П Р О Т О К О Л

                                                        гр.Каварна,  07.07.2016г.

Каварненски  районен съд в публично съдебно заседание  на  седми юли през две хиляди и шестнадесета година  в състав:

  Председател: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

                                                           Съд. заседатели:                             

при участието на секретаря: А.М.

и прокурора: БОНКА КОСТАДИНОВА-БЕЛЧЕВА сложи за разглеждане

НОХД №153 по описа за 2016  година   докладвано от Районния съдия.

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

         РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр.К. редовно призована се представлява от Прокурор Бонка КОСТАДИНОВА.

ПОДСЪДИМИЯТ Е.Ф.И. редовно призован се явява лично и с назначения на досъдебното производство служебен защитник адв.Г.Г. от АК гр.Добрич.

ПОСТРАДАЛ „К.“ ООД чрез представляващ В.А.Н. редовно призован, не се явява.  Явява се Н. А.Н., представя  пълномощно.

СЪДЪТ по хода на делото.

ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.

АДВ.Г. – Моля да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира,  че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което  

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ПОСТРАДАЛИЯТ – Няма да предявяваме граждански иск срещу подсъдимият.

СЪДЪТ пристъпи към снемане самоличността на подсъдимия.

Е.Ф.И. – ЕГН:**********, роден на ***г***, български гражданин, неженен, неосъждан, средно образование, живущ ***.

СЪДЪТ на  основание чл.274, ал.4 от НПК разяснява  на подсъдимия  провото  му на отвод  срещу състава на съда, прокурора и секретаря, както и правата му по НПК.

АДВ.Г.  - Не правим възражение срещу състава на съда, прокурора и секретаря.

ПОДСЪДИМИЯТ И. – Запознат съм с правата си по НПК.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА:

Съдебното производство по НОХД №153/2016г. е образувано по реда на чл.247, ал.1, т.1 от НК с внесен обвинителен акт от Районна прокуратура – Каварна заедно с   ДП №02/18.01.2016г.  по описа  на РУ гр.К.,  водено срещу  обвиняемия Е.Ф.И. за извършено престъпление по чл.205 ал.1 т.1 вр. с чл.201 вр. с чл.26 ал.1 от НК.

         На основание чл.384, ал.1 от НПК по делото, след образуване на съдебното производство и преди приключване на съдебното следствие, е постъпило споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №153/2016г. по описа на РС Каварна.   

ПРОКУРОРЪТ  - Моля да приемете  внесеното споразумение. С подсъдимият и защитника му сме постигнали споразумение, което не противоречи на закона и морала, поради което моля да го приемете и одобрите, по отношение на наказанието, което сме определили.

АДВ.Г. - Моля да приемете  постигнатото между нас и Районна прокуратура Каварна споразумение. Моля да трансформирате процеса. Считаме, че същото не противоречи на закона и морала и като такова, моля  да го одобрите.

СЪДЪТ, след като се запозна с предложеното споразумение намира, че същото е процесуално допустимо, доколкото искането е заявено преди приключване на съдебното следствие, отговаря на изискванията на закона, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПОСТАНОВЯВА разглеждане на делото по реда на чл.384 и следващите от НПК.

         СЪДЪТ докладва постъпилото споразумение за прекратяване на наказателното производство по НОХД №153/2016г. по описа на РС Каварна, водено срещу Е.Ф.И., постигнато между прокурор Бонка Костадинова-Белчева при Районна прокуратура  Каварна, подсъдимият и защитника му адв.Г.Г. от АК гр.Добрич.

         ПОДСЪДИМИЯТ Е.Ф.И. – ЕГН: **********, роден на ***г***, български  гражданин, неженен, неосъждан, средно образование, живущ ***  се признава за виновен, че при условията на продължавано престъпление за периода от 29.11.2015г. – 13.12.2015г. в гр.К., в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93 ал. 1 б. „б“ от НК – сервитьор в „С.Б.Л.К.“ присвоил чужди движими вещи: пари на обща стойност 1 862.99 лв., собственост на „К.“ ООД с МОЛ Н. А.Н. от гр.Каварна, връчени му в това качество, като до приключване на съдебното следствие пред първоинстанционния съд присвоените пари са внесени, поради което  за извършеното престъпление по чл. 205 ал.1 т.1 във вр. с чл.201 във вр. с чл.26 ал.1 от НК следва да се определи  наказание с приложението на чл.55 ал.І т.2 б.“б“  от НК «ПРОБАЦИЯ», като бъдат наложени следните пробационни мерки на основание чл.42а ал.2 т.1 и 2 от НК:

- «Задължителна регистрация по настоящ адрес»***  за срок от 6 (шест) месеца и явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично /чл. 42б ал. 1 от НК/;

- «Задължителни периодични срещи с пробационен служител» за срок от 6 (шест) месеца;

- «Включване в програми за обществено въздействие» за срок от 6 (шест) месеца.

Направени по делото разноски – няма.

Веществени доказателства – няма.

Причинени имуществени вреди – 1 862.99 лева – възстановени /протоколи за доброволно предаване и разписки от дати 08.04.2016г., 22.04.2016г. и 16.05.2016г. по делото/.

Председателят на състава запитва подсъдимият признава ли се за виновен, разбира ли приложимия наказателен закон, съгласен ли е с последиците от споразумението, доброволно ли го е подписал и желае ли по този начин да се прекрати наказателното производство.

ПОДСЪДИМИЯТ Е.Ф.И. – Признавам се за виновен, разбирам приложимия наказателен закон, съгласен съм с последиците от споразумението, доброволно  го подписах и желая по този начин да се прекрати наказателното производство водено срещу мен.

СЪДЪТ приканва страните към подписване на настоящия протокол от съдебното заседание по одобряване на постигнатото споразумение.

 

С П О Р А З У М Е Л И   С Е:

 

 ПРОКУРОР РП:                                            ЗАЩИТНИК:

       (БОНКА КОСТАДИНОВА)                               (АДВ. Г. Г.)

                                                                                     

                                                                          ПОДСЪДИМ:

                                                                               (Е. Ф.И.)

                                                                                           

СЪДЪТ след като обсъди  постигнатото споразумение,  намира, че същото не противоречи на закона  и морала. Подсъдимият Е.Ф.И. декларира, че разбира повдигнатото срещу него обвинение, приложимия наказателен закон, обстоятелството, че е виновен, последниците от споразумението и съгласието си с тях, обстоятелството, че е подписал същото доброволно и че се отказва от съдебно разглеждане на делото по общият ред.

Воден от изложеното и на основание   чл.382, ал.7 от НПК СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И :

ОДОБРЯВА постигнатото между Районна прокуратура  Каварна, представлявана от прокурор Бонка Костадинова-Белчева, подсъдимият Е.Ф.И. и защитника му адв.Г.Г. от АК гр.Добрич, споразумение за прекратяване   на наказателното производство по ДП №02/2016г. по описа на РУ Каварна.

СЪДЪТ на основание чл.384, ал.3 във вр. с ал.1 от НПК и като взе предвид становището на страните, намира, че споразумението не противоречи на закона и морала, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на споразумението постигнато между страните със следното съдържание:

         ПОДСЪДИМИЯТ Е.Ф.И. – ЕГН: **********, роден на ***г***, български  гражданин, неженен, неосъждан, средно образование, живущ ***  с постигнатото споразумение се съгласява да бъде осъден за това, че при условията на продължавано престъпление за периода от 29.11.2015г. – 13.12.2015г. в гр.К., в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93 ал. 1 б. „б“ от НК – сервитьор в „С.Б.Л.К.“ присвоил чужди движими вещи: пари на обща стойност 1 862.99 лв., собственост на „К.“ ООД с МОЛ Н. А.Н. от гр.К., връчени му в това качество, като до приключване на съдебното следствие пред първоинстанционния съд присвоените пари са внесени, поради което  за извършеното престъпление по чл.205 ал.1 т.1 във вр. с чл.201 във вр. с чл.26 ал.1 от НК  му се  определя   наказание с приложението на чл.55 ал.І т.2, б.“б“  от НК «ПРОБАЦИЯ»  и налагане на  следните пробационни мерки на основание чл.42а ал.2 т.1 и 2 от НК:

- «Задължителна регистрация по настоящ адрес»***  за срок от 6 (шест) месеца и явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично;

- «Задължителни периодични срещи с пробационен служител» за срок от 6 (шест) месеца;

- «Включване в програми за обществено въздействие» за срок от 6 (шест) месеца.

ПРЕКРАТЯВА   наказателното производство по НОХД № 153/2016г. по описа на Районен съд гр.Каварна, водено срещу Е.Ф.И.,  обвинен в извършване на престъпление по чл.205, ал.1, т.1 с чл.201 вр. с чл.26, ал.1 от НК  предмет на ДП №02/2016г. по описа на РУ Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи в 13.50 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на  07.07.2016г.

                                                                                 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                                  СЕКРЕТАР: