ж.                                         ………………

 

ПОДСЪДИМ: С.С.С.                 ……………….

 

СЪДЪТ, след полагане подписите на страните и като установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл. 384 във вр. с чл. 381 от НПК ред между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала счита, че същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство против обвиняемия    прекратено.

Водим от изложеното и на основание чл. 382 ал. 7 от НПК СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП гр. Каварна от една страна и подсъдимия   по ДП № 131/2015 г. по описа на РУ гр. Каварна  лично и представляван  от защитника си адв. Ж.Ж.  от АК гр. Добрич, по силата на което С.С.С.  се признава за виновен в това, че на *** в района на спортна зала в гр. Каварна  е причинил лека телесна повреда по хулигански подбуди на длъжностно лице - К.А.К., на длъжност *** ООД при изпълнение на службата му по охрана на обществения ред при провеждане на Рок концерт, изразяваща се в оток на клепачите на дясното око и носа, ожулване на дясна скула, кръвотечение от носа, които увреждания за обусловили временно разстройство на здравето неопасно за живота, поради което и на основание чл. 131 ал. 1, т. 1 и т. 12 вр. с ал. 130 ал. 1 във вр. с чл. 55 ал. 1 т. 2, б. „б“ от НК му налага наказание »Пробация»:

– „Задължителна регистрация по настоящ адрес ******» за срок от 1 (една) година, изразяваща се в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 (два) пъти седмично (съгласно чл. 42а, ал. 2, т. 1, чл. 42а, ал. 3, т. 1 и чл. 42б, ал. 1 от НК);

– „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от 1 (една) година (съгласно чл. 42а, ал. 2, т. 2 и ал. 3, т. 1 от НК);

-                     „Поправителен труд, изпълняван по местоработата на подсъдимия – управител на ресторант към фирма *** ООД гр. Каварна и да включва удръжки върху възнаграждението му в размер на 25 процента в полза на Държавата за срок от 1 (една) година. Времето, през което се изтърпява мярката не се зачита за трудов стаж.

Веществените доказателства, записани под № 3 в регистъра за  веществени доказателства на Районен съд гр. Каварна за 2017 г.: Преносима памет /флашка/, черна на цвят с надпис “Apacer- 8gb - приложена по делото да бъде върната на РУ- Каварна,

1 брой светлоотразителна жилетка с петна от засъханала червеникава течност с надпис “ Security“, на съхранение в склада за съхранение на веществени доказателства в РУ - Каварна да бъде върната на свидетеля К.А.К..

На чл. 189, ал. 3 от НПК  осъжда подсъдимия С.С.С., с ЕГН ********** да заплати в полза на Държавата, по сметка на Районен съд гр. Каварна направените по делото разноските в размер на 450,56 (четиристотин и петдесет лева петдесет и шест стотинки) лева, както и 5 (пет) лева в случай на издаване на изпълнителен лист.

     

ПРЕКРАТЯВА  производство по НОХД № 150/2016 г. по описа на Районен съд гр. Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

Заседанието приключи 11.25 часа.

Протоколът е изготвен на 09.05.2017 г.

 

 

                                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ:         

           

                                                                                   СЕКРЕТАР: