П Р О Т О К О Л

гр.Каварна, 24.06.2016г.

 

Каварненският  районен съд в публично съдебно заседание   на двадесет и четвърти  юни  през две хиляди и шестнадесета  година  в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 

при участието на секретаря: Е.Ш.

и прокурора: ГАЛИН ГАВРАИЛОВ  сложи на разглеждане  

НОХД № 164  по описа за 2016 година докладвано от Районния съдия.        

На именното повикване в 14.30 часа се явиха:

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр. КАВАРНА редовно призована се представлява от  Районен прокурор Галин ГАВРАИЛОВ.

            ОБВИНЯЕМИЯТ Г.Н.С., редовно призован, се явява лично и с адв. С.В.  от АК гр. ***, редовно упълномощен и приет по делото.

СЪДЪТ по хода на делото.

РАЙОННИЯТ ПРОКУРОР -  Да се даде ход на делото.

АДВ. В.  -  Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че не са налице  процесуални пречки по даване ход на делото, поради което

                                   О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

На основание чл. 272 от НПК СЪДЪТ снема самоличността на обвиняемия.

Г.Н.С. – ЕГН: **********,***, български гражданин, полувисше образование, неженен, работи като ***, неосъждан,  моб. тел. № ***.

На основание чл. 272, ал. 4 от НПК, вр. чл. 254 и чл. 255 от НПК председателят на състава проверява срока на връчване на съдебните книжа и съобщения на обвиняемата  и констатира, че срокът е спазен.

На основание чл. 274 от НПК председателят на състава разяснява на страните правото им на отвод.

Искания в тази насока не бяха направени.

Нови искания по чл. 275 от НПК не бяха направени.

СЪДЪТ докладва постъпило за одобрение споразумение за решаване на наказателно производство по  ДП № 28/2016г.  по описа  на Районно управление  гр.Шабла между защитникът на обвиняемия  Г.Н.С. – адв. С.В. от АК гр. ***  и Районен прокурор при РП Каварна, съгласно съдържанието на което приемат за установено от фактическа и правна страна следното:

Обвиняемият Г.Н.С. – ЕГН: **********,***, български  гражданин, полувисше образование, неосъждан, ***  на  31.03.2016г., около 20:50 часа в ***,  на кръстовището на ул. “***“ с  ул. „***“ и ул. “***“  е управлявал моторно превозно средство – товарен автомобил марка „***“, мод. “***“  с рег. № *** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2  промила, а именно 1,22 промила, установено по надлежния ред, с протокол за химическа експертиза № 442/01.04.2016г., изготвен от МБАЛ „Света Анна-Варна“ АД гр. Варна.

Престъпление по чл. 343б ал. 1 от НК. 

Страните се споразумяха, че за извършеното престъпление на обвиняемия Г.Н.С.  следва да се определи наказание при приложението на чл. 343б  ал. 1 от НК, като му бъде определено наказание ”Лишаване от свобода” в размер на  3 /три/ месеца, чието изтърпяване да бъде отложено  с 3 /три/ годишен изпитателен срок  на основание чл. 66 ал. 1 от НК

На основание чл. 55, ал. 3, вр.с ал. 1 т. 1 от НК да не бъде налагано предвиденото по-леко наказание „Глоба“, което закона предвижда наред с наказанието „Лишаване от свобода“.

На основание чл. 343г от НК да бъде постановено спрямо обвиняемия и наказание „Лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 6 /шест/ месеца  по смисъла на чл. 37 т. 7 от НК.

На основание чл. 59, ал. 4 от НК да се приспадне времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред да упражнява това право от 01.04.2016г.

           Направените по делото разноски се поемат от обвиняемия, платими в полза на Държавата.

РАЙОННИЯТ ПРОКУРОР – Господин Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

АДВ. В. - Господин Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен е с тях и доброволно се отказва от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го  одобрите.

ОБВИНЯЕМИЯТ Г.Н.С. заяви, че разбира в какво е обвинен, признава се за виновен, разбира последиците от споразумението и е съгласен с тях, като доброволно се отказва от разглеждането на делото по общия ред и полага  подписа си под постигнатото споразумение.

 

С П О Р А З У М Е Л И   С Е:

 

 РАЙОНЕН  ПРОКУРОР:                                    ЗАЩИТНИК:

                      (ГАЛИН ГАВРАИЛОВ)                            (АДВ.С.В.)

 

 

                                                                                   ОБВИНЯЕМ:

                                                                                               (Г.С.)

                                                                

СЪДЪТ намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала и като такова следва да бъде одобрено  и на основание чл. 382, ал. 7 от НПК

                                   О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните, съгласно съдържанието на което:

 ОБВИНЯЕМИЯТ Г.Н.С. - ЕГН: **********,***, български гражданин, полувисше образование, неженен, ***, неосъждан  се признава за виновен за това,  че  на  31.03.2016г., около 20:50 часа в ***,  на кръстовището на ул. “***“ с   ул. „***“ и ул. “***“  е управлявал моторно превозно средство – товарен автомобил марка „***“, мод. “***“  с рег. № *** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2  промила, а именно 1,22 промила, установено по надлежния ред, с протокол за химическа експертиза № 442/01.04.2016г., изготвен от МБАЛ „Света Анна-Варна“ АД гр. Варна.

Престъпление по чл. 343б ал. 1 от НК. 

За извършеното от обвиняемия Г.Н.С.  престъпление по чл. 343б  ал. 1 от НК Съдът  му определя  наказание  „Лишаване от свобода” за срок  3 /три/ месеца,  което на основание чл. 66 ал. 1 от НК да бъде отложено за срок от 3 /три/ години.

На основание чл. 55, ал. 3, вр. с ал. 1 т. 1 от НК Съдът  не  налага предвиденото по-леко наказание „Глоба“, което закона предвижда наред с наказанието „лишаване от свобода“.

На основание чл. 343г от НК  постановява  спрямо обвиняемия С.  и наказание „Лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 6 /шест/ месеца  по смисъла на чл. 37 т. 7 от НК.

На основание чл. 59, ал. 4 от НК  приспада времето през, което обвиняемият С.  е бил лишен по административен ред да упражнява това право, считано  от 01.04.2016г.

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК възлага на  обвиняемия Г.Н.С.  направените по делото разноски в размер на 25.00 лева (двадесет и пет), платими в полза на Държавата по сметката на Районен съд гр. Каварна.

СЪДЪТ намира, че са налице предпоставките за прекратяване на съдебното производство по делото поради постигнато между страните споразумение, поради което и на основание чл. 382 от НПК

                                   О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 164/2016г. по описа на Районен съд гр.Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРОТОКОЛЪТ написан в съд. заседание на 24.06.2016г., което приключи в 14.45  часа.

                                                                                    

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

СЕКРЕТАР: