П Р О Т О К О Л

гр. Каварна, 02.06.2017 г.

 

Каварненският  районен съд в публично съдебно заседание   на втори юни  през две хиляди и седемнадесета  година  в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 

при участието на секретаря: А.М.и прокурора: БОНКА К.-БЕЛЧЕВА  сложи на разглеждане  

НОХД № 153  по описа за 2017 година докладвано от Районния съдия.        

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр. Каварна редовно призована се представлява от Прокурор Бонка К. -БЕЛЧЕВА.

ОБВИНЯЕМИЯТ  Ц.С.Й.  редовно призован се явява лично и се представлява от адв.М.К. ***, назначена за служебен защитник по ДП №45/28.03.2017 г..

СЪДЪТ запитва страните за становището им по хода на делото.

ПРОКУРОРЪТ - Да се даде ход на делото.

АДВ.К.   - Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ, на основание чл.272 от НПК снема самоличността на обвиняемия.

Ц.С.Й.,  ЕГН:**********, роден на *** ***, български гражданин, българин, с адрес ***,  средно  образование, не женен, безработен, осъждан.

СЪДЪТ разяснява правата на обвиняемия   в наказателния процес.

ОБВИНЯЕМИЯТ  Ц.Й.  - Разбрах какви са правата ми. Не правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

СЪДЪТ запитва страните имат ли искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

ПРОКУРОРЪТ - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

АДВ.К.  - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

С оглед становището на страните СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

СЪДЪТ ДОКЛАДВА сключеното между Бонка К. - Белчева  прокурор при Районна прокуратура  гр.Каварна и адвокат М.К.  - защитник на обвиняемия Ц.С.Й. споразумение по реда на чл.381 от НПК, постигнато след приключване  на ДП45/2017 г. по описа на Районно управление  гр.Каварна за извършено от обвиняемия   престъпление по чл.197, т.2 вр. с чл.194, ал.3 вр. с ал.1  от  НК.

СЪДЪТ запитва страните поддържат ли постигнатото между тях споразумение.

ПРОКУРОРЪТ -  Господин Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение.  Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

АДВ.К.  -  Господин Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният   ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен   е  с тях и доброволно се отказва  от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го  одобрите.

СЪДЪТ запитва обвиняемия  разбира ли обвинението, признава  ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен   ли  е  с  тях и доброволно ли  е   подписал  споразумението. 

ОБВИНЯЕМИЯТ   Ц.Й.    - Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 283 от НПК прочита приложените по ДП45/2017 г. по описа РУ гр.Каварна доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ - Няма да сочим други доказателства.

АДВ.К.  -  Нямаме искания по доказателствата.

СЪДЪТ предоставя на обвиняемия   право на последна дума.

ОБВИНЯЕМИЯТ Ц.Й. - Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл.382, ал.6 от НПК вписва в протокола съдържанието на споразумението:

ОБВИНЯЕМИЯТ  Ц.С.Й.    се признава за виновен в това, че на 28.03.2017 г. в гр.Каварна от паркиран пред склад на МХС „П.““ товарен автомобил  марка „М.**“ ***, собственост на „Д.““ ЕООД гр.Каварна, противозаконно е отнел чужди движими вещи,  един стек – 24  броя  кутии „Кока Кола“, на обща стойност 20,40  лева от владението на М.С.Р. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят е маловажен и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, откраднатите вещи са били върнати и заместени -  престъпление по чл.197, т.2 вр. с чл.194, ал.3  вр. с ал.1  от НК.

За извършеното от обвиняемия  Ц.С.Й.   престъпление  по чл.197, т.2  вр. с чл.194, ал.3  вр. с ал.1 от НК  да му бъде  определено наказание -   “Глоба“ в размер на 100,00 (сто) лева.

Причинените с престъплението имуществени  вреди общо в размер на

20,40  лева са възстановени /л.40 и л.44 по делото – протоколи за доброволно предаване/.

         Направените по досъдебното производство разноски в размер на 158,70 лева СПЕ да се заплатят от обвиняемия.

 

 

ПОДПИСИ:

 

ПРОКУРОР: БОНКА КОСТАДИНОВА                      .……………..                            

 

АДВОКАТ: М.К.                        ………………

 

ОБВИНЯЕМ: Ц.С.Й.           ……………….

 

 

 

СЪДЪТ, след полагане подписите на страните и като установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл.381 от НПК ред между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала  счита, че същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство против обвиняемия    прекратено.

Водим от изложеното и на основание чл.382 ал.7 от НПК СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП гр. Каварна от една страна и обвиняемия   по ДП45/2017 г. по описа на РУ гр.Каварна  лично и представляван  от защитника си адв.М.К. ***, по силата на което Ц.С.Й.   се признава за виновен в това, че на 28.03.2017 г. в гр.Каварна от паркиран пред склад на МХС „П.““ товарен автомобил  марка „М. **“ **, собственост на „Д.““ ЕООД гр.Каварна, противозаконно е отнел чужди движими вещи един стек – 24  броя  кутии „Кока Кола“,  на обща стойност 20,40  лева от владението на М.С.Р. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят е маловажен и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, откраднатите вещи са били върнати и заместени, поради което и на основание   чл.197, т.2 вр. с чл.194, ал.3  вр. с ал.1  от НК му налага наказание:   “ГЛОБА“ в размер на 100,00 (сто) лева.

На основание чл.189, ал.3 от НПК направените по делото разноски в размер на 158,70  лева (сто петдесет и осем лева и седемдесет стотинки) се възлагат на обвиняемия Ц.С.Й., платими в полза на Държавата, по сметка на РС Каварна.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №153/2017 г. по описа на Районен съд гр. Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи 14.15 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 02.06.2017 г.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

СЕКРЕТАР: