П Р О Т О К О Л

гр. Каварна, 16.06.2017 г.

 

Каварненският  районен съд в публично съдебно заседание   на шестнадесети юни през две хиляди и седемнадесета  година  в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 

при участието на секретаря: Е.Ш.

и прокурора: БОНКА КОСТАДИНОВА-БЕЛЧЕВА  сложи на разглеждане  

НОХД № 159 по описа за 2017 година докладвано от Районния съдия.        

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр. Каварна редовно призована се представлява от Прокурор Бонка КОСТАДИНОВА.

ОБВИНЯЕМИЯТ С.Д.И. редовно призован се явява лично и се представлява от адв. С.В. от ***, редовно упълномощен и приет по делото.

СЪДЪТ запитва страните за становището им по хода на делото.

ПРОКУРОРЪТ - Да се даде ход на делото.

АДВ. В.  - Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ, на основание чл.272 от НПК снема самоличността на обвиняемия.

 С.Д.И.,  ЕГН: **********, роден на *** ***, българско гражданство, ***, с основно образование,  неженен – живее на семейни начала, осъждан, безработен.

СЪДЪТ разяснява правата на обвиняемия   в наказателния процес.

ОБВИНЯЕМИЯТ С.И.  - Разбрах какви са правата ми. Не правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

СЪДЪТ запитва страните имат ли искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

ПРОКУРОРЪТ - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

АДВ. В. - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

С оглед становището на страните СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

СЪДЪТ ДОКЛАДВА сключеното между Бонка Костадинова-Белчева  прокурор при Районна прокуратура  гр. Каварна и адвокат С.В.  - защитник на обвиняемия С.Д.И. споразумение по реда на чл. 381 от НПК, постигнато след приключване  на ДП № 60/2017г. по описа на Районно управление  гр. Каварна за извършено от обвиняемия   престъпление по чл. 325 ал. 1 във вр. с чл. 26 ал. 1 от  НК.

СЪДЪТ запитва страните поддържат ли постигнатото между тях споразумение.

ПРОКУРОРЪТ - Господин Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение.  Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

АДВ. В. -  Господин Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен   е  с тях и доброволно се отказва  от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го  одобрите.

СЪДЪТ запитва обвиняемия  разбира ли обвинението, признава  ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен   ли  е  с  тях и доброволно ли  е   подписал  споразумението. 

ОБВИНЯЕМИЯТ   С.И.   - Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 283 от НПК прочита приложените по ДП № 60/2017 г. по описа РУ гр. Каварна доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ - Няма да сочим други доказателства.

АДВ. В.  -  Нямаме искания по доказателствата.

СЪДЪТ предоставя на обвиняемия   право на последна дума.

ОБВИНЯЕМИЯТ С.И. - Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 382, ал. 6 от НПК вписва в протокола съдържанието на споразумението:

ОБВИНЯЕМИЯТ С.Д.И.  се признава за виновен в това, че на 27.04.2017 г. в гр. Каварна при условията на продължавано престъпление на ул. „***“ № **– в двор на частен дом и на ул. „***“ пред магазин за хранителни стоки извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото – отправяне на обидни думи и нецензурни думи и изрази, заплахи, нанасяне на множество удари с ръце и юмруци на различни лица и нанасяне на повърхностна порезна рана с ножка на едно лице - престъпление по чл. 325 ал. 1 вр. с чл. 26 ал. 1  от НК.

Обвиняемият С.Д.И. се признава за виновен за повдигнатото му обвинение по чл. 325 ал. 1 вр. с чл. 26 ал. 1  от НК.

Деянието е извършено от обвиняемия при форма на вината – пряк умисъл.

С престъплението няма причинени щети.

За извършеното престъпление по посочения тест от НК на обвиняемия се налага наказание „Пробация“, което с приложението на чл. 55 ал. 1 т. 2 б. „в“ от НК заменя  с „Глоба“ в размер на 500 лева

и предвиденото по закона по-леко наказание „Обществено порицание“ заедно с наказанието „Пробация“, което следва да бъде изпълнено чрез страниците на обществен вестник „Факел“ гр. Каварна.

С деянието няма причинени имуществени вреди.

Веществени доказателства по делото – 1 бр. ножка с пластмасова дръжка – черно и бяло, с дължина на острието 9 см на основание чл. 53 ал. 1 б. „а“ от НК да се отнеме в полза на Държавата и да се унищожи.

Разноски по делото няма сторени.

 

 

ПОДПИСИ:

 

ПРОКУРОР: БОНКА КОСТАДИНОВА-БЕЛЧЕВА       .……………..                              

 

АДВОКАТ: С.В.                                   ………………

 

ОБВИНЯЕМ: С.Д.И.         ……………….

 

 

СЪДЪТ, след полагане подписите на страните и като установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл. 381 от НПК ред между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала счита, че същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство против обвиняемия    прекратено.

Водим от изложеното и на основание чл. 382 ал. 7 от НПК СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП гр. Каварна от една страна и обвиняемия   по ДП № 60/2017 г. по описа на РУ гр. Каварна  лично и представляван  от защитника си адв. С.В.  от ***, по силата на което

С.Д.И. се признава за виновен в това, че на 27.04.2017 г. в гр. Каварна при условията на продължавано престъпление на ул. „***“ № ** – в двор на частен дом и на ул. „***“ пред магазин за хранителни стоки извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото – отправяне на обидни думи и нецензурни думи и изрази, заплахи, нанасяне на множество удари с ръце и юмруци на различни лица и нанасяне на повърхностна порезна рана с ножка на едно лице, поради което и на основание чл. 325 ал. 1 вр. с чл. 26 ал. 1  във вр. с чл. 55 ал. 1 т. 2 б. „в“ от НК му налага наказание „ГЛОБА“ в размер на 500.00 (петстотин) лв.

и

„ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ“, което следва да бъде изпълнено чрез страниците на общински вестник „Факел“ гр. Каварна.

На основание чл. 53 ал. 1 б. „а“ от НК вещественото доказателство по делото - 1 бр. ножка с пластмасова дръжка – черно и бяло, с дължина на острието 9 см, записано в регистъра за веществени доказателства на Районен съд гр. Каварна за 2017 г. под № 13 да се отнеме в полза на Държавата и да се унищожи като вещи с незначителна стойност съгласно чл. 8 ал. 2  от Инструкция за осъществяване на взаимодействието между Агенция за държавни вземания и Висшия съдебен съвет.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 159/2017 г. по описа на Районен съд гр. Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

Заседанието приключи 14.10 часа.

Протоколът е изготвен на 16.06.2017 г.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

СЕКРЕТАР: