П Р О Т О К О Л

гр. Каварна, 07.06.2017 г.

 

Каварненският  районен съд в публично съдебно заседание  на седми юни през две хиляди и седемнадесета  година  в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 

при участието на секретаря: Е.Ш.

и прокурора: БОНКА КОСТАДИНОВА-БЕЛЧЕВА  сложи на разглеждане  

НОХД № 155  по описа за 2017 година докладвано от Районния съдия.        

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр. Каварна редовно призована се представлява от Прокурор Бонка КОСТАДИНОВА-БЕЛЧЕВА.  

ОБВИНЯЕМИЯТ Я.С.Д. редовно призован се явява лично и се представлява от адв. Д.Н. ***, редовно упълномощена и приета по делото.

СЪДЪТ запитва страните за становището им по хода на делото.

ПРОКУРОРЪТ - Да се даде ход на делото.

АДВ. Н.  - Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ, на основание чл. 272 от НПК снема самоличността на обвиняемия.

Я.С.Д.,  ЕГН: **********, роден на *** ***, български гражданин, живущ ***,  с основно образование,  работи, неженен, осъждан.

СЪДЪТ разяснява правата на обвиняемия   в наказателния процес.

ОБВИНЯЕМИЯТ Я.Д.  - Разбрах какви са правата ми. Не правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

СЪДЪТ запитва страните имат ли искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

ПРОКУРОРЪТ - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

АДВ. Н. - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

С оглед становището на страните СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

СЪДЪТ ДОКЛАДВА сключеното между Бонка Костадинова-Белчева  прокурор при Районна прокуратура  гр. Каварна и адвокат Д.Н.  - защитник на обвиняемия Я.С.Д. споразумение по реда на чл. 381 от НПК, постигнато след приключване  на НП № 23/2017 г. по описа на Районно управление  гр. Шабла за извършено от обвиняемия   престъпление по чл. 345, ал. 2 от  НК.

СЪДЪТ запитва страните поддържат ли постигнатото между тях споразумение.

ПРОКУРОРЪТ -  Господин Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение.  Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

АДВ. Н.  -  Господин Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният   ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен   е  с тях и доброволно се отказва  от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го  одобрите.

СЪДЪТ запитва обвиняемия  разбира ли обвинението, признава  ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен   ли  е  с  тях и доброволно ли  е   подписал  споразумението. 

ОБВИНЯЕМИЯТ Я.Д. - Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 283 от НПК прочита приложените по НП23/2017 г. по описа РУ гр. Шабла доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ - Няма да сочим други доказателства.

АДВ. Н.  -  Нямаме искания по доказателствата.

СЪДЪТ предоставя на обвиняемия   право на последна дума.

ОБВИНЯЕМИЯТ Я.Д. - Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 382, ал. 6 от НПК вписва в протокола съдържанието на споразумението:

ОБВИНЯЕМИЯТ  Я.С.Д.  се признава за виновен в това, че  на 31.05.2017 г. в с. ***, общ. Шабла,ул. „***“ управлявал моторно превозно средство – мотопед с неустановена марка и модел с рама ***, което не е регистрирано по надлежния ред – Наредба № I-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства от Министерство на вътрешните работи - престъпление по чл. 345, ал. 2 от НК.

Страните приемат от правна страна, че с горното обвиняемият е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление, наказуемо по чл. 345 ал. 2 от НК.

Деянието е извършено от обвиняемия при форма на вината – пряк умисъл.

За извършеното престъпление  по посочения текст от НК на обвиняемия се налага наказание „ГЛОБА“ в размер на 200 лева.

С деянието няма причинени вреди.

Веществени доказателства по делото не са иззети.

Разноски по делото няма сторени.

 

ПОДПИСИ:

 

 ПРОКУРОР: БОНКА КОСТАДИНОВА-БЕЛЧЕВА                 .……………..                             

 

АДВОКАТ: Д.Н.                                       ………………

 

ОБВИНЯЕМ: Я.С.Д.                        ……………….

 

 

СЪДЪТ, след полагане подписите на страните и като установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл. 381 от НПК ред между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала счита, че същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство против обвиняемия    прекратено.

Водим от изложеното и на основание чл. 382 ал. 7 от НПК СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП гр. Каварна от една страна и обвиняемия   по НП № 23/2017 г. по описа на РУ гр. Шабла  лично и представляван  от защитника си адв. Д.Н. ***, по силата на което

Я.С.Д.,  ЕГН: **********, роден на *** ***, български гражданин, живущ ***,  с основно образование,  работи, неженен, осъждан се признава  за виновен в това,  че на 31.05.2017 г. в с. ***, общ. Шабла,ул. „***“ управлявал моторно превозно средство – мотопед с неустановена марка и модел с рама***, което не е регистрирано по надлежния ред – Наредба № I-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства от Министерство на вътрешните работи, поради което и на основание чл. 345, ал. 2 от НК му налага наказание ГЛОБА в размер на 200.00 (двеста) лева.

 

 ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 155/2017 г. по описа на Районен съд гр. Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи 14.15 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 07.06.2017 г.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

СЕКРЕТАР: