П Р О Т О К О Л

               гр. Каварна, 06.07.2018 г.

 

         Каварненски районен съд в публично съдебно заседание на шести юли през две хиляди и осемнадесета година  в състав:

 

                                                                     Председател: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ  

                                                           Съд. заседатели: 

 

при участието на секретар: Е.Ш.и прокурора: СТЕФАН ПЕНЧЕВ сложи за разглеждане

НОХД № 166 по описа за 2018  година   докладвано от Районния съдия.

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА  гр. Каварна редовно призована се представлява от Прокурор Стефан ПЕНЧЕВ.

ОБВИНЯЕМИЯТ О.М.А. редовно призован се явява  лично и с адв.  М.К. ***, редовно упълномощена и приета по делото.

СЪДЪТ запитва страните за становището им по хода на делото.

ПРОКУРОР ПЕНЧЕВ - Да се даде ход на делото.

АДВ. К.  - Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ, на основание чл.272 от НПК снема самоличността на обвиняемия.

О.М.А., ЕГН: **********, роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, ***, с начално образование, строител, неженен, неосъждан (реабилитиран по право), тел. ***.

СЪДЪТ разяснява правата на обвиняемия   в наказателния процес.

ОБВИНЯЕМИЯТ О.А.  - Разбрах какви са правата ми. Не правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

СЪДЪТ запитва страните имат ли искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

ПРОКУРОР ПЕНЧЕВ - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

АДВ. К. - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

С оглед становището на страните СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

СЪДЪТ ДОКЛАДВА сключеното между Стефан Пенчев  Прокурор при Районна прокуратура  гр. Каварна и адвокат М.К.  - защитник на обвиняемия О.м.А. споразумение по реда на чл. 381 от НПК, постигнато след приключване  на ДП № 25/2018 г. по описа на ОСлО при ОП гр. Добрич за извършено от обвиняемия   престъпление по чл. 308 ал. 2 във вр. с ал. 1 предл. 1 във вр. с чл. 20 ал. 3 и ал. 4 от  НК.

СЪДЪТ запитва страните поддържат ли постигнатото между тях споразумение.

ПРОКУРОР ПЕНЧЕВ -  Господин Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение.  Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

АДВ. К.  -  Господин Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният   ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен   е  с тях и доброволно се отказва  от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го  одобрите.

СЪДЪТ запитва обвиняемия  разбира ли обвинението, признава  ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен   ли  е  с  тях и доброволно ли  е   подписал  споразумението. 

ОБВИНЯЕМИЯТ   О.А.  - Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 283 от НПК прочита приложените по ДП № 25/2018 г. по описа на ОСлО при ОП гр. Добрич доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

ПРОКУРОР ПЕНЧЕВ - Няма да сочим други доказателства.

АДВ. К.  -  Нямаме искания по доказателствата.

СЪДЪТ предоставя на обвиняемия   право на последна дума.

ОБВИНЯЕМИЯТ О.А. - Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 382, ал. 6 от НПК вписва в протокола съдържанието на споразумението:

ОБВИНЯЕМИЯТ  О.М.А. се признава за виновен в това, че на неустановена дата през 2015 г. в гр. ***, Република ***, в съучастие с две неустановени лица като подбудител (склонявайки ги да извършат престъплението) и като помагач (улеснявайки извършването на престъплението посредством предоставяне на своя снимка, лични данни и пари) е съставил неистински официален документ – свидетелство за управление на МПС (български образец) с № ***на името на О.М.А. - престъпление по чл. 308 ал. 2 във вр. с ал. 1 предл. 1 във вр. с чл. 20 ал. 3 и ал. 4 от  НК.

Деянието е извършено от обвиняемия при форма на вината пряк умисъл.

За извършеното от обвиняемия О.М.А. ***, с ЕГН: ********** престъпление по чл. 308, ал. 2 във връзка с ал. 1, предл. 1 във връзка с чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от НК да му бъде наложено в съответствие с разпоредбите на чл. 381, ал. 4 от НПК и чл. 55, ал. 1, т. 2, б. б, предл. 1 от НК наказание «Пробация» със следните пробационни мерки:

–„Задължителна регистрация по настоящ адрес ***“ за срок от 1 (една) година и 6 (шест) месеца, изразяваща се в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 3 (три) пъти седмично (съгласно чл. 42а, ал. 2, т. 1, чл. 42а, ал. 3, т. 1 и чл. 42б, ал. 1 от НК);

– „Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 (една) година и 6 (шест) месеца (съгласно чл. 42а, ал. 2, т. 2 и ал. 3, т. 1 от НК).

От престъплението не са били причинени съставомерни имуществени вреди.

Вещественото доказателство по делото – неистинско свидетелство за управление на МПС (български образец) с № ***на името на О.М.А., да се предаде на сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр. Добрич за унищожаване.

Разноските по настоящото производство в общ размер на 50,60 лева да се възложат на основание разпоредбата на чл. 189, ал. 3 от НПК на обвиняемия, както следва:

– 30,60 лева, платими по сметка на ОД на МВР гр. Добрич;

– 20,00 лева, платими по сметка на РП гр. Каварна (IBAN ***, банков код UNCRBGSF, Уникредит Булбанк клон Каварна)

 

 

ПОДПИСИ:

 

ПРОКУРОР: СТЕФАН ПЕНЧЕВ                                   .……………..                             

 

АДВОКАТ: М.М.К.   ………………

 

ОБВИНЯЕМ: О.М.А.                           ……………….

 

 

СЪДЪТ, след полагане подписите на страните и като установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл. 381 от НПК ред между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала счита, че същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство против обвиняемия    прекратено.

Водим от изложеното и на основание чл. 382 ал. 7 от НПК СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП гр. Каварна от една страна и обвиняемия   по ДП № 25/2018 г. по описа на ОСлО при ОП гр. Добрич лично и представляван  от защитника си адв. М.К. ***, по силата на което обвиняемият О.М.А., ЕГН: **********, роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, ***, с начално образование, строител, неженен, неосъждан (реабилитиран по право), тел. *** се признава за виновен в това, че на неустановена дата през 2015 г. в гр. ***, Република ***, в съучастие с две неустановени лица като подбудител (склонявайки ги да извършат престъплението) и като помагач (улеснявайки извършването на престъплението посредством предоставяне на своя снимка, лични данни и пари) е съставил неистински официален документ – свидетелство за управление на МПС (български образец) с № ***на името на О.М.А., поради което и на основание чл. 308 ал. 2 във вр. с ал. 1 предл. 1 във вр. с чл. 20 ал. 3 и ал. 4 във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. б, предл. 1 от  НК му налага наказание „Пробация“ със следните пробационни мерки:

–„Задължителна регистрация по настоящ адрес ***“ за срок от 1 (една) година и 6 (шест) месеца, изразяваща се в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 3 (три) пъти седмично (съгласно чл. 42а, ал. 2, т. 1, чл. 42а, ал. 3, т. 1 и чл. 42б, ал. 1 от НК);

– „Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 (една) година и 6 (шест) месеца (съгласно чл. 42а, ал. 2, т. 2 и ал. 3, т. 1 от НК).

Вещественото доказателство по делото – неистинско свидетелство за управление на МПС (български образец) с № ***на името на О.М.А., записано в регистъра за веществени доказателства на Районен съд гр. Каварна за 2018 г. под № 5 да се предаде на сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр. Добрич за унищожаване.

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА обвиняемия О.М.А. да заплати в полза на Държавата по сметка на ОД на МВР гр. Добрич BG14BUIN70823160000615 направените по делото разноски  в размер на 30,60 (тридесет лева и шестдесет стотинки) лева, както и 5,00 (пет) лева в случай на издаване на изпълнителен лист.

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА обвиняемия О.М.А. да заплати в полза на Държавата по сметка на РП гр. Каварна (IBAN ***, банков код UNCRBGSF, Уникредит Булбанк клон Каварна) направените по делото разноски  в размер на 20,00 (двадесет) лева, както и 5,00 (пет) лева в случай на издаване на изпълнителен лист.

 

ПРЕКРАТЯВА  производство по НОХД № 166/2018г. по описа на Районен съд гр. Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

Заседанието приключи 10.10 часа.

Протоколът е изготвен на 06.07.2018 г.

 

 

                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:   

                               

                                                                СЕКРЕТАР: