П Р О Т О К О Л

гр.Каварна, 28.06.2016г.

 

КАВАРНЕНСКИЯТ  РАЙОНЕН СЪД на двадесет и осми юни през две хиляди и шестнадесета година, в публично съдебно заседание в следния състав:

                                                          Председател: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

                                                         Съдебни заседатели:

Секретар: А.М.

Прокурор: БОНКА КОСТАДИНОВА-БЕЛЧЕВА

Сложи за разглеждане докладваното от районен съдия НОХД № 158 по описа за 2016г.

 

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

ПОДСЪДИМИЯТ Р.А.И. - редовно призован, чрез Началника на следствен арест гр.Добрич, се явява лично, воден от органите на ОЗ „Охрана” гр.Добрич и се представлява от адв.И.Р. от ДАК, назначена за служебен защитник  в хода на досъдебното производство.

КАВАРНЕСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - редовно призована, се представлява от прокурор Бонка Костадинова-Белчева.

Съдът запитва страните за становището им

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

АДВ. Р.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СНЕМА САМОЛИЧНОСТТА НА ПОДСЪДИМИЯ:

Р.А.И.  - роден на ***г***, български гражданин, живущ ***, основно образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН **********.

СЪДЪТ разясни правата на подсъдимия в наказателния процес.

ПОДСЪДМИЯТ Р.А.И. Разбрах какви са правата ми. Не правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

Съдът запита страните имат ли искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

ПРОКУРОРЪТ: Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

АДВ. Р.: Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

С оглед становището на страните, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

СЪДЪТ ДОКЛАДВА сключеното между Бонка Костадинова-Белчева – прокурор при РП Каварна и адвокат И.Р. - защитника на обвиняемия Р.А.И., споразумение по реда на чл.381 от НПК, постигнато след приключване ДП №90/2016г. по описа на Районно управление гр.Каварна за извършено от обвиняемия престъпление по чл.196, ал.1, т.1 във вр. с чл.194, ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 във вр. с чл.29, ал.1, б.“б“ от НК.

СЪДЪТ запита страните поддържат ли постигнатото между тях споразумение.

ПРОКУРОРЪТ: Господин Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

АДВ.Р.:  Господин Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен е с тях и доброволно се отказва от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го  одобрите.

СЪДЪТ запита подсъдимия разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с тях и доброволно ли е подписал споразумението. 

ПОДСЪДИМИЯТ: Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

Съдът на осн. чл.283 от НПК прочита приложените по досъдебно производство №90/2016г. по описа РУ гр.Каварна доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ: Няма да сочим други доказателства.

АДВ.Р.:  Нямаме искания по доказателствата.

СЪДЪТ предоставя на подсъдимия право на последна дума.

ПОДСЪДИМИЯТ: Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ на основание чл.382, ал.6 от НПК вписва в протокола съдържанието на споразумението.

ПОДСЪДИМИЯТ Р.А.И. се признава за виновен в това, че през периода  28.04.2016г. - 19.05.2016г. в с.В. при условията на опасен рецидив и продължавано престъпление е  отнел  чужди движими вещи, собственост на различни лица: на 28.04.2016г. в с.В. общ.Каварна от частен дом на ул.****, отнел чужди движими вещи – 1 бр.шублер за мерене на железа, 3 пакета с капачки – големи, 1 комплект „замби“, 1 комплект с 15 броя гаечни ключове, 1 комплект с 10 броя бургии, собственост на Н. И. ***, на обща стойност 89,60 лв., без негово  съгласие с намерение противозаконно да ги присвои; на 19.05.2016г. в с.В. общ.Каварна от частен дом на ул.****, отнел чужди движими вещи – сумата от 40  лева, собственост на С.Д.М. от с.В. общ.Каварна, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, всичко на обща стойност 129,60  лева – престъпление по чл.196, ал.1, т.1 във вр. с чл.194, ал.1 вр. с чл.26,ал.1 във вр. с чл.29, ал.1 , б. б от НК.   

Причинените имуществени вреди  от престъплението са възстановени на пострадалите.

Страните се споразумяват за  извършеното престъпление на  обвиняемия Р.А.И.  да се определи наказание  от  4 (четири) месеца „лишаване от свобода”, което да бъде изтърпяно ефективно на основание чл.60 от ЗИНЗС в затворническо общежитие от закрит тип  при строг режим на основание  чл.61 от ЗИНЗС.

На основание чл.59, ал.1 от НК при изпълнение на наказанието „лишаване от свобода” да се приспадне времето, през което обвиняемият Р.А.И. е бил задържан по мярка „задържане под стража”,  считано от 20.05.2016 г.

Направените по досъдебното производство разноски в размер на 57,96 лева за СОЕ да бъдат възложени в тежест на обвиняемия И..

 

ПОДПИСИ:

 

ПРОКУРОР: БОНКА КОСТАДИНОВА-БЕЛЧЕВА ...............................

 

АДВОКАТ: И.И.Р.   ................................................

 

ПОДСЪДИМ: Р.А.И.  ...................................

 

Съдът, след полагане подписите на страните и като установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл.381 от НПК ред, между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала, предвид което следва да бъде одобрено, а наказателното производство против подсъдимия – прекратено.

Водим от изложеното и на основание чл.382 ал.7 от НПК, СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП гр.Каварна, от една страна и обвиняемия по ДП № 90/2016г. по описа на РУ гр.Каварна, лично и представляван от защитника си адв.И.Р. от ДАК, по силата на което

ПРИЗНАВА подсъдимия Р.А.И.  - роден на ***г***, български гражданин, живущ ***, основно образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че през периода  28.04.2016г. - 19.05.2016г. в с.В. при условията на опасен рецидив и продължавано престъпление е  отнел  чужди движими вещи, собственост на различни лица: на 28.04.2016г. в с.В. общ.Каварна от частен дом на ул.****, отнел чужди движими вещи – 1 бр.шублер за мерене на железа, 3 пакета с капачки – големи, 1 комплект „замби“, 1 комплект с 15 броя гаечни ключове, 1 комплект с 10 броя бургии, собственост на Н. И. ***, на обща стойност 89,60 лв., без негово  съгласие с намерение противозаконно да ги присвои; на 19.05.2016г. в с.В. общ.Каварна от частен дом на ул.****, отнел чужди движими вещи – сумата от 40  лева, собственост на С.Д.М. от с.В. общ.Каварна, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, всичко на обща стойност 129,60  лева – престъпление по чл.196, ал.1, т.1 във вр. с чл.194, ал.1 вр. с чл.26,ал.1 във вр. с чл.29, ал.1 , б. б от НК, ПОРАДИ КОЕТО и на основание чл.196, ал.1, т.1 във вр. с чл.194, ал.1 във вр. с чл.26,ал.1 във вр.  с чл.29, ал.1 , б. б във вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК му НАЛАГА наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 4 (четири) месеца, което следва да бъде търпяно ефективно на основание чл.60 от ЗИНЗС в затворническо общежитие от закрит тип  при строг режим на основание  чл.61 от ЗИНЗС.

На основание чл.59, ал.1 от НК при изпълнение на наказанието „лишаване от свобода” приспада  времето, през което подсъдимият Р.И. е бил задържан с мярка за неотклонение „Задържане под стража”,   считано от 20.05.2016 год.

На основание чл.189, ал.3 от НПК направените по делото разноски за СОЕ в размер на 57,96 лева (петдесет и седем лева и деветдесет и шест стотинки) се възлагат на подсъдимия, платими в полза на Държавата, по сметка на РС Каварна.  

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

На основание чл.382, ал.10 от НПК за постановеното определение да се съобщи на пострадалите лица - Н. И. *** и С.Д.М. от с.В. общ.Каварна с указание, че могат да предявят граждански иск за неимуществени вреди пред гражданския съд.

Заседанието приключи 14.20 часа.

Протоколът е изготвен на 28.06.2016г.

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………..

 

СЕКРЕТАР: ………………..