О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

Гр.Каварна, 27.06.2016год.

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в закрито съдебно заседание проведено на двадесет и седми юни две хиляди и шестнадесета година,  в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

 

Като разгледа докладваното от съдията НОХД №157/2016год. по описа на КРС и за да се произнесе, взе предвид следното:

НОХД №157/2016год. по описа на КРС е образувано с Разпореждане на Председателя на съда от 21.06.2016г. въз основа на внесен Обвинителен акт на Районна прокуратура-Каварна срещу И.Д.К..

След запознаване с Обвинителния акт и приложенията към него бе установено, че обв.К. е син на Началник РУМВР гр.Шабла – ****** К., който преди това бе дългогодишен Началник на РУМВР гр.Каварна. И двете Районни управления на МВР обслужват съдебния район на РС-Каварна. Съдиите в РС-Каварна са в дългогодишни близки и колегиални отношения с бащата на обвиняемото лице.

С Определение №412/21.06.2016г., Определение №418/22.06.2016г. и Определение №419/22.06.2016г. съдиите Е.Панчева, Ж.Георгиев и В.Узунова са се отстранили от разглеждане на НОХД №157/2016год. по описа на КРС.

От 01.07.2016г. съдия Д.Димитров напуска РС-Каварна и встъпва в длъжност в Районен съд-Варна, поради което е изключен от системата за случайно разпределение на съдебни производства.

Поради изложеното е невъзможно формиране на състав при Каварненски районен съд за разглеждане на НОХД №157/2016год. по описа на КРС.

Горното налага производството по делото пред сезирания съд да бъде прекратено и същото да бъде изпратено на Върховен касационен съд, за определяне на друг равен по степен съд.

Мотивиран от изложеното и на осн. чл.43, т.3 от НПК, председател на КРС

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №157/2016год. по описа на КРС на осн. чл. 43, т.3 от НПК.

 

ИЗПРАЩА НОХД №157/2016год. по описа на КРС на Върховен касационен съд, за определяне на друг равен по степен съд.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: