П Р О Т О К О Л

гр. Каварна, 12.08.2019 година

 

Каварненският  районен съд, в публично съдебно заседание   на дванадесети август  през две хиляди и деветнадесета    година  в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 

при участието на секретаря: ***

и прокурора:  СТЕФАН ПЕНЧЕВ  сложи на разглеждане  

НОХД № 167  по описа за 2019 година, докладвано от Районния съдия.        

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

         РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр. Каварна редовно призована се представлява от Прокурор Стефан ПЕНЧЕВ.

         ОБВИНЯЕМИЯТ   Р.С.М. редовно призован се явява лично, воден от органите на ОЗ «Охрана» гр. Добрич  и се представлява от адв. Л.Н. ***, редовно упълномощена  по ДП № 104/2019 г. по описа на РУ Каварна и приета по делото.

         СЪДЪТ изслушва страните относно хода на съдебното заседание.

         ПРОКУРОР ПЕНЧЕВ - Да се даде ход на делото.

         АДВ. Н.  - Да се даде ход на делото.

         СЪДЪТ намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

                                      О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО В ДНЕШНОТО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ.

         СЪДЪТ, на основание чл. 272 от НПК снема самоличността на обвиняемия.

         Р.С.М.,  ЕГН: **********, роден на *** г. в гр. Каварна, живущ ***, български гражданин, ром, без образование, безработен, женен, осъждан.

         СЪДЪТ разяснява правата на обвиняемия   в наказателния процес.

         ОБВИНЯЕМИЯТ Р.М.  - Разбрах какви са правата ми. Не правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

         СЪДЪТ запитва страните имат ли искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

         ПРОКУРОР ПЕНЧЕВ - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

         АДВ.Н. - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

         С оглед становището на страните СЪДЪТ

                                      О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА сключеното между Стефан Пенчев –  прокурор при Районна прокуратура  гр.Каварна и адвокат Л.Н. - защитник на обвиняемия Р.С.М. споразумение по реда на чл. 381 от НПК, постигнато след приключване  на ДП № 104/2019г. по описа на Районно управление  гр. Каварна за извършено от обвиняемия   престъпление по   чл. 196, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 194, ал. 1 във връзка с чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 29, ал. 1, б. “б“ от НК.

         СЪДЪТ запитва страните поддържат ли постигнатото между тях споразумение.

         ПРОКУРОР ПЕНЧЕВ -  Господин   Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение.  Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

         АДВ. Н.  -  Господин   Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният   ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен   е  с тях и доброволно се отказва  от разглеждане на делото по общия ред.

         СЪДЪТ запитва обвиняемия  разбира ли обвинението, признава  ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен   ли  е  с  тях и доброволно ли  е   подписал  споразумението. 

         ОБВИНЯЕМИЯТ Р.М. - Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 283 от НПК прочита приложените по ДП № 104/2019 г. по описа РУ гр. Каварна доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

ПРОКУРОР ПЕНЧЕВ - Няма да сочим други доказателства.

АДВ. Н.  -  Нямаме искания по доказателствата.

СЪДЪТ предоставя на обвиняемия   право на последна дума.

ОБВИНЯЕМИЯТ Р.М. - Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 382, ал. 6 от НПК вписва в протокола съдържанието на споразумението:

ОБВИНЯЕМИЯТ  Р.С.М. се признава за виновен в това, че  на 11.07.2019 г. в гр. Каварна, при условията на продължавано престъпление и на опасен рецидив (след като е осъждан два или повече пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, като изпълнението на наказанията не е отложено по чл. 66 от НК), е отнел чужди движими вещи на обща стойност 48,50 лева, както следва: от къща на ул. «***» № ***- сумата от 20 лева от владението на М. Н. *** нейното съгласие с намерение противозаконно да я присвои; от магазин за хранителни стоки „***” - три килограма кайма „Видима”, смес на стойност 28,50 лева от владението на Т.И.Г.от същият град без нейното съгласие с намерение противозаконно да ги присвои престъпление   по чл. 196, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 194, ал. 1 във връзка с чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 29, ал. 1, б. “б“ от НК.

Деянието е извършено от обвиняемия при форма на вината - пряк умисъл.

За извършеното от обвиняемия Р.С.М. ***, с ЕГН: ********** престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 194, ал. 1 във връзка с чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 29, ал. 1, б. “б“ от НК да му бъде наложено в съответствие с разпоредбите на чл. 381, ал. 4 от НПК и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК наказание лишаване от свобода за срок от 10 (десет) месеца при строг режим (на основание чл. 57, ал. 1, т. 2, б. “б“ от ЗИНЗС).

На основание чл. 59, ал. 1 от НК при изпълнение на наказанието лишаване от свобода се приспада времето, през което обвиняемият е бил задържан – считано от 11.07.2019 г.

Причинените от престъплението имуществени вреди са възстановени.

По досъдебното производство няма веществени доказателства.

Разноските по настоящото производство в размер на 67,20 лева, платими по сметка на ОД нa МВР гр. Добрич, да се възложат на основание разпоредбата на чл. 189, ал. 3 от НПК на обвиняемия.

 

ПОДПИСИ:

 

ПРОКУРОР: СТЕФАН ПЕНЧЕВ                                      ……………..                           

 

АДВОКАТ: Л.И.Н.                 ……………

 

ОБВИНЯЕМ: Р.С.М.                  ……………

 

 

СЪДЪТ, след полагане подписите на страните и като установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл. 381 от НПК ред между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала счита, че същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство против обвиняемия   прекратено.

Водим от изложеното и на основание чл. 382 ал. 7 от НПК СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП гр. Каварна от една страна и обвиняемия   по ДП № 104/2019 г. по описа на РУ гр.Каварна  лично и представляван  от защитника си адв. Л.Н. ***, по силата на което обвиняемия  Р.С.М.,  ЕГН: **********, роден на *** г. в гр. Каварна, живущ ***, български гражданин, с начално образование, безработен, женен, осъждан се признава за виновен в това, че на 11.07.2019 г. в гр. Каварна, при условията на продължавано престъпление и на опасен рецидив (след като е осъждан два или повече пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, като изпълнението на наказанията не е отложено по чл. 66 от НК), е отнел чужди движими вещи на обща стойност 48,50 лева, както следва: от къща на ул. «***» № *** - сумата от 20 лева от владението на М. Н. *** нейното съгласие с намерение противозаконно да я присвои; от магазин за хранителни стоки „***” - три килограма кайма „Видима”, смес на стойност 28,50 лева от владението на Т.И.Г.от същият град без нейното съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание  чл. 196, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 194, ал. 1 във връзка с чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 29, ал. 1, б. “б“ във връзка с чл.55, ал.1, т.1 от НК му  налага  наказание “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 10 (десет) месеца при строг режим (на основание чл. 57, ал. 1, т. 2, б. “б“ от ЗИНЗС).

На основание чл.59, ал.1 от НК при изпълнение на наказанието „Лишаване от свобода“  приспада времето, през което обвиняемият е бил задържан,  считано от 11.07.2019 г.

На основание чл. 189, ал.  3 от НПК възлага на обвиняемия Р.С. направените по делото разноски в в размер на 67,20 лева (шестдесет и седем лева и двадесет стотинки), платими в полза на Държавата по сметка на ОД на МВР - BG14BUIN70823160000615.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 167/2019 г. по описа на Районен съд гр. Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

СЪДЪТ, с оглед по-горе одобреното споразумение между страните и прекратяване на наказателното производство по делото се занима и с взетата мярка за неотклонение „Задържане под стража“ спрямо подсъдимия Р.С.М., взета по ДП № 104/2019 г. по описа на РУ гр. Каварна.

СЪДЪТ намира, че мярката за неотклонение следва да бъде потвърдена с оглед на постигнатото по-горе споразумение между страните за налагане на подсъдимия Р.С.М., ЕГН: ********** наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 10 (десет) месеца при строг режим на основание чл. 57 ал. 1 т. 2 б. „б“ от ЗИНЗС.

Мотивиран от горното и на основание чл. 309 ал. 4 от НПК

                                      О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо подсъдимия Р.С.М., със снета по-горе самоличност мярка за неотклонение „ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА“, взета по ДП № 104/2019 г. по описа на РУ гр. Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба или протест пред Окръжен съд Добрич в седем дневен срок, считано от днес.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

ЗАСЕДАНИЕТО приключи в 10.15 часа.

ПРОТОКОЛЪТ  е изготвен на 12.08.2019 г.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

СЕКРЕТАР: