П Р И С Ъ Д  А

                                                              №…….

                                              гр.Каварна  12.09.2016г.

 

                                            В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

         Каварненският районен съд в открито съдебно заседание на дванадесети септември две хиляди и шестнадесета година в следния състав:

                                                                              

                                                                     Председател: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ                                    Съдебни заседатели: 1.И.П.                                                                            2.Г.А.

                                                                                                 

при секретаря: Е.Ш.

в присъствието на Районния прокурор на КРП-ГАЛИН ГАВРАИЛОВ

разгледа докладваното от Председателя

НОХД №  154 по описа за 2016год. и

 

                                   П Р И С Ъ Д И :

ПРИЗНАВА подсъдимият З.И.Л. роден на ***г. в гр.*** с ЕГН ********** ***,българско гражданство,***,начално образование,неопределена професия,безработен,неучащ,осъждан,неженен за ВИНОВЕН в това,че в периода септември 2015г. до 20.01.2016г. в с.Белгун,общ.Каварна при условията на продължавано престъпление,чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот и използване на техническо средство отнел чужди движими вещи,собственост на различни лица:

-за периода м.септември-декември 2015г. в с.Белгун,общ.Каварна от частен дом на улица „***“ № **,чрез използване на техническо средство-клещи и гаечен ключ отнел чужди движими вещи-3бр. спирателни кранчета за чешма,1бр. спирателен кран за водомер,1бр. спирателен кран за шахта,1 метър захранващ кабел за електрическа печка ,2 метра захранващ кабел за хладилник,40 метра кабел-рекордоман,40 метра кабел ПВ А1 с поливенилова изолация,едножилен-4кв.,собственост на С.В.К. ***,на обща стойност 74,15 лева,без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои и

-за периода  01-20.01.2016г. в с.Белгун,общ.Каварна от частен дом на улица „***“ № *,чрез разрушаване на прегради,здраво направени за защита имот отнел чужда движима вещ-1бр. отопляема печка на твърдо гориво,собственост на Я.И.М. от с.с.,на стойност 39 лева,без нейно съгласие,с намерение противозаконно да я присвои,всичко на обща стойност-113,50 лева,поради което и на основание  чл. 195, ал.1, т.3 и т.4 във вр с чл.194, ал.1 във вр. чл.26, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 1/една/ година,като на основание чл.373 ал.3,вр. с чл.371 т.2 от НПК във връзка с чл.58а ал.1 от НК НАМАЛЯВА  така наложеното наказание с 1/3,като определя окончателно наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 8/осем/ месеца което наказание да изтърпи ефективно в затвор от затворен тип на основание чл.60 ал.1 от ЗИНЗС и при строг режим на основание чл.61 ал.1 т.2 от ЗИНЗС.

НА ОСНОВАНИЕ чл.25 ал.1 вр. с чл.23 ал.1 от НК ГРУПИРА, наложеното наказание с Присъда № 1/08.01.2016г. по НОХД № 291/2015г. по описа на Районен съд гр.Каварна-„лишаване от свобода“ за срок от 4/четири/ месеца ,като изпълнението на наказанието е на основание чл.69 ал.1 от НК за изпитателен срок от две години,влязла в сила на 26.01.2016г. и наложеното наказание по настоящото дело- „лишаване от свобода“ за срок от 8/осем/ месеца което наказание да изтърпи ефективно в затвор от затворен тип на основание чл.60 ал.1 от ЗИНЗС и при строг режим на основание чл.61 ал.1 т.2 от ЗИНЗС,като определя едно общо най-тежко наказание на подсъдимия З.И.Л. -„Лишаване от свобода“ за срок от 8/осем/ месеца което наказание да изтърпи ефективно в затвор от затворен тип на основание чл.60 ал.1 от ЗИНЗС и при строг режим на основание чл.61 ал.1 т.2 от ЗИНЗС.

ОСЪЖДА подсъдимият З.И.Л. ,със снета по-горе самоличност да заплати по сметка на Каварненски Районен съд,направените по делото разноски в размер на 87,65/осемдесет и седем лева и шестдесет и пет стотинки/лева.

ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване или протест в 15/петнадесет/ дневен срок от днес пред Окръжен съд – гр.Добрич.

        

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:..................................                        

                                      СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1..............................

                                     2.................................

 

М О Т И В И

 

         към присъда по НОХД №154 по описа за 2016 год. на Каварненски районен съд.

         На 09.06.2016г. в КРС е постъпил обвинителен акт по вх. Пр. №120/2016г. по описа на РП-Каварна, ведно с материалите по ДП № 28/2016г.по описа на РУ гр.Каварна, по който е образувано производство пред първа инстанция срещу подсъдимият З.И.Л.    роден на ***г. в гр.*** с ЕГН ********** ***,българско гражданство,***,начално образование,неопределена професия,безработен,неучащ,неосъждан,неженен за това,че в периода септември 2015г. до 20.01.2016г. в с.Белгун,общ.Каварна при условията на продължавано престъпление,чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот и използване на техническо средство отнел чужди движими вещи,собственост на различни лица:

-за периода м.септември-декември 2015г. в с.Белгун,общ.Каварна от частен дом на улица „***“ № **,чрез използване на техническо средство-клещи и гаечен ключ отнел чужди движими вещи-3бр. спирателни кранчета за чешма,1бр. спирателен кран за водомер,1бр. спирателен кран за шахта,1 метър захранващ кабел за електрическа печка ,2 метра захранващ кабел за хладилник,40 метра кабел-рекордоман,40 метра кабел ПВ А1 с поливенилова изолация,едножилен-4кв.,собственост на С.В.К. ***,на обща стойност 74,15 лева,без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои и

-за периода  01-20.01.2016г. в с.Белгун,общ.Каварна от частен дом на улица „***“ № *,чрез разрушаване на прегради,здраво направени за защита имот отнел чужда движима вещ-1бр. отопляема печка на твърдо гориво,собственост на Я.И.М. от с.с.,на стойност 39 лева,без нейно съгласие,с намерение противозаконно да я присвои,всичко на обща стойност-113,50 лева,престъпление по чл. 195, ал.1, т.3 и т.4 във вр с чл.194, ал.1 във вр. чл.26, ал.1 от НК.

Наказателното производство по делото се провежда по реда на глава ХХVII-съкратено съдебно следствие в производството пред I инстанция.

         Подсъдимият разбира в какво е обвинен,признава се за виновен,прави пълни самопризнания и изразява съжаление за извършеното.Моли съда за снизхождение при определяне на наказанието.

            Представителят на Районна прокуратура поддържа повдигнатото обвинение срещу З.И.Л. за престъпление по чл. 195, ал.1, т.3,т.4 и т.7 във вр с чл.194, ал.1 във вр. чл.26, ал.1 във връзка с чл.28 ал.1 от НК.Намира,че проведеното съдебно следствие потвърждава фактическата обстановка отразена в обвинителния акт, като счита обвинението за доказано от обективна и субективна страна,въз основа на събраните в хода на ДП № 28/2016г. по описа на РУП Каварна и на проведеното съдебно следствие писмени и гласни доказателства.С оглед на предвиденото в инкриминирания текст на закона наказание представителят на обвинението предлага на подсъдимия да бъде наложено наказание „лишаване от свобода” за срок от една година,като чрез редукция по чл.58а ал.1 от НК окончателния размер на наказанието да бъде определено на осем месеца„лишаване от свобода”, което на основание чл.60 ал.1 от ЗИНЗС следва да бъде изтърпяно в затвор или затворническо общежитие от затворен тип при строг режим на основание чл.61 ал.1 от ЗИНЗС.

         Назначеният служебен защитник на подсъдимия З.И.Л. изразява становище,че в хода на досъдебното производство се установи чрез признанието на подсъдимия авторството на инкриминираното деяние и при условията на глава ХХVII от НПК подсъдимият признава всички факти и обстоятелства изложени в обвинителния акт и тези които са установени в досъдебното производство.По отношение определяне на наказанието,изразява несъгласие с представителя на Районна прокуратура гр.Каварна който предлага наказание „лишаване от свобода“ към предвидения в закона минимум и съответно след определяне размера на наказанието да се приложи и редукцията по чл.58а от НК,като така определеното наказание да бъде изтърпяно ефективно.Пледира,че към момента на извършване на деянието подс.Л. е с чисто съдебно минало,предмета на престъпното посегателство е с ниска стойност,поради което са налице материално правните предпоставки за приложение института на условното осъждане.

         След преценка на събраните по делото доказателства, съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

 

ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА

 

От данните за личността на подс.Л. е видно,че към момента на извършване на деянията,предмет на настоящото производство е бил с чисто съдебно минало и с не добри характеристични данни.Като непълнолетен е бил регистриран в ДПС при РУ-Каварна за противообществени прояви и за самоволно напускане на дома и скитничество,като са му налагани различни възпитателни мерки.

Подсъдимият Л. живеел в семейството на по-големия си брат В. И.Л. ***,тъй като майка му е в ***,баща му е починал.Обвиняемия е завършил 10 клас в ПУИ“Л.Каравелов“ гр.Каварна.

Поради липса на средства за периода месец септември 2015г.-20.01.2016г. подсъдимият решил да извърши кражби от домове в с.Белгун,за които знаел,че са необитаеми.

Първата кражба подсъдимият извършил в периода  месец септември-декември 2015г.Знаел,че в с.Белгун,общ.Каварна в частен дом на улица „***“ № ** не живее постоянно никой.Къщата била собственост на С.В.К. ***.Подсъдимият прескочил каменната ограда и отишъл до къщата.В себе си носел едни клещи с които започнал да изважда едно по едно пирончетата с които е било закрепено стъклото на един от прозорците.Свалил стъклото,отворил прозореца и влязъл вътре в къщата.Огледал къщата и мазата,какво може да отнеме и взел 3бр. спирателни кранчета за чешма,1бр. спирателен кран за водомер,1бр. спирателен кран за шахта,1 метър захранващ кабел за електрическа печка ,2 метра захранващ кабел за хладилник.При отвиване кранчето на водомера водата започнала да тече и да пълни мазата.Подсъдимият се изплашил и излязъл от къщата.Отвън забелязъл два черни кабела,които били положени от къщата към стопанските постройки.Качил се на стълба и с клещите ги отрязъл и взел 40 метра кабел-рекордоман,40 метра кабел ПВ А1 с поливенилова изолация,едножилен-4кв.След това се прибрал в дома си  и обгорил кабела,който продал в пункт за изкупуване на черни и цветни метали „***“ЕООД в гр.Каварна на св.Н.Д..Поради това,че подсъдимият нямал лична карта и количеството което продал било минимално,свидетеля не го вписал в тетрадката на пункта..За всичко което продал получил сумата от 15 лева,за които подсъдимият твърди че използвал,за да си купи храна.

Според оценката на вещото лице стойността на предмета на посегателство е 74.15лева.

В периода началото на месец януари  2016г.-20.01.2016г. подсъдимият отново не разполагал със средства за прехрана и решил да открадне нещо от улица „***“ № * в с.Белгун,собственост на Я.И.М..Свидетелката не живеела там,а в друга къща в същото село.Имота и бил наследствен и тя периодично го посещавала ,за да проверява дали няма престъпни посегателства срещу имуществото и там.Около 20.00ч. подсъдимият Л. отишъл до къщата и през оградата влязъл в двора.През прозорец до входната врата,който дръпнал и поради това,че дървеното черчеве било прогнило,прозорецът целият се откъснал и паднал на земята.Влязъл в къщата и започнал да оглежда какво може да вземе,за да може след това да го продаде.В една от стаите видял 1бр. отопляема печка на твърдо гориво.Същата била малка,желязна.Изкарал я отвън.След това се върнал до дома си,взел една количка  и я пренесъл до дома на св.Е.К.,на когото я продал за 10лева.С получените пари твърди,че си купил хляб.

Според оценката на вещото лице стойността на предмета на посегателство е 39 лева.

С Протокол за доброволно предаване от 18.02.2016г. подсъдимият Л. доброволно предал отопляема печка на твърдо гориво,която с разписка от 18.02.2016г. е върната на собственика св.Я.М..

Според заключението на вещото лице по назначената за нуждите на делото оценъчна експертиза,отнетите вещи възлизат на обща стойност 133.50 лева,от които 74.15лева,невъзстановени и 39 лева възстановени.

 

           ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА

 

Съдът приема горната фактическа обстановка въз основа на събраните по делото писмени и гласни доказателства-обясненията на подсъдимия З.И.Л.,показанията на свидетелите-С.В.К.,Я.И.М.,Н.Ж.Д. и Е.М.К.,протокол за оглед на местопроизшествие,2бр. фотоалбуми,протокол за следствен експеримент,протокол за доброволно предаване,оценъчна експертиза,разписка,характеристични данни,ДСМПИС.

         Фактическата обстановка по делото е  установена по безспорен и категоричен начин,след внимателен анализ на всички събрани и проверени по надлежния процесуален ред доказателствени материали,както и приобщените към делото,по предвидения процесуален ред и при спазване на процесуалните изисквания за събирането и проверката им писмени доказателства имащи значение за изхода на делото и разкриващи релевантни за делото факти.Събраните по делото доказателствени материали са безпротиворечиви,взаимно допълващи се и установяват по несъмнен начин релевантните за отговорността на подсъдимият обстоятелства.

Подсъдимият З.И.Л. прави пълни самопризнания,като в обясненията си излага механизма на извършване на деянието за които му е повдигнато обвинение.Самопризнанията му се подкрепят  от събраните в досъдебното производство  и в хода на съдебното следствие доказателства.

Съдът кредитира изцяло дадените в хода на досъдебното производство и приобщени към доказателствения материал по делото показания на свидетелите С.В.К.,Я.И.М.,Н.Ж.Д. и Е.М.К.,като намира същите за логични,последователни,безпротиворечиви,безпристрастни,взаимно допълващи се и са подкрепени от останалите събрани и приложени по делото доказателства,още повече,че горепосочените свидетели са поели и наказателна отговорност по чл.290 от НК и няма индиция за тяхната заинтересованост.

В показанията на горепосочените свидетели не са открити вътрешни противоречия,които да изключват достоверността им в тяхната цялост.Горепосочените показания депозирани в настоящия процес са единни и напълно правдоподобни относно основните факти по делото във връзка с извършването на инкриминираното деяние от подсъдимият З.И.Л..

Заключението на назначената и изготвена по делото оценъчна експертиза Съдът възприе изцяло,като счете,че същата е обективна,компетентна,всестранна,пълна и относима към предмета на доказване в производството в съответните фази на процеса на базата на представените от компетентните органи материали.Освен това заключението не е оспорено от страните в процеса.

Останалите събрани в процеса писмени доказателства- протокол за оглед на местопроизшествие,2бр. фотоалбуми,съдът кредитира изцяло,като прие,че са единни,непротиворечиви,взаимно допълващи се и кореспондират със събраните по делото гласни доказателства и са относими към основния факт,включен в предмета на доказване по делото.

Преценявайки горепосочените писмени и гласни доказателства,Съдът намира,че те съставляват в своята съвкупност система от факти,свързани помежду си с основния факт,представляват отделни доброкачествени звена от веригата,намират се в хармония и водят до извод,който е единствено възможен,изключващ всички останали относно авторството на деянието и виновността на дейците.

Според разбирането на настоящия съдебен състав,обвинението по делото по отношение на подсъдимият З.И.Л. е доказано по несъмнен начин,не само въз основа на самопризнанията на подсъдимият,съдържащи преки доказателства относно извършването на деянието от подсъдимият,но и на базата на инкорпориращите косвени доказателства за изложените в свидетелските показания на С.В.К.,Я.И.М.,Н.Ж.Д. и Е.М.К.  обстоятелства и писмените доказателства,които кореспондират със събраните по делото гласни доказателства и са относими към основния факт,включен в предмета на доказване по делото.

Преценявайки горепосочените писмени и гласни доказателства,Съдът намира,че те съставляват в своята съвкупност система от факти,свързани помежду си с основния факт,представляват отделни доброкачествени звена от веригата,намират се в хармония и водят до извод,който е единствено възможен,изключващ всички останали относно авторството на деянието и виновността на дееца.

                                          ОТ ПРАВНА СТРАНА:     

 

При така установената безспорна фактическа обстановка съдът приема, че с деянието си подсъдимият З.И.Л. е реализирал обективните и субективни признаци на състава по чл.195 ал.1 т.3 и т.4,вр. с чл. 194, ал.1 вр. с чл.26 ал.1 от НК.

         Изпълнителното деяние на извършената от подсъдимият З.И.Л.  кражба е осъществено чрез действие и се изразява в това деецът да прекрати фактическата власт върху вещите,която до момента на деянието се упражнява от С.В.К. по първа точка от обвинението и от Я.И.М. по втора точка от обвинението и същевременно установява  своя фактическа власт върху инкриминираните вещи.Касае се за типично резултатно престъпление.Престъпния резултат е именно промяната във фактическата власт  върху предмета на посегателството,настъпила следствие на деянието.Елемент от обективната страна на деянието в процесния случай е отсъствието на съгласие на владелеца за отнемане на инкринираните вещи.Това съгласие липсва в конкретния случай,тъй като лицето което е владеело инкриминираните вещи не е направило изрично волеизявление,че е съгласен субектите на престъплението да установят фактическа власт върху предмета на престъплението.Освен прекият умисъл за отнемане на предмета подсъдимият З.И.Л. е действувал с намерение противозаконно да присвои вещите предмет на инкриминираното деяние.Такова намерение е налице,тъй като подсъдимият е  желаел след деянието да се разпорежда с предмета в свой интерес.В процесния случай конкретното съдържание на присвоителното намерение се изразява в юридическо разпореждане  с предмета на инкриминираното деяние.

От субективна страна деянието е извършено при форма на вината пряк умисъл от страна на подсъдимият З.И.Л..Той е съзнавал общественоопасния характер на деянието си, предвиждал е настъпването на общественоопасните му последици и е целял те да настъпят. Съзнавал е,че предприема действия по лишаване от фактическа власт владелеца на чужда вещ, предвиждал е преминаването и в своя фактическа власт и е предприел действия по осъществяването му.

         Съдът намира, че по отношение на подсъдимият З.И.Л. е било налице специфичното за този вид престъпление намерение–противозаконно да се присвои вещта–предмет на престъплението.

         Кражбата извършена от подсъдимия З.И.Л. следва да се квалифицира по чл.195 ал.1 т.3 от НК,тъй като е извършена,чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот- свалил стъклото,отворил прозореца и влязъл вътре в къщата.В процесния случай прозореца е бил предназначен и е от естество да ограничи достъпа на трети лица до хора или вещи.Изпълнителното деяние включва  преодоляване на преградата и отнемане на вещите,като преодоляването е необходимо условие,за да се осъществява отнемането.Кражбата извършена от подсъдимия З.И.Л. следва да се квалифицира по чл.195 ал.1 т.4 от НК,тъй като субекта на престъплението е използувал техническо средство- клещи с които започнал да изважда едно по едно пирончетата с които е било закрепено стъклото на един от прозорците ,като при тази квалифицирана кражба извършването на техническа операция е необходимо условие за осигуряване достъп до вещите и за отнемането им.

От събраните по делото доказателства- характеристични данни,справка за съдимост е видно, че обществената опасност на подсъдимия е висока.

Кражбата е извършена от подсъдимия З.И.Л. при условията на продължавано престъпление,тъй като са извършени повече от две единични деяния,които осъществяват поотделно един и същи състав на едно и също по вид престъпление,извършени са през непродължителни периоди от време,при една и съща обстановка и при еднородност на вината,като последващите деяния се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшествуващите.

 

         ПО ВИДА И РАЗМЕРА НА НАКАЗАНИЕТО

                                                            

При реализиране наказателната отговорност на подсъдимия З.И.Л. съдът взе предвид степента на обществена опасност на деянието по 195, ал.1, т.3и т.4, във връзка с чл. 194, ал.1,във връзка с чл.26 ал.1 от НК.Съобразно критерия на чл.93, т.7 от НК то е тежко и е с висока степен на обществена опасност.

При реализиране наказателната отговорност на подсъдимия З.И.Л. съдът взе предвид и подбудите за извършване на деянието,както и другите смекчаващи и отегчаващи отговорността обстоятелства,с оглед индивидуализация на наказанието по смисъла на чл.54 от НК.

Причина за извършване на деянието е проявено ниско правосъзнание,стремеж за лесно и бързо облагодетелствуване по неправомерен начин.

         Смекчаващи отговорността обстоятелства са оказано съдействие в хода на проведеното разследване и направени самопризнания,а отегчаващо отговорността обстоятелство-лоши характеристични данни.

Наказателната отговорност на подсъдимият З.И.Л. е определена при превес на смекчаващи отговорността обстоятелства на минимума на предвиденото в инкриминирания текст на закона наказание/”лишаване от свобода” за срок от една година/,което следва да бъде изтърпяно ефективно.На основание чл.373 ал.2 от НПК във връзка с чл.58а от НК намалява така наложеното наказание с 1/3,като определя окончателно наказание „лишаване от свобода” за срок от осем месеца,което наказание да изтърпи ефективно в затвор или затворническо общежитие от затворен тип на основание чл.60 ал.1 от ЗИНЗС и при строг режим на основание чл.61 ал.1 т.2 от ЗИНЗС.По отношение на подс.З.И.Л. не може да намери приложение института на условното осъждане,тъй като за постигане на целите на наказанието и преди всичко за поправянето на подсъдимия е наложително да изтърпи ефективно наказанието.Извършеното престъпление е тежко по смисъла на чл.93 т.7 от НК и е със завишена степен на обществена опасност,която се обуславя от динамиката на извършване на подобен род престъпни деяния.В потвърждение на тезата на настоящия съдебен състав,че условната присъда няма да въздействува възпитателно и поправително на подсъдимия З.И.Л.,поради което не следва да се прилага чл.66 от НК е факта,че на 26.01.2016г.,само шест дни след като подс.Л. е извършил инкринираното деяние при условията на продължавано престъпление,по повод на което му е повдигнато настоящото обвинение е влязла в сила Присъда № 1/08.01.2016г. по НОХД № 291/2015г. по описа на Районен съд гр.Каварна-„лишаване от свобода“ за срок от четири месеца,като изпълнението на наказанието е отложено за срок от две години на основание чл.69 ал.1 от НК.При извършеното от Л. престъпление са се проявили противообществени възгледи,поради което извършеното престъпление е от вида на такива,които в дадения момент изискват по-интензивна обществена реакция,поради което от гледна точка на въздействието върху неустойчивите граждани и обществеността въобще прилагането на условното осъждане би било несъобразно с изразените в НК цели на наказателната политика.Извършването на противообществени деяния  не е изолирана проява в живота на подс.Л.,а се превръща в престъпен навик,който се затвърждава.Извършеното от Л. престъпление е създало специфична престъпна насоченост на субекта.С оглед на това при определяне на наказателната отговорност на подс.Л. съдебния състав прецени,че е обществено оправдано и целесъобразно за действителното поправяне на подсъдимия да изтърпи ефективно наложеното му наказание.

С оглед на установените данни за осъжданията на подсъдимия З.И.Л. съдът намира,че са налице условията на чл.25 ал.1 във връзка с чл.23 ал.1 от НК за определяне на общо наказание на подсъдимия Зл.Л. по НОХД № 291/2015г. по описа на Районен съд гр.Каварна-„лишаване от свобода“ за срок от 4/четири/ месеца, като изпълнението на наказанието е отложено за срок от две години на основание чл.69 ал.1 от НК и наложеното наказание по настоящото дело/НОХД № 154/2016г. по описа на КРС/- „лишаване от свобода“ за срок от 8/осем/ месеца което наказание да изтърпи ефективно в затвор от затворен тип на основание чл.60 ал.1 от ЗИНЗС и при строг режим на основание чл.61 ал.1 т.2 от ЗИНЗС.Установи се,че деянията и по двете осъждания са извършени от З.И.Л. преди да има влязъл в сила съдебен акт за което и да е от тях,поради което следва да бъде определено едно общо наказание-по тежкото от двете -„Лишаване от свобода“ за срок от 8/осем/ месеца което наказание да изтърпи ефективно в затвор от затворен тип на основание чл.60 ал.1 от ЗИНЗС и при строг режим на основание чл.61 ал.1 т.2 от ЗИНЗС

На основание чл.25 ал.1 вр. с чл.23 ал.1 от НК настоящия съдебен състав групира наложеното наказание с Присъда № 1/08.01.2016г. по НОХД № 291/2015г. по описа на Районен съд гр.Каварна-„лишаване от свобода“ за срок от 4/четири/ месеца ,като изпълнението на наказанието е отложено на основание чл.69 ал.1 от НК за изпитателен срок от две години,влязла в сила на 26.01.2016г. и наложеното наказание по настоящото дело/НОХД № 154/2016г. по описа на КРС/- „лишаване от свобода“ за срок от 8/осем/ месеца което наказание да изтърпи ефективно в затвор от затворен тип на основание чл.60 ал.1 от ЗИНЗС и при строг режим на основание чл.61 ал.1 т.2 от ЗИНЗС,като определя едно общо най-тежко наказание на подсъдимия З.И.Л. -„Лишаване от свобода“ за срок от 8/осем/ месеца което наказание да изтърпи ефективно в затвор от затворен тип на основание чл.60 ал.1 от ЗИНЗС и при строг режим на основание чл.61 ал.1 т.2 от ЗИНЗС.

На основание чл.189 ал.3 от НПК в тежест на подсъдимият З.И.Л. са направените по делото разноски в размер на 87,65 лева.

Съдът намира,че с така наложеното наказание биха били постигнати целите на наказателната политика визирани в чл.36 от НК,както по отношение на индивидуалната,така и по отношение на генералната превенция.

Така мотивиран,Съдът постанови присъдата си.

 

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ :