П Р О Т О К О Л

гр. Каварна, 29.06.2018 г.

 

КАВАРНЕНСКИЯТ  РАЙОНЕН СЪД на двадесет и девети юни през две хиляди и осемнадесета година, в публично съдебно заседание в следния състав:

                                                          Председател: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

                                                                      

Секретар: А.М.

Прокурор: ГАЛИН ГАВРАИЛОВ

Сложи за разглеждане докладваното от районен съдия НОХД № 163 по описа за 2018 г.

 

На именното повикване в 10.15 часа се явиха:

ОБВИНЯЕМИЯТ Т.С.Н. - редовно призован,  се явява лично и се представлява от адв. С.В. от АК Варна, редовно упълномощен  с пълномощно приложено по делото.

КАВАРНЕНСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - редовно призована, се представлява от  Районния прокурор  Галин Гавраилов. 

СЪДЪТ запитва страните за становището им по хода на делото.

РАЙОНЕН ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ.В.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СНЕМА САМОЛИЧНОСТТА НА ОБВИНЯЕМИЯ:

Т.С.Н. - роден на *** ***, ЕГН **********,***, български гражданин,  с основно  образование, безработен, неженен, неосъждан.

СЪДЪТ разясни правата на обвиняемия в наказателния процес.

ОБВИНЯЕМИЯТ Т.С.Н.  - Разбрах какви са правата ми. Не правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

СЪДЪТ запита страните имат ли искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

РАЙОНЕН ПРОКУРОР: Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

АДВ.В.: Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

С оглед становището на страните, СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА сключеното между Галин Гавраилов – Районен прокурор при РП Каварна и адвокат С.В. - защитника на обвиняемия Т.С.Н., споразумение по реда на чл. 381 от НПК, постигнато след приключване БП № 35/2018 г. по описа на Районно управление гр. Шабла за извършено от обвиняемия престъпление по чл. 270, ал. 2 във вр. с ал. 1  от НК.

СЪДЪТ запита страните поддържат ли постигнатото между тях споразумение.

РАЙОНЕН ПРОКУРОР: Господин Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение. Считаме, че споразумението не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

АДВ.В.: Господин Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен е с тях и доброволно се отказва от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението не противоречи на закона и морала и моля да го  одобрите.

СЪДЪТ запита обвиняемия разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с тях и доброволно ли е подписал споразумението. 

ОБВИНЯЕМИЯТ: Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

Съдът на осн. чл. 283 от НПК прочита приложените по Бързо  производство № 35/2018 г. по описа РУ гр.Шабла доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

РАЙОНЕН ПРОКУРОР: Няма да сочим други доказателства.

АДВ.В.:  Нямаме искания по доказателствата.

СЪДЪТ предоставя на обвиняемия право на последна дума.

ОБВИНЯЕМИЯТ: Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ на основание чл. 382, ал. 6 от НПК вписва в протокола съдържанието на споразумението.

ОБВИНЯЕМИЯТ Т.С.Н.  се признава за виновен в това, че на 14.06.2018 г.  в гр.Шабла, противозаконно е попречил на орган на властта – Я.И.Я. – младши полицейски инспектор в група „Охранителна полиция“ при РУ Шабла, да изпълни служебните си задължения, а именно да извършва проверки с оглед на данни, че се извършва престъпление по чл. 354а, ал. 3 от НК – държане на наркотични вещества, без надлежно разрешително и това е било необходимо за разкриване и разследване на това престъпление, като се опитал да се отскубне и избяга, оказал съпротива при задържането си, дърпал се, не позволявал да му бъдат поставени белезници, като задълженията на органа на властта са били свързани с контрола върху трафика на наркотични вещества - престъпление по чл. 270, ал. 2 във връзка с ал. 1 от НК.  

Деянието е извършено  умишлено.

Страните се споразумяват за  извършеното от   обвиняемия Т.С.Н. престъпление по чл. 270, ал. 2 във вр. с ал. 1във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. “б“ от НК да бъде заменено наказанието „лишаване от свобода “  с наказание „пробация“. Пробацията да включва следните пробационни мерки:

1. “Задължителна регистрация по настоящ адрес“ – настоящ адрес ***, за срок от 1 (една) година. Подписите да бъдат полагани три  пъти седмично – чл. 42б, ал. 1 от НК.

2. “Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от  1 (една) година – чл. 42б, ал. 2 от НК.

3. На основание чл. 55, ал. 3 от НК да не бъде налагано по-лекото предвидено наказание „глоба“, наред с наказанието „лишаване от свобода“.

Направени по делото разноски - няма.

Веществени доказателства – няма.

Причинени имуществени вреди – няма.

Мярка за неотклонение. Не е наложена.

 

 

ПОДПИСИ:

 

РАЙОНЕН ПРОКУРОР: ГАЛИН ГАВРАИЛОВ      ................................

 

АДВОКАТ: С.В.                              ...............................

 

ОБВИНЯЕМ: Т.С.Н.   ….......................

 

Съдът, след полагане подписите на страните и като установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл. 381 от НПК ред, между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала, предвид което следва да бъде одобрено, а наказателното производство против обвиняемия – прекратено.

Водим от изложеното и на основание чл. 382 ал. 7 от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП гр.Каварна, от една страна и обвиняемия по БП № 35/2018 г. по описа на РУ гр. Шабла, лично и представляван от защитника си адв. С.В. от ВАК, по силата на което,

ОБВИНЯЕМИЯТ Т.С.Н. – роден на *** ***,  ЕГН **********,***, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че  на 14.06.2018 г.  в гр. Шабла, противозаконно е попречил на орган на властта – Я.И.Я. – младши полицейски инспектор в група „Охранителна полиция“ при РУ Шабла, да изпълни служебните си задължения, а именно да извършва проверки  с оглед на данни, че се извършва престъпление по чл. 354а, ал.3 от НК – държане на наркотични вещества, без надлежно разрешително и  това е било необходимо за разкриване и разследване на това престъпление, като се опитал да се отскубне и избяга, оказал съпротива при задържането си, дърпал се, не позволявал да му бъдат поставени белезници,  като задълженията на органа на властта са били свързани с контрола върху трафика на наркотични вещества, поради което на чл. 270, ал. 2 във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. “б“ от НК, МУ СЕ ОПРЕДЕЛЯ наказание „ПРОБАЦИЯ“,  със следните пробационни  мерки:

- “ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС“***, за срок от 1 (една) година, с полагане на подписи три пъти седмично -  чл. 42б, ал. 1 от НК.

- “ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ“ за срок от  1 (една) година – чл. 42б, ал. 2 от НК.

На основание чл. 55, ал. 3 от НК не налага по-лекото предвиденото наказание „глоба“, наред с наказанието „лишаване от свобода“.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи 10.30 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 29.06.2018 г.

 

 

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………..

 

 

СЕКРЕТАР: ………………..